The Ministry of Education, Science and Technological Development
OPEN DATA INVENTORY


Dataset name
Description
Tags
Database
Links
Акциони план Акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања 2012. до 2020. Action Plan - Education 2020 html
json
csv
xls
Serbian National Qualifications Framework: Level Descriptors Serbian National Qualifications Framework Level Descriptors Serbian National Qualifications Framework html
json
csv
xls
Serbian National Qualifications Framework: Levels Serbian National Qualifications Framework: Levels Serbian National Qualifications Framework html
json
csv
xls
Школске управе Шифарник школских управа садржи шифру и назив школске управе eCENUS html
json
csv
xls
Окрузи Шифарник округа садржи шифре округа, називе округа и шифру школске управа на чијој територији се налази округ eCENUS html
json
csv
xls
Општине Шифарник општина садржи шифру општине, шифру округа на чијиј се територији налази општина и назив општине eCENUS html
json
csv
xls
School Report Card for primary schools School Report Card eCENUS html
json
csv
xls
Просветни картон стручне школе Просветни картон стручне школе eCENUS html
json
csv
xls
Просветни картон мешовите школе Просветни картон мешовите школе eCENUS html
json
csv
xls
Prosvetni karton gimnazije Просветни картон гимназије eCENUS html
json
csv
xls
Јавни позив за листу уџбеника - издавачи Јавни позив за листу уџбеника - издавачи eCENUS html
json
csv
xls
Јавни позив за листу уџбеника - комплети Јавни позив за листу уџбеника - комплети eCENUS html
json
csv
xls
Schools Schools eCENUS html
json
csv
xls
Школске локације Листа матичних школа и издвојених одељења са подацима о географским оординатама основне школе/издвојеног одељења, броју одељења, броју ученика и адреси eCENUS html
json
csv
xls
Број одељења Извод из Доситеј информационог система: пресек броја унетих одељења и ученика по делатностима и врсти одељења. Dositej html
json
csv
xls
Број некомбинованих одељења у основним школама разврстаних по језицима на којима се одвија настава Број некомбинованих одељења у основним школама разврстаних по језицима на којима се одвија настава eCENUS html
json
csv
xls
Групе у основним школама које уче Матерњи језик са елементима националне културе Групе у основним школама које уче Матерњи језик са елементима националне културе eCENUS html
json
csv
xls
Број комбинованих одељења у основним школама разврстаним по језицима и школама Број комбинованих одељења у основним школама разврстаним по језицима и школама eCENUS html
json
csv
xls
Број одељења у средњим школама разврстаних по језицима на којима се одвија настава Број одељења у средњим школама разврстаних по језицима на којима се одвија настава eCENUS html
json
csv
xls
Вискокошколске установе Вискокошколске установе Higher Education Institutions 2016 html
json
csv
xls
Study programs Study programs Higher Education Institutions 2016 html
json
csv
xls
Преглед звања на високошколским установама Преглед звања на високошколским установама Higher Education Institutions 2016 html
json
csv
xls
Преглед звања на високошколским установама - по установама Преглед звања на високошколским установама - по установама Higher Education Institutions 2016 html
json
csv
xls
Преглед врста радних места на високошколским установама Преглед врста радних места на високошколским установама Higher Education Institutions 2016 html
json
csv
xls
Преглед наставних врста радних места на високошколским установама - по установама Преглед наставних врста радних места на високошколским установама - по установама Higher Education Institutions 2016 html
json
csv
xls
Преглед ненаставних врста радних места на високошколским установама - по установама Преглед ненаставних врста радних места на високошколским установама - по установама Higher Education Institutions 2016 html
json
csv
xls
Приходи високошколских установа Приходи високошколских установа у 2014. години приказани по установама Higher Education Institutions 2016 html
json
csv
xls
Расходи високошколских установа по контима Расходи високошколских установа у 2014. години приказани по установама и контима Higher Education Institutions 2016 html
json
csv
xls
Вискокошколске установе - остали индикатори Вискокошколске установе - остали индикатори Higher Education Institutions 2016 html
json
csv
xls
Број ученика и одељења у некомбинованим одељењима по смеровима у средњим школама у 2015/2016 Број ученика и одељења у некомбинованим одељењима по смеровима у средњим школама у 2015/2016 eCENUS html
json
csv
xls
Изборни премети у основним школама Шифрарник изборних предмета и подаци о недељном и годишњем фонду часова изборних предмета у основној школи. eCENUS html
json
csv
xls
Одељења са целодневном наставом Ова табела садржи податке о одељењима са целодневном наставом као посебним обликом образовно-васпитног рада. eCENUS html
json
csv
xls
Групе У овој табели су подаци о групама у којима се реализује образовно васпитни рад из изборних предмета за које је наставним планом и програмом предвиђена могућност реализације у групама. . eCENUS html
json
csv
xls
Групе националне мањине У овој табели су подаци о групама у којима се реализује образовно васпитни рад из обавезних и изборних предмета на језицима националних мањина, настава језика националне мањине са елементима националне културе као и настава српског као нематерњег језика eCENUS html
json
csv
xls
Групе страни језици У овој табели су подаци о групама у основним школама у којима се реализује настава страног језика као обавезног предмета и као изборног предмета eCENUS html
json
csv
xls
Издвојена одељења основне школе Ова табела садржи податке о издвојеним одељењима – настава се реализује у објектима ван седишта Установе (школе) организовањем издвојеног одељења. eCENUS html
json
csv
xls
Комбинована одељења Ова табела садржи податке о издвојеним одељењима – настава се реализује у објектима ван седишта Установе (школе) организовањем издвојеног одељења. eCENUS html
json
csv
xls
Обавезни предмет у комбинованим одељењима Ова табела садржи податке о обавезним предметима који се реализују у комбинованим одељењима основне школе. eCENUS html
json
csv
xls
Матичне основне школе Ова табела садржи податке о матичној школи седишту основне школе као правног лица eCENUS html
json
csv
xls
Некомбинована одељења Некомбинована одељења eCENUS html
json
csv
xls
Фонд часова обавезних предмета у основним школама Шифрарник обавезних предмета и подаци о недељном и годишњем фонду часова обавезних предмета у основној школи. eCENUS html
json
csv
xls
Одељења обавезни предмети Ова табела садржи податке о обавезним предметима који се реализују у некомбинованим (класичним) одељењима основне школе. eCENUS html
json
csv
xls
Групе предшколско Ова табела садржи податке о групама предшколског програма које су у саставу основне школе, у матичној школи или издвојеном одељењу. eCENUS html
json
csv
xls
Подаци о основним школама Ова табела садржи податке о основним школама као правном лицу. Школа као правно лице има једну матичну школу, а може, али не мора да има издвојена одељења. eCENUS html
json
csv
xls
Врсте школа Шифрарник школа eCENUS html
json
csv
xls
Подаци о средњим школама Ова табела садржи податке о средњим школама као правном лицу. Школа као правно лице има једну матичну школу, а може, али не мора да има издвојена одељења. eCENUS html
json
csv
xls
Одељења средњих школа У овој табели су подаци о одељењима средњих школа eCENUS html
json
csv
xls
Комбинована одељења (одељења са више од једног образовног профила) Комбинована одељења (одељења са више од једног образовног профила) eCENUS html
json
csv
xls
Групе У овој табели се налазе подаци о групама у којима се реализују наставни програми предмета за које је наставним планом и програмом предвиђена таква организација eCENUS html
json
csv
xls
Групе страни језици У табели су подаци о групама у средњим школама које су организоване за реализацију наставног програма страног језика у зависности од смера/образовног профила у одговарајућим подручјима рада. eCENUS html
json
csv
xls
Комбинована одељења заједнички предмети У овој табели се налазе подаци о заједничким предметима комбинованих одељења од два или три образован профила, фонду часова тог предмета, педагошкој недељној норми наставника који предаје тај предмет eCENUS html
json
csv
xls
Комбинована одељења остали предмети Ова табела садржи податке о предметима који су заступљени у наставном плану и програму само једног образовног профила у комбинованом одељењу и наставнику који предаје тај предмет eCENUS html
json
csv
xls
Блок настава Табела садржи податке о организацији блок наставе у средњим школама eCENUS html
json
csv
xls
Веза између блок наставе и наставника Табела описује везу између блок наставе и наставника (више наставника може да држи један блок) eCENUS html
json
csv
xls
Обавезни предмети у средњим школама Шифарник садржи податке о обавезним предметима у средњој школи у одговарајућем смеру гимназије односно образовном профилу средње стручне школе по подручјима рада са недељним тј годишњим фондом часова и педагошком нормом наставника у зависности од прописаног облика образовно васпитног рада и начина организације. eCENUS html
json
csv
xls
Изборни предмети у средњим школама по наставном плану Шифарник садржи податке о изборним предметима у средњој школи у одговарајућем смеру гимназије односно образовном профилу средње стручне школе по подручјима рада са недељним тј годишњим фондом часова и педагошком нормом наставника у зависности од прописаног облика образовно васпитног рада и начина организације. eCENUS html
json
csv
xls
Постојећи образовни профили у средњим школама Табела са свим образовним профилима (смеровима) у средњим школама.

Колоне у табели представљају:
 • ИД СМЕРА (ss_smer_id): ид овог уноса
 • НАЗИВ (naziv): назив профила
 • НАЗИВ ЗА КОНКУРС (naziv_konkurs): назив профила под којим се појављује у конкурсу
 • ПОДРУЧИЈЕ РАДА (podrucije_rada): ид подручија рада из табеле са називом "ss_podrucja_rada"
 • ТРАЈАЊЕ (trajanje): колико година траје програм
 • КОМПЕТЕНЦИЈЕ (kompetencije): које компетенције ученик стекне
 • КВАЛИФИКАЦИЈЕ (kvalifikacije): за шта је ученик квалификован да ради када заврши овај профил
 • ОПИС_ЗАНИМАЊА (opis_zanimanja): опис занимања
 • КОМЕНТАР (komentar): коментар
 • ОГЛЕД (ogled): да ли се ради о пилот програму - огледу (1-да, 0-не)
 • СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК (sluzbeni_glasnik) : број слубеног гласника где је објављен подзаконски акт у коме је описан профил
eCENUS html
json
csv
xls
Шифарник подручја рада у средњим школама Шифарник подручја рада у средњим школама сарджи шифре и називе подручја рада eCENUS html
json
csv
xls
Матичне средње школе Ова табела садржи податке о матичној школи седишту средње школе као правног лица eCENUS html
json
csv
xls
Издвојена одељења средње школе Подаци о издвојеним одељењима средње школе, настава се реализује у објектима ван седишта Установе (школе) организовањем издвојеног одељења. eCENUS html
json
csv
xls
Обавезни предмети у средњим школама по профилима Ова табела садржи податке о обавезним предметима по смеровима/образовним профилима средње школе укључујући и податке о недељном и годишњем фонду/норми часов eCENUS html
json
csv
xls
План уписа у средње школе за 2016/17. школску годину Табела садржи план уписа у средње школе за 2016/17. школску годину.

Колоне у табели представљају:
 • ИД (upis_id): ид уноса
 • ОКРУГ (okrug): назив округа
 • ОПШТИНА (opstina): иазив општине
 • ИД ШКОЛЕ (skola_id): ид школе из табела под називом "skole"
 • ЕОН ИД (zak_id): ид школе из табеле "zavrsni_ispit15_2" (прошлогодишњи резултати)
 • ШКОЛА (skola): назив школе
 • ПОШТАНСКИ БРОЈ (postanski_broj): поштански број
 • МЕСТО (mesto): место
 • АДРЕСА (adresa): адреса
 • ТЕЛЕФОН (telefon): телефон
 • ЕМАИЛ (email): електронска пошта
 • САЈТ (www): интернет страница
 • ШИФРА (sifra): шифра
 • ПОДРУЧЈЕ РАДА ИД (podrucje_rada_id): ид подручја рада из табеле са називом "ss_podrucja_rada"
 • ПОДРУЧЈЕ РАДА (podrucje_rada): подручје рада
 • СМЕР ИД (smer_id): ид смера из табеле са називом "ss_smerovi"
 • СМЕР (smer): назив смера (образовног профила)
 • БРОЈ УЧЕНИКА (broj_ucenika): квота за редовне ученике
 • БРОЈ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА (vanredni): квота за ванредне ученике
 • ТРАЈАЊЕ (trajanje): колико година траје школовање
 • ЈЕЗИК НАСТАВЕ (jezik): на ком језику се одвија настава
eCENUS html
json
csv
xls
Број ученика и одељења у ОШ, по језицима Број ученика и одељења у ОШ, по језицима eCENUS html
json
csv
xls
Језици на којима се одвија настава Језици на којима се одвија настава eCENUS html
json
csv
xls
Research institutions Research institutions Science and Research html
json
csv
xls
Research institutions - monthly spending Research institutions - monthly spending Science and Research html
json
csv
xls
Research institutions - annual spending Research institutions - annual spending Science and Research html
json
csv
xls
Research projects Research projects Science and Research html
json
csv
xls
Research projects - monthly spending Research projects - monthly spending Science and Research html
json
csv
xls
Research projects - annual spending Research projects - annual spending Science and Research html
json
csv
xls