Расходи високошколских установа по контима

Расходи високошколских установа у 2014. години приказани по установама и контима

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИДНазив установеУниверзитетЕкономска класификацијаОпис економске класификацијеКонтоОпис контаРасходи из буџетских средставаРасходи из сопствених средства
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 191583476.82 35366136.91
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 22990017.35 4243937.22
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 9866549.06 1821353.73
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1436876.07 265244.91
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 167530.63
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 4012864.76
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1100903.94
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 176867.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 1567116.00 4145626.14
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 516322.00 168670.94
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 3088835.49 5237839.75
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1160616.92 2823123.88
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 383004.00 579641.20
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 52952.23 1581391.56
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 946593.46 5774495.10
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 1600.00 176495.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 146393.59 2703964.70
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 650160.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 761545.00 2456273.01
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 451635.28 1423208.38
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 2284874.18 29376704.25
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 1284819.40
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 1145727.52
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 82466.00 3332201.02
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 258804.00 4708119.38
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 24200.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 25832658.64 11895.36
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 1698000.00 1503051.43
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 511072.00 760346.10
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 145371.10 120431.90
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 594036.00 103667.60
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 21435.00 206052.20
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 579744.12
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 281049.49
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 534.82
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 26991.47
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 67537.86
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 6125.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 1026770.49 1883264.49
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 975056.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 36350.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 259100.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 135477908.00 44391048.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 16257352.00 5326927.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 6977109.00 2286138.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1016083.00 332932.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 1797768.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 436426.00 977698.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1078869.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 217260.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 551148.00 3997723.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 2216334.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 324633.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 298340.00 757.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 2079572.00 2093272.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 384869.00 279689.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 251801.00 440223.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 287610.00 380138.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 24467.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 79927.00 421155.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 442443.00 216075.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 422904.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 749188.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 1384354.00 448860.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 574405.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 5000.00 5949705.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 0.00 780090.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 0.00 1108287.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 373098.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 436365.00 46957.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 128882.00 1715645.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 1900.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 23416515.00 987655.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 98055.00 317947.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3194980.00 47601.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 67037.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 123996.00 240683.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 175076.00 249217.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 84045.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 241199.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 84997.00 83423.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 74365.00 83139.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 5154.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 144827.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 1305578.00 98250.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 73850.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 121495.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 72367.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
3 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 210491579.00 244149493.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 25258990.00 26672377.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 10840316.00 11446897.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1578687.00 1665437.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 616160.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 1780442.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 389364.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1788553.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 282491.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 0.00 6379726.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 2701696.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 483496.00 631008.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 6917384.00 17731639.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 3444061.00 7434463.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 2217316.00 614800.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 763900.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 58646.00 1271930.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 43099.00 1543913.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 554126.00 3491643.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 114107.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 35450.00 10591148.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 770380.00 6202186.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 229788.00 1774651.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 425338.00 18955983.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 44312741.00 50370984.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 1117534.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 1959049.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 8782828.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 32073362.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 426876.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 17380.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1700.00 7487597.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 42960.00 1397069.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 133651.00 2074662.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 750198.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 56000.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 4706546.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 4345171.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 666680.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 2765.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 2549541.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 3786973.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 1091161.00 1126389.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 132015.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 963514.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 2311258.00 3508144.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 849469.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 495192.00 600357.00
4 Економски факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 4349117.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 306603620.13 159683100.13
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 36542183.50 16393676.82
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 15682367.54 7035941.49
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 2283840.64 1024651.81
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 594000.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 4033036.46
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 262914.45
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 2908451.00 6323754.58
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 1609473.33
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 481780.32 448103.27
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 5671852.00 15317880.52
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 16611.00 398039.39
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 2114742.11 282171.84
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 24486.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 104058.00 1593447.14
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 1228171.42 1463059.88
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 2641237.08 7532303.57
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 61520.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 2234939.18
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 29000.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 125367.69
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 117000.00 14603054.93
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 1745958.88 2889909.65
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 1130288.63 1320090.92
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 67731008.59 89159750.12
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 1760.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 252716.49 2259832.05
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 6548581.35 35252.65
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 440261.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 954000.00 12651137.03
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 3922136.62
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 308311.40 1551044.40
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 410004.00 1314370.87
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 591000.00 370064.44
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 20004.00 29996.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 123000.00 571553.75
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 34690.00 931951.41
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 34037.00 45530.60
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 214.05
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 27.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 188343.83
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 27455.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 3710.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 5406881.82 11615704.38
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 3836686.50 959892.10
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 715601.28
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 540907.20 503762.19
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 313080446.66 48274156.66
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 37569653.03 5605466.13
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 16123642.95 2405678.42
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 2348104.49 350343.12
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1157042.50
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 440865.49
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 2487005.60 6729356.39
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 395342.62 445703.51
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 20980943.85 22197225.93
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 840000.69 2555122.12
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 288569.62 660252.63
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 15937.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 47520.00 1387038.36
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 380843.00 840474.51
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 2774866.09 3905316.68
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 7200.00 109400.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 250225.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 289043.71 2962282.58
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 1633881.85 3325701.12
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 68636.80 3229342.60
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 132917.61 32571027.86
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 12205.00 3459334.32
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 283319.29 5442843.79
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 120000.00 10352158.32
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 53953283.97 171472.81
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 175456.00 3665585.29
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 11460.00 1616292.36
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 1058343.26 4661536.37
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 66344.17 1313266.05
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 168690.00 36858.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 527670.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 283493.08
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 9823326.84 7743139.16
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 863961.36
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 1123871.85 1101039.57
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 300000.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 9408.52 294323.64
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 4952992.26
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 222000.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 1049129.48 3799340.34
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 2986365.44 1738070.13
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 293600.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 349486.17 1170813.55
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 509769.01
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 101623135.00 45112032.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 12194776.00 5416320.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 5233591.00 2319186.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 762174.00 337746.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 273242.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 55034.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1415732.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 234608.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 863244.00 3578096.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 736836.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 296488.00 324762.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 3783787.00 9867495.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 253927.00 1666954.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 416002.00 479793.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 490900.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 454648.00 1302539.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 21552.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 119502.00 456318.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 449426.00 687675.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 551676.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 774191.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 13000.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 9094830.00 13348111.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 474907.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 508797.00 2848359.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 510000.00 1974871.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 0.00 2414918.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 200809.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 419840.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 924885.00 5538828.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 364578.00 5939116.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 44000.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 133946.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 932277.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 401168.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 185004.00 636371.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 69997.00 114577.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 96250.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 128004.00 38764.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 80374.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 607329.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 69149.00 679304.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 3061.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 3569.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 19920.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 5191.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 46526.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 131703.00 112922.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 240000.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 71773.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 85408.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 19214.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 50000.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 7557000.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 643600060.00 28462322.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 77402665.00 3157125.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 33210100.00 1364100.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 4836297.00 198925.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 1985400.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 2325494.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 1035751.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 0.00 13971609.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 4205903.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 267607.00 1050224.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 10043929.61 31336420.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 2334826.00 2645821.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 413940.00 3283345.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 115777.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 723145.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 2959462.00 396210.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 31605014.00 29391350.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 1765878.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 821200.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 54231013.00 131523420.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 101226.00 1420800.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 30472.00 12601245.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 8328376.00 23878211.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 0.00 696952.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 25476.00 9865322.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 4139340.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 3060331.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 5000.00 1137423.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 905369.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 13836516.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 3072230.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 73800.00 1280135.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 534135.00 1730855.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 886736.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 219000.00 3021087.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 24021.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 2000.00 3135695.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 352034.00 5942322.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 352034.00 5942322.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 12331785.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 90858980.00 93536933.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 10903078.00 10923517.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 4679238.00 4688009.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 681442.00 682720.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 227087.00 332078.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 51906.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 2213334.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 161699.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 167267.00 1871434.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 166698.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 123732.00 186079.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 736247.00 1531652.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 202902.00 67702.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 56558.00 978174.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 8432.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 42000.00 177437.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 322803.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 0.00 292710.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 77251.00 1549051.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 357099.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 232757.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 13879.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 374000.00 644723.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 528524.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 19118.00 297857.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 76109.00 2782508.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 43372.00 1184101.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 753010.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 76816.00 666942.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 539541.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 7642680.00 7907778.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 131923.00 3733901.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 4408552.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 145190.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 127419.00 787354.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 402824.00 849213.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 82800.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 233461.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 135867.00 645550.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 179.00 3102.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 6715.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 177439.00 3473553.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 202000.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 584609.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 275238317.90 225195169.31
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 32664398.84 26564050.24
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 14018471.18 11407527.66
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 2041524.82 1660252.99
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 6918276.20
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 3592373.35
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 38370.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 2164740.51 6406745.67
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 3606670.46
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 464606.38 787429.37
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 3181490.59 7114920.49
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 459826.00 5407295.54
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 265006.07 1978488.57
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 101071.86
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 128700.00 2779194.20
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 284585.26 3305457.61
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 100016.64 2951792.10
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 1321894.63 12037964.74
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 643979.99
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 3520164.93
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 224723.44 5951889.79
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 99996.00 1153827.93
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 162999.30 4556497.17
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 482812.91 8441549.87
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 36870563.55 33234587.68
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 2470176.05
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 5330.00 5990147.68
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 244355.00 4874521.31
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 488676.00 29164102.40
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 1644090.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 556800.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 1678238.00 399892.87
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 5543163.27
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 33211.20 1105141.90
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 777944.10 2613189.60
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 326079.37 472258.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 695279.59
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 13979.00 730317.78
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 425003.96 3095270.82
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 10540.80 1104285.70
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 17.77 5391.48
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 15133.01 369395.19
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 3691325.30
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 7538890.22
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 4244055.75 8084705.88
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 2997600.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 21629.00 666974.16
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 472934.07 1030306.52
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 1196760.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 146929669.00 122587965.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 17631559.00 14171633.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 7566877.00 6081993.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1101972.00 885728.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 6256610.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1756200.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 50000.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 836676.00 5011743.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 140000.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 261328.00 334613.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 6616186.00 7801409.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 844864.00 2305839.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 641872.00 371479.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 300000.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 129271.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 24772.00 1025802.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 1438152.00 1847412.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 129560.00 28860.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 141840.00 930480.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 106296.00 627930.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 1545173.00 2441680.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 36181046.00 23284249.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 15830.00 3871484.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 185651.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 364407.00 9221847.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 819800.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 145723.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 5400.00 1983740.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 988054.00 942937.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 372815.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 147560.00 490300.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 33912.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 566970.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 9360.00 977526.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 2339.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 7.00 45259.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 140.00 32158.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 152275.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 15470.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 1650184.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 1426877.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
11 Факултет политичких наука Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 136409.00 610740.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 581093183.00 110913600.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 69738992.00 13301854.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 29929651.00 5708712.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 4358687.00 831366.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 1491905.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 2592185.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 2514728.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 58370.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 6380557.00 7497432.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 841713.00 272614.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 14856250.00 11846580.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 3656455.00 834933.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 646843.00 684066.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 53000.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 1193975.00 783416.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 2779553.00 1103078.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 63240.00 11670.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 155408.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 2045346.00 371329.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 1153776.00 114500.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 1175483.00 189903.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 2122090.00 481661.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 24000495.00 8829582.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 143265.00 562442.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 8373987.00 7058411.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 3428942.00 3114983.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 88801780.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 261888.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 200000.00 649137.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 691304.00 1714105.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 716630.00 353766.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 313056.00 138306.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 435167.00 497410.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 364000.00 2786160.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 494250.00 122161.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 13731.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 1162.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 42835.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 6715.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 397869.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 1368306.00 125800.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 1299625.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 208621786.82 43388675.57
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 25457006.09 4798148.95
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 10925298.95 2059205.46
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1591062.71 299887.16
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 414000.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 2983819.71
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 680252.60
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 1538150.14 67145.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 50420.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 6400856.36 1424767.88
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 915392.88
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 373266.86 864048.57
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 13884282.76 2626917.45
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 4238572.79 1869600.59
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 584714.45 1230849.87
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 600590.26
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 26290.74
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 764309.25 4072396.09
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 1841289.86 5486972.17
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 137352.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 201226.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 69220.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 945713.41
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 486819.40 438229.05
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 1068747.57 7141204.61
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 0.00 2312561.86
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 2471817.06 210386317.52
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 3854067.25
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 119984.00 1512305.74
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 1952490.80 1696301.55
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 1454057.33 840909.26
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 199240.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 41144885.00 29739.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 60000.00 4909142.31
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2242942.73 6241161.98
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 705668.40 3805235.90
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 495046.02 1237474.66
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 37000.00 448062.95
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 244940.73 1137763.02
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 2886.40
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 80352.00 74097.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 234663.20 556021.92
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 450401.18 2753135.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 30652.35
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 127132.89
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 213424.44
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 634297.49
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 562800.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 255229.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 47286.80
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 505200.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 480024.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 5188048.80 3600801.12
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 267949.20 5653598.18
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 367504.64 863472.42
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 570823.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 843006290.16 626942238.62
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 101175124.94 73798125.41
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 43420993.53 31897184.97
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 6323443.65 4386894.28
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 24870065.25
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 7331341.61
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 145217.78
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 4641564.00 13510764.25
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1161721.00 667637.58
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 17180096.70 20010279.09
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 2569985.00 6054633.73
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 1813900.00 4234898.18
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 23586.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 224144.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 288504.00 5090168.37
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 0.00 11076722.86
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 500.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 9465384.18
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 4171219.23
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 0.00 97082543.56
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 0.00 3607103.14
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 0.00 24601653.99
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 3201058.22
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 19000.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 10522835.07
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 937600.00 5805902.35
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 213330.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 326226045.73 127050.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 1726405.88
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 9493437.86
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 1020639.33 6010123.92
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 411996.00 9828971.31
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 741947.50
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 519490.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 232900.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 219024.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 4272312.36 74820222.20
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 4497123.93
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 183022.00 2767648.43
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 4806.05
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 0.86
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 666760.58
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 18940.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 519997.65
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 5517357.98
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 15272987.82
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 24942921.02
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 554913.60
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 1332703.55
14 Медицински факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 9003079.82
15 Машински факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 413441482.31 54485471.54
15 Машински факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 49582456.00 6538259.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 21279146.00 2806000.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 3098905.00 408639.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 386772.60 2843793.10
15 Машински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 1797211.60
15 Машински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1745209.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 411486.77
15 Машински факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 4250950.00 7287763.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 168751.37
15 Машински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 594857.37 835447.45
15 Машински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 29230582.28 8919177.10
15 Машински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 2450244.96 4459678.94
15 Машински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 760567.54 3197698.24
15 Машински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 3419.00 118170.41
15 Машински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 204847.20 1137312.60
15 Машински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 316004.57
15 Машински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 708618.00 2375823.22
15 Машински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 3870061.39 9628892.63
15 Машински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 62635.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 1971965.05
15 Машински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 270766.09 418853.33
15 Машински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 168034.00 2731745.51
15 Машински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 138447.28 1025278.18
15 Машински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 1289421.23 3228619.04
15 Машински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 907685.14 4216915.38
15 Машински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 703264.40 191827183.67
15 Машински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 969654.91 5170365.66
15 Машински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 90346.00 4863141.13
15 Машински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 886436.22 12271624.84
15 Машински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 164305.00 4571470.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 452729.65 28060.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 87348596.57 1581402.07
15 Машински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 974970.50 3103984.67
15 Машински факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 3029089.98
15 Машински факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 2557555.42 2587888.10
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 1642873.42 5134001.65
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 16998.00 49090.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 231996.00 1427663.29
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 689440.09 714337.02
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 507761.90 3027965.06
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 214.74 1877249.96
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 6465315.08 4440530.96
15 Машински факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 458237.73
15 Машински факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 205.46
15 Машински факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 72529.63 1080237.08
15 Машински факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 760.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 142493.10
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 2829600.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 9811919.37 5471548.44
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 4248959.19 4071719.10
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 589326.06 462000.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 1684167.58 739200.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 10591586.73
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 481392097.99 65059403.35
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 57806939.72 7807128.24
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 24808811.40 3350558.81
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 3612933.59 487945.35
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 389000.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 3829955.68
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 153011.12
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 13759748.00 763963.18
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 3227685.88
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 944632.00 30708.73
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 27723829.20 4758083.17
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1110211.23 5007336.27
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 768002.00 596049.03
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 68123.00 445996.47
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 454684.00 261863.48
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 11967429.45 21035628.92
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 1991097.69 817077.73
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 147200.00 543197.02
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 214453.78 1430423.67
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 817254.10 1513300.14
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 527678.11 1660743.22
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 0.00 30526901.89
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 154931.54 1803041.20
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 19843.00 1990218.50
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 649994.00 4483117.58
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 4269400.00 1523458.85
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 39717.57
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 438287.67
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 86170783.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 986882.00 1431892.07
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 60547.77 2163364.86
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 324391.16 3041431.71
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 801996.00 1477963.03
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 232588.87 583524.97
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 399997.00 198589.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 1199999.30 27472.15
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 68552.40 12000.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 3608754.63 3588404.04
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 291996.00 615220.07
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 1014124.00 4299230.22
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 720.58 89985.64
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 67237.04 1167106.88
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 386374.45
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 11508190.64
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 634748.50
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 13020088.46
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 573322.81
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 2776841.04
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 1816677.98 6561368.86
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 45688.00 435733.86
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 2144226.35 9832071.32
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 35889.70
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 123914.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 943792.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 7623143.38
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 239182985.00 20981015.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 28701898.00 2534102.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 12317919.00 1148081.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1793789.00 98211.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 680157.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 257008.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 4400889.00 4180211.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 784902.00 74098.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 4382293.00 2191007.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 986888.00 37115.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 2150898.00 147102.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 108214.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 725018.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 4963134.00 2464009.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 6147417.00 6112583.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 1400115.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 119798.00 1081202.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 5286902.00 2227098.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 0.00 6106112.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 0.00 270117.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 199990.00 634010.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 1566110.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 219898.00 176102.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 1542788.00 1055212.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 1128091.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 46552189.00 40946211.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 999998.00 1538002.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2652389.00 4468311.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 3098286.00 4223214.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 410989.00 1986111.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 387002.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 115885.00 107105.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 179981.00 732119.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 7266982.00 1500018.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 3014789.00 996211.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 23289008.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 449898.00 684102.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 572105.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 8193864.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 1183101.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 2011112.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 103000.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 2484009.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 5565495.00 2196015.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 422155.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
17 Биолошки факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 89988863.85 7393681.46
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 10800218.25 885687.19
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 4635093.88 380107.49
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 675013.20 55355.59
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 2674349.27 911471.13
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 158052.21 58308.99
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 5654784.31 1634359.18
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1115760.91 271004.87
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 132843.35 9391.19
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 333000.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 34710.00 159000.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 87837.36 30436.50
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 1894383.75 98795.27
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 8237.00 11312.23
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 155488.89 179742.71
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 113862.14 31460.88
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 646240.13 124610.73
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 276834.81 438435.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 120044.54 308800.63
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 137988.09 438987.82
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 348819.67 145877.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 1296909.54
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 18643239.74 363750.75
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3239.00 1016657.30
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 515363.71 147064.43
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 572732.84 70686.02
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 92300.00 44400.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 1187647.92 20703.60
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 478875.17 23253.76
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 191611.34 48288.60
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 120811.52 161314.96
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 128139.53
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 793062.53
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 432.74 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 323295.11
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 174868.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 2592702.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 1619085.28 1065561.34
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 2174863.85 5136716.04
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 55580.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 134407371.90 5462315.80
19 Физички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 16127833.35 655330.70
19 Физички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 6921529.02 281246.08
19 Физички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1007992.04 40958.29
19 Физички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 942912.18
19 Физички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 203203.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 15000.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 2764415.89 1143331.23
19 Физички факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 462570.78
19 Физички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 252252.91 90410.91
19 Физички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 13021010.86 1469791.39
19 Физички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 2131429.33 496336.36
19 Физички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 564630.65 166170.57
19 Физички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 130000.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 221092.18 652788.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 3123926.21 122950.18
19 Физички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 76186.30 92776.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 1776316.97 597521.86
19 Физички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 122871.84 292864.88
19 Физички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 969611.42 415210.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 151701.90 223149.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 24256207.65 7038247.69
19 Физички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 267620.00 643169.38
19 Физички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 28134.00 350929.42
19 Физички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 53634.18 8339596.75
19 Физички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 58000.00 1294612.48
19 Физички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 1491518.40 101104.97
19 Физички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 237328.00 307188.14
19 Физички факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 235080.00 2335797.31
19 Физички факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 651660.03 1023251.44
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 99225.57 292752.21
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 45500.00 132195.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 1628866.03 69902.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 607698.99
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 62910.48 1300.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 35208.00 550498.40
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 534753.05 532318.65
19 Физички факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 3891.73 54076.82
19 Физички факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 43383.98 17038.52
19 Физички факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 9665.80
19 Физички факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 1171781.40 793336.01
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 558154.00 450969.51
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 54930.00 59280.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 166224.61 323732.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 146704689.03 35754182.60
20 Географски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 17611248.81 4466246.02
20 Географски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 7558161.20 1916763.81
20 Географски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1100703.22 279140.63
20 Географски факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 312000.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 151645.10 1804076.57
20 Географски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 1126998.09 588421.75
20 Географски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 30000.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 1226257.12 21447682.14
20 Географски факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 1425000.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 228688.21 116646.02
20 Географски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 4032526.82 2350616.05
20 Географски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 153398.82 224000.22
20 Географски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 398891.73 140713.12
20 Географски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 115583.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 63000.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 2166000.00 969810.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 184708.00 470202.39
20 Географски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 246475.35 342018.82
20 Географски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 12400.00 32637.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 960.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 89262.03 810121.13
20 Географски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 627657.30 1229355.24
20 Географски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 203808.25 445702.65
20 Географски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 22026577.71 7035228.34
20 Географски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 117775.27 1368049.41
20 Географски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 556736.27 8031569.16
20 Географски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 830246.56 9116350.17
20 Географски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 175800.00 605987.34
20 Географски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 11600.00 323422.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 43690.10 652291.76
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 34388.00 431911.78
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 164000.31 500249.58
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 39228.00 107518.58
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 121196.18 1004145.47
20 Географски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 238.17 1670.43
20 Географски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 13875.49
20 Географски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 326330.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 26195.00 275557.92
20 Географски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 342739.01 1316205.60
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 182751080.30 9160240.29
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 21930147.73 1099228.74
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 9411688.28 471752.23
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1370590.55 68702.49
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 456000.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 912935.51
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 64480.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 3990975.44 2332434.96
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 416761.83 188572.02
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 26963997.07 8162946.65
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 6401170.34 400011.79
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 986098.25 190994.25
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 88000.00 377448.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 1038425.82 871697.03
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 4724784.29 4837831.29
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 51915.00 190505.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 154000.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 17289.00 42820.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 321060.00 1313930.88
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 171483.48 671185.48
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 890714.04 1522334.70
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 344291.82 589098.51
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 209976.00 94160.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 3900.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 244927.96 1421006.18
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 278632.42 2178733.82
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 586400.39 3929763.92
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 77865.68 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 34123846.27 6896388.76
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 110648.08 1189050.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3961051.04 4295121.55
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 1527249.77 1230763.08
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 761992.36 231872.75
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 23056.95 413075.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 6725630.76 3019850.86
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 3825089.66 52785.18
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 683018.72 411428.67
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 2758349.17 2093833.02
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 23799.47
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 1123386.60 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 110100.80 774550.70
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 6480.00 530588.93
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 6705.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 3724771.31 533530.50
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 85000.00 58158.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 2392561.53 226645.62
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 316888.95 280317.29
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 398428.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 214823631.01 48429397.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 25842761.56 5773690.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 11128398.70 2483833.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1480130.27 346591.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 2478723.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1264743.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 92514.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 2470185.05 4469976.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 1035488.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 570485.88 95004.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 9443846.98 3311576.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1783636.86 498376.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 692580.23 148497.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 14166.40 1158508.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 291670.06 144277.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 2357002.42 470286.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 12350.00 81281.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 33000.00 417730.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 42510879.12 5037485.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 120000.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 834244.33 492779.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 389596.31 2022795.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 210099.97 6236396.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 992709.47 3295274.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 328749.61 11469887.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 100133.04 3558297.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 215816.00 551708.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 2204412.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 557062.47 1804615.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 331421.72 540436.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 175109.00 151554.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 444150.73 33684.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 228000.00 315615.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 170084.22 437137.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 435244.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 235452.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 1676123.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 1546.55 1064.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 786768.53 120000.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 710278.59 1459539.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 1068969.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 100998.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 7600.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 5326024.32 5421404.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 594000.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 94000.00 673015.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 48479.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 1794667.13 4744437.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 17424.00 403039.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 177821332.00 296025948.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 21588436.00 30500107.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 9211216.00 13073415.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1341464.00 1904788.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 478540.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 4157378.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 825972.00 966818.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 4409252.00 994155.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 165000.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 218312.00 523728.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 13111228.00 2764274.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 2057823.00 7149094.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 720792.00 1579348.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 50110.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 1604262.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 63436.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 63105.00 715831.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 282528.00 3078109.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 55530.00 2662283.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 295160.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 3760806.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 0.00 11638977.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 0.00 1764522.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 6727922.00 96252498.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 76450.00 1490708.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 1626737.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 12900.00 5844908.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 10854510.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 3800.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 22933768.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 655072.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 2125381.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 1368563.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 84001.00 1764216.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 435568.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 268725.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 178600.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 1988286.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 1084694.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 340076.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 1144.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 1752704.00 9100000.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 421000.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 1598321.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 108489.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 4637729.00 278646.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 238253.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 4007336.00 694119.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 1856065.00 23111903.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 252525055.31 18232730.84
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 30303516.02 2167827.33
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 13005257.81 924564.57
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1893969.31 134645.55
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 448500.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 730215.78 236335.92
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1413412.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 493939.46
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 7093650.00 1470958.28
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 290000.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 391814.43 469985.60
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 16673058.47 2624142.81
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 3103132.37 324298.01
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 1918116.72 1373421.59
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 394688.29
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 4631792.55 14446592.56
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 3237897.81 6186489.03
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 131617.00 1963865.93
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 2398797.11 2363998.77
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 444659.78 1944263.91
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 909530.40 1286189.33
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 78252920.93 117702931.70
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 3955015.15
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 655335.17 9599917.62
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 937500.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 2479300.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 48225.60 2797408.76
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 107532.40 1499014.84
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 3466494.96 3826173.10
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 168862.00 472725.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 472307.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 34078.13
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 4888928.08
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 8736.65 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 5869435.56
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 5308687.73 10264018.13
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 387920.03
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 259038135.35 52785175.31
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 31076786.46 6326678.96
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 13337120.78 2715192.38
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1942299.07 395406.27
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 522000.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 725940.51
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 4110169.87
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 38370.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 4603374.44 3767613.62
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 432496.91 358341.51
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 13030330.58 2770832.57
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1403381.60 859113.62
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 318001.81 1606554.27
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 43700.00 132000.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 4022212.81 7672914.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 1014706.15 1528866.59
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 4000.00 253792.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 743420.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 10800.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 118341.40 999586.45
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 772339.05 3040988.81
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 469838.57 2145916.59
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 47958081.91 26432312.72
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 1775605.01
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 798910.40
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 102799.99 4238812.82
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 3786930.46
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 4500.00 277535.36
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 18493.00 937801.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 70290.00 406663.92
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 55055.20 1008749.12
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 37712.00 553179.23
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 189996.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 128004.00 471920.76
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 690762.08
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 30000.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 33252.00 40254.91
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 17285.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 6000000.00 3800336.86
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 158400.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 1015267.19 1339314.33
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 35059.20
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 22499.09 574560.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 260421000.00 85893000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 31250000.00 10305000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 13411000.00 4422000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1953000.00 643000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 1492000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 3019000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 3034000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 104000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 0.00 10697000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 294000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 828000.00 494000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 11964000.00 8187000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 2544000.00 3998000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 1000000.00 626000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 30000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 358000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 43000.00 2180000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 65000.00 1224000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 53000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 751000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 7000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 2081000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 120000.00 3833000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 150000.00 2147000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 120000.00 2415000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 372000.00 2805000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 550000.00 894000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 4198000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 200000.00 7879000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 3166000.00 6104000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 1423000.00 10918000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 21674000.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 1361000.00 596000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 5438000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 4972000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 1140000.00 6310000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 6000.00 172000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 7954000.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 19112000.00 42045000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 4124000.00 771000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 2180000.00 4520000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 198000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 74000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 136000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 79550000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 1225000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 1502000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 5456000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 54086000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 488000.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 237000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 2540000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 9000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 215964000.00 69515000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 26376000.00 9263000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 10662000.00 3758000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1620000.00 547000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 740000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 143000.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1858000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 24000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 4014000.00 5068000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 635000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 353000.00 552000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 14966000.00 8683000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 377000.00 2360000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 34000.00 1894000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 16000.00 392000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 13000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 2906000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 4665000.00 8105000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 692000.00 3000000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 2000.00 9000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 130000.00 51000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 149000.00 636000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 225000.00 930000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 1020000.00 2110000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 250000.00 28107000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 435000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 31000.00 2518000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 1638000.00 5342000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 108000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 852000.00 4693000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 107000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 25000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 43430000.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 380000.00 3735000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 214000.00 1682000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 654000.00 4522000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 127000.00 1574000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 151000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 708000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 311000.00 2995000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 61000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 64000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 169000.00 414000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 5000.00 6279000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 33000.00 1090000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 165000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 12000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 2000.00 207000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 1568000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 14771000.00 1159000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 3198000.00 2653000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 5755000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 3006000.00 3252000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 64000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 45000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 1966000.00 1619000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 833000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 2456000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 138000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 103000.00 814000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 194000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 137947102.00 1831056.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 16548306.00 219656.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 7098200.00 94219.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1033719.00 13721.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 47000.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 4033688.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1611271.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 115109.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 717156.00 1810130.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 409633.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 88146.00 244824.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 8536536.00 1398359.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 259827.00 265544.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 311006.00 358803.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 53108.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 93343.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 667684.00 3311884.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 238829.00 435550.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 22000.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 120000.00 102838.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 120000.00 309469.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 457825.00 478130.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 617545.00 1618335.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 200006.00 1571039.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 959428.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 497407.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 1262392.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 346734.00 190555.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 15000.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 25136451.00 3112832.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 103268.00 512752.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 3012135.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 998814.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 541014.00 476447.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 114353.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 663314.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 475997.00 382889.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 60018.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 194923.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 205897.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 2636986.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 159491.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 40000.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 183066.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 34907.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 1267364.00 2084193.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 924000.00 1443025.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 113876.00
28 Технички факултет (Бор) Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 567826.00 938477.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 270403429.78 28789834.63
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 32449280.47 3444809.97
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 13917342.36 1401784.66
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 2026796.90 204144.43
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 500000.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1718478.21
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 376167.36
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 5790325.00 906461.86
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 19085611.48
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 600394.69 310611.28
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 34738837.99 10312114.49
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 4372158.52 194859.53
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 1238996.35 597604.33
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 15983.73 9695.54
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 365292.14 1027540.75
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 1104323.10 1279550.89
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 3305497.77 3588980.20
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 19050.00 135896.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 237543.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 22708.00 34860.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 133611.26 2082791.16
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 124170.44 990106.97
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 1612696.96 3812723.20
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 1131983.74 5835732.43
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 225000.00 112860.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 11220.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 270135.78 3054211.61
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 786764.75 6271684.95
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 483183.00 6380637.12
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 1238349.00 67500.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 71332533.38 14187275.71
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 2819351.50 1708709.14
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 367772.85 11402595.46
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 6486192.73 4610241.98
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 1616639.95 530882.28
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 45871.40 127245.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 6300.12 7193.26
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 7040362.01 431481.12
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 3092703.53 101017.01
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 441700.61 487722.20
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 1328897.96 3993365.70
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 586.08 367329.60
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 5478052.29 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 224800.00 5910521.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 133524.50 392053.84
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 2510.00 1486.19
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 2468610.60 2079407.88
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 9483313.90 4192458.23
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 423272.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 837531.07 487433.99
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 255000.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 192981667.62 25510570.90
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 23157800.10 4719489.52
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 9938555.91 2025444.38
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1447362.46 294969.19
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 451257.79
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 1886985.58
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 388000.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 40181.11
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 816756.00 3900675.41
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 376716.00 222399.16
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 2289251.00 10683995.64
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 594255.00 1888517.18
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 497000.00 2458643.43
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 77170.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 1286699.33
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 192460.00 4482167.05
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 0.00 2243139.65
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 6000.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 265600.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 299690.57
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 964757.18
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 120000.00 1158708.92
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 150000.00 5652259.59
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 120000.00 4339020.74
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 159997.00 29845553.55
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 525000.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 3292035.56
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 3445541.40 26329357.60
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 46200.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 9992139.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 21664804.80
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 1959706.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 1126833.30
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 976632.00 1031432.46
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 342000.00 220073.40
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 87000.00 616534.48
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 285613.85
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 769877.56
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 1297.04
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 5691.64
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 259500.73
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 180000.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 127236.52
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 145910.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 14035.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 597576.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 721854.80
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 2282726.01
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 22932.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 228029.60
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 28299.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 5337057.68
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 235044368.54 11280431.09
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 28204875.67 1353651.73
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 12103315.30 574412.77
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1762807.39 84603.23
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 545000.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 5935516.62
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1238294.01
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 2450267.00 7486903.29
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 1285409.08
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 125632.00 782442.59
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 14701981.81 6918450.10
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1422718.00 3981465.46
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 707002.00 1030819.85
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 293908.41
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 1940000.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 65773.94
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 819541.19 7913002.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 410291.21 5148874.08
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 14051.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 44821.43
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 179759.23 6550110.75
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 1931550.86
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 150000.00 2500708.93
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 120000.00 3585462.99
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 34659689.35 24334250.10
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 2647369.94
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 686144.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 163647.80
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 1814633.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 169709.61
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 929814.02 3592300.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 580064.10 3468790.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 370556.96 704300.50
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 504107.62
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 223111.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 981773.44
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 270027.86 81180.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 9854721.81 5519320.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 272004.00 2988014.97
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 3409.20 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 117181.91
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 116116.31
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 1881902.40
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 920480.79 3970000.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 18520.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 6199811.89 4028400.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 588359.09
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 111350904.29 26290956.70
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 13362108.28 3088504.04
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 5734571.46 1325483.16
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 835131.75 193031.40
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 339261.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 497000.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 1347984.00 1313720.20
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 410301.17
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1046147.00 108042.92
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 4301631.36 692327.37
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1661038.96 54432.81
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 634006.00 176021.36
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 8544.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 16452.00 38169.64
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 18384.00 21316.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 6000.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Бе