Министарство просвете, науке и технолошког развоја
ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ

На овој страници се налазе јавно доступне табеле које представљају извод из регистара Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР).

Свакој табели можете приступити преко HTTP протокола и податке преузети у више формата који су машински читљиви (линкови у последњој колони).

Назив табелеОписТаговиРегистарЛинкови
Акциони план Акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања 2012. до 2020. Акциони план - образовање 2020 html
json
csv
xls
Национални оквир квалификација Србије (НОКС): дескриптори нивоа Интегрални национални оквир квалификација у Србији (НОКС) има осам (8) нивоа. У НОКС-у су, за сваки ниво квалификација, утврђени описи знања, вештина, способности и ставова неопходни за обављање посла или даље учење.

Дескриптори знања су искази о комплексности општих и стручних знања која су неопходна за обављање посла или даље учење. Знање у овом контексту представља скуп стечених и повезаних чињеница, принципа, теорија и пракси (искустава) који су у вези са одређеним пољем рада или учења.

Дескриптори вештина односе се на когнитивне (логичко, интуитивно и креативно мишљење), психомоторичке (физичка спретност, употреба метода, инструмената, алата и материјала) и/или социјалне вештине (комуникацијске и презентацијске вештине, рад у тиму), а чију диференцираност по нивоима одређују: (1) сложеност и разноврсност послова; (2) предвидивост ситуација/услова; (3) детерминисаност или стандардизованост послова; (4) примена метода и техника; (5) сложеност проблема и креирање нових решења; (6) сложеност и тип комуникације; (7) коришћење информација (вештине прикупљања, избора, обраде, примене и креирања информација); (8) руковање прибором, алатима, машинама, опремом, постројењима; (9) коришћење материјала.

Дескриптори способности и ставова односе се углавном на самосталност и одговорност, а од шестог нивоа су кумулативни су при дефинисању: (1) нивоа самосталности у раду; (2) преузимања одговорности за сопствени рад и/или рад других уз спецификовање у односу на средства, поступке, процедуре и одлуке; (3) предузимљивости у решавању проблема; (4) анализе, планирања, организовања и вредновања сопственог рада и/или рада других.
Национални оквир квалификација Србије (НОКС) html
json
csv
xls
Национални оквир квалификација Србије (НОКС): нивои Интегрални национални оквир квалификација у Србији (НОКС) има осам (8) нивоа.

Овде је приказано разврставање актуелних и претходних квалификација према нивоима Националног оквира квалификација у Србији (НОКС).

Колоне у табели представљају:
 • ИД (id): идентификациони број
 • НИВО (nivo): ниво
 • ПОДНИВО (podnivo): подниво (ако нема поднивоа има вредност 0)
 • НОВО (novo): 1 - по актуелним законима, 0 - по старим законима
 • РЕДНИ БРОЈ (rbr): редни број КВАЛИФИКАЦИЈЕ унутар поднивоа
 • ОПИС (opis):
Термин КВАЛИФИКАЦИЈА замењује до сада употребљаване термине: ЗВАЊЕ, СТРУЧНИ НАЗИВ, НАЗИВ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА, НАЗИВ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ.
Национални оквир квалификација Србије (НОКС) html
json
csv
xls
Школске управе Шифарник школских управа садржи шифру и назив школске управе eCENUS html
json
csv
xls
Окрузи Шифарник округа садржи шифре округа, називе округа и шифру школске управа на чијој територији се налази округ eCENUS html
json
csv
xls
Општине Шифарник општина садржи шифру општине, шифру округа на чијиј се територији налази општина и назив општине eCENUS html
json
csv
xls
Просветни картон основне школе Просветни картон основне школе eCENUS html
json
csv
xls
Просветни картон стручне школе Просветни картон стручне школе eCENUS html
json
csv
xls
Просветни картон мешовите школе Просветни картон мешовите школе eCENUS html
json
csv
xls
Просветни картон гимназије Просветни картон гимназије eCENUS html
json
csv
xls
Јавни позив за листу уџбеника - издавачи Јавни позив за листу уџбеника - издавачи eCENUS html
json
csv
xls
Јавни позив за листу уџбеника - комплети Јавни позив за листу уџбеника - комплети eCENUS html
json
csv
xls
Школе Школе eCENUS html
json
csv
xls
Школске локације Листа матичних школа и издвојених одељења са подацима о географским оординатама основне школе/издвојеног одељења, броју одељења, броју ученика и адреси eCENUS html
json
csv
xls
Број одељења Извод из Доситеј информационог система: пресек броја унетих одељења и ученика по делатностима и врсти одељења. Dositej html
json
csv
xls
Број некомбинованих одељења у основним школама разврстаних по језицима на којима се одвија настава Број некомбинованих одељења у основним школама разврстаних по језицима на којима се одвија настава eCENUS html
json
csv
xls
Група у основним школама које уче Матерњи језик са елементима националне културе Групе у основним школама које уче Матерњи језик са елементима националне културе eCENUS html
json
csv
xls
Број комбинованих одељења у основним школама разврстаним по језицима и школама Број комбинованих одељења у основним школама разврстаним по језицима и школама eCENUS html
json
csv
xls
Број одељења у средњим школама разврстаних по језицима на којима се одвија настава Број одељења у средњим школама разврстаних по језицима на којима се одвија настава eCENUS html
json
csv
xls
Вискокошколске установе Вискокошколске установе Високошколске установе 2016 html
json
csv
xls
Студијски програми Студијски програми Високошколске установе 2016 html
json
csv
xls
Преглед звања на високошколским установама Преглед звања на високошколским установама Високошколске установе 2016 html
json
csv
xls
Преглед звања на високошколским установама - по установама Преглед звања на високошколским установама - по установама Високошколске установе 2016 html
json
csv
xls
Преглед врста радних места на високошколским установама Преглед врста радних места на високошколским установама Високошколске установе 2016 html
json
csv
xls
Преглед наставних врста радних места на високошколским установама - по установама Преглед наставних врста радних места на високошколским установама - по установама Високошколске установе 2016 html
json
csv
xls
Преглед ненаставних врста радних места на високошколским установама - по установама Преглед ненаставних врста радних места на високошколским установама - по установама Високошколске установе 2016 html
json
csv
xls
Приходи високошколских установа Приходи високошколских установа у 2014. години приказани по установама Високошколске установе 2016 html
json
csv
xls
Расходи високошколских установа по контима Расходи високошколских установа у 2014. години приказани по установама и контима Високошколске установе 2016 html
json
csv
xls
Вискокошколске установе - остали индикатори Вискокошколске установе - остали индикатори Високошколске установе 2016 html
json
csv
xls
Број ученика и одељења у некомбинованим одељењима по смеровима у средњим школама у 2015/2016 Број ученика и одељења у некомбинованим одељењима по смеровима у средњим школама у 2015/2016 eCENUS html
json
csv
xls
Изборни премети у основним школама Шифрарник изборних предмета и подаци о недељном и годишњем фонду часова изборних предмета у основној школи. eCENUS html
json
csv
xls
Одељења са целодневном наставом Ова табела садржи податке о одељењима са целодневном наставом као посебним обликом образовно-васпитног рада. eCENUS html
json
csv
xls
Групе У овој табели су подаци о групама у којима се реализује образовно васпитни рад из изборних предмета за које је наставним планом и програмом предвиђена могућност реализације у групама. eCENUS html
json
csv
xls
Групе националне мањине У овој табели су подаци о групама у којима се реализује образовно васпитни рад из обавезних и изборних предмета на језицима националних мањина, настава језика националне мањине са елементима националне културе као и настава српског као нематерњег језика eCENUS html
json
csv
xls
Групе страни језици У овој табели су подаци о групама у основним школама у којима се реализује настава страног језика као обавезног предмета и као изборног предмета eCENUS html
json
csv
xls
Издвојена одељења основне школе Ова табела садржи податке о издвојеним одељењима – настава се реализује у објектима ван седишта Установе (школе) организовањем издвојеног одељења. eCENUS html
json
csv
xls
Комбинована одељења Ова табела садржи податке о комбинованим одељењима-одељењима у чијем саставу су ученици два, три или четири разреда eCENUS html
json
csv
xls
Обавезни предмет у комбинованим одељењима Ова табела садржи податке о обавезним предметима који се реализују у комбинованим одељењима основне школе. eCENUS html
json
csv
xls
Матичне основне школе Ова табела садржи податке о матичној школи седишту основне школе као правног лица eCENUS html
json
csv
xls
Некомбинована одељења У овој табели су подаци о одељењима основне школе у чијем саставу су ученици истог разреда eCENUS html
json
csv
xls
Фонд часова обавезних предмета у основним школама Шифрарник обавезних предмета и подаци о недељном и годишњем фонду часова обавезних предмета у основној школи. eCENUS html
json
csv
xls
Одељења обавезни предмети Ова табела садржи податке о обавезним предметима који се реализују у некомбинованим (класичним) одељењима основне школе. eCENUS html
json
csv
xls
Групе предшколско Ова табела садржи податке о групама предшколског програма које су у саставу основне школе, у матичној школи или издвојеном одељењу. eCENUS html
json
csv
xls
Подаци о основним школама Ова табела садржи податке о основним школама као правном лицу. Школа као правно лице има једну матичну школу, а може, али не мора да има издвојена одељења. eCENUS html
json
csv
xls
Врсте школа Шифрарник школа eCENUS html
json
csv
xls
Подаци о средњим школама Ова табела садржи податке о средњим школама као правном лицу. Школа као правно лице има једну матичну школу, а може, али не мора да има издвојена одељења. eCENUS html
json
csv
xls
Одељења средњих школа У овој табели су подаци о одељењима средњих школа eCENUS html
json
csv
xls
Комбинована одељења (одељења са више од једног образовног профила) Комбинована одељења (одељења са више од једног профила) eCENUS html
json
csv
xls
Групе У овој табели се налазе подаци о групама у којима се реализују наставни програми предмета за које је наставним планом и програмом предвиђена таква организација eCENUS html
json
csv
xls
Групе страни језици У табели су подаци о групама у средњим школама које су организоване за реализацију наставног програма страног језика у зависности од смера/образовног профила у одговарајућим подручјима рада. eCENUS html
json
csv
xls
Комбинована одељења заједнички предмети У овој табели се налазе подаци о заједничким предметима комбинованих одељења од два или три образован профила, фонду часова тог предмета, педагошкој недељној норми наставника који предаје тај предмет eCENUS html
json
csv
xls
Комбинована одељења остали предмети Ова табела садржи податке о предметима који су заступљени у наставном плану и програму само једног образовног профила у комбинованом одељењу и наставнику који предаје тај предмет eCENUS html
json
csv
xls
Блок настава Табела садржи податке о организацији блок наставе у средњим школама eCENUS html
json
csv
xls
Веза између блок наставе и наставника Табела описује везу између блок наставе и наставника (више наставника може да држи један блок) eCENUS html
json
csv
xls
Обавезни предмети у средњим школама Шифарник садржи податке о обавезним предметима у средњој школи у одговарајућем смеру гимназије односно образовном профилу средње стручне школе по подручјима рада са недељним тј годишњим фондом часова и педагошком нормом наставника у зависности од прописаног облика образовно васпитног рада и начина организације. eCENUS html
json
csv
xls
Изборни предмети у средњим школама по наставном плану Шифарник садржи податке о изборним предметима у средњој школи у одговарајућем смеру гимназије односно образовном профилу средње стручне школе по подручјима рада са недељним тј годишњим фондом часова и педагошком нормом наставника у зависности од прописаног облика образовно васпитног рада и начина организације. eCENUS html
json
csv
xls
Постојећи образовни профили у средњим школама Табела са свим образовним профилима (смеровима) у средњим школама.

Колоне у табели представљају:
 • ИД СМЕРА (ss_smer_id): ид овог уноса
 • НАЗИВ (naziv): назив профила
 • НАЗИВ ЗА КОНКУРС (naziv_konkurs): назив профила под којим се појављује у конкурсу
 • ПОДРУЧИЈЕ РАДА (podrucije_rada): ид подручија рада из табеле са називом "ss_podrucja_rada"
 • ТРАЈАЊЕ (trajanje): колико година траје програм
 • КОМПЕТЕНЦИЈЕ (kompetencije): које компетенције ученик стекне
 • КВАЛИФИКАЦИЈЕ (kvalifikacije): за шта је ученик квалификован да ради када заврши овај профил
 • ОПИС_ЗАНИМАЊА (opis_zanimanja): опис занимања
 • КОМЕНТАР (komentar): коментар
 • ОГЛЕД (ogled): да ли се ради о пилот програму - огледу (1-да, 0-не)
 • СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК (sluzbeni_glasnik) : број слубеног гласника где је објављен подзаконски акт у коме је описан профил
eCENUS html
json
csv
xls
Шифарник подручја рада у средњим школама Шифарник подручја рада у средњим школама сарджи шифре и називе подручја рада eCENUS html
json
csv
xls
Матичне средње школе Ова табела садржи податке о матичној школи седишту средње школе као правног лица eCENUS html
json
csv
xls
Издвојена одељења средње школе Подаци о издвојеним одељењима средње школе, настава се реализује у објектима ван седишта Установе (школе) организовањем издвојеног одељења. eCENUS html
json
csv
xls
Обавезни предмети у средњим школама по профилима Ова табела садржи податке о обавезним предметима по смеровима/образовним профилима средње школе укључујући и податке о недељном и годишњем фонду/норми часов eCENUS html
json
csv
xls
План уписа у средње школе за 2016/17. школску годину Табела садржи план уписа у средње школе за 2016/17. школску годину.

Колоне у табели представљају:
 • ИД (upis_id): ид уноса
 • ОКРУГ (okrug): назив округа
 • ОПШТИНА (opstina): иазив општине
 • ИД ШКОЛЕ (skola_id): ид школе из табела под називом "skole"
 • ЕОН ИД (zak_id): ид школе из табеле "zavrsni_ispit15_2" (прошлогодишњи резултати)
 • ШКОЛА (skola): назив школе
 • ПОШТАНСКИ БРОЈ (postanski_broj): поштански број
 • МЕСТО (mesto): место
 • АДРЕСА (adresa): адреса
 • ТЕЛЕФОН (telefon): телефон
 • ЕМАИЛ (email): електронска пошта
 • САЈТ (www): интернет страница
 • ШИФРА (sifra): шифра
 • ПОДРУЧЈЕ РАДА ИД (podrucje_rada_id): ид подручја рада из табеле са називом "ss_podrucja_rada"
 • ПОДРУЧЈЕ РАДА (podrucje_rada): подручје рада
 • СМЕР ИД (smer_id): ид смера из табеле са називом "ss_smerovi"
 • СМЕР (smer): назив смера (образовног профила)
 • БРОЈ УЧЕНИКА (broj_ucenika): квота за редовне ученике
 • БРОЈ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА (vanredni): квота за ванредне ученике
 • ТРАЈАЊЕ (trajanje): колико година траје школовање
 • ЈЕЗИК НАСТАВЕ (jezik): на ком језику се одвија настава
eCENUS html
json
csv
xls
Број ученика и одељења у ОШ, по језицима Број ученика и одељења у ОШ, по језицима eCENUS html
json
csv
xls
Језици на којима се одвија настава Језици на којима се одвија настава eCENUS html
json
csv
xls
Научноистраживачке организације Научноистраживачке организације Научноистраживачка делатност html
json
csv
xls
Научноистраживачке организације - месечне финанисје Научноистраживачке организације - месечне финанисје Научноистраживачка делатност html
json
csv
xls
Научноистраживачке организације - годишње финанисје Научноистраживачке организације - годишње финанисје Научноистраживачка делатност html
json
csv
xls
Научноистраживачки пројекти Научноистраживачки пројекти Научноистраживачка делатност html
json
csv
xls
Научноистраживачки пројекти - месечне финанисје Научноистраживачки пројекти - месечне финанисје Научноистраживачка делатност html
json
csv
xls
Научноистраживачки пројекти - годишње финанисје Научноистраживачки пројекти - годишње финанисје Научноистраживачка делатност html
json
csv
xls