Резултати избора уџбеника за основну школу

У табелама које следе налази се извод из информационог система МПНТР о броју изабраних уџбеничких комплета, као првог избора, од стране школа, у поступку избора уџбеника на нивоу школе за Каталог уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године.

Извод је дат за сваки језик на коме се одржава настава, сваки разред, сваки предмет и сваки уџбенички комплет, по издавачу и ознаци уџбеничког комплета.

Комплети, код којих су називи издавача обележени зеленом бојом, улазе у избор за Каталог уџбеника.

Изаберите језик наставе, разред и предмет