Преглед врста радних места на високошколским установама

Преглед врста радних места на високошколским установама

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИДНазивКоефицијентВрста установеВрста особља
1 Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30.19 1 1
2 Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички саветник са докторатом 28.01 1 1
3 Самостални стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 27.46 1 1
4 Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом 25.65 1 1
5 Виши стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 22.62 1 1
6 Асистент, доктор наука 21.75 1 1
7 Виши предавач и виши лектор на факултету 20.96 1 1
8 Асистент-магистар, истраживач-сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач 20.17 1 1
9 Стручни сарадник на академији или факултету уметности 19.78 1 1
10 Асистент приправник 18.58 1 1
11 Стручни сарадник 17.91 1 1
12 Г. секретар са више од 15 факултета 19.67 1 2
13 Г. секретар универзитета са мање од 15 факултета 19.41 1 2
14 Стручни сарадник, правник, економиста библиотекар, истраживач, лектор, секретар факултета 17.32 1 2
15 Шеф рачуноводства са висе од 10 година радног искуства 13.73 1 2
16 Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар 13.73 1 2
17 Контиста, билансиста, финанс. послови, админ. технички послови, програмер, реф. за опш. послове и статистику 13.73 1 2
18 ВКВ мајстор 9.16 1 2
19 Самостални књижничар 11.15 1 2
20 Финансијско рачуноводствени послови, билансиста, лаборант, дактилограф, књижничар 8.62 1 2
21 Ложач, послови КВ радника, возач, домар, економ 7.82 1 2
22 Портир, чувар, курир, домар, магационер 7.82 1 2
23 Вртлар, шталар, чувар експерименталних животиња 6.83 1 2
24 Манипулативни радник 6.83 1 2
25 Спремачице 6.30 1 2
26 Физички радник 5.99 1 2
27 Наставник практичне наставе и стручни сарадник 15.48 1 2
28 Професор са докторатом 25.65 2 1
29 Професор са магистратуром 20.96 2 1
30 Виши предавач са магистратуром 20.17 2 1
31 Професор 20.17 2 1
32 Предавач магистар наука 19.04 2 1
33 Виши предавач 19.04 2 1
34 Предавач 18.58 2 1
35 Стручни сарадни, наставник практичне наставе 18.58 2 1
36 Шеф рачуноводсва и секретар школе 17.32 2 2
37 Лектор, библиотекар и преводилац 17.32 2 2
38 Наставник практичне наставе и стручни сарадник 15.48 2 2
39 Шеф рачуноводсва и секретар школе 13.73 2 2
40 Виши технички сарадник и самостални виши књижничар 13.73 2 2
41 Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска питања и статистичар 13.73 2 2
42 ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, инсталација, уређаја и возног парка - домар 9.16 2 2
43 Самостални кљижничар 11.15 2 2
44 Возач путничког возила, финансијско -рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички сектетар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, архивски помоћник и књиговезац 8.62 2 2
45 Ложач, послови КВ радника, послови уношењa података на рачунару, одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач 7.82 2 2
46 Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста 6.83 2 2
47 Вртлар, шталар и чувар експерименталних животиња 6.83 2 2
48 Манипулатини радник 6.83 2 2
49 Спремачица 6.30 2 2
50 Физички радник 5.99 2 2
51 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 1 1
52 Остало - научна звања која се финансирају преко науке 0 2 1
53 Страни лектор 20.96 1 1
54 Сарадник (без коефицијента) 0 1 2
55 Менаџер (без коефицијента) 0 1 2
56 Кувар, конобар (без коефицијента) 0 1 2