Портал отворених података

О порталу

Отворени подаци

Отворени подаци (енг. open data) су јавно доступни подаци (објављени јавно на интернету) који могу бити слободно доступни свима и којима може свако да приступи, да их обрађује и да их користи без надокнаде на било који начин, за било које сврхе, без ауторских ограничења и механизама контроле, чак и да их даље објављује.

Потреба за отвореним подацима
Због велике предности и вредности које доноси, иницијативе за отворене податке се покрећу у све већем броју земаља. Употребна вредност и потенцијалне примене отворених података повећавају се даљим развојем технологија које омогућавају озбиљнију анализу података и њихово лакше коришћење.

Највећи портали на којима се објављују отворени подаци државни портали, портали међународних организација и портали великих државних институција. Национални Портал отворених података (data.gov.rs) представља место на коме се објављују информације о скуповима отворених података државних органа Републике Србије, али и свих осталих субјеката са подацима који задовољавају услове да буду отворени.

Отворених подаци из ЈИСП-а налазе на званичној веб страници Министарства просвете  https://opendata.mpn.gov.rs/

Јединствени информациони систем просвете- ЈИСП

Јединствени информациони систем просвете – ЈИСП представља основу за модернизацију управљања, доношење одлука на основу информација у циљу обезбеђивања квалитетног и ефикасног система образовања и васпитања уз рационализацију финансирања и смањење административног оптерећења свих запослених у систему образовања и васпитања.

Министарство обезбеђује и техничке услове у установама за безбедан, сигуран, заштићен, аутентификован и ауторизован приступ ЈИСП-у.

Министарство обезбеђује услове за безбедност и сигурност техничке опреме и софтвера, као и потребне ресурсе за функционисање ЈИСП-а. Техничку подршку за послове Министарству пружа Канцеларија за информационе технологије и електронску управу. Канцеларија послове обавља у складу са законом којима се уређује заштита података о личности и дужна је да као тајну чува све податке које сазна током обављања тих послова, осим ако је другачије прописано.

У оквиру ЈИСП-а Министарство води регистре:

  • установа и акредитованих високошколских установа;
  • акредитованих студијских програма;
  • запослених у установама и високошколским установама;
  • деце, ученика, одраслих и студената

Установе су обавези у да у одређеном року у складу са Законима и подзаконским актима унесу податаке.