Расходи високошколских установа по контима

Расходи високошколских установа у 2014. години приказани по установама и контима

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИДНазив установеУниверзитетЕкономска класификацијаОпис економске класификацијеКонтоОпис контаРасходи из буџетских средставаРасходи из сопствених средства
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 175448163.38 25014372.94
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 21053780.17 3001724.73
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 9035581.76 1288240.19
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1315861.94 187606.52
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 263022.77
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 1238684.01
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 902862.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 2273316.00 3807112.88
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 216242.18 334975.95
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 2712650.54 6648103.30
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1455518.46 2814733.61
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 635614.25 931178.48
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 235725.06 1924205.08
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 475514.17 6952865.86
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 14338.00 217752.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 247194.00 3311700.97
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 592128.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 554120.78 1591181.93
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 110586.66 1112154.07
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 2998636.10 32054695.44
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 837863.33
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 34115.00 2318717.64
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 396604.10 7321042.79
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 654715.74 6567225.26
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 24996993.00 359900.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 24000.00 2461638.09
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 429564.00 529444.80
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 3600.00 253283.31
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 535598.39 349792.10
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 86201.41 369298.35
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 38783.16 611239.44
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 261573.40 627625.69
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 7425.66
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 3755.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 602314.35
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 1002606.19
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 238490.00 3258681.63
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 28000.00 377347.20
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 1577450.88
2 Архитектонски факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 1761643.52
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 253219527.40 160943137.41
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 30929692.48 17300490.52
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 12497456.66 8201334.12
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1899146.48 1115241.44
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 399600.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 5360398.67
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 84428.22
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 4236636.00 5379070.56
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 3342944.06 423468.85
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 539773.00 272752.61
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 6462883.00 12378477.08
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 15738.00 91559.97
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 1691727.00 1636539.65
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 54419.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 27681.00 132457.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 38185.00 693734.53
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 69828.00 6264270.53
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 49920.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 1104450.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 173120.40
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 298426.00 2052765.58
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 297900.00 2932758.83
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 999271.00 104104361.87
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 8299.20
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 48169.00 2958927.32
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 138288.00 4982912.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 160697.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 32627.00 16324070.19
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 7036879.19
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 3507324.49
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 409596.00 1026383.64
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 104065.00 412248.10
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 20291.00 324880.68
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 122964.00 527059.73
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 34439.00 756051.12
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 12600.00 72069.41
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 8210.81
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 73119.05
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 7381977.43 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 440115.26
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 9512791.72
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 263872.11
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 282115.60
5 Електротехнички факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 1103068.25
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 276407594.29 47783058.44
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 33168049.03 5631324.77
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 14234622.32 2416776.78
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 2073002.71 351959.34
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 1709642.80
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 737292.19
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 4487982.20 5408321.53
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 3075287.94 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 321073.26 520631.62
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 16705932.55 24653228.73
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 786884.00 3262181.71
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 293715.80 1555129.26
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 30239.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 644105.07
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 640644.40 1400839.03
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 2345734.46 7311132.34
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 120204.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 256700.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 980.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 2007376.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 1502291.99 5417044.93
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 477749.10 1855940.57
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 55301582.69 35033302.84
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 70229.00 3468536.22
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 150359.85 4782268.70
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 1344103.70
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 5336.23 293829.86
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 3164835.24
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 361203.88 3023898.82
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 117833.20 2056238.65
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 5799.00 198502.61
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 9838543.36 8558058.94
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 848109.94 1412816.93
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 255000.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 7449.12 105833.60
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 16000.00
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 5141166.60
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 371617.86
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 409878.03 11927239.51
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 46794.00 1855498.16
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 416996.40
6 Фармацеутски факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 864911.45 1066760.46
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 91138070.00 27638494.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 10936529.00 3368599.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 4693593.00 1424982.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 683533.00 207521.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 759174.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 159000.00 172039.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 716679.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 125440.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 1254756.00 2809929.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1259730.00 892496.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 289686.00 321660.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 3720352.00 10249092.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 241871.00 1503393.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 426482.00 1003392.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 447660.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 1010835.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 17309.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 48276.00 355498.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 308387.00 309526.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 153575.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 198264.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 43800.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 13257343.00 19264525.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 629136.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 210486.00 3375627.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 121575.00 1327131.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 0.00 1730740.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 274125.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 822290.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 16076361.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 666131.00 9037097.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 42000.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 11389.00 480691.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 394784.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 347810.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 189910.00 1115691.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 90905.00 196979.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 71615.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 128005.00 576096.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 2851.00 17587.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 642076.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 699996.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 1940300.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 705841.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 113142.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 6710.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 46558.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 263480.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 4400.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 1249465.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 776630.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 553436.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 100000.00 419409.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 499512.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 46013.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 354914.00
7 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 6005710.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 626509010.50 71574748.98
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 74506898.50 3853102.75
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 31371002.50 4475376.92
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 4897500.50 290352.38
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 1018840.10
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1365543.43
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 82563.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 0.00 16322739.66
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 5168426.02 2399882.29
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 0.00 1198085.46
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 9579200.35 16386161.05
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 2339500.25 1368334.48
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 5000.00 3841398.61
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 1812000.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 901342.08
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 1038564.25 1263310.15
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 2776563.00 17524196.25
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 965255.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 1018120.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 50061505.32 157058550.51
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 1537774.83
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 3745852.56 13459165.46
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 1979002.55 22311577.11
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 0.00 474400.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 287000.00 6842701.80
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 2518020.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 2102087.80
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 270499.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 69400.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 643000.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 1156931.95
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 7000.00 1337575.13
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 65125.30 3666155.63
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 259.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 148500.00 1839326.50
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 2000.00 85416.52
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 921.18
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 579399.54
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 864558.82
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 91250.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 1344258.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 1269637.72
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 1425012.09
8 Филолошки факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 82174999.00 101541651.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 9861400.00 11720529.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 4231990.00 5129862.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 616000.00 633263.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 430455.00 225000.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 185702.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 201935.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 164763.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 131000.00 2102615.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 602078.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 107000.00 225217.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 827200.00 1157504.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 158000.00 116287.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 54000.00 748127.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 147000.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 444057.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 11500.00 337322.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 113626.00 1230986.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 390833.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 53490.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 579728.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 710306.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 0.00 602168.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 0.00 1580169.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 0.00 680777.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 559497.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 640134.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 121834.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 8251200.00 4267285.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 132680.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 2401099.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 954953.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 338989.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 0.00 513026.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 28001.00 927433.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 226811.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 88000.00 943856.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 11076.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 88340.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 9355.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 152000.00 2751218.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 188760.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 23122.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 784135.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
9 Факултет безбедности Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 246666833.00 178960000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 29600020.00 21407000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 12703342.00 9158000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1850001.00 1334000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 6180000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1444000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 3144264.00 5310000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 2898214.00 1784000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 791455.00 914000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 1421171.00 5208000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 349727.00 1961000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 272054.00 8820000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 222000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 2164000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 293078.00 1574000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 30696.00 1468000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 58680.00 12460000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 288000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 4516000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 13000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 60323.00 5131000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 82669.00 1622000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 127356.00 3589000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 122424.00 8015000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 110000.00 28722000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 2387000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 4980000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 5291000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 185537.00 24313000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 10000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 41132236.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 254928.00 1018000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 441000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 905000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 411657.00 3486000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 240900.00 471000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 221000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 662000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 425111.00 2576000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 740000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 61000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 752672.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 408000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 5000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 4000000.00 49014000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 8195000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 2339000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 2924000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 7335000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 137000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 463000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 512000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 450000.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
10 Факултет организационих наука Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 431453073.00 114619251.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 51774368.00 13754310.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 22219834.00 5902892.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 3235898.00 859644.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 1088886.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 2370427.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1705759.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 4029972.00 7029921.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4132386.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 554018.00 277424.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 3010547.00 7591000.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 469944.00 563699.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 340070.00 478444.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 36840.00 142376.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 19956.00 306338.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 17044.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 581063.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 62277.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 34993.00 91428.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 63673.00 330768.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 102024.00 524407.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 73909.00 2614463.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 210572.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 207438.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 51853.00 1655692.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 741677.00 3042156.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 673650.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 813878.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 1681621.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 185244.00 405067.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 101663.00 169400.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 113856.00 2559643.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 85021.00 283692.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 11083.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 170649.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 14566318.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 709602.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 3319349.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
12 Филозофски факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 1632090.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 206162999.65 61816052.11
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 24742178.87 7389285.71
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 10600191.43 3189562.38
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1546385.99 461832.34
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 375000.30
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 5288414.29
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1757351.50
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 135354.98
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 2391408.00 5811664.37
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 574591.12
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 498621.00 923011.83
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 6541952.29 8163045.03
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1319256.38 1838422.88
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 512538.14 1252984.92
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 104781.60
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 827212.02
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 423812.80 4727178.65
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 1017515.61 4702617.48
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 2000.00 617029.29
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 1933260.24
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 174157.00 474512.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 193810.37 815513.34
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 994670.86 1778413.78
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 312913.00 3492914.01
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 4199530.51 149745220.98
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 1472363.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 4091485.81
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 92516.40 5520461.65
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 38687789.44 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 586315.07
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 3349179.68
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 146090.11 1491890.47
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 679147.02 821777.97
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 100485.43 199043.73
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 2400.00 64623.73
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 1865.60
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 177403.37 348068.61
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 286952.00 441725.79
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 118408.44 1729722.07
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 36560.29
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 903377.45
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 305300.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 144116.61
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 168741.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 84400.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 2311778.33 3640788.40
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 328506.00 1982901.28
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 223257.60 127375.20
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 571851.25 799738.72
13 Грађевински факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 671430.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 379307446.13 25456907.46
15 Машински факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 46124401.06 2951355.94
15 Машински факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 19795049.86 1266623.14
15 Машински факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 2882777.60 184459.40
15 Машински факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 1015496.26 2612610.40
15 Машински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 980192.50
15 Машински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1080105.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 915738.73
15 Машински факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 3230000.91 8937602.11
15 Машински факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4184020.87 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 525542.93 915691.70
15 Машински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 29847312.93 4137589.52
15 Машински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 2900203.31 7851499.02
15 Машински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 630348.37 3952018.44
15 Машински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 161067.82
15 Машински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 91493.06
15 Машински факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 433548.54
15 Машински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 1269427.27 3674406.16
15 Машински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 4168572.04 12685527.55
15 Машински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 109398.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 790399.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 361781.02
15 Машински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 9431988.72
15 Машински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 627096.64 1999016.56
15 Машински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 769085.91 4589584.44
15 Машински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 736328.24 2756159.67
15 Машински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 330535.80 173240907.02
15 Машински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 158263.18 4741909.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 5659351.58
15 Машински факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 174149.29 6125492.76
15 Машински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 77669.00 6288164.52
15 Машински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 984811.00 813788.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 90084240.37 7230871.86
15 Машински факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 770505.00 945759.33
15 Машински факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 112015.00 8286308.97
15 Машински факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 1659222.62 5624312.20
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 700192.18 5916825.64
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 76363.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 28600.00 1252895.92
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 311049.49 889795.82
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 781799.38 1308393.25
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 1958625.30
15 Машински факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 2305586.65 7145242.22
15 Машински факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 4679506.54
15 Машински факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 10863.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 8132.78
15 Машински факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 4627.00 751031.42
15 Машински факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 2510.00 1045.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 770000.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 681682.00 9299986.66
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 1377170.84 2189784.43
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 74833.20 438058.60
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 152000.00 418881.61
15 Машински факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 13300955.11
15 Машински факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
15 Машински факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 427639636.12 107485318.61
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 51316756.34 13342942.84
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 22023441.26 5569085.36
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 3207297.27 813493.52
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 417000.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 6068993.63
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 3407302.89
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 91144.89
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 10805640.00 6071097.16
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 6409486.54
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1125388.00 300691.70
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 9173945.00 26076016.17
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1810459.00 4186783.37
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 787567.00 1468120.95
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 389709.42
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 2299350.92
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 0.00 25174124.63
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 0.00 12633744.09
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 693930.11
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 649044.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 262025.74
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 218232.00 8841249.54
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 320125.00 2154724.20
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 0.00 55143989.58
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 2147767.76
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 2396979.18
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 699488.00 5621842.55
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 347293.00 8381510.27
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 42369.20
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 91755387.32
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 5099736.91
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 1523700.26
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 3425865.82
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 801457.00 1813596.21
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 787526.11
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 401783.00 381785.51
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 1431480.00 1421578.45
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 1089544.30
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 1496063.00 4700779.98
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 292020.00 524486.36
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 1014708.00 2004844.35
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 927483.25
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 1512084.72
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 717773.65
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 232540.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 10339489.39
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 354816.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 973422.00 1925717.42
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 894970.67
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 399000.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 1990722.83
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 126079.44
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 1699438.63
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 367588.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 39000.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 3808493.35
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
16 Пољопривредни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 77848566.63 13361664.54
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 9435959.79 1602734.44
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 4049600.10 687839.91
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 589747.73 100171.15
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 2380832.94 255054.01
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 4317545.76 701542.02
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1683694.50
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 411104.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 778886.94 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 144599.08 48006.25
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 4690992.44 2000052.31
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1056160.85 304112.62
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 193666.29 37612.20
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 347705.15
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 25692.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 221092.00 7462.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 467795.01 271044.79
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 7690.00 101860.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 233874.42 435926.92
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 406605.63 319785.78
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 722183.21 329431.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 127581.29 817314.84
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 511625.74 910103.65
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 176597.47 520010.61
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 174034.84 181973.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 1474957.44
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 18126924.80 3086921.67
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 187815.03 664575.62
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 436961.39 84984.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 364641.22 42559.09
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 232900.00 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 1169549.53 184966.69
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 456738.57 1588.96
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 244892.96 0.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 495216.74 105255.02
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 135055.93
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 731049.53
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 1627.44 4248.71
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 119400.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 10301.00 167637.00
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 2087824.00 733611.04
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 511796.00 726787.10
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 408993.65
18 Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 162419.86 199846.10
19 Физички факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 124294214.74 7762342.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 15136863.97 944758.46
19 Физички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 6192380.76 375436.46
19 Физички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 932096.16 53096.42
19 Физички факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 1487841.83
19 Физички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 248140.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 3136.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 4383560.34 3275.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1542286.58 302858.44
19 Физички факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 212576.26 89422.62
19 Физички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 12785505.64 1130136.29
19 Физички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 2280580.85 28600.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 946879.24 110620.67
19 Физички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 3604.00 133200.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 163508.76 567350.02
19 Физички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 2781661.36 40162.60
19 Физички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 50951.74 63191.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 1571091.00 277219.38
19 Физички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 78892.99 372799.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 492176.23 365318.62
19 Физички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 0.00 7920.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 26607957.66 5346268.21
19 Физички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 22408.00 691046.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 482228.22
19 Физички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 80232.66 8941765.39
19 Физички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 80000.00 583100.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 336836.95 1489680.23
19 Физички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 83956.84 2643220.74
19 Физички факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 6080.81 1521064.18
19 Физички факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 324478.92 577480.54
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 0.00 134290.65
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 57444.15 295401.63
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 428691.22 95209.09
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 1157212.45
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 63725.40
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 10643.00 198324.31
19 Физички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 561058.79 391451.64
19 Физички факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 8677.06 22608.65
19 Физички факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 40000.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 82245.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 47647.94 59066.04
19 Физички факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 807006.98 242712.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 217853.55 282230.64
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
19 Физички факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 32304.47
20 Географски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 134862455.86 38077288.09
20 Географски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 16262157.03 4742038.73
20 Географски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 6979175.77 2035125.24
20 Географски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1016385.05 296377.94
20 Географски факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 280000.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 195369.72 1529033.83
20 Географски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 126428.00 1085876.04
20 Географски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 15000.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 4465.00 3245873.80
20 Географски факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 1940693.76
20 Географски факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 255484.37 152683.87
20 Географски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 692225.64 1199790.08
20 Географски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 379121.38 118714.50
20 Географски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 397009.75 385620.28
20 Географски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 58314.01 17345.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 1451.00 512000.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 2049769.00 502349.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 91804.00 39786.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 56851.77 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 4750.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 263396.09 360763.30
20 Географски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 1362309.13 2369068.69
20 Географски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 398380.34 352653.24
20 Географски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 19870804.24 10360046.31
20 Географски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 490151.28 670114.68
20 Географски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 657632.63 7662128.22
20 Географски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 1950097.56 6181977.46
20 Географски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 313056.39 7369347.86
20 Географски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 70261.50 46063.50
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 302050.30 314393.20
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 147337.00 121854.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 1194457.60 2101469.40
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 109560.00 126138.80
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 715545.43 1131984.12
20 Географски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 7101.12 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 898716.09 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 92299.06 31572.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 18440.00 103085.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 2282713.07
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 450460.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 289515.20 1066489.20
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 5110.00 9490.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
20 Географски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 164338586.74 4843949.66
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 19720676.66 581279.48
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 8463457.41 249465.93
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1232771.09 36330.09
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 427000.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 446832.30
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 82722.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 5572281.37 1013741.19
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 2225131.48 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 326450.96 207380.64
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 18122222.83 10446874.82
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 6491841.39 234907.98
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 1140792.28 230705.15
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 125284.68
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 18756.00 259316.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 775607.46 1042795.08
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 3791948.90 6023086.37
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 51220.00 90161.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 240000.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 21890.51 162047.02
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 117960.00 801609.02
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 386423.17 153948.81
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 1479275.85 1925315.37
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 259812.10 1105609.90
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 92389.00 440748.50
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 960.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 446565.81 1087226.39
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 177225.68 2781977.31
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 741677.00 2769092.94
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 84085.00 3.90
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 33963046.85 1059324.22
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 100896.40 960463.33
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 504427.60 3287210.28
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 1096704.69 1515432.92
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 745734.45 434660.10
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 18265.94
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 3100.00 227386.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 32506.62
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 6460769.35 1838484.63
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 4712581.73 310547.36
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 510827.85 181203.82
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 2694288.63 2212401.93
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 549339.80
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 3740453.17
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 6409.55 18892.48
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 776750.33 0.00
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 1061286.00 1121927.57
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 1537726.67
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 30464.50
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 1200000.00 215338.42
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 3852460.82 664892.74
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 889053.12 460550.56
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 76617.59 231926.59
21 Хемијски факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 523648.80
22 Математички факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 190820661.44 33813768.10
22 Математички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 22900678.12 4055453.15
22 Математички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 9828205.47 1740466.47
22 Математички факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1431292.06 253468.56
22 Математички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 5115097.25
22 Математички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 2066129.49
22 Математички факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 62653.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 3587371.02 2885224.86
22 Математички факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 2225131.02 757203.70
22 Математички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 329977.62 278093.47
22 Математички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 4362849.24 4341838.78
22 Математички факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1028077.74 361372.95
22 Математички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 43062.00 217020.89
22 Математички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 1400508.53 986422.82
22 Математички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 990.00 46370.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 746.00 24888.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 42173781.77 9450898.26
22 Математички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 2686.20
22 Математички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 249705.40 769814.74
22 Математички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 323283.12 1393648.78
22 Математички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 19500.00 2876719.36
22 Математички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 308856.20 2559371.26
22 Математички факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 151444.96 8281855.95
22 Математички факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 371284.39 5482801.77
22 Математички факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 1691439.14
22 Математички факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 585980.00 1866267.45
22 Математички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 328797.44 312148.41
22 Математички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 91843.00 102132.32
22 Математички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 342801.26 40170.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 231000.00 549338.42
22 Математички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 170089.70 562885.16
22 Математички факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 37579.46
22 Математички факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 2470883.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 397.62 12263.07
22 Математички факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 347718.27 0.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 127564.00 1356928.16
22 Математички факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 669562.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 6147.00 1844.76
22 Математички факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 980.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 596240.00
22 Математички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 49730.00 1719305.75
22 Математички факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 1425824.36 3667644.70
22 Математички факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 843843.29
23 Правни факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 180503676.00 287141350.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 21966945.00 29894979.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 9398681.00 12829922.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1368739.00 1868425.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 399269.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 684160.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1045598.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 525091.00 5737150.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1197000.00 167955.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 175438.00 541975.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 10569014.00 5374223.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1606637.00 6466228.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 482505.00 2189681.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 56381.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 973298.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 59184.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 58714.00 678700.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 16903.00 546551.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 376700.00 4236862.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 115200.00 1786573.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 2752643.00 4330162.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 0.00 1633273.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 1574823.00 94766627.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 159788.00 1118224.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 37172.00 1835928.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 71160.00 3707732.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 9853077.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 6684.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 22506228.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 64140.00 1705880.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 1044782.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 843170.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 0.00 1121482.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 472747.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 206096.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 317949.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 2082000.00 577139.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 1125099.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 350693.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 1737.00 13780.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 32382.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 2164537.00 8800000.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 1462594.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 1843696.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 103100.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 136435.00 1137678.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 375105.00 3484523.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 1227668.00 23421437.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
23 Правни факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 236713325.18 8973349.05
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 28403719.78 1067178.56
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 12189928.64 457997.50
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1775233.14 104832.77
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 399668.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 2089322.29 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 2436422.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 7139500.00 866379.04
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 570000.00 150000.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 364242.87 610222.23
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 13827795.95 2454976.16
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 3528785.87 196199.52
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 2083540.08 2761785.25
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 300895.45
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 5543730.09 31295134.54
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 2873175.81 15078912.20
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 161625.75 2616091.10
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 552154.73 9226994.29
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 806458.27 2071476.67
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 730817.60 2891242.25
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 63041740.29 142304889.35
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 458109.15 10086546.53
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 580669.38 8114806.87
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 9860.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 120853.95 1252350.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 190046.00 2279784.73
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 108119.20 1629643.97
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 2623606.26 6675298.72
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 144551.47 935765.23
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 4160.00 660718.07
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 23105.40 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 438740.80
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 256424.51
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 2812695.71 11750459.08
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
24 Рударско-геолошки факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 449204.75
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 236200686.00 42292434.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 28348198.00 5074990.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 12166101.00 2033612.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1771762.00 296665.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 602095.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 4676654.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 69320.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 6577933.00 2023770.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 2631614.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 424419.00 477171.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 11538324.00 12826502.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1203579.00 1264771.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 424481.00 2262022.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 96625.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 2172290.00 7573950.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 1445487.00 3537074.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 12700.00 143038.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 583600.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 9000.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 8500.00 123995.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 671380.00 2975408.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 98450.00 1976326.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 45744013.00 70341606.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 19990.00 536945.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 164092.00 588748.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 990.00 21931210.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 1448191.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 853354.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 34695.00 1459936.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 28314.00 610107.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 19500.00 663763.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 370572.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 243196.00 353935.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 127537.00 401628.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 211282.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 167482.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 183304.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 633457.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 118000.00 1608323.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 30180.00 3499.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 201907.00 1122233.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
25 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 4972744.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 360645053.00 79519000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 43278309.00 9532000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 18573424.00 4091000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 2708644.00 592000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 1593000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 8820166.00 3870000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1300000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 102246.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 2011217.00 12090350.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 5620723.00 1346000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 809660.00 358119.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 18834978.00 14200000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 5701966.00 724000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 1292478.00 224000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 81748.00 219000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 11360.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 42541.00 941878.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 65016.00 1724327.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 62581.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 7440.00 177686.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 1664557.00 6510000.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 220956.00 2044338.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 197928.00 966085.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 564208.00 2917219.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 2776145.00 1072435.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 1229768.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 95756.00 242091.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 3126034.00 9125100.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 16435688.00 6205882.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 20858478.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 2952154.00 3814198.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 5727006.00 8077008.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 3627817.00 1589920.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 4140442.00 670909.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 5304.00 390798.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 4984410.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 112371817.00 29250952.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 10295088.00 1243011.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 6557822.00 4663873.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 106500.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 20487.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 89040.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 8104542.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 14761523.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 650954.00 6565529.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 1590011.00 26116188.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 9000.00 32280.00
26 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 122916.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 199865570.00 70849623.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 24742728.00 8633571.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 10035996.00 3641019.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1520935.00 531451.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 624930.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 3782730.00 4033873.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1537491.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 63744.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 6278999.00 2461167.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 2925819.00 387314.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 307165.00 487744.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 9719178.00 11791231.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1950429.00 1183524.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 1061640.00 1361929.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 511297.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 372.00 17611.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 12652.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 4829650.00 7500967.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 210499.00 2005976.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 1460.00 5225.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 2538.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 553086.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 122670.00 1136783.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 323154.00 2201800.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 2398900.00 34005166.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 764125.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 14093.00 1171422.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 29443.00 3761870.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 362286.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 2373396.00 4141857.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 679317.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 22105222.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 37923245.00 17500.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 4720.00 3828220.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 1456333.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 281534.00 3015295.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 214144.00 1039159.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 220382.00 401684.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 96038.00 3172939.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 4265.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 24228.00 283041.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 74651.00 353288.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 2105.00 3151465.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 234549.00 1028084.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 1297.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 44089.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 11160.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 149020.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 297436.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 49487.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 3333897.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 1143793.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 379946.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 443902.00 2579634.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 177744.00 70425.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 138780.00 438864.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 24000.00 248871.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 156500.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 16108.00 9588.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 125000.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
27 Шумарски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 257297442.09 35595322.21
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 30875693.27 4271438.03
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 13250122.22 1752176.22
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1929631.38 255171.46
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 315000.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 2001312.33
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 117552.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 8399460.00 328419.65
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 2990387.72 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 575226.67 162075.78
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 32713467.95 8176998.58
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 4289451.56 197458.48
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 1519154.99 619912.44
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 25753.00 4726.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 683266.06
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 1206747.71 981835.63
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 2327520.35 1670574.25
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 21540.00 168359.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 351560.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 59338.51
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 5973.76 1281927.01
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 275569.00 1442746.23
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 1710920.70 3109456.32
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 554318.05 6403286.13
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 194382.00 253533.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 137240.00 2691541.62
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 415350.78 3744048.30
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 370842.00 4732600.14
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 1028000.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 53103754.58 18117216.36
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 68279.20 5688016.17
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 2869375.10 2740823.23
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 1429453.21 419756.56
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 13000.00 275785.16
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 4135726.15 480502.43
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 3142558.81 765897.96
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 60576.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 229946.72 402713.24
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 677809.91 2804302.53
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 2932492.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 4287580.16
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 8136.00 50039.55
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 6557089.50 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 315000.00 4183623.99
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 5935.02 262145.83
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 866484.00 47680.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 1589000.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 979412.43 2411961.97
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 1000920.74 1066290.37
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 0.00
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 214708.32
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 29818.58 376137.50
29 Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 177360.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 172499300.02 21847598.15
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 19912859.55 3437945.54
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 8199629.43 1681932.51
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1227142.42 211917.23
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 1826734.73
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 533801.97 91316.37
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 2195892.72
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 374994.27
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 126720.00 3645617.78
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 2002560.39
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 447174.00 61642.85
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 2150100.00 8400451.24
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 566119.00 1801304.83
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 508746.00 1664480.40
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 133434.66
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 536519.78
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 192459.00 3207327.73
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 0.00 539106.19
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 88375.70
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 685869.82
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 40316.46
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 280895.00 616485.75
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 130068.00 884928.06
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 49332.00 2688374.22
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 15096.00 7953209.59
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 82597.00 2757127.67
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 539602.28
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 2530350.38
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 18313403.09 17341902.66
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 62675.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 11771025.13
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 46000.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 3394292.09
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 1689024.12
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 206243.00 1903793.39
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 274142.00 881938.16
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 87169.00 168757.54
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 58176.00 26387.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 525775.20
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 312767.90
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 9823.10
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 1069955.76
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 43560.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 824391.84 102179.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 44892.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 4121959.20 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 3080711.16
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 3931359.76
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 57600.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 75253.20
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 1385278.03
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
30 Учитељски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 215339114.10 9557283.65
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 25840693.69 1146874.04
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 11089964.37 492200.11
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1615043.36 1776547.70
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 2791628.23
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 2036353.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 3551376.00 7266808.12
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 1697347.65
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 103164.00 792442.33
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 14885320.00 16816214.09
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1990300.00 2490545.09
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 1261100.00 1548799.03
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 346173.09
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 459416.66
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 91644.50
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 838950.00 5516319.01
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 744264.00 3448427.65
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 17150.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 132911.39
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 36036.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 4118122.36
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 2265534.58
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 318387.00 2611770.52
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 128545.00 2419786.15
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 39346500.00 15106083.11
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 870801.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 877736.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 0.00 579972.60
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 1942047.32
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 97180.00 132847.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 595284.00 4964633.82
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 3958579.14
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 370488.00 836979.49
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 222090.51
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 631628.30
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 709531.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 220127.00 227453.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 2978330.00 22287357.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 272076.00 1179022.75
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 4758.80
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 151166.73
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 220091.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 226728.17
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 1084000.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 1504988.50
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 179244.60
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 9041094.36
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 324000.00
31 Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 90000.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 101379735.00 22186265.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 12215949.00 2607051.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 5242679.00 1119321.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 763497.00 162503.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 389000.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 758000.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 532000.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 1953804.00 877196.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1012493.00 729507.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1032059.00 72941.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 3703523.00 10207912.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1425577.00 1860423.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 496503.00 204497.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 40000.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 16452.00 23548.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 15840.00 28160.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 550728.00 586564.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 194004.00 83996.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 59641.00 120359.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 79777.00 645223.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 0.00 100000.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 97776.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 29820.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 8390.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 629432.00 833568.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 119820.00 2018180.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2814726.00 370274.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 511621.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4261 Административни материјал 257699.00 89826.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 113220.00 154780.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 69784.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 108000.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 384000.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 1996.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
32 Православни богословски факултет Универзитет у Београду 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 62301145.00 85000.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 7475746.00 10200.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 3208633.00 4378.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 466861.00 638.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 54452.00 131174.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 327455.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 681480.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 400368.00 409982.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 741710.00 260174.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 115574.00 19200.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 1541318.00 64832.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 326781.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 270094.00 5000.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 79918.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 4380.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 85477.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 1165095.00 424670.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 88500.00 53270.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 196984.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 286919.00 51268.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 157800.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 366470.00 210500.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 660867.00 166896.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 7876822.00 639000.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 81946.00 272720.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 20000.00 147784.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 254000.00 343979.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 180000.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 229493.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 16228794.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 149920.00 328000.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 144824.00 14595.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 586879.00 34925.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4261 Административни материјал 329213.00 33000.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 232046.00 2700.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 20000.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 279503.00 3300.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 513018.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 17823.00 52031.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 189936.00 34432.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 1371096.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 809148.00 22190.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 1195123.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
33 Агрономски факултет, Чачак Универзитет у Крагујевцу 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 28384.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 116614000.00 28696205.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 8585000.00 8689501.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 6363000.00 1050640.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 927000.00 152656.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 650481.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 662878.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 91980.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 0.00 3047600.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 998185.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 129000.00 212391.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 10579000.00 3577380.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 0.00 826063.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 0.00 721572.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 39304.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 33312.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 64000.00 357689.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 45000.00 453694.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 120000.00 40628.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 274643.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 3000.00 2392674.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 168000.00 1596286.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 0.00 472248.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 969658.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 1000.00 140556.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 1724000.00 67670851.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 72000.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 9693427.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 459584.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 58000.00 553407.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4261 Административни материјал 24000.00 506771.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 662087.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 210000.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 292063.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 0.00 26483.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 2334.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 1492166.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 25180.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 123000.00 928040.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 13800.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 133000.00 229181.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 384410.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
34 Економски факултет Универзитет у Крагујевцу 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 328296388.94 10682881.42
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 40687583.72 2893.01
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 15784801.42 1678196.58
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 2486308.61 56844.96
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 0.00 9776935.91
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 246070.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 2931555.93 4422427.96
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 274053.33
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 494870.89 243794.45
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 2926784.72 3470656.67
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 312701.98 378404.71
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 1306305.58 156834.64
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 298340.78
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 357869.85 615802.11
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 1650.00 2504569.96
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 62375.00 434889.10
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 2955256.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 360000.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 60000.00 540771.90
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 255666.60 4054582.89
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 139826.75 2949261.79
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 2250663.53
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 1042415.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 14725.59 4114109.43
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 9818570.04 26669235.34
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 43890124.38 2097444.65
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 506815.04
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 361194.00 1420836.32
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 1282935.24
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4261 Административни материјал 0.00 989740.13
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 1462.32 426369.71
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 2004085.60
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 0.00 1570201.80
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 1528847.43 8457168.59
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 0.00 1457747.35
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 13680.00 2198957.25
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 8.25 413.17
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 16758.69 447316.39
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 0.00 2586592.13
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 73244.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 6426410.35
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5127 Опрема за војску 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5128 Опрема за јавну безбедност 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 514 Култивисана имовина 5141 Стока 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 515 Нематеријална имовина 5151 Нематеријална имовина 0.00 22409.98
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 523 Залихе готових производа 5231 Залихе робе за даљу продају 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6111 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6112 Отплата главнице осталим нивоима власти 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6113 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6115 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6116 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6117 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6118 Отплата домаћих меница 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6119 Исправка унутрашњег дуга 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 612 Отплата главнице страним кредиторима 6121 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 612 Отплата главнице страним кредиторима 6122 Отплата главнице страним владама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 612 Отплата главнице страним кредиторима 6123 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 612 Отплата главнице страним кредиторима 6124 Отплата главнице страним пословним банкама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 612 Отплата главнице страним кредиторима 6125 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 612 Отплата главнице страним кредиторима 6126 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 612 Отплата главнице страним кредиторима 6129 Исправка спољног дуга 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 613 Отплата главнице по гаранцијама 6131 Отплата главнице по гаранцијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6212 Кредити осталим нивоима власти 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6213 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6214 Кредити домаћим приватним пословним банкама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6215 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6217 Кредити невладиним организацијама у земљи 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6218 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 621 Набавка домаће финансијске имовине 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 622 Набавка стране финансијске имовине 6221 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 622 Набавка стране финансијске имовине 6222 Кредити страним владама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 622 Набавка стране финансијске имовине 6223 Кредити међународним организацијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 622 Набавка стране финансијске имовине 6224 Кредити страним пословним банкама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 622 Набавка стране финансијске имовине 6225 Кредити страним нефинансијским институцијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 622 Набавка стране финансијске имовине 6226 Кредити страним невладиним организацијама 0.00 0.00
35 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 622 Набавка стране финансијске имовине 6227 Набавка страних акција и осталог капитала 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 66949426.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 8107998.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 3298669.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 498836.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 5346.00 48384.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 450590.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 396876.00 15000.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 139961.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 32508.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 198391.00 90569.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 3330866.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1131458.00 16520.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 667400.00 213866.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 114006.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 2664300.00 492500.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 290500.00 773500.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 136100.00 105850.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 24000.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 69500.00 182366.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 394500.00 29510.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 56500.00 660500.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 614300.00 485500.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 987074.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 215094.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 359500.00 1165200.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 9693156.00 924515.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 22620.00 4300.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 13442984.00 377195.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1188090.00 701891.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 382000.00 1173707.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4261 Административни материјал 167500.00 9298.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 140300.00 36474.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 216596.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 206300.00 52458.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 459300.00 2918829.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 371300.00 18531.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 607400.00 587533.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 4403.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 10000.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 16730.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 3478291.00 550000.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 193010.00 0.00
36 Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 168865000.00 7525000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 20273000.00 888000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 8740000.00 335000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1228000.00 47000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 1614000.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 954000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 32000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 0.00 2549000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1672000.00 684000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 342000.00 39000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 10621000.00 6719000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 692000.00 1466000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 421000.00 827000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 349000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 17000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 1167000.00 1630000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 68000.00 1318000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 117000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 9000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 592000.00 104000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 144000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 751000.00 317000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 988000.00 1463000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 28475000.00 5606000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 133000.00 1221000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 47000.00 1167000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 4860000.00 212000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 54000.00 276000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 313000.00 263000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 188000.00 1407000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 478000.00 841000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4261 Административни материјал 593000.00 772000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 111000.00 208000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 346000.00 4000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4265 Материјали за очување животне средине и науку 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 74000.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4267 Медицински и лабораторијски материјали 313000.00 2000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство 214000.00 282000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4269 Материјали за посебне намене 790000.00 1037000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 431 Употреба основних средстава 4311 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 431 Употреба основних средстава 4312 Машине и опрема 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 431 Употреба основних средстава 4313 Остала основна средства 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 433 Употреба драгоцености 4331 Драгоцености 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4341 Земљиште 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4342 Рудна богатства 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 434 Употреба земљишта, шума, воде и рудних богатстава 4343 Шуме и воде 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4411 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4412 Отплата камата осталим нивоима власти 0.00 78000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4413 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4416 Отплата камата домаћинствима у земљи 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4417 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 441 Отплате домаћих камата 4418 Отплата камата на домаће менице 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4421 Отплата камата на стране хартије од вредности 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4422 Отплата камата страним владама 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4423 Отплата камата мултилатералним институцијама 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4424 Отплата камата страним пословним банкама 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4425 Отплата камата осталим страним кредиторима 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 442 Отплата страних камата 4426 Отплата камата на стране финансијске деривате 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 443 Отплата камата по основу активираних гаранција 4431 Отплата камата по основу активираних гаранција 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 444 Пратећи трошкови задуживања 4441 Негативне курсне разлике 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 444 Пратећи трошкови задуживања 4442 Казне за кашњење 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 444 Пратећи трошкови задуживања 4443 Таксе које проистичу из задуживања 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512 Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4521 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 452 Субвенције приватним финансијским институцијама 4522 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4531 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 453 Субвенције јавним финансијским институцијама 4532 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 454 Субвенције приватним предузећима 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 454 Субвенције приватним предузећима 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 461 Донације страним владама 4611 Текуће донације страним владама 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 461 Донације страним владама 4612 Капиталне донације страним владама 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 462 Донације међународним организацијама 4621 Текуће донације међународним организацијама 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 462 Донације међународним организацијама 4622 Капиталне донације међународним организацијама 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 0.00 65000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 464 Донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 4642 Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 465 Остале дотације и трансфери 4651 Остале текуће дотације и трансфери 0.00 1406000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4722 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4724 Накнаде из буџета за случај незапослености 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4725 Старосне и породичне пензије из буџета 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4726 Накнаде из буџета у случају смрти 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 0.00 90000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4729 Остале накнаде из буџета 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 481 Дотације невладиним организацијама 4811 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 481 Дотације невладиним организацијама 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4822 Остали порези 6000.00 1084000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4823 Обавезне таксе 0.00 1000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4841 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 4842 Накнада штете од дивљачи 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4851 Накнада штете за повреде или штету нанетe од стране државних органа 0.00 31000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 511 Зграде и грађевински објекти 5111 Куповина зграда и објеката 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 511 Зграде и грађевински објекти 5112 Изградња зграда и објеката 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 511 Зграде и грађевински објекти 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 0.00 650000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 511 Зграде и грађевински објекти 5114 Пројектно планирање 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5121 Опрема за саобраћај 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5122 Административна опрема 1534000.00 1300000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5123 Опрема за пољопривреду 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5124 Опрема за заштиту животне средине 0.00 0.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5125 Медицинска и лабораторијска опрема 82000.00 16000.00
37 Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу 512 Машине и опрема 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 0.00 264000.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 411 Плате и додаци запослених 4111 Плате и додаци запослених 230022319.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 27606572.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4122 Допринос за здравствено осигурање 11847692.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4123 Допринос за незапосленост 1725393.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 413 Накнаде у натури 4131 Накнаде у натури 0.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла 8293263.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4142 Расходи за образовање деце запослених 0.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4143 Отпремнине и помоћи 0.00 1209100.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 414 Социјална давања запосленима 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 0.00 8531605.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 415 Накнаде за запослене 4151 Накнаде за запослене 6375000.00 4722329.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 186658.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 417 Судијски и посланички додатак 4171 Судијски додатак 0.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 417 Судијски и посланички додатак 4172 Посланички додатак 0.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 502481.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4212 Енергетске услуге 24196943.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4213 Комуналне услуге 1596700.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4214 Услуге комуникација 484594.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4215 Трошкови осигурања 0.00 588737.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4216 Закуп имовине и опреме 0.00 29939.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 421 Стални трошкови 4219 Остали трошкови 0.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4221 Трошкови службених путовања у земљи 2373000.00 2404785.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 1591934.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4224 Превоз ученика 0.00 2615730.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 422 Трошкови путовања 4229 Остали трошкови транспорта 0.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4231 Административне услуге 0.00 381121.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4232 Компјутерске услуге 0.00 679170.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 0.00 1415264.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4234 Услуге информисања 0.00 2802151.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4235 Стручне услуге 0.00 2144152.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 93060.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4237 Репрезентација 0.00 1296281.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 423 Услуге по уговору 4239 Остале опште услуге 38735934.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4241 Пољопривредне услуге 0.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4242 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 14944230.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4243 Медицинске услуге 0.00 19800.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4244 Услуге одржавања аутопутева 0.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0.00 2300.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 0.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 424 Специјализоване услуге 4249 Остале специјализоване услуге 0.00 2568954.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 0.00 5297415.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 0.00 1608293.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4261 Административни материјал 1482000.00 284618.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4262 Материјали за пољопривреду 0.00 110892.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0.00 0.00
38 Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу 426 Материјал 4264 Материјали за саобраћај 0.00 545661.00
38