Расходи високошколских установа по контима

Расходи високошколских установа у 2014. години приказани по установама и контима

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИДНазив установеУниверзитетЕкономска класификацијаОпис економске класификацијеКонтоОпис контаРасходи из буџетских средставаРасходи из сопствених средства
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 0.00 20819059.79
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 0.00 2498287.32
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 0.00 1072181.62
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 0.00 156142.94
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 169473.82
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 5957675.37
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1872058.40
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 36600.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 0.00 3761155.89
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 0.00 680.76
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 0.00 4808146.87
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 0.00 2891480.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 0.00 960746.23
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 594824.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 0.00 2411239.18
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 0.00 7448430.76
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 212336.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 15000.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 24290320.39
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 662050.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 0.00 1697550.84
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 0.00 1434361.13
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 0.00 29730090.72
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 238450.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 1859649.50
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 6008978.18
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 5407658.61
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 338372.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 1015238.94
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 303928.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 0.00 121573.55
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 235325.59
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 466037.52
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 750016.58
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 1365.29
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 196737.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 527037.50
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 30000.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 1223164.96
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 210960.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 1259993.42
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 69624.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 139448.75
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 37940.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 641977.60
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 713374.74
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 34515557.04 9627381.10
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 4141866.89 1067056.18
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 1777551.19 457935.69
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 258866.71 66690.95
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 249314.64
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 325376.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 57816.44
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 0.00 1271578.81
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 39224.01 60201.36
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 1301007.00 960448.39
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 62789.49 38116.77
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 87044.88 282489.46
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 147301.70
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 111500.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 0.00 505830.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 180026.62
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 164730.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 0.00 60900.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 0.00 640613.40
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 0.00 4550722.01
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 485563.81
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 112043.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 1182097.56
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 3800.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 252000.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 94293.12
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 169202.20
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 426 Материјал 4261 Административни материјал 0.00 163212.80
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 138134.60
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 240000.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 58551.50
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 98435.90
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 35484.20
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 222.39
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 116000.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 142136.20
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 309449.85
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 72562.24
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 268014.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 88908.08
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 300660.26
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
104 Висока пословна школа струковних студија, Ваљево 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 48449217.41 61191470.42
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 5845383.25 7311378.89
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 2508643.65 3137799.98
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 365336.11 456961.74
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 198000.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 263254.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 1052004.00 3654046.47
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 106735.54
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 50459.82 174326.47
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 865667.00 4028823.54
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 65002.00 793331.30
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 180000.00 885080.52
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 1745.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 132900.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 82000.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 0.00 669029.36
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 0.00 289162.93
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 1304304.18
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 30000.00 249180.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 502336.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 42000.00 849762.09
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 0.00 1316231.53
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 0.00 10488271.05
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 30000.00 719274.98
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 765303.70
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 149146.50
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 240646.50
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 25800.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 204800.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 655104.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 1592591.01
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 426 Материјал 4261 Административни материјал 135984.00 1325199.88
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 4550.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 25380.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 897732.48
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 1193123.51
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 37293.84
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 50004.00 151873.27
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 78996.00 552375.03
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 121028.26
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 70173.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 4231786.27
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 2438424.20
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 388800.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 695174.30
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 599562.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 472100.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
117 Висока медицинкса школа струковних студија, Ћуприја 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 35206407.01 686573.75
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 4224778.58 82388.84
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 1813134.21 35358.53
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 264048.80 5149.25
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 29968.55
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 12667.70
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 0.00 494745.79
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 45000.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 83520.67 19528.01
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 519406.00 660632.28
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 65002.00 115858.46
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 100000.00 177687.38
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 54401.87
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 80500.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 0.00 191879.56
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 67500.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 31350.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 87298.03
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 0.00 64701.74
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 30000.00 128758.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 39996.00 816246.09
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 173715.40
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 24996.00 8179.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 65148.00 852.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 28820.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 41911.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 426 Материјал 4261 Административни материјал 11004.00 87906.43
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 7825.75 60603.91
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 3996.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 2017.00 143276.13
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 46393.60
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 50004.00 2225.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 99794.96
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 305.32
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 20000.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 30654.51
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 25544.40 89369.45
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 73605.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 590704.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 943620.00 0.00
121 Висока струковна школа за текстил, Лесковац 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 62630.00