Подаци о средњим школама

Ова табела садржи податке о средњим школама као правном лицу. Школа као правно лице има једну матичну школу, а може, али не мора да има издвојена одељења.

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИД ШколаИД ОпштинаПоштански бројМестоАдресаПоштански адресни кодШкола (латиница)ШколаМатични број школеТип школеИме директораПрезиме директораСајтТелефонФаксИД Врста школеИД Подручја радаИД Смер – образвни профилОписЈубилејЈубилеј – разлогОпштинаОкругШколска управаВрста школе
166 41 11000 Београд Булевар ослобођења  219 Škola za osnovno i srednje obrazovanje Vožd Школа за основно и средње образовање Вожд 17091212 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Срећко Кривокапић http://sosovozd.znanje.info 3097013 3097013 7 4,7,10,15 2092,2107,2108,2109 Наша школа је специјализована за рад са децом са поремећајима у друштвеном понашању са којима се обавља настава по посебном плану и програму. Школу похађају деца која су упућена према захтевима из: Завода за васпитање деце и омладине, Прихватилишта за децу и омладину, Домова за незбринуту децу без родитељског старања, Васпитно-поправних домова (где су деца упућена од стране суда са изреченом васпитном мером), деца која долазе из породица, по препоруци Центра за социјални рад, невладиних организација које су у комуникацији са Центрима за социјални рад, Института за ментално здравље и других државних установа и организација за борбу против трговине људима и свих облика насиља или долазе из редовних школа по процени и упуту педагошко-психолошке службе у сарадњи са Центром за социјални рад. Ученици школе имају различите нивое знања, који су најчешће неприлагођени разреду који похађају. Имају лошу концентрацију, немотивисани су за учење, често су доживљавали неуспехе у школи, па су и самовољно напуштали претходне школе. Често се ради и о деци жртвама насиља, злостављања, секс-трафикинга, укратко трауматизованој популацији која се због разних околности нису могла адаптирати у редован образовни процес. Ученици са оваквим проблемима захтевају интензиван рад и индивидуални приступ у зависности од степена поремећаја, едукативне заосталости и интелектуалних потенцијала. Настава се одвија у оделењима са мањим бројем ученика. Наш наставни кадар је управо из тог разлога кадровски прилагођен образовном процесу. Поред наставника стручних предмета у образовни процес је укључено и дипломираних специјалних педагога (области за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању). Радимо на томе да ову децу поново укључимо у друштво, да им пружимо одговарајуће образовање, оснажимо њихове менталне капацитете и самим тим омогућимо што успешнију ресоцијализацију. На неки начин, за већину њих наша школа је последња шанса и већина ученика је успешно заврши. На бројним такмичењима (женски фризер) наши ученици су освојили бројне награде између осталог ове 2014/2015 на Отвореном првенству Србије (фризери) у Ваљеву наша ученица Данка Смикић је освојила прво месту у категорији мини вал, Mоника Стојановски четврто место у истој дисциплини, четврто место је освојила је Душица Марган у категорији пунђа. На републичком тамиченју фризера у Сремској Митровици наши ученици постигли су запажене успехе. На отвореном првенству Србије (фризери) у Београду, Данка Смикић је освојила друго место у категорији мини вал. На Међународном такмичењју феизера у Будви наша екипа је заузели треће место екипно. Отворено првенство фризера Нови Сад, Санела Хусић је освојила треће место у категорији пунђи , а Данка Смикић треће место у категорији мини вал. Вождовац Град Београд Београд Основна и Средња школа
171 48 11080 Земун Цара Душана 143 200477 Veljko Ramadanović Школа за ученике оштећеног вида Вељко Рамадановић 7026757 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Радмила Лабан http://www.skolaveljkoramadanovic.edu.rs 0112198611 0112616948 5 9,10,11,15 529,591,731,2006,2144 Шкoлa зa учeникe oштeћeнoг видa „Вeљкo Рaмaдaнoвић“ je oбрaзoвно- вaспитна устaнoвa oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa. Основана је 1917. године. Шкoлa рeaлизуje и eлeмeнтaрну рeхaбилитaциjу слeпих и слaбoвидих крoз стручнe прoгрaмe a путeм квaлитeтнoг oбрaзoвaњa. Оргaнизoвaн је смeштaj и бoрaвaк зa учeникe сa ужeг и ширeг пoдручja Рeпубликe. Jeдaн oд oснoвних циљeвa укупнe стрaтeгиje рaзвoja, прoцeсa рeхaбилитaциje и oбрaзoвaњa je квaлитeт oбрaзoвaњa нa свим нивoимa крoз дeлaтнoсти:  Срeдњe oбрaзoвaњe и вaспитaњe сa слeдeћим пoдручjимa рaдa и oбрaзoвним прoфилимa: o Обрaзoвни прoфил техничар ПТТ саобраћаја на IV стeпeну o Обрaзoвни прoфил бирoтeхничaр нa IV стeпeну o Специјализација пословни секретар V степен o Обрaзoвни прoфил пaкeр нa II стeпeну o Jeднoгoдишњe oспoсoбљaвaњe зa рaд Школа организује проширену делатности и то:  Ресурсни центар – мултимедијална библиотека школе  Ликовно-керамичка и ткачка радионица Земун Град Београд Београд Основна и средња школа са домом
174 40 11000 Београд Светозара Марковића 85 111809 Škola za decu oštećenog sluha Stefan Dečanski Школа за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански 7002114 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Лепосава Петровић http://decanski.znanje.info 0112687136 0112687136 7 1,2,4,6,7,8,15 67,175,177,324,1602,2004,2007,2037,2038,2042,2098 Савски венац Град Београд Београд Основна и Средња школа
178 46 11260 Умка Милије Станојловића бр.30 176201 Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom Sveti Sava Школа за основно и средње образовање са домом Свети Сава 7014406 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Љиљана Вукошић http://www.sososvsava.edu.rs 8026066 8026856 5 1,4,6,7 2000,2001,2003,2034,2041,2055,2056,2058,2059,2063,2064,2074,2085,2091,2096,2097 Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ Умка, као најстарија специјална школа у Србији, почела је са радом 1946. године. За све ово време постојања остварили смо запажене резултате у рехабилитацији деце и омладине ЛМО у развоју као и у унапређивању дефектолошке теорије и праксе.Успешно оспособљавамо ученике да се лично и професионално интегришу у своју средину после завршетка професионалног оспособљавања. Ученици наше школе су учесници и победници бројних такмичења. Школа у потпуности збрињава децу из целе Србије у основном и средњем образовању и васпитању, уз здравствену, социјалну и психолошку заштиту. Школа располаже текстилном радионицом , пољопривредном радионицом, машинском радионицом и графичком радионицом, као и простором за креативне и слободне активности ученика. У погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника испуњени су прописани услови за следећа подручја рада са различитим образовним профилима: Подручје рада хемија, неметали и графичарство, Текстилство и кожарство, Машинство и обрада метала, Пољопривреда, производња и прерада хране./ професионално оспособљавање ученика од прве до треће године / . Наша школа је наставно-научна база Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, а присутна је и континуирана сарадња са друштвеном средином у циљу јединственог деловања на васпитање и развој деце. Наша школа негује целовит приступ детету. Деца се код нас оспособљавају за живот како професионално тако и социјално и емоционално. Кроз однос са нама, наша деца стичу искуство које га подржава за цео живот. Наше личности се не исцрпљују тиме што се великодушно дајемо овој деци. Ми хоћемо да будемо међу оним школама које живе стотинама година јер имају душу. 1946-11-04 21.03.1997. године Школа за децу и омладину 4. новембар променила је назив и регистрована је као Школа за основно и средње образовање Свети Сава, и од тада Дан школе обележавамо 27. јануара. 2005. називу је додат и дом ученика и школа је регистрована као Школа за основно и средње образовање са домом Свети Сава. Чукарица Град Београд Београд Основна и средња школа са домом
1062 22 25000 Сомбор Радоја Домановића 98 421659 Vuk Karadžić Школа за основно и средње образовање са домом Вук Караџић 8013144 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Соња Дурут http://www.vuk-centar.edu.rs 025459111 025459081 5 1,4,10,15 9,175,574 Сомбор Западнобачки Сомбор Основна и средња школа са домом
1168 112 19210 Бор Моше Пијаде 31 601670 Škola za osnovno i srednje obrazovanje Vidovdan Школа за основно и средње образовање Видовдан 7130228 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Соња Савић http://vidovdanbor.net/ 030422490 030427745 7 4,7 2001,2003,2041,2059 Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ у Бору је установа за основно образовање и средње стручно образовање и оспособљавање деце са сметњама у развоју свих врста и степена. Образовно-васпитни рад са ученицима основне школе остварује се на основу Школског програма. За ученике I, II, III и IV разреда основне школе настава се реализује као разредна. За ученике ученике V и VI разреда основне школе настава је искључиво предметна. Ученици од VII и VIII разреда имају комбиновану разредно-предметну наставу. За све ученике школе у првом образовном циклусу и све ученике у V и VI разреду образовно-васпитни рад ће се одвијати по индивидуалним образовним плановима. Као вид додатне подршке у раду са ученицима са сложеним сметњама школа организује индивидуалне логопедске и психомоторне вежбе као обавезне ваннаставне активности. За ученике средње школе образовно-васпитни рад се остварује према посебним плановима и програмима стручног образовања за ученике са сметњама у менталном развоју, ОР манипулант у обради метала (I година) и за образовни профил бравар (III године) као и образовни профили манипулант у обради текстила (I година) и шивача текстила (II године). Бор Борски Зајечар Основна и Средња школа
1179 157 21220 Бечеj Доситејева 11 380402 Škola za osnovno i srednje obrazovanje Bratstvo Школа за основно и средње образовање Братство 8069786 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Имре Станко http://www.facebook.com/BratstvoBecej 0216916363 0216916363 5 1,2,4,8,10,15 1,15,177,674,675,2001,2003,2005,2007,2011,2012,2013,2034,2056,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081,2083,2084,2088,2089,2090,2091,2094,2095 Школа за основно и средње образовање “Братство” из Бечеја, основана је 1967. године. Бави се образовањем и васпитањем деце са сметњама у развоју. 12.04.1995. године школа добија нов назив – Школа за основно и средње образовање “Братство” Бечеј. Школа располаже са 12 учионица распоређених у две зграде, једном техничком и једном информатичком радионицом, фискултурном салом, фризерским салоном, библиотеком, дневним боравком и сензорном собом. У школи за основно и средње образовање „Братство“, од 2008.године, ради „Ресурсни центар ШОСО Братство“, за децу предшколског и школског узраста која имају сметње у развоју говора, психомоторике и сметње у интелектуалном развоју. Школа тренутно броји 160 ученика, а настава се изводи на српском и мађарском језику. У школску 2015/2016. годину средње образовање школе уписује ученике у: једногодишње оспособљавање за рад - трајање образовања једна година на српском и мађарском језику. смер: цвећар-вртлар - трајање образовања две године на српском и мађарском језику смер: бравар - трајање образовања три године на српском и мађарском језику смер: фризер - трајање образовања три године на српском и мађарском језику смер: пекар - трајање образовања три године на српском и мађарском језику 1967-09-01 01.09.1967 је датум оснивања школе, а као Дан школе обележавамо 03.12. датум који је међународни дан особа са сметњама у развоју. Бечеј Јужнобачки Нови Сад Основна и средња школа са домом
1184 16 26000 Панчево Цара Душана 34 301328 Škola za osnovno i srednje obrazovanje Mara Mandić Школа за основно и средње образовање Мара Мандић 8006458 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Бранко Куриљ http://www.maramandic.edu.rs 013353284 013353284 7 1,4,7 2001,2041,2042,2055,2056,2057,2074,2081,2090,2091 Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић“ образује деце са посебним потребама на предшколском, основношколском и средњешколском нивоу .\r\nУвиђајући нарасле потребе за образовањем и васпитањем лакше ментално ретардиране деце у Панчеву и околини, општинска скупштина је на седници одржаној 27.05.1966. године донела одлуку да се у граду формира школа чија ће делатност бити самостална. У духу поменуте одлуке отпочела је са радом специјална основна школа 01.03.1967. године. Да би се помогло ученицима и њиховим породицама, колектив је одлучио да се школске 1976/77 године при школи отвори центар за стручно оспособљавање чиме наша школа постаје и средњошколска установа. Већ после две године рада школа ’’Мара Мандић’’ стаје раме уз раме са осталим школама у Војводини а и шире. Вредним радом радници школе направили су велики искорак ка друштвеној средини, зарадили њено поверење што је касније резултирало и отварањем издвојених одељења у Банатском Новом Селу, Качареву, Јабуци, Долову и Омољици. Школа ’’Мара Мандић’’ данас представља један мали заокружени систем у коме складно функционишу све његове полуге. У темеље школе уткан је огромни минули рад и стручност, стечено властито и туђе позитивно искуство и вечита спремност да се ствари померају ка још бољем од постојећег. Школа има свој идентитет и свој углед, како у граду Панчеву тако и шире. Школа је потпуно оправдала своје постојање спроводећи у дело идеје великих хуманиста и заговорника друштвене хабилитације деце и омладине са менталном ометеношћу. Процес рада одвија се у старом и новодограђеном објекту у улици Цара Душана бр. 34 као и у монтажном објекту у дворишту школе где се налазе ђачка кухиња, учионица продуженог боравака, текстилна радионица и радионица ТО. Дневни боравак ’’НЕВЕН’’ смештен је у објекту у улици Марије Прите. Настава у издвојеним одељењима одвија се у просторијама матичних школа у насељеним местима. Поред ученика из Панчева и околних села нашу школу похађају и ученици са општина Ковин, Алибунар, Опово и Ковачица. 1967-05-27 27. маја 1966. СО Панчево донела је одлуку о формирању специјалне школе. Следеће године (1967.) школа је почела са радом. Панчево Јужнобанатски Зрењанин Основна и Средња школа
1186 13 26300 Вршац Жарка Зрењанина 22 310902 Jelena Varjaški Школа за основно и средње образовање Јелена Варјашки 8115281 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Душан Милић http://jelenavarjaski.iz.rs 013839832 013839832 7 6,7,15 674,675,2008,2043,2073 Вршац Јужнобанатски Зрењанин Основна и Средња школа
1190 120 16000 Лесковац Кајмакчаланска 24 640630 11.oktobar Школа за основно и средње образовање 11.октобар 7137796 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Владимир Анђелковић http://11oktobar.tk/ 016242175 016242175 7 4,6,7 2000,2001,2002,2034,2041,2056,2058,2061,2064 Школа за основно и средње образовање „11. oктобар” у Лесковцу, од оснивања до данас, заузима истакнуто место у вршењу свог просветног и културног рада. Она се бави васпитањем, образовањем и оспособљавањем за рад ученика са сметњама у развоју. Почела је са радом школске 1968/69. године. На почетку свог рада школу је похађао 41 ученик. Како је успех у образовно – васпитном раду са децом постајао све већи, школа је поред основног, својим ученицима понудила и средње образовање. Средња школа је почела са радом школске 1993/94. године. На овај начин је омогућен наставак школовања након завршене основне школе, ученицима који због наведених сметњи нису успели да се упишу у средњу школу или су неуспешни у њој. По завршетку једногодишњег школовања, ученици који имају одговарајуће способности орјентишу се за даље школовање у одређеним занимањима (двогодишњим и трогодишњим). Школа је верификована за образовање ученика у следећим подручјима рада: -машинство и обрада метала (за образовне профиле: помоћни обрађивач лима, бравар и аутолимар), -хемија, неметали и графичарство (за образовне профиле: ситоштампар, помоћник књиговесца) и -текстилство и кожарство (за образовни профил: конфекцијски шивач). Школске 2014/2015. године, у школи је почело са радом и припремно предшколско одељење. Реализацијом припремног предшколског програма омогућена је припрема деце са сметњама у развоју за полазак у школу. Наставу, поред дефектолога, изводе наставници-професори који су додатно оспособљени на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду. У оквиру школе постоји и ђачка задруга „Наша нада“. Она пружа могућност да се за предмете ученичких радова добију новчана средства, а све то јако подстиче и мотивише рад ученика. Велики значај постојања Задруге је и у томе што она представља полигон, где долази до повезовања теорије и праксе, наставе и производног рада, развијања радне дисциплине и свести наших ученика. 1868-10-11 Година почетка рада школе, а дан је везан са даном ослобођења града Лесковца. Лесковац Јабланички Лесковац Основна и Средња школа
1195 104 32000 Чачак Булевар Вука Караџић 9 1.novembar Школа за основно и средње образовање 1. новембар 7192746 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Милорад Ђондрић http://soso1novembar.edu.rs 032332902 032332901 7 6 2000,2002 Школа за основно и средње образовање “ 1. новембар” у Чачку Као основна школа формирана је одлуком Скупштине општине Чачак,бр. 06-91/74/01 од 10.07.1974. године за децу и омладину лако ментално ометену у развоју, чији су ментални, телесни,емоционални и социјални развој, рашћење и сазревање, ометени тако да им је потребно обезбедити образовно-васпитни рад, по посебним наставним плановима , програмима и методима рада, посебно школована педагошки кадар, специјална наставна средства васпитно-образовног рада, као и школску и техничку опрему, која одговара психофизичким способностима, могућностима и потребама учења и даљег сазревања и развоја ове деце и омладине. На основу одлуке Владе Републике Србије, ( Сл. гласник РС бр. 24/97) и Решењем Министарства просвете број 022-05-00114/98-03 од школске 1997/1998.године постаје школа за основно и средње образовање “1. новембар” у Чачку, и тиме школа проширује своју делатност, те поред основног образовања бави се и једногодишњим оспособљавањем за рад ученика лако ментално ометених у развоју. Од школске 1999/2000. године школа је верификована за остваривање наставног плана средњег двогодишњег образовања и васпитања ученика лако ментално ометених у развоју, за подручје рада : машинство и обрада метала-образовни профил бравар, хемија, неметали, графичарство образовни профил графички манипулант и помоћник књиговезачке дораде , текстилство и кожарство –образовни профил конфекцијски шивач. Настава у овој школи организована је као разредна ( у млађим разредима) и као разредно –предметна ( у старијим разредима и средњем образовању) и то у једној смени. 1974-11-01 Почела са радом специјална школа Чачак Моравички Чачак Основна и Средња школа
1198 142 18106 Ниш Гоце Делчева 2 701006 14.oktobar Школа за основно и средње образовање 14. октобар 7173873 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Зоран Николић https://www.14oktobar.edu.rs 018560848 018560848 7 4,7,15 175,178,399,675,2001,2073 ШОСО "14. октобар" је установа која васпитава, образује и професионално оспособљава децу и ученике са сметњама у развоју, од предшколског узраста до завршетка средњег образовања. За образовно-васпитни рад, корективно-превентивни и (ре)хабилитациони третман деци и ученицима је на располагању 2500 m² простора, који се састоји од класичних учионица, кабинета, радионица за практичну наставу, Марија Монтесори учионице, дигиталне учионице, фискултурне сале, просторије за продужени боравак, библиотеке, кабинета стручних сарадника, трпезарије и сензорне собе. Наставу изводе дефектолози и дефектолошки оспособљени предметни наставници. Додатну подршку и помоћ ученицима пружају психолог, логопед, социјални радник, наставник корективне гимнастике, реедукатор психомоторике и медицинске сестре. За ученике са подручја других општина обезбеђен је смештај у Дому ученика и превоз до истог. Током професионалног оспособљавања ученици могу да се образују за рад у двогодишњем трајању (у образовним профилима лемилац, помоћник бравара и шивач текстила) или да стекну трогодишње средње образовање (бравар, аутолимар, конфекцијски шивач и ручни ткач). 1967-10-28 Датум оснивања. Ниш Нишавски Ниш Основна и Средња школа
1199 135 18300 Пирот Косте Абрашевића 40 620405 Mladost Школа за основно и средње образовање Младост 7172338 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Весна Тодоровић http://www.skolamladostpirot.edu.rs 010312622 010312622 7 4,7 175,399,2001 ШОСО Младост у Пироту основана је одлуком СО Пирот 1971. године, а са радом је почела 1972. као самостална установа под називом Специјална школа. Школа је радила у веома тешким условима све до 1988. године, када је добила своју нову зграду. 1996. године решењем Министарства просвете Школа мења назив и од тада постоји и функционише као Школа за основно и средње образовање Младост. У саставу школске зграде сада имамо 9 учионица, радионицу за техничко образовање, две текстилне и једну машинску радионицу, просторију за физичко васпитање, библиотеку - медијатеку, дигитални кабинет, пространи хол, зборницу, 5 канцеларија, просторију за предшколску - развојну групу, Монтесори учионицу, Сензорну собу, просторију за родитеље, просторију за дистрибуцију ужине... У свом саставу Школа има и основну и средњу школу, као и предшколску - развојну групу. У средњој школи имамо 2 подручја рада: машинство и обрада метала и текстилство и кожарство и 2 образовна профила: бравар и конфекцијски шивач, у трогодишњем трајању. Школа се бави образовањем и васпитањем деце и омладине са различитим сметњама у развоју. Ученици се у нашу Школу уписују на основу претходно дате процене и мишљења Интерресорне комисије. Мото Школе јеПомозимо да свако дете оствари свој сан, а визија: сервисни центар, савремена, модерно опремљена школа, у коју ће деца, запослени и родитељи радо долазити, у којој ће се деци пружити адекватна подршка и помоћ без обзира на вид сметње у развоју, а у складу са њиховим потребама. 1972-05-25 датум почетка рада Пирот Пиротски Ниш Основна и Средња школа
1206 142 18000 Ниш Бубањских хероја 3 Bubanj Специјална школа са домом ученика Бубањ 7216475 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Снежана Чарапић http://www.skolabubanj.edu.rs 018263801 018263154 5 1,4,6,7,15 676,2004,2037,2061,2078,2091,2099 Ниш Нишавски Ниш Основна и средња школа са домом
1212 126 17510 Врање Радних бригада 2 631023 za osnovno i srednje obrazovanje Vule Antić Школа за основно и средње образовање Вуле Антић 7138962 Редовна школа Небојша Цветковић 017423621 017423621 7 4,7 2003,2041,2043,2087 Школа за основно и средње образовање"Вуле Антић" у Врању је школа за образовање деце са сметњама у развоју. Основана је 11.07.1970.године као Специјална школа. Нова зграда са свим неопходним просторијама и инфраструктуром добијена је 1980 године.Настава се реализује по разредном систему у нижим разредима, по разредно-предметним и предметном у вишим разредима , и по предметном у Средњој школи.У саставу матичне школе функционише и издвојено одељење у Владичином Хану за ученике од првог до четвртог разреда.За децу са тежим и вишеструким сметњама у развоју, организује се кућна настава на основу Мишљења Интерресорне комисије.Процес образовања и васпитања реализују дефектолози и наставници оспособљени за рад са децом са сметњама у развоју на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду.Настава се одвија у прилагођеним учионицама и кабинетима.Дефектолошки третман сваког ученика се спроводи тимски уз сарадњу са реедукатором психомоторике, логопедом, психологом, педагогом и професором корективне гимнастике.Школа поседује кабинете за: -реедукацију психомоторике, логопедски третман, корективну гимнастику, информатику,музичко и ликовно образовање и сензорну собу.Средња школа образује ученике у следећим образовним профилима: -Подручје рада Машинство и обрада метала,назив образовног профила "бравар; -. Подручје рада Текстилство и кожарство,назив образовног профила "Конфекцијски шивач"; и Једногодишње оспособљавање за рад- образовни профил "манипулант".Школа има верификацију за 6 подручија рада. 1971-10-25 дан школе Врање Пчињски Лесковац Основна и Средња школа
1220 65 35000 Јагодина Славке Ђурђевић 8 580232 Škola sa domom učenika za decu oštećenog sluha i govora 11. maj Школа са домом ученика за ученике оштећеног слуха и говора 11. мај 7127111 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Драгана Ковачевић http://www.11maj.edu.rs 0358223204 035240166 5 1,4,6,15 2004,2014,2037,2101,2102 Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина налази се у Ул. Славке Ђурђевић 8 у Јагодини. Школа је верификована за обављање делатност припремног предшколског програма, основног образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју и средњег стручног образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју у подручјима рада: 1) Пољопривреда, производња и прерада хране. образовни профил пекар (трогодишње и цвећар-вртлар (двогодишње); 2) Хемија, неметали и графичарство: образовни профил књиговезац (трогодишње); 3) Машинство и обрада метала: образовни профил аутолимар (трогодишње) и 4) Личне услуге: образовни профил женски фризер (трогодишње). Школа обезбеђује смештај и исхрану ученика. Школа располаже учионицама за предшколску групу и за наставу у основној и средњој школи, кабинетом за асистивну технологију, дигиталном учионицом, сензо моторним комплексом, радионицама за практичну наставу средње школе, салом за физичко, собом за дневни боравак ученика, спаваоницом за девојчице и спаваоницом за дечаке, кухињом и трпезаријом, школским двориштем са спортским теренима и справама. Школа је добитник Светосавске награде за 2009. годину за перманентно образовање ученика са сметњама у развоју. 1928-05-11 Школа се из Земуна 1928.године по налогу Министарства социјалне политике сели у Јагодину у зграду „Дечијег дома“ у коме су била смештена одојчад. Селидбу из Земуна је обавио Миодраг Матић који је и као једино стручно лице био постављен за управника дома. Он је пре селидбе дошао да 11.маја припреми зграду за усељење. Свечано отварање дома било је 1.септембра 1928.године у присуству представника државних просветних власти и грађана. Јагодина Поморавски Јагодина Основна и средња школа са домом
1222 100 37000 Крушевац Луке Ивановића 17 670436 Veselin Nikolić Школа за основно и средње образовање Веселин Николић 7143915 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Мирјана Базић http://www.sosoveselinnikolic.webs.com 037446700 0 7 1,4,6,7 1611,2000,2003,2041,2059,2063,2064,2074,2076,2078,2079,2084,2091 Школа ради по Плану и програму за лако ментално ометене ученике у 7. и 8. разреду и у средњој школи, а од 1. до 6. разреда по наставном плану и програму за редовне школе и на основу мишљења ИРК сви ученици раде по ИОП2. Реализује се програм обавезних индивидуалних наставних активности као што су логопедске, психомоторне и корективне вежбе и игре. Приступ ученицима је уз максимално уважавање њихових личности и уважавање њихових способности. Настава се прилагођава сваком ученику према његовим способностима. Од 2013. године по упутству Министарства просвете наша школа даје додатну подршку као вид образовне додатне подршке ученицима, наставницима и стручним сарадницима из редовних школа. Од школске 2015/2016 године, у оквиру активности инклузивног тима обављаће се саветодавни разговори са родитељима и ученицима из редовних школа. У свом саставу школа обједињује основно и средње образовање и продужени боравак који се остварује у дневном боравку. Основну школу похађа 127 ученика у 19 одељења, док у средњој школи имамо 88 ученика у 14 одељења. Васпитно–образовни рад у основној школи се базира на прилагођавању наставних садржаја могућностима и потенцијалима деце, кроз индивидуализовани приступ и поштовање принципа очигледности у настави. По завршетку основне школе, ученици настављају школовање у средњој школи, где се професионално оспособљавају за следеће образовне профиле: пекар, цвећар-вртлар, помоћник картонажера, аутолимар, конфекцијски шивач и прерађивач пластичних маса. А од школске 2012/2013 додаје се занимање бравар. Практична настава се реализује у школским радионицама и отвореној привреди. У зависности од способности ученика, школовање траје од 1–4 године. Ученици стичу уверење о једногодишњем оспособљавању за рад, као и 2. и 3. степен стручности одређеног образовног профила. Од самог оснивања, па до данас, школа је постизала веома добре резултате у васпитању и образовању ове популације деце. За свој рад је награђивана, те је испунила своју мисију и оправданост постојања. Опремљена је и "Монтесори" учионица за коју смо добили донацију од Brentang korporacije из Београда. За дан школе било је свечано отварање сензорне собе, где ће радити наставници дефектолози. Донацију за сензорну собу смо добили од Henkel-a. Обука наставника за сензорну собу биће до краја 2015 године. MИ И ИНКЛУЗИЈА Процес инклузије, који је у наше школе пре две године као почетак спровођења интеграције особа са инвалидитетом у све делове друштва, донео је пуо промена и недоумица. Пошто у старту сам процес није осмишљен до краја, као ни улога наше школе и кадра, ми смо одмах кренули самоиницијативно и волонтерски, с обзиром на то да смо једини у региону који имају довољно знања и искуства у раду са овом децом. На предлог наше школе потписани су протоколи о сарадњи са свим школама у региону како бисмо помогли колегама, а пре свега како би ова "наша" деца имала правовремену и стручну помоћ која им је неопходна. На тај начин широм су отворена врата наше установе за све видове сарадње. Инклузивни тим наше школе је на терену прикупио детаљне податке о броју деце, врстама проблема и облицима помоћи које су неопходне. Организован је индивидуални, додатни рад са децом као и трибине намењене колегама из других школа. Тек ове школске године су релације између нас регулисане упутством Министарства просвете, те су наши дефектолози коначно званично "ушли" у друге школе, пружајући различите видове додатне подршке. Ова активност је наишла на широко одобравање и колега и родитеља, а у корист деце чије су потребе на првом месту. 1967-10-31 датум оснивања школе Крушевац Расински Крушевац Основна и Средња школа
1226 107 36000 Краљево Доситејева 5/4 561008 Ivo Lola Ribar Школа за основно и средње образовање Иво Лола Рибар 7191111 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Маријана Минић http://ivololaribar.edu.rs/ 036315242 036315242 7 4,7 175,399 У школи се образују ученици са свим сметњама у развоју. Школа је основана 01.12.1967. године. Данас школа има 8 одељења у основној школи, 4 одељења у средњој школи и 8 одељења кућне наставе. Опремљена је савременим рехабилитационим и наставним средствима (сензорна соба, дигитални кабинет, модерни кабинети и радионице). Ученици активно учествују на такмичењима ученика са сметњама у развоју у локалној заједници и на републичком нивоу. Наставници се активно стручно усавршавају и реализују наставу у складу са развојем савремених технологија. Директор школе је активан члан Друштва дефектолога Србије, као и тренер за успостављање социјалних услуга Републичког завода за социјалну заштиту Србије. Настава се одвија у две смене. Краљево Рашки 1 Краљево Основна и Средња школа
1229 18 24000 Суботица Зрињског и Франкопана 2 450807 Školski centar sa domom učenika Dositej Obradović Школски центар са домом ученика Доситеј Обрадовић 8009333 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Милорад Мрвић http://www.skcentar.edu.rs 024556119 024527449 5 1,2,4,6,7,8,15 12,15,171,175,180,399,466,675,676,1511,2004 Суботица Севернобачки Сомбор Основна и средња школа са домом
1230 18 24000 Суботица Ивана Горана Ковачића 14 451541 Osnovna i srednja škola Žarko Zrenjanin Основна и средња школа Жарко Зрењанин 8009112 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Драгана Вучковић http://www.oisszarkozrenjanin.edu.rs/ 024553037 024553037 7 1,4,7,8 9,2001,2005,2034,2040,2055,2056,2057,2059,2060,2061,2062,2064,2066,2074,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086 ''Жарко Зрењанин'' је основна и средња школа за образовање и васпитање деце са сметњама у развоју. Уједно је и једна од најстаријих специјалних школа у Србији. Основана је 1957. године решењем ондашњег НОО Суботица. Рад је започела у трошној малој згради у Загребачкој улици и са седам одељења основношколског узраста. Временом се број ученика повећавао захваљујући бризи и раду на откривању овакве деце на широј територији Општине. Данас је то модерна школа са 183 ученика и 78 запослених радника Школе, естетски и хигијенски солидно уређеним простором, фискултурном салом, кабинетима, радионицама. Школа је организована тако да обухвата све развојне узрасте: предшколски, основношколски, средњошколски. Oбразовни рад у школи одвија се по прилагођеном, односно, измењеном програму у зависности од степена ометености ученика изузев за ученике од првог до шестог разреда основне школе за које се, настава одвија по наставном плану и програму основног васпитања и образовања. Рад са аутистичном децом, за сада, је на нивоу индивидуалног третмана. Подручја рада заступљена у средњој школи су: машинство и обрада метала, текстилство и кожарство, пољопривреда, производња и прерада хране. Године 1998. Школа је добила највише признање за рад – ''Повељу Др Миодраг Матић''. Године 2005. Школа је добила Повељу Дефектолошког факултета за изузетан допринос и унапређење дефектолошке теорије и праксе. Године 2012. школа је постала члан Академије централно европских школа (ACES). ОИСШ '' Жарко Зрењанин '' сарађује са свим сродним школама у АП Војводини и на читавој територији Србије, а на међународном плану школа има сарадњу са пријатељским специјалним школама у Кечкемету, Печују и Баји (Н. Р. Мађарска), специјалном школом из Подгорице (Р. Црна Гора) и Центром за одгој и образовање ''Иван Штарк'' из Осијека (Р. Хрватска). Директор школе је Драгана Вучковић, дипл. дефектолог. Школа изводи васпитно образовни рад у згради у улици Ивана Г. Ковачића 14, у две смене. 1957-05-15 Датум оснивања школе. Суботица Севернобачки Сомбор Основна и Средња школа
1237 7 23101 Зрењанин Народне омладине број 16 352602 9. Maj Основна и средња школа 9. Мај 8069123 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Снежана Олушки http://www.9majzr.edu.rs 023589021 023589020 7 1,4,7,10 2001,2003,2041,2043,2059,2062,2072,2076,2078,2079,2082,2085,2092 Зрењанин Средњебанатски Зрењанин Основна и Средња школа
1241 36 22000 Сремска Митровица Фрушкогорска 73 320889 Radivoj Popović Школа за основно и средње образовање Радивој Поповић 8015821 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Александра Јовановић http://www.srp.edu.rs 022639185 022639185 7 1,6,8,10,15 466,2007,2010,2011,2013,2014 Сремска Митровица Сремски Нови Сад Основна и Средња школа
1243 37 22300 Стара Пазова Карађорђева 12 340312 Anton Skala Школа за основно и средње образовање Антон Скала 8011338 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Тања Тодоровић http://nema 022310026 022310026 7 4,7 175,177,178,399,1602 1972-09-01 Почетак рада ШОСО "Антон Скала". Стара Пазова Сремски Нови Сад Основна и Средња школа
1246 58 34000 Крагујевац Старине Новака 33 550920 Škola sa domom za učenike oštećenog sluha Школа са домом за ученике оштећеног слуха 7151349 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Младен Шурлан http://www.skolazagluve.edu.rs 034323662 034323159 5 1,4,6,15 15,177,324,676,2004,2013,2037,2078,2098,2101,2102 Крагујевац Шумадијски Крагујевац Основна и средња школа са домом
1253 116 19000 Зајечар Тимочке буне 14 Škola za osnovno i srednje obrazovanje Jelena Majstorović Школа за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић 7148208 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Гордана Милутиновић http://sosojelenamajstorovic.edu.rs 019429744 019429744 7 4,7 2001,2003,2041,2064 Школа образије ученике са сметњама у развоју. Основна школа је организована у 9 одељења, док средња има 8 одељења, организованих у два образовна профила: машинског и текстилног смера. При школи постоји интернат за смештај деце, отвореног је типа, адптиран 2010.год. Смештајног капацитета 40 васпитаника. 1968-10-21 За Дан школе је узет 21.октобар, дан и месец постављења Јелене Мајсторовић за професора зајечарске гимназије. Зајечар Зајечарски Зајечар Основна и Средња школа
1293 147 38220 Косовска Митровица Филипа Вишњића бб 910106 Škola za osnovno i srednje obrazovanje Kosovski božur Школа за основно и средње образовање Косовски божур 9046020 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Марта Поповић http://nema 028425371 028425371 7 6,15 675,2002 Косовска Митровица Косовско-митровачки Косовска Митровица Основна и Средња школа
1318 58 34000 Крагујевац Јанка Веселиновића бб Škola za osnovno i srednje obrazovanje Vukašin Marković Школа за основно и средње образовање Вукашин Марковић 7151357 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Татјана Симић http://www.sosovukasinmarkovickg.edu.rs 034331678 034331678 7 1,2,10 2076,2078,2089,2091,2092,2146 Школа је основана 1969.године. Бави се основним и средњим образовањем ученика са сметњама у развоју.У школи раде стручњаци који се баве специјалном едукацијом и рехабилитацијом (дефектолози-олигофренолози, реедукатор психомоторике, логопед, психолог, социјални радник) и медицинска служба, која се бави исхраном, хигијеном и терапијом наших ученика.Школа се истиче добром опремљеношћу и у материјалном и у техничком погледу, и условима који су прилагођени потребама ученика. Школа поседује: дигитални кабинет, кабинет за реедукацију и логопедске вежбе, сензорну собу, фискултурну салу, спортске терене, свечану салу и кухињу. Школа се поред образовања бави и услугама социјалне заштите, које су намењене оснаживању деце и њихових породица. У школи ради Дневни боравак од 6,30 до 17 часова, који могу да користе сви ученици. Постоји и Клуб за децу и младе, намењен квалитетном провођењу слободног времена, као и услуга \"Предах смештаја\". У средњој школи ученици се образују за занимања:израђивач елемената дрвених подних облога, припремач намирница, пекар и цвећар-вртлар. Школа поседује добро опремљене радионице за практичан рад ученика. Школа има развијену сарадњу са редовним школама (додатна подршка), другим установама и удружењима, као и на међународном нивоу.Школа је добитник Ђурђевданске награде, за изузетна остварења у области образовања, коју додељује Скупштина града Крагујевца. 1969-06-01 датум почетка рада школе Крагујевац Шумадијски Крагујевац Основна и Средња школа
1319 28 21000 Нови Сад Браће Рибникар 32 000050 Milan Petrović Школа за основно и средње образовање Милан Петровић 8067007 Школа за образовање ученика са сметњама у развоју Славица Марковић http://smp.edu.rs 0216621253 0216616366 5 1,2,4,6,7,8,9,10,15 9,15,175,177,317,399,402,458,466,572,574,674,675,676,1533,1616,1643,2000,2002,2004,2006,2008,2010,2013,2034,2037,2040,2041,2042,2056,2057,2058,2060,2061,2062,2063,2064,2073,2074,2075,2076,2078,2079,2080,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,2091,2092,2094,2097,2106,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127 Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Основна и средња школа са домом
1322 17 24300 Бачка Топола Суботички пут б.б. 440295 Poljoprivredna škola Пољопривредна школа 8207887 Редовна школа Тибор Тот http://poljoskola.edu.rs 024711234 024711234 2 1 1,3,4,9,11,12,15,16,715 Пољопоривредна Школа у Бачкој Тополи је основана 1961 године.Налази се на периферији града у једном дивном окружењу поред вештачког језера.Након оснивања је имала два профила ратарски и сточарски са четири одељења.Данас имамо осам образовних профила и то четворогодишња-пољопривредни техничар, ветеринарски техничар ,прехрамбени техничар и техничар хортикултуре и трогодишња руковалац-механичар пољопр. технике, цвећар-вртлар, пекар и месар.Укупно 27 одељења. Школска економија има 110 ха обрадиве површине где се врши узгајивање ратарских и повртарских култура.Поред тога имамо пластенике,стакленик,воћњак и виноград.На економији је заступљена и сточарска производња и то говедарство, свињарство и овчарство.Развој и опремање школе успевамо остварити захваљујући конкурсима, донацијама које пружају разне фондације.Сарађујемо са пуно школа унутар и ван Србије,са којима функционише програм размене ученика и професора.Поред наведених школа обезбеђује ученицима разне ваннаставне активности. 1961-11-28 Датум предаје школске зграде односно почетак рада у новој школској згради. Бачка Топола Севернобачки Сомбор Средња школа
1323 17 24300 Бачка Топола Tрг Зорана Ђинђића 10 Srednja tehnička škola Šinković Jožef Средња техничка школа Шинковић Јожеф 8207909 Редовна школа Хајналка Керестури http://www.sinjo.edu.rs 024714434 024714434 2 4,5,8,15 278,464,466,675,676,705 Средња техничка школа „Шинковић Јожеф” налази се у Бачкој Тополи, варошици у северном делу Бачке. Већ више од једног века образује ученике различитих привредних струка и припрема их за све изазове одабраног занимања и живота. Школа постоји од 1888. године као нижа занатска школа. Називи и образовни профили мењали су се, пратећи потребе тржишта рада и афинитете ученика, па тако тренутно имамо четири образовна профила: Машинство и обрада метала, Електортехника, Геодезија и грађевинарство и Личне услуге. Наставници запослени у школи стручњаци су из својих области и знање које преносе ученицима заснива се на теорији, пракси и сталном стручном усавршавању. Захваљујући томе, прати се напредак делатности, па тако школа поседује савремену опрему у радионицама, салону, кабинетима и учионицама. Настава се одвија на српском и мађарском језику, те су и наставне и ваннаставне активности усмерене ка разумевању значаја мултикултуралности и развијању толеранције. Управо то је и један од сегмената наше визије која подразумева још да школа постане извориште модерних стручњака, оспособљених за рад у условима научно-технолошке експанзије. Бачка Топола Севернобачки Сомбор Средња школа
1324 18 24100 Суботица Петефи Шандора 1 450486 Gimnazija Svetozar Marković Гимназија Светозар Марковић 8065535 Редовна школа Слободан Чампраг http://www.gimnazijasubotica.edu.rs 552820 552820 2 16 684,685,686 Школске 2015/16. године Гимназију "Светозар Марковић" у Суботици похађа 907 ученика. Настава је организована на српском, мађарском и хрватском наставном језику. На српском наставном језику у 24 одељења наставу похађа 655 ученика, на мађарском у 10 одељења 186 ученика и у 4 хрватска одељења 66 ученика похађа наставу. Ученици Гимназије су школске 2014/15. године освојили прво место на републичком такмичењу из немачког језика и мађарског језика и књижевности. Представљали су школу и град на Европском кампу креативности у Перуђи, посетили Гимназију "Доситеј Обрадовић" у Темишвару, делегација наше школе боравила је у Будимпешти као гост Будимској цистерци гимназији "Свети Имре". Са Природословном гимназијом "Владимир Прелог" из Загреба успостављен је контакт и предвиђено је заједничко учествовање на конкурсима које расписује Европска унија. 1990-10-03 Датум Решења Покрајинског секретаријата за образовање и културу којим је утврђено да Гимназија "Светозар Марковић" у суботици испуњава услове за обављање образовно-васпитне делатности средњег образовања и васпитања као гимназија друштвено-језичког и природно математичког смера. Суботица Севернобачки Сомбор Средња школа
1325 18 24000 Суботица Ђуре Ђаковића 21 450762 Ekonomska srednja škola Bosa Milićević Економска средња школа Боса Милићевић 8009155 Редовна школа ИМРЕ ЗОМБОРИ http://ekonomskasu.edu.rs 024559255 024559255 2 10,11 571,573,574,587,766,1503,1537 Економска средња школа „Боса Милићевић“ основана је 1907. због потребе за стручним кадровима у области трговине и банкарства. Током година уследиле су бројне промене назива и локација школе. Од 1952. школа носи данашњи назив по бившој ученици, Босиљки Милићевић, која је изгубила живот у студентским демонстрацијама, у Београду, 1938. године. Од јесени 1985. школа се налази на адреси Ђуре Ђаковића 21. Данас школа броји 832 ученика, распоређених у 31 одељење. У школи се образовање одвија у два подручја рада: економија, право и администрација, и трговина, угоститељство и туризам и то на два наставна језика, на српском и мађарском наставном језику. Сваке године ученици наше школе постижу запажене резултате на бројним такмичењима из различитих области струке, као и спорта. Наша школа има богато искуство у раду на пројектима и одликује је богата међународна сарадња са школама из окружења и шире. Отворени смо за сарадњу са свим институцијама у области образовања у циљу размене искустава и унапређења нашег рада. 1907-09-23 ДАТУМ ОСНИВАЊА Суботица Севернобачки Сомбор Средња школа
1326 18 24100 Суботица Београдски пут 126 453608 Srednja medicinska škola Средња медицинска школа 8027323 Редовна школа Олга Петровић http://www.medicinskasu.edu.rs 024558336 024558336 2 14,15 633,635,636,637,639,641,642,643,644,675 Суботица Севернобачки Сомбор Средња школа
1327 18 24000 Суботица Максима Горког 38 450496 Politehnička škola Политехничка школа 8122245 Редовна школа Исо Планић http://www.politehnickasu.edu.rs 024663100 024663111 2 2,6,8,13 60,62,67,317,318,320,321,323,324,333,450,451,452,455,458,459,460,464,466,468,469,612,616,747,748,749,1504,1511,1532,1533,1541,1604,1605,1608,1616,1617,1646,2048,2049,2143 Школа је основана на иницијативу Удружења инжењера и техничара Суботице 1945. године као Техничка школа са грађевинским, геодетским, машинским и електротехничким смеровима. Сада Школа образује ученике у трогодишњем и четворогодишњем трајању на српском, мађарском и хрватском наставном језику за потребе севернобачке регије у четири подручја рада: грађевинарство и геодезија, шумарство и обрада дрвета, хемија, неметали и графичарство и култура, уметност и јавно информисање. Од школске 1996/97. године Школа се постепено укључивала у реформу образовања уводећи нове (огледне) образовне профиле. Мисија Политехничке школе је да ученицима пружи трајна, функционална и по садржају актуелна знања, да развија и подстиче иницијативност, тимски рад и позитивну комуникацију. Визија Школе је да ствара профил ученика који се одликује значајно високим нивоом одговорности, стручне, социјалне и културне компетенције, а које ће успешно имплементирати у савременом окружењу и професионалном животу. 2002-04-26 Дан доношења Одлуке Владе Р. Србије, којом је промењен назив школе у данашњи - Политехничка школа. Суботица Севернобачки Сомбор Средња школа
1328 18 24000 Суботица Максима Горког 53 Hemijsko-tehnološka škola Хемијско-технолошка школа 8122237 Редовна школа Никола Матковић http://www.hts.edu.rs 024644103 024644105 2 1,3,6,7 4,5,12,13,15,16,308,309,393,394,395,399,402,403,733,1501,1502,1512,1518,1553,1577,1578,1611,1637,1640 Хемијско-технолошка школа се налази у згради која има изузетно богату традицију као образовна установа. Школска зграда је изграђена 1897. године и првобитно је била Државна женска учитељска школа - Препарандија. Затим се у школској згради одвијала настава Правног факултета, активности Градске библиотеке и још много тога. Данас, Хемијско-технолошка школа је савремено и модерно опремљена школска установа која испуњава услове за обављање наставе у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника за следећа подручја рада: хемија, неметали и графичарство, пољопривреда, производња и прерада хране и текстилство и кожарство. Ученицима и наставницима су на располагању предметни кабинети, учионице са рачунарима и пројекторима, добро опремљене лабораторије. У оквиру рада школе, покренуте су проширене делатности које обухватају: школску пекарску радионицу, кројачку радионицу и производњу течног сапуна. 2008-03-21 Због промена назива школе, до тада се школа звала Средња хемијско-технолошка школа Лазар Нешић, а сада се зове Хемијско-технолошка школа Суботица Севернобачки Сомбор Средња школа
1329 18 24000 Суботица Трг Лазара Нешића 9 450129 Tehnička škola Ivan Sarić Техничка школа Иван Сарић 8009180 Редовна школа Иван Бајић http://www.tehnickaskolasubotica.edu.rs 024552031 024552031 2 3,4,5,9 154,155,165,170,171,175,177,178,179,180,182,189,267,271,272,278,281,282,283,285,287,518,522,523,524,530,534,730,755,1505,1520,1530,1534,1543,1592,1602,1612,1614,1619,1626,1658,1660,1665,1671,2018,2022,2046 Прва Техничка школа у Суботици основана је 4. новембра 1945. године. Образовала је кадрове грађевинске, машинске и електротехничке струке. Даљи развој индустрије захтевао је више образованих кадрова што је довело до поделе ове школе на више специјализованих школа, па је тако наша школа основана Решењем Народног одбора Општине Суботица 28. септембра 1961. године, као Машинско-електротехнички школски центар у чији састав улазе: - Машинско-електротехничка школа, - Школа за висококвалификоване раднике са одељењима металског и електротехничког смера, - Одељења Школе ученика у привреди металског и електротехничког смера, која се овим Решењем издвајају из Школе ученика у привреди у Суботици. Поред кадрова машинске и електротехничке струке, који се од самог оснивања образују од 1975. године у школи се образују и кадрови саобраћајне струке – друмски саобраћај. У 1978. години долази до интеграције са Железничком индустријском школом (ЖИШ) и од тада школа образује и кадрове саобраћајне струке – железнички саобраћај. Школа тада мења назив у Центар за образовање стручних радника металске, електротехничке и саобраћајне струке. Од 1999. до 2010. године Школа се зове Техничка Школа, а од 01.09.2010. године Школа носи нови назив: Tехничка школа „Иван Сарић“. На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Србије”, број 71/94) Влада Републике Србије донела је одлуку да је зграда Техничке школе „Иван Сарић“ у Суботици у улици Трг Лазара Нешића број 9. у државној својини споменик културе. 2012. године је била стогодишњица од изградње. Друга зграда школе, стара око 120 година, у улици Матије Гупца 8-10. је у комплексу зграда заштићених као споменици културе и враћена је Римокатоличкој верској заједници у Суботици. Школа у својој основној делатности образује ученике по плановима и програмима за стицање III и IV степена стручне спреме у подручјима рада: - Машинство и обрада метала, - Електротехника, - Саобраћај, - Металургија 2010-10-16 Дан школе. Суботица Севернобачки Сомбор Средња школа
1331 19 25260 Апатин Блок 112 бб 430310 Gimnazija Nikola Tesla Гимназија Никола Тесла 8198250 Редовна школа Војислав Петровић http://www.gimnazijaapatin.edu.rs 025773211 025773211 2 16 686 Школа је основана 28.04.1962.године. Гимназија је данашњу зграду добила 1990. године. и дели је са Средњом грађевинском школом. Настава се изводи по плану и програму за гимназије општег типа. Ученици кроз четворогодишњи образовно-васпитни процес стичу основна знања из више области, што им омогућава упис на било који од факултета. Школа се истиче одличним условима за рад и живот ученика. Настава се одвија наизменично, једне недеље преподне, а друге поподне. У школи данас има 9 одељења, укупно 196 ученика и 26 запослених професора. Гимназија располаже са једном библиотеком, 16 учионица, 4 кабинета, једном фискултурном салом, канцеларијом за психолога, секретара, шефа рачуноводства и директора. Наши ученици постижу изузетне резултате на многобројним такмичењима, како на окружним, тако и на републичким. 2011. године остварили смо прва места на републичким такмичењима из биологије и немачког језика, као и међународну награду из немачког језика путем у Штудгард на седам дана, друго и треће место на републичком такмичењу из историје 2013. и 2014. године, као и прву литерну награду из српског језика, трећу награду на квизу "Колико се познајемо" 2015. године, као и многобројна признања на такмичењима из хемије и математике. Велика пажња се у нашој школи посвећује и физичком васпитању где ученици сваке године освајају максималне награде на многобројним такмичењима. Професори лично раде на свом усавршавању и унапређивању своје наставе. У школи је инсталиран најсавременији видео надзор у ходницима и дворишту, чиме је постигнут највиши степен сигурности и безбедности. Школа редовно прати пројекте и активно учествује на конкурсима. Оно што је репрезентативно за школу је критичко развијање мишљења код наших ученика, самосталности и креативности у стицању нових знања, као и стварање пријатне атмосфере за рад. Идемо храбро и одлучно у сусрет изазовима 21. века Апатин Западнобачки Сомбор Средња школа
1332 1 24430 Ада Моше Пијаде 47 448236 Tehnička škola Техничка школа 8018499 Редовна школа Хилда Гилице http://tsada.edu.rs 024853034 024853034 2 3,4,5,7,8 154,155,165,171,178,179,180,182,201,267,277,278,281,283,285,287,395,399,451,458,460,464,466,768,1512,1520,1532,1623,1627,1658,1660,1661,2018,2046,2049 Средње стручно образовање у Ади старо је скоро 100 година. Садашњи лик школа је добила отприлике пре четрдесет година, а прва генерација машинских техничара изашла је из школске 1962/63. године. Техничка школа у Ади, тада је носила назив МШЦ – Машински школски центар, обезбеђивала је стручне, квалификоване техничара и мајсторе за потребе тадашљег гиганта у машинској индустрији „Потисја“, фабрике алатних машина и ливницам која је извозила своје чувене стругове широм света. У нашој школи постоји дуга традиција средњошколског образовања машинске, електротехничке, текстилне као и од недавно грађевинске струке. Осим редовног средњошколског образовања у школи постоји могућност и за организовање стручног усавршавања и преквалификације. Захваљујући тој традицији и квалитету, наша школа је од тада па све до данас, препознатљива и привлачна у ширем окружењу. \r\nПовратне информације потврђују да наши ученици успешно полажу пријемне испите на високошколским установама. Стручним знањем и радом младих стручњака који заврше ову школу задовољни су послодавци, због тога их радо запошљавају. \r\n 1962-05-05 од надлежних покрајинских органа смо добили одобрење за оснивање и за рад школе Ада Севернобанатски Зрењанин Средња школа
1333 2 23300 Кикинда Доктора Зорана Ђинђића 7 370202 Gimnazija Dušan Vasiljev Гимназија Душан Васиљев 8174776 Редовна школа Љубомир Замуровић http://gimnazijaki.com/ 023022557 023022501 2 16 684,685,686,1648,1667 Основана је 1858. године. Носила је назив „Великокикиндска Гимназија“. Била је то „реалка“ са четири разреда, смештена у згради Курије (данас зграда Народног музеја и Архива Кикинде). Године 1899. започета је изградња нове зграде, а већ наредне зграда је била спремна за нову школску годину. До Првог светског рата, Гимназију су похађали углавном ученици немачке и мађарске националности. Током Првог светског рата, школа је служила као војна болница. Након рата, Гимназију похађају углавном ученици српске националности. Између два светска рата, Гимназија је уживала велики углед. Томе су допринели и квалитетни професори и успешни ученици. За време Другог светског рата, Гимназија је поново променила намену. Наиме, претворена је у касарну немачке војске. Након рата, 1945. године, Гимназија је подељена на Непотпуну мађарску и Непотпуну српску гимназију. Трансформацијом 1950/51. године, од Гимназије су одвојена нижа одељења и припојена тада основаним основним школама. Име песника Душана Васиљева, Гимназија је понела век након оснивања, 1959. године. Следи период успона Гиманзије, који траје све до 1974. године када су основани Центри за образовање (ткз. „Шуварке“, по тадашњем министру просвете СФРЈ Стипи Шувару, који је иницирао реформу школства). Наредних 16 година, Гимназија није уписивала нове генерације ученика. Школске 1990/91. обнавља се рад Гимназије Данас школа броји 15 одељења. Настава се изводи на српском језику. У згради се налази и Економско трговинска школа. Гимназија „Душан Васиљев“ је активан члан мреже придружних школа УНЕСКО од 2003. године. Школа је такође укључена у програм размене ученика организације „Интеркултура“. Једна од манифестација по којима је кикиндска Гимназија препознатљива је Ноћ Гимназије. 1858-03-27 Школа је основана 1858. Гимназија носи име песника Душана Васиљева који се упокојио 27. марта 1924. године. Овај датум гимназија слави од 1959. као дан школе, када је и понела име нашег знаменитог песника. Кикинда Севернобанатски Зрењанин Средња школа
1334 2 23300 Кикинда Доктора Зорана Ђинђића 7 370202 Ekonomsko-trgovinska škola Економско-трговинска школа 8037345 Редовна школа Томислав Бартолић http://ekonomskaki.edu.rs 023022023 023022023 2 10,11 567,571,572,573,574,575,587,588,592,731,766,1529,1535,1537,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2033 Економско-трговинска школа у Кикинди има традицију дугу готово седамдесет година.Од оснивања до данас, школа се развијала, прилагођавала новим токовима и условима тржишта.а данас је ово модерна Економско-трговинска школа. У њој се настава одвија у учионицама, савремено опремљеним кабинетима, кухињи, фискултурној сали с теретаном, медијатеци, бироима.У 6 савремено опремљених бироа ученици симулирају рад у трговинским предузећима, туристичким агенцијама и малопродајним објектимa. Активна настава омогућује ученицима да теоријска знања примене у пракси Стални смо учесници на сајмовима виртуелних предузећа. Спремни смо да стечена знања разменимо и са другима. Посетили смо економску школу у Немачкој, гимназију у Румунији, а пројекти: Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу, Друга шанса, Економија је свуда око нас пружају ученицима нова знања и могућности. Са републичких такмичења протеклих година издвајамо друго место из математике, прво место у стоном тенису и пето место из рачуноводства. Кикинда Севернобанатски Зрењанин Средња школа
1335 2 23300 Kикинда Светосавска 57 370814 Srednja stručna škola Miloš Crnjanski Средња стручна школа Милош Црњански 8114609 Редовна школа Виктор Фелбаб http://miloscrnjanski.edu.rs 023022056 0230439612 2 1,6,8,14 4,5,12,13,15,16,308,451,458,460,464,466,469,633,637,641,642,732,757,759,764,1501,1541,1617,1637,1638,1639,2007,2032,2049,2050,2051,2126 Средња стручна школа „Милош Црњански“ основана је 1961. године као Техничка грађевинска школа. Oд маја 1967. године носи назив ,,Стеван Лакаи Гига’’. Од школске 1975/76. године Школа постаје самостална и припаја јој се хемијско-технолошка и прехрамбена струка. Одлуком Министарства просвете Републике Србије, 1993. године, школа добија назив Хемијско-технолошка и грађевинска школа. Школске 1995/96. године Школа се преселила на садашњу адресу. Увођење медицинске струке (2005. године) од школске 2006/07. године школа носи назив Средња стручна школа „Милош Црњански“. Данас школа уписује четири одељења првог разреда. Школа остварује међународну сарадњу са гимназијом „Grigor Moisil“ из Темишвара. За целокупну активност и постигнуте резултате у васпитању и образовању и учењу многи ученици и наставници наше школе добили су низ друштвених признања и награда Општине Кикинда и АП Војводине Школа је двоструки добитник Повеље „Капетан Миша Анастасијевић“ за најбољу образовну установу (2007. и 2011. године), као и добитник признања „др Ђорђе Натошевић“ за школску 2008/09. годину. Признање "др Ђорђе Натошевић" додељује Скупштина АП Војводине за постигнуте изузетне резултате у образовно-васпитном раду. 1961-06-28 Школа обележава 26. октобар (датум рођења Милоша Црњанског) као Дан Школе од школске 2006/07. године, када је променила назив у Средња стручна школа "Милош Црњански". Кикинда Севернобанатски Зрењанин Средња школа
1336 2 23300 Кикинда Светосавска 55 370814 Tehnička škola Техничка школа 8114617 Редовна школа Надица Богдан http://tsk.edu.rs 023022275 023027390 2 4,5,9 155,165,171,175,177,178,182,272,276,277,278,281,282,283,285,287,518,534,705,752,2016,2022 Техничка школа у Кикинди образује ученике у три подручја рада: електротехници, машинству и обради метала и у саобраћају. Највећа смо школа у севернобанатском округу са мноштвом атрактивних образовних профила. Школа поседује и добро опремљену школску радионицу, са савременим училима. У школи постоји 7 рачунарских кабине са преко 100 рачунара, медијатека, библиотека, фискултурна сала... Такође, 9 кабинета је опремљено видео пројекторима, а у целој школи постоји интернет конекција. Школа поседује 3 возила за обуку Б категорије, као и камион за Ц категорију. Поседујемо и два кабинета за ЦНЦ програмирање у којима се налазе индустријске тастатуре и ЦНЦ машине. Кикинда Севернобанатски Зрењанин Средња школа
1337 3 24420 Кањижа Широка улица 70 444391 Poljoprivredno-tehnički srednjoškolski centar Besedeš Jožef Пољопривредно-технички средњошколски центар Беседеш Јожеф 8123934 Редовна школа Золтан Шарњаи http://techniq.edu.rs/ 024874550 024874550 2 1,4 Већ 50 година како наша школа пружа својим ђацима могућност за образовање у својим објектима, у централној згради и на школској економији, из области пољопривреде и машинства. Школа у свом саставу поседује кабинете за теоријску и практичну наставу, стручне радионице, библиотеку, спортске терене, добро опремљену економију, просторије за узгој и здравствено збрињавање животиња и чак 100 хектара ораница за потребе практичне наставе. Све то, овако обједињено, пружа савршене могућности за савладавање теоријског, али и практичног дела жељеног смера или заната на високом нивоу. Професорима је примаран задатак да се деца која ту похађају наставу за сво време свога школовања осећају добро и безбедно. Поносно истичемо да су наши ђаци остварили изванредне резултате на разним стручним, али и спортским такмичењима. Наша образовна политика се руководи захтевима данашњице те ће наши ђаци у већини случајева пронаћи своје место на тржишту рада или се по полагању матурских испита одлучују за наставак свог школовања на високошколским установама у земљи и иностранству. Кањижа Севернобанатски Зрењанин Средња школа
1338 4 23330 Нови Кнежевац Краља Петра I Карађорђевића 11 000000 Gimnazija Гимназија 8727511 Редовна школа Милан Чубрило http://www.gimnazijank.com/ 023083467 023082455 2 16 686,1667 Мала смо, али препознатљива гимназија на северу Баната. Тренутно имамо одељења општег и информатичког смера. Настава се одвија на српском и мађарском наставном језику. Препознају нас по нашим успешним ученицима и амбициозним професорима. Једина смо гимназија на северу Војводине у којој се учи шпански језик. Ученици истичу разноврсне ваннаставне активности, као највећу предност наше гимназије у односу на друге школе, којима се развијају индивидуалне способности сваког ученика понаособ. Родитељи са друге стране као предност наше школе истичу да се скоро сви наши ученици уписују на жељене универзитете. 1962-04-28 Датум првобитног оснивања Гимназије у Новом Кнежевцу. Нови Кнежевац Севернобанатски Зрењанин Средња школа
1339 4 23330 Нови Кнежевац Краља Петра I Карађорђевића 11 000000 Srednja škola Dositej Obradović Средња школа Доситеј Обрадовић 8175063 Редовна школа Милица Гајин http://www.ssdonk.edu.rs/ 023081434 023082455 2 4,9,10 182,190,518,534,573,574,575 Средње образовање у Новом Кнежевцу има традицију дугу преко 100 година. Српско школство надзорништво Нови Кнежевац постојало је 1876. године. Садашња фискултурна сала је грађана 1935. године као Соколарски дом уз помоћ донатора. Школа је мењала називе пратећи трансформације и реформе образовања.\r\nОд 1954. постоји као школа ученика у привреди, а 1957. као школа за опште образовање радника. Економска школа је почела са радом 1961.године. Садашња школска зграда је изграђена 1963. године. 1966/1967 школске године уводи се школа за КВ раднике (металска и грађевинска). 21.03.1973. године ова школа добија назив Школа за квалификоване раднике “25.мај”.\r\n30.06.1983. године долази до интеграције са Кањишком школом под називом Међуопштински школски центар за усмерено образовање И васпитање средњег степена “Братство-јединство” Кањижа-Нови Кнежевац, а 01.07.1989. године се раздвајају као посебне школе.\r\nШкола тада носи назив: Школа за образовање и васпитање “25.мај” и има ученике машинске, саобраћајне и хемијске струке у трогодишњем трајању. Хемијска школа се гаси 1992.године.\r\n19.03.1993. године школа добија назив Средња школа “Доситеј Обрадовић” Нови Кнежевац. У оквиру ње се отвара истурено одељење Гимназије “Душан Васиљев” из Кикинде и истурено одељење угоститељске школе “Јован Трајковић” из Зрењанина. Данас је средња школа самостална. \r\nДанас СШ „Доситеј Обрадовић“, има следећа подручја рада:\r\n1. Саобраћај у четворогодишњем трајању, образовни профил: Техничар друмског саобраћаја, на српском наставном језику;\r\n2. Саобраћај у трогодишњем трајању, образовни профил: Возач моторних возила, на мађарском наставном језику;\r\n3. Машинство и обрада метала у трогодишњем трајању, образовни профил: Аутомеханичар и Механичар грејне и расхладне технике, на српском наставном језику;\r\n4. Трговина, угоститељство и туризам у трогодишњем трајању, образовни профил: Кувар, Конобар и Посластичар, на српском и мађарском језику.\r\nТакође, нуди и могућност преквалификације, доквалификације и стицање петог степана за одређене профиле. \r\nУ последњих пет година, зграда школе је опремљена новом рачунарском опремом. Кабинети за угоститеље су такође опремљени новом опремом за куваре и конобаре, а некадашња радионица је у потпуности санирана и у оквиру ње се сада налази кабинет за саобраћај, који поседује интертактивну таблу и пратећу опрему. Фискултурна сала је реновирана и опремљена новим спортским реквизитима. \r\nПоред редовног плана и наставног програма, у школи се организује мноштво слободних, ваннаставних активности. Ученички парламент је активан и доприноси квалитетнијем раду школе, јер управо школа ставља акценат на задовољство ученика.\r\n Нови Кнежевац Севернобанатски Зрењанин Средња школа
1340 5 24400 Сента Главни трг 12 446599 Senćanska gimnazija Сенћанска гимназија 8204071 Редовна школа Ева Ујхази http://gimnazija-senta.rs 024811751 024812151 2 16 684,685,686 Школске 2015/2016. године отворено је 4 одељења у Сенћанској гимназији: - на српском наставном језику 1 (jедно одељење општег смера). - на мађарском наставном језику 1+1+1 (једно општег смера, једно одељење друштвено-језичког смера и једно одељење природно-математичког смера). Средње образовање и васпитање остварује се у складу са циљевима који су дефинисани законом којим се уређују основе система образовања и васпитања, а нарочито: - развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот у савременом друштву; - развој стручних компетенција неопходних за успешно запошљавање; - оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања; - свест о важности здравља и безбедности, укључујући и безбедност и здравље на раду; - оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад; - поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавања различитости; - развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, самоиницијативе, способност самовредновања и изражавања сопственог мишљења. Средње образовање и васпитање мора да обезбеди услове да ученици и одрасли постигну опште исходе образовања и васпитања у складу са Законом. План уписа за школску 2016/2017. годину: - гимназија - општи смер: 2 одељења (1 одељење на српском и 1 одељење на мађарском наставном језику); - гимназија - општи смер: 1 одељење на српско-енглеском наставном језику - билингвално одељење; - гимназија - друштвено-језички смер: 1 одељење на мађарском наставном језику, - гимназија - природно-математички смер: 1 одељење на мађарском наставном језику 1876-10-05 Одлуком Мађарског краљевског министарства вера и просвете 12. априла 1876. дата је сагласност за отварање гимназије у Сенти а настава је почела 05. октобра исте године. Сента Севернобанатски Зрењанин Средња школа
1341 5 24400 Сента Главни трг 12 Ekonomsko-trgovinska škola Senta Економско-трговинска школа Сента 8204063 Редовна школа КОРНЕЛ TOT http://www.ekonomska-skola.rs 024811549 024811549 2 10,11 572,731,766,2030,2033 Економско-трговинска школа Сента има седиште у згради на адреси Главни трг 12 заједно са Сенћанском гимназијом и Средњом медицинском школом Сента. Она је основана 1960. године, настава се изводи на српском и на мађарском наставном језику. Према утврђеној документацији о Мрежама средњих школа за образовне профиле који се изучавају у школи осим ученика из општине Сента покрива и већи део Потисја. Редовно учествујемо у изради и преводу на мађарски језик Приручника за матурски испит за реформисане образовне профиле Комерцијалиста, Финансијски и Пословни администратор у сарадњи са Заводом за унапређење образовања и васпитања и МПНТР. Поред редовног школовања, организовано је и образовање и стручно усавршавање одраслих. Остварила је успешне резултате од почетка свог постојања и допринела подмиривању потреба тржишта рада у потиском региону. Економско-трговинска школа данас поред осталих кабинета користи два потпуно опремљена бироа за учење, и два кабинета за информатичке предмете и рачуноводство са укупно 110 рачунара. Школа је била међу првима у Србији у имплементацији реформе средњег стручног образовања у економским школама, на почетку за профил КОМЕРЦИЈАЛИСТА, а касније ПОСЛОВНИ И ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР и ТРГОВАЦ. Наставно особље константно учествује у програмима за стручно усавршавање. У оквиру школе постоје и многе друге активности, као што су размена ученика са економском школом „Кереши Јожеф“ у Сегедину (Мађарска), а може се похвалити да најстарији и најактивнији ђачки парламент у граду функционише управо у њој. Школа је успоставила сарадњу са многим предузећима, установама, у приватном и јавном сектору а ученици школе учествују на такмичењима и показују своје знање просечним резултатом у првој трећини пласираних. Захваљујући победи на Сајму виртуелних предузећа у Бору 2012, школа је била домаћин ове републичке смотре 2015. године. Од стране директора и професора школе је поведена посебна брига о добрим међуљудским односима. 2002-05-12 Први Статут новоосноване Економско-трговинске школе донешен тог дана. Сента Севернобанатски Зрењанин Средња школа
1342 6 23320 Чока Моше Пијаде 28 377113 Hemijsko-prehrambena srednja škola Хемијско-прехрамбена средња школа 8204055 Редовна школа Јожеф Бата http://www.hpscoka.edu.rs 023071056 023071056 2 1,6,14,15 4,12,15,16,309,642,643,674,675,1502 Школа је са функционисањем почела 1978. године као васпитно-образовна установа средњег степена. Од оснивања, школа је образовала профиле из области: хемије и неметала, металургије и топионичарства, производње и прераде хране, у складу са потребама тржишта рада. Тренутно се образују следећи профили: техничар за заштиту животне средине ( образовање траје четири године) и мушки и женски фризер(трогодишње образовање). Од самог почетка настава се одвија на два језика, српском и мађарском. Школа се може похвалити лабораторијом, фризерским салоном, фискултурном салом и учионицама, које су од пре неколико година опремљене пројекторима. Ученици постижу одличне резултате у учењу, при чему посебно издвајамо успехе наших фризера, који су школске 2014/2015. на Републичком такмичењу фризера освојили прво место у појединачном и друго место у укупном пласману. Опремање школе наставним средствима, усавршавање наставника и даљу модернизацију, у циљу унапређења наставе и стицања одговарајућег теоријског и практичног знања, поставили смо себи као најважнији циљ. 1978-01-27 Свети Сава школска слава Чока Севернобанатски Зрењанин Средња школа
1343 7 23100 Зрењанин Гимназијска 2 Zrenjaninska gimnazija Зрењанинска гимназија 8069107 Редовна школа Милан Радаковић http://www.zrenjaninskagimnazija.edu.rs 023566633 023566633 2 16 684,685,686 У јесен 2016. године, школа ће прославити 170 година постојања, па са 41 одељењем и више од 1100 ученика, спада међу најстарије и највеће гимназије у Србији. Настава се одвија на српском и мађарском наставном језику. Зграда јесте стара, али младост у њој са собом увек доноси огромну енергију која је преточена у многобројне успехе. Школа је добитник награде "Ђорђе Натошевић", а ученици су били најбољи у држави из биологије, историје, математике, физике..., али су медаље стизале и са спортских терена из одбојке, кошарке, пливања, стоног тениса... 1846-10-06 То је датум почетка рада школе као Пиаристичке гимназије. Зрењанин Средњебанатски Зрењанин Средња школа
1344 7 23100 Зрењанин Скерлићева бб 350119 Ekonomsko-trgovinska škola Jovan Trajković Економско-трговинска школа Јован Трајковић 8114277 Редовна школа Драгослава Голушин http://www.ekonomskazr.edu.rs 023561584 023511956 2 10,11 567,569,570,571,572,573,574,587,588,590,591,731,766,1615,2023,2026,2033 У Великом Бечкереку је давне 1895. отворена Државна трговачка академија у новој великој згради поред Бегеја, подигнутој по пројекту знаменитог пештанског архитекте, Иштвана Киша. Тако далеко сежу корени Економско-трговинске школе „Јован Трајковић“ из Зрењанина, настале спајањем економске, трговачке и угоститељске школе. Име народног хероја носи од 9. маја 1965. године. У зависности од ратних и неких других прилика, школа је мењала простор и амбијент. Данас је наша школска зграда у Скерлићевој улици и броји 32 одељења у 8 образовних профила, са увек присутном тенденцијом великог броја ученика да се код нас школују. Са поносом можемо да кажемо да сваке године неко од наших ученика забележи завидне резултате на републичким, чак и међународним такмичењима. Тако је у школској 2014/2015. години освојено прво место на такмичењу из историје и треће место на математичком такмичењу. На међународној поетској смотри је наша ученица недавно освојила треће место. Традиционално наши ђаци годинама имају успеха на такмичењима из стручних предмета, а њихови резултати указују на квалитетно и широко образовање. Колектив школе делом чине професори са великим искуством које су стекли својим дугогодишњим радом. Поред искусних колега, школа у својим редовима има бројни млађи кадар, који је спреман да се непрестано усавршава, како би ниво образовања у овој установи остао висок. Током постојања школа је доживела много промена и налази се у сталној тежњи да испуни и задовољи захтеве савременог образовања. 1895-04-09 година оснивања и почетка рада Државне трговачке академије. Зрењанин Средњебанатски Зрењанин Средња школа
1345 7 23000 Зрењанин Новосадска 2 351514 Medicinska škola Медицинска школа 8097194 Редовна школа Сања Нецин http://www.medicinska-skola.edu.rs 023561413 023561413 2 14,15 633,635,639,641,642,643,644,674,675,732,2050 Једина медицинска школа у региону са вишегодишњим искуством у образовању здравственог кадра, која нуди висок ниво теоријске и практичне наставе. Настава се одвија у новој школској згради у одличним условима за рад. Школа постоји 65 година. Као година оснивања Медицинске школе школе за средње образовање узима се 1947, када је то била трогодишња школа за лекарске помоћнике. Од 1960 до данас ово је четворогодишња средња школа. У школској 2014/15 години ученици наше школе постигли су значајне резултате на такмичењима,од којих истичемо друго место на републичком такмичењу из хемије и треће место на на републичком такмичењу из немачко језикаг. Школа остварује одличну сарадњу са локалном самоуправом и социјалним партнерима. 2014-03-06 Датум оснивања Зрењанин Средњебанатски Зрењанин Средња школа
1346 7 23100 Зрењанин Македонска 2 350724 Poljoprivredna škola Пољопривредна школа 8069204 Редовна школа Mилица Дамјановић Томин http://www.zrpoljoprivredna.edu.rs 023562189 023562189 2 1,2 1,3,9,11,60,715,1533,1601,1646 Средња пољопривредна школа основана је 1956. године у Ечки, месту које се налази у непосредној близини града Зрењанина.У нашој школи имамо следеће смерове: ветеринарски техничар, пољопривредни техничар, техничар хортикултуре, техничар за пејзажну архитектуру и руковалац - механичар пољопривредне технике. Практична и теоретска настава се успешно одвијају у преподневној смени. Школа је укључена у неколико пројеката од којих истичемо: „Ваннаставна едукација: Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу“ у којем учествују пет одељења друге године, пројекат Делта фондације „Фонд за будућност“ где је укључено петнаест ученика наше школе који похађају радионице на којима стичу сазнања из савремене пољопривреде у виду теоретске и практичне едукације, а добитници су и стипендија које их додатно стимулишу на рад. Ту је и пројекат „За чистије и зеленије школе у Војводини“ у којем су учествовали ученици са смера техничар хортикултуре и пољопривредни техничар, где су кроз практичну едукацију са својим професорима успели да произведу здравствено безбедну храну бавећи се органском пољопривредом.\\r\\n 1956-09-28 датум оснивања Зрењанин Средњебанатски Зрењанин Средња школа
1347 7 23100 Зрењанин Стевице Јовановића 46 352613 Hemijsko-prehrambena i tekstilna škola Uroš Predić Хемијско-прехрамбена и текстилна школа Урош Предић 8113670 Редовна школа Југослав Богдановић http://www.upzr.edu.rs 023561567 023561567 2 1,6,7 4,5,12,13,15,16,308,309,310,333,393,394,395,399,1501,1502,1512,1515,1577,1611,1640,2068 ХПТШ "Урош Предић" Зрењанин је средња стручна школа са три подручја рада. Почетак рада датира из 1938.године. Данас је то модерна школа која се бави формалним образовањем (редовни и ванредни ученици) и неформалним образовањем одраслих кроз наш Центар за континуирано образовање одраслих. Школа располаже мултимедијалним кабинетима, лабораторијама, радионицама (пекара, мини-млекара, текстилне радионице). ЕТФ је у свом Compendium-у Иновативних стручних школа југоисточне Европе 2010.године представио нашу школу као једину из Србије. Спољашње вредновање школе из децембра 2014. године утврдило је наглашено присуство јаких страна и високе проценте остварености стандарда квалитета рада у свим кључним областима. Сходно нашој визији посвећени смо сталном унапређивању са идејом да будемо школа у којој раде задовољни и креативни људи, а сви заједно имамо позитивну релацију према окружењу. 1991-12-07 Школа је 15.априла 1991. године добила име Уроша Предића, познатог сликара рођеног у Орловату крај Зрењанина, а Дан школе прославља се на дан његовог рођења 07.децембра. Зрењанин Средњебанатски Зрењанин Средња школа
1348 7 23000 Зрењанин Народног фронта 1 350704 Elektrotehnička i građevinska škola Nikola Tesla Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 8158177 Редовна школа Марија Серво http://www.teslazr.edu.rs 023511376 023511376 2 5,8 267,272,277,278,281,283,285,287,451,466,469,1541,2049 Школа је основана 1983. године, мада је традиција школовања електротехничке и грађевинске струке у граду дужа од сто година. Школу тренутно похађају ученици на српском и мађарском језику. Ко смо и зашто постојимо? Ми смо средња стручна школа у којој сви запослени брину да се ученици образовно и васпитно утемеље за даљи живот и школовање, да их учинимо мислећим и стручним, отвореним и спремним људима за сваку иницијативу. Где желимо да стигнемо? Желимо школу где ће се радо боравити, место међусобног уважавања и сарадничког рада ученика и наставника, опремљену модерним наставним средствима и високо вредновану у локалној средини. Зрењанин Средњебанатски Зрењанин Средња школа
1349 7 23100 Зрењанин Стевице Јовановића 50 352613 Tehnička škola Техничка школа 8069212 Редовна школа Милинко Бабић http://tehnickazr.edu.rs/ 023561277 023561277 2 3,4,9 154,155,165,170,171,175,178,179,180,182,184,518,534,705,730,1600,1656,2005 Техничка школа налази се у Зрењанину, у улици Стевице Јовановића бр. 50. Основана је као Жељезничка индустријска школа 1935 године, а од 1938 у школи почиње са радом машински, електро и хемијски одсек. Од 1994 године школа носи назив Техничка школа и образује ученике у три подручја рада: машинство и обрада метала, саобраћај и геологија, рударство и металургија. Образовно васпитни рад одвија се у две зграде у учионицама опште намене, специјализованим учионицама и кабинетима који су опремљени модерним наставним средствима. Школа поседује камион и аутомобиле за обуку и полагање возачког испита за ученике школе. Зрењанин Средњебанатски Зрењанин Средња школа
1351 8 23220 Српска Црња Краља Александра 63 363621 Srednja škola Đuro Jakšić Средња школа Ђуро Јакшић 8013535 Редовна школа Љубомир Жежељ http://www.ssdjurajaksic.edu.rs 023811041 023811041 2 10,11,16 572,587,686 Средња школа у Српској Црњи основана је 1962. године као двогодишња експериментална пољопривредна школа, коју је похађало 105 ученика, да би 1964. године прерасла у гимназију природно-математичког смера, све до 1975. године када је основан Центар за средње образовање и васпитање. У почетку Центар је обављао образовно-васпитну делатност за прехрамбену струку а смерови су били технологија шећера и технологија уља, затим за занимања бравар и стругар, као и за металско-електротехничку струку, аутомеханичар у процесној индустрији. У оквиру пољопривредне струке образовали су се техничари биљне производње (IV степен) и руковаоци пољопривредних машина (III степен). Од 1981. године школа је регистрована као Средња пољопривредна школа са два образовна профила: пољопривредни техничар и руковалац-механичар пољопривредне технике. Од 1994. године у школи постоји и једно одељење гимназије општег типа које до 2004. године функционише као истурено одељење Зрењанинске гимназије. У покушају да освежи и осавремени понуду занимања за које се ђаци могу школовати, школа од 2004. године функционише као мешовита школа под називом Средња школа „Ђура Јакшић“, што јој пружа већу флексибилност када су у питању будућа кретања на тржишту рада и одабир одговарајућих струка које ће уврстити у своју понуду ради изласка у сусрет тренутним потребама друштва. Због све мањег броја заинтересованих ученика и презасићења тржишта, 2007. године укинута су два образовна профила, тј. два занимања III степена из подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране а то су руковалац-механичар пољопривредне технике и цвећар-вртлар. Данас се у нашој школи врши образовно-васпитна делатност у оквиру више подручја рада и одговарајућих образовних профила. Школа броји укупно 267 ученика распоређених у 11 одељења и 36 запослених. У оквиру подручја рада економија, право и администрација школују се економски техничари (IV степен), у оквиру подручја рада трговина, туризам и угоститељство постоји образовни профил трговац (III степен) а сваке године у нашу школу уписује се и једно одељење гимназије општег типа. Школа је опремљена најсавременијим наставним средствима укључујући и интерактивне табле. Наши ученици су у току школске 2014/2015. године учествовали на републичком такмичењу из већине наставних предмета и при том су забележили добар успех. Посебно издвајамо освојено треће место из математике и завидан резултат у квизу „Колико се познајемо“. Ученици су иницијатори многих хуманитарних акција као и акција уређења школе и околине што доприноси све лепшем изгледу школе. Стручно усавршавање запослених, како колективно тако и индивидуално, одвија се у складу са могућностима школе и локалне самоуправе. Ученици наше школе у оквиру драмске секције припремили су комад „Госпођа министарка“ и са истим се представили на 54. Липарским вечерима. Ваља поменути Српску гимназију у Темишвару „Доситеј Обрадовић“ са којом је прошле године потписана повеља о сарадњи. 1962-09-03 Датум оснивања школе Нова Црња Средњебанатски Зрењанин Средња школа
1352 9 23272 Нови Бечеј Маршала Тита 5 365001 Srednja škola Средња школа 8057907 Редовна школа Анита Бојић Перкин http://srednjaskolanovibecej.wordpress.com 023771077 023771077 2 4,5,7,11,16 175,182,184,587,686,1518,1614,1655,1671,2054 Средња школа у Новом Бечеју је школа мешовитог типа, обухвата четири подручја рада: гимназију; економију, право и администрацију; електротехнику, машинство и обраду металаи текстилство и кожарство. У оквиру подручја рада електротехника и машинство и обрада метала реализују се образовни профили, техничар мехатронике у четворогодишњем трајању, и аутомеханичар, механичар привредне механизације у трогодишњем трајању. Гимназија општег типа има вишедеценијску традицију у пружању динамичне и добро организоване наставе која се одвија у савременим и квалитетно опремљеним кабинетима. Посебна пажња се поклања развијању интелектуалних врлина, ставова и вредности, како би ученици били припремљени за изазове студирања и адекватно одговорили на захтеве који се јављају одласком на факултет. Настава образовног профила економски техничар обезбеђује стицање знања из стручних предмета, а индивидуални приступ обезбеђује свим ученицима и овладавање практичним вештинама. Посете успешним компанијама, Народној банци Србије, Беградској берзи, као и активан рад ученичких компанија, приближавају ученицима све аспекте економске науке и успешно их припремају за будућа занимања или наставак школовања. С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања и стручног усавршавања, образовни профил техничар мехатронике оспособљава ученике управо за знања и вештине који ће моћи пратити захтеве савременог друштва. Мехатроника представља симбиозу машинства, електротехнике, електронике и управљања применом рачунара и једна је од ретких области која је применљива у широком спектру делатности, попут информатике, саобраћаја, медицине, телекомуникација, пољопривреде, авијације, космонаутике и многих других. Посебна вредност образовања за техничара мехатронике огледа се у препознавању промена насталих услед брзог развоја данашњице и адекватном прилагођавању новонасталим околностима, што чини ову област јединственом и отвара шансу за сигурно запослење. Образовни профил дизајнер одеће обједињује примењену уметност и индустријски дизајн, који омогућавају ученицима да путем сопствне креативности и личне идеје самостално конструишу, искроје и саставе одевни предмет, модни детаљ или неки пратећи елемент. Настава се одвија у стручно опремљеним кабинетима у којима су учeницима на располагању сва неопходна наставна средства. Како једна од основних човекових потреба, потреба за одевањем никада неће престати, а модерно доба поставља високе захтеве за оригиналношћу и променама, захтеви тржишта за овом врстом знања и умећа су стални и велики. Аутомеханичар и механичар привредне механизације су образовни профили у трогодишњем трајању, који омогућавају ученицима да првенствено стекну знања која су практично применљива и тиме овладају вештинама неопходним за рад у производњи. Могућности које овај профил обезбеђује јесу свакако и наставак школовања, преквалификације, доквалификације, као и отварање самосталних занатских радњи. Средња школа у Новом Бечеју позната је по учешћима у пројектима и успешној реализацији, доброј сарадњом са свим институцијама у локалној заједници, међународној размени ученика и ваннаставним активностима попут филмске, информатичке секције и креативних радионица. 1962-06-09 Датум оснивања Гимназије у Новом Бечеју Решењем Народног одбора Општине Нови Бечеј број: 01-6847/1-1962 од 10.06.1962. године Нови Бечеј Средњебанатски Зрењанин Средња школа
1353 10 23240 Сечањ Гимназијска 2 367115 Srednja škola Vuk Karadžić Средња школа Вук Караџић 8018936 Редовна школа Зорица Новаковић http://www.vukkaradzicsecanj.edu.rs 023841035 023841035 2 4,11,16 182,184,587,686 СШ „Вук Караџић“ налази се у седишту средњобанатске, неразвијене, пограничне општине, у месту Сечањ који је административни и културни центар општине. Tо је и једина средња школа на њеној територији.\r\nШкола је основана 1964. године, као Гимназија. \r\n Реформом образовања из 1978. назив Гимназија мења се у ВОО ЗСВО средњег ступња „ Вук Караџић.“\r\n Од 1970. настава се одвија у новоизграђеном, објекту који се налази у предивном природном окружењу на обали реке Тамиш. У непосредној близини налазе се спортски терени ФК „Билећанин“ и спортска хала у изградњи.\r\nУкупна површина школске зграде је 2772м2. Школа поседује и отворени простор од 10 000 м2 на коме су изграђени спортски терени ( 1600 м2), а преостали део простора претворен је у парк.\r\nДанас школа има верификована решења за четири подручја рада : машинство и обрада метала; трговина ,угоститељство и туризам; гимназијa и економија, право и администрација.\r\nУ оквиру ових подручја уписује се по једно одељење следећих образовних профила: \r\n- гимназија општег типа\r\n- економски техничар\r\n- аутомеханичар\r\n- механичар привредне механизације\r\n Број ученика варира из године у годину и креће се од 210 до 270. Настава се одвија у једанаест одељења, у једној смени.\r\n Већина ученика су из насељених места општине Сечањ са тенденцијом повећања броја ученика и из суседних општина.\r\nЗа све ученике наше школе који живе на територији општине Сечањ организован је бесплатан превоз. Сечањ Средњебанатски Зрењанин Средња школа
1354 11 26310 Алибунар Вука Караџића 2 305001 Ekonomsko-trgovinska škola Dositej Obradović Економско-трговинска школа Доситеј Обрадовић 8044597 Редовна школа Дору Србин http://ekonomskaalibunar.wordpress.com 013642287 013641036 2 10,11 571,574,587,766 1964-04-09 Школа је основана 1964. год. Дан школе се обележава друге недеље априла као дан рођења Доситеја Обрадовића Алибунар Јужнобанатски Зрењанин Средња школа
1355 12 26340 Бела Црква Јована Цвијића 11 314211 Belocrkvanska gimnazija i ekonomska škola Белоцркванска гимназија и економска школа 8228965 Редовна школа Мирјана Панчић Бужек http://www.belocrkvanskagimnazija.edu.rs/ 013853475 013853475 2 11,16 587,686 Гимназија је отворена школске 1875./76. године. Њен пуни назив био је “Белоцркванска краљевско мађарска државна велика гимназија”. За првих двадесет година школа је имала око 200 ученика у просеку. Следећих година, када се град изграђује, у школи је све више ђака. Данас школа има два смера: општи смер гимназије и смер економски техничар са укупно осам одељења. Услови за рад школе су одлични. Све учионице су мултимедијалне. Кабинети биологије, физике и хемије су веома добро опремљени. Сваке године велики број ученика учествује на разним такмичењима и освајају солидне резултате. Претходне школске године 2014/2015 имамо ученика који је освојио 6. Место на републичком такмичењу из статистике. Наставници школе се редовно стручно усавршавају. У школи постоји велики број секција из разних предмета и Спортско школско друштво Полет, као и ђачки парламент који је веома активан. Бела Црква Јужнобанатски Зрењанин Средња школа
1356 12 26340 Бела Црква Јована Цвијића 7 314211 Tehnička škola Sava Munćan Техничка школа Сава Мунћан 8115133 Редовна школа Жељко Стаменковић http://www.tehnickaskolabc.edu.rs 013851178 013851178 2 4,9,10,15 165,171,175,177,182,184,190,518,534,567,571,572,573,574,575,674,675,705,1602 Техничка школа „Сава Мунћан“ води своје порекло од првих занатских и шегртских школа основаних у Белој Цркви 1884. године. Било је то време када су ученици бежали са часова јер су имали обавезе и посао код својих мајстора. Мењала су се времена и профили; од занатске преко машинске, школа је зарадила назив техничка, и сада је једна од најопремљенијих и најусловнијих образовних институција у општини. Настава се одвија у две смене, за четврти и трећи степен: осим у учионицама и у радионици, кухињи, фризерским салонима, кабинетима за информатику и учење страног језика. У школи су заступљена следећа подручја рада: саобраћај, машинство и обрада метала, трговина, угоститељство и туризам, личне услуге, а у оквиру њих следећи образовни профили: техничар друмског саобраћаја, машински техничар за компјутерско конструисање, аутомеханичар, бравар, механичар привредне механизације, механичар грејне и расхладне технике, туристички техничар, мушки и женски фризер, кувар. Организују се редовно и испити за ванредне кандидате. Ученици машинске струке редовно учествују на такмичењима и високо се котирају, тако да су прошле школске године (2014/2015) освојили 3. место на републичком нивоу. Наставнички кадар се редовно усавршава у овиру струке, а често су и консултанти Заједнице саобраћајних школа, Агенције за безбедност у саобраћају, као и локалне заједнице. 2016-10-01 01.10.1884. основана прва занатска школа у Белој Цркви. Бела Црква Јужнобанатски Зрењанин Средња школа
1357 13 26300 Вршац Михајла Пупина 1 311101 Gimnazija Borislav Petrov Braca Гимназија Борислав Петров Браца 8060967 Редовна школа Тамара Пешић http://vrsackagimnazija.edu.rs 013836448 013830769 2 16 684,685,686 Почетак гимназијског образовања у Вршцу везује се за рад Граматикалне школе још од 1790. године када се настава изводила на немачком, латинском, српском и румунском језику. Данас се у вршачкој Гимназији настава одвија на српском и румунском језику. Ученици постижу одличне резултате у учењу а од резултата на такмичењима у школској 2014/15 год. издвајамо друго место на републичком нивоу такмичења из немачког језика и треће место на државном школском првенству у кошарци. Професорка математике која ради у нашој школи аутор је првог „Српско- румунског речника математичких појмова“. Наша школа сарађује са гимназијама у Темишвару, и то са српском Гимназијом „ Доситеј Обрадовић″ и Гимназијом „Константин Дијаконович Лога″ , али и са универзитетима из Решице,Темишвара и Арада. Вршац Јужнобанатски Зрењанин Средња школа
1358 13 26300 Вршац Архитекте Брашована 1 310507 Poljoprivredna škola Vršac Пољопривредна школа Вршац 8044627 Редовна школа Срђан Клиска http://bioskola.edu.rs 013805058 013807589 2 1,10 1,3,4,5,9,11,12,13,15,16,571,572,573,574,575,1601 1921-09-01 Оснивање школе Вршац Јужнобанатски Зрењанин Средња школа
1359 13 26300 Вршац Стеријина 113 Hemijsko-medicinska škola Хемијско-медицинска школа 8114811 Редовна школа Вељко Стојановић http://www.hms.edu.rs 013830292 013830292 2 6,14 308,309,633,641,733,1502,1637 Хемијско-медицинска школа, основана 1977. године, прати потребе хемијске и фармацеутске индустрије до чије експанзије је дошло у том периоду. Образује ученике у два подручја рада: хемија, неметали и графичарство и Здравство и социјална заштита. У школи се успешно реализује велики број ваннаставних активности, које резултирају великим бројем ученика, учесника такмичења на свим нивоима, предвиђеним програмом Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Школа , коју у задњих неколико година похађа између 650 -720 ученика у 28 одељења, је добро опремљена, настава је усмерена на учење и развој компетенција ученика. У прошлом периоду школа је реализовала и значајне пројекте из више области у оквиру којих је обезбедила модерну опрему и едукацију за наставнике и ученике.\r\nИстакли бисмо неколико њих:\r\n1. „Мултидисциплинарни тестови – кључ успеха у Европском образовању“\r\nфинансиран из ИПА програма прекограничне сарадње Румунија – Република Србија;\r\n2. „Школа без насиља“ под покровитељством УНИЦЕФ-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије;\r\n3. Пројекат Развионица – Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала;\r\n4. Пројекти Ученичког парламента и Фондације Ане и Владе Дивац: „Зелена учионица“ и „Знати и применити“;\r\n5. Међународни програм „Еко –школе у Србији“ подржан од Програма УН за животну средину (УНЕП) и Организације УН за образовање, науку и културу (УНЕСКО).\r\n. Хемијско-медицинска школа успешно сарађује са партнерима из Руминије и конкурисала је (аплицирала) са својим партнерима на три прекогранична пројекта ИПА 2016 који су у фази вредновања: 1. Размена добре праксе - успешан пут ка Европском образовању (у трајању од 18 месеци); 2. Регионални центар за усмеравање и евалуацију прекограничне кавалификације (у трајању од 36 месеци; 3. Напредне компетенције за будуће иновације у стручном образовању (у трајању од 48 месеци). 1977-05-09 09. мај 1977 године је датум оснивања школе и обележава се као Дан школе. Вршац Јужнобанатски Зрењанин Средња школа
1360 13 26300 Вршац Стеријина 40-44 Školski centar Nikola Tesla Школски центар Никола Тесла 8114803 Редовна школа Жељко Ивковић http://www.teslavs.edu.rs 013830668 013830668 2 4,5,11 154,155,161,165,170,171,175,177,179,180,182,189,190,193,267,269,271,272,277,278,281,282,283,285,287,587,588,705,766,1505,1529,1602,1607,1615,1660,2005,2015 Школски центар Никола Тесла из Вршца данас је средња стручна школа која образује ученикe на образовним профилима у четворогодишњем и трогодишњем трајању на три подручја рада. У савремено опремљеној згради школе има 26 одељења на подручју рада електротехника, машинство и обрада метала и економија, право и администрација. Вршац Јужнобанатски Зрењанин Средња школа
1361 14 26210 Ковачица Николе Тесле57 308092 Gimnazija Mihajlo Pupin Гимназија Михајло Пупин 8029253 Редовна школа Татиана Брткова http://www.gymko.edu.rs 013661180 013661180 2 16 686 \\\"Ми говоримо ОСАМ језика!\\\" - Гимназија \\\"Михајло Пупин\\\" спада у ред гимназија општег смера. Настава у њој се одвија на два језика: српском и словачком, а укупан број језика који се у школи говоре или изучавају износи чак осам! Вишејезичност и мултикултуралност су одлика и богатство овдашње средине, а одсликавају су и у свакодневном животу и раду ученика и наставника гимназије. Повезаност наше вишенационалне школе са матичним земљама ЕУ, као и студијска путовања и екскурзије у иностранство, пружају нашим ученицима могућност упознавања са вршњацима из европских земаља. \r\nГимназија је смештена у мирном окружењу, са организованим превозом у свим правцима, усклађеним са наставом која се одвија у искључиво у преподневним сатима. Ово омогућава ученицима да у потпуности искористе слободни део дана, како за учење тако и за све друге потребе. Осим тога, мањи број ученика у одељењима омогућава наставницима да се индивидуално посвете сваком ученику, што се позитивно одсликава на проценат уписа и завршетка факултета у предвиђеном року. 1962-10-09 9. октобар - Дан рођења Михајла Идворског Пупина 1962. година - почетак рада средње школе 1967. година - почетак рада гимназије Ковачица Јужнобанатски Зрењанин Средња школа
1362 15 26220 Ковин Цара Лазара 197 Gimnazija i ekonomska škola Branko Radičević Гимназија и економска школа Бранко Радичевић 8215731 Редовна школа Живка Чернох http://www.gimeko.edu.rs 013744896 013742300 2 11,16 587,588,684,685,686,731 Гимназија и економска школа "Бранко Радичевић" од 2005.године ради као мешовита школа.Основана је1964.године као гимназија ,а у садашњој згради налази се од 1972.године. 1964-05-09 оснивање школе Ковин Јужнобанатски Зрењанин Средња школа
1363 15 26220 Ковин Цара Лазара 261 306041 Srednja stručna škola Vasa Pelagić Средња стручна школа Васа Пелагић 8215740 Редовна школа Игор Тришић https://www.vasapelagickovin.edu.rs 013742200 013742200 2 1,10 1,2,5,9,11,12,15,569,570,571,573,574,575,715,1601,2007,2014,2023 Наш циљ је подстицање свестраног развоја личности ученика и наставника уз уважавање различитости које могу да нам помогну да будемо још компактнији. Постајемо савремена школа у којој ученици имају активну улогу у стицању знања и у оспособљавању за радни процес и даље образовање. 1961-05-15 датум оснивања Ковин Јужнобанатски Зрењанин Средња школа
1364 16 26000 Панчево Игњата Барајевца 5 Gimnazija Uroš Predić Гимназија Урош Предић 8006431 Редовна школа Владимир Марић http://www.gimnazijaurospredic.edu.rs 301120 301120 2 16 684,685 Гимназија Урош Предић оснаована је 1863. године. У децембру 2013. године обележили смо 150 година постојања. Током дуге историје Гимназију су похађали многи знаменити људи: Михајло Пупин, Урош Предић, Мика Антић... Као професори у нашој школи радили су Милош Црњански, Јован Бандур и многи други. Од наших савременика, међу гимназијалцима прославили су се Небојша Глоговац – глумац, Зоран Гајић – одбојкашки тренер и освајач златне медаље на ОИ 2000. године, Нађа Хигл – светска првакиња у пливању, Душан Борковић – аутомобилски ас, Милан Гајић – светски првак у фудбалу 2015. са омладинском селекцијом Србије... Поред темељног образовања, у Гимназији ученици могу да се баве разним ваннаставним активностима. Велике успехе је постизао Драмски клуб, а гимназијски хор је често забављао Панчевце на многим свечаностима. 2016-12-07 Рођендан Уроша Предића Панчево Јужнобанатски Зрењанин Средња школа
1365 16 26100 Панчево Ослобођења 25 Ekonomsko-trgovinska škola Paja Marganović Економско-трговинска школа Паја Маргановић 8028567 Редовна школа Милан Параушић http://www.ekosko.edu.rs 013314349 013314349 2 10,11 567,569,570,571,572,573,574,575,587,588,590,591,766,1529,2029,2030 Школа је основана је 17. марта 1959. као периодична школа ученика у привреди. Реформом школства у јесен 1987. ученици похађају школу по новим плановима и програмима за занимања економске струке Школски живот се одвија на простору од 2500 метара квадратних. Постоји 9 кабинета и 18 специјализованих учионица. Школа има и салу за физичко васпитање у којој одвија настава поменутог предмета, а користи се и за разне ваннаставне активности. Уз салу постоје опремљене свлачионице које испуњавају стандарде опремљености. У школи постоји библиотека са око 7000 наслова у којој ученици и запослени могу наћи потребну лектиру и друге интересантне књиге, као што су разна енциклопедијска издања и велики број дела савремене прозе и поезије. Школа располаже и мултимедијалном салом у којој се одвијају презентације и предавања. У школи се тренутно школују ученици за 12 образовних профила: Економски техничар, финансијски техничар, финансијски администратор, комерцијалиста, правни техничар, туристички техничар, угоститељски техничар, трговински техничар, кувар, конобар, посластичар. Панчево Јужнобанатски Зрењанин Средња школа
1366 16 26100 Панчево Пастерова бр.2 Medicinska škola Stevica Jovanović Медицинска школа Стевица Јовановић 8028800 Редовна школа Светлана Калапиш http://www.medicinskapancevo.com 0132511772 0132511772 2 14 633,635,644,734 Школа је основана 1959.године под називом "Школа за медицинске сестре-техничаре".Просторије су се налазиле у оквиру зграде Опште болнице Панчево.Од 1964. године Школа има своју зграду, дограђену 2007.године фискултурном халом и помоћним просторијама.У непосредној близини су одељења Опште болнице Панчево као основна наставна база за извођење вежби и блок наставе ученицима Школе. Осим редовних активности - рада са редовним ученицима школе кроз 19 одељења,Школа дужи низ година успешно спроводи програм преквалификације и доквалификације у оквиру програма ванредног школовања. 1960-05-29 ГОДИШЊИЦА ОСНОВАЊА Панчево Јужнобанатски Зрењанин Средња школа
1367 16 26101 Панчево Новосељански пут 31 302301 Poljoprivredna škola Josif Pančić Пољопривредна школа Јосиф Панчић 8054088 Редовна школа Ненад Кораћ http://www.jpancic.edu.rs 0132190022 013370240 2 1 1,2,3,9,11,715,1601 Пољопривредна школа \"Јосиф Панчић\" смештена је у јужном квадранту града Панчева, уз сам међународни пут Е-92 и у близини железничке пруге Вршац-Београд.Школу чини 7 самостојећих објеката распоређених у изванредном школском дворишту површине око 5 ха, са мноштвом дрвећа, цветних засада и местима за одмор ученика. Школа је основана 1961.године под називом Техничка-пољопривредно-машинска школа и настала је спајањем Економске школе за одрасле и Ратарско-тракторске школе. Током свог 50-тогодишњег рада, школа је ,у зависности од реформи које су спровођене, образовала кадрове за рад у пољопривреди и прехрамбеној индустрији, а у једном периоду образовала је ученике за заједничко средње образовање. Број ученика се кретао од 400 до 1000 ученика у једној школској години распоређених у одељења од 16 до 34. Након рационализације средњег образовања 1993.године, Школа од 1.9.1993.године образује кадрове за подручје рада пољопривреда, и ради под садашњим називом:Пољопривредна школа \"Јосиф Панчић\" из Панчева, са седиштем у Панчеву, Новосељански пут 31, тел.219 0022 и тел-фаx 370 240. У школи се образују ученици на седам образовних профила и то: - на четворогодишњим профилима: -пољопривредни техничар -техничар пољопривредне технике, -техничар хортикултуре -ветеринарски техничар; - на трогодишњим профилима -руковалац-механичар пољопривредне технике, -цвећар-вртлар -пољопривредни произвођач Школа је регистрована и омогућава ученицима наставак професионалног развоја путем доквалификације или преквалификације. 1962-06-06 дан оснивања школе Панчево Јужнобанатски Зрењанин Средња школа
1368 16 26100 Панчево Браће Јовановића 103 Mašinska škola Pančevo Машинска школа Панчево 8158789 Редовна школа Милорад Илић http://www.masinska.edu.rs 013316396 013314024 2 4,5,9 155,165,182,518,534,705,730,1530,1671,2018 Непосредно после 1945. године рад су наставиле Стручна продужна школа и Женска занатска школа. Биле су то установе са мало ученика, хонорарним наставницима, без својих зграда и без опреме. Стручна продужна школа, позната и као Шегртска школа имала је 153 ученика. Њој се 1946. године припаја и Женска занатска школа. Тако настаје Државна индустријско-занатска школа. Следеће године Школа добија назив Стручна школа за ученике у индустрији и занатству, преуређену зграду у Масариковој улици бр. 1, стално запослено особље и опрему.У школи су постојали металски, дрвни и општи одсек. Школа мења назив 1952. године у Школу ученика у привреди „Борис Кидрич“. Школске 1955/56. године школа има 20 одељења са 481 учеником . На захтев предузећа у граду Школски одбор је октобра 1955. године отворио Мајсторску школу општег типа у којој су два одељења са 55 ученика. Осим једног сталног наставника све часове у Мајсторској школи, касније названој Школа за висококвалификоване раднике, изводили су наставници Школе ученика у привреди „Борис Кидрич“. Наставничка већа и школски одбори ове две школе, на заједничкој седници одржаној 05.07.1962.године, предложили су НОО у Панчеву да се школе споје у један центар који би оспособљавао омладину и раднике за квалификована и висококвалификована звања. Усвајајући предлог, НОО у Панчеву, решењем број 01-9389 од 01.10.1962. године формира Школски центар за стручно оспособљавање КВ и ВК радника „Борис Кидрич“. Исељењем Ливнице и Ремонта фабрике авиона „Утва“ из улице Жарка Зрењанина, Школа добија радионицу. Радионица је опремљена амортизованим машинама. Купљено је и неколико нових машина 1966. године. Простор Ливнице никада није опремљен. У радионици Школе обучавају се ученици за занимања бравар, машинбравар, металостругар, гасни и електрозаваривач, аутомеханичар, радио и телевизијски механичар. Средствима самодоприноса, 1967.године изграђена је школска зграда за потребе Школе у Улици Браће Јовановића бр. 103. Школа је тада имала 600 ученика, који су три дана у недељи имали теоријску наставу и три дана практичну обуку. Већ 1970 /71 Школа има 36 одељења са 1207 ученика. Године 1977. Школа се припаја Техничкој школи и постаје двогодишња .Школа за позивно средње усмерено образовање и васпитање у металској, саобраћајној и електротехничкој струци „Никола Тесла“. После десет године дискретно се приступа повратку на старо. Металска и саобраћајна струка Школе „Никола Тесла“ са делом заједничких основа Школе „Борис Кидрич“ постаје Школа за заједничко средње васпитање и образовање и позивно средње усмерено образовање и васпитање „Борис Кидрич“. Од 1986/87. године постајемо Школа за Машинску и саобраћајну струку „Борис Кидрич“. Крајем школске 1989/90. Године Савет школе доноси одлуку да од школске 1990/91 школа ради под називом Средња машинска школа „Панчево“, а наредне године Школа добија данашњи назив. Почиње школовање, поред традиционалних образовних профила за подручје рада машинство и обрада метала, школовање техничара за нумерички управљане машине. Школске 1996/97, године Школа уписује прве машинске техничаре за компјутерско конструисање. Године 2007. Школа уписује ученике на два потпуно нова огледна образовна профила у трогодишњем и четворогодишњем трајању, оператер машинске обраде и техничар мехатронике. 2009/2010 Школа уписује једно одељење четворогодишњег образовања образовног профила машински техничар моторних возила. 2016-11-08 Разлог обележавања 08. новембра као дана школе је што се тог дана обележава и дан Града Панчева чије име школа носи. Од 1946. године школа постоји, тако да ове године обележавамо 70 година постојања школе. Панчево Јужнобанатски Зрењанин Средња школа
1369 16 26100 Панчево Максима Горког 7 301222 Elektrotehnička škola Nikola Tesla Електротехничка школа Никола Тесла 8006415 Редовна школа Никола Ћурчин http://www.etsntesla.edu.rs 0132316806 0132352615 2 5 267,278,281,287,1505,1520,1534,1543,1592,2022,2046 Електритехничка школа је основана 1946. године и тада је била смештена у згради у Лава Толстоја 30, (данашња ОШ "Ђура Јакшић"). Године 1948. школа се преселила у улицу Ђуре Јакшића 1 (познатију као здрага предузећа "Конструктор") и тамо остала до 1966. Те године ЕТШ поново прелази у нов објекат у улици Браће Јовановић 89, заједно са Хемијском школом. Још једном је наша школа променила адресу 1983. године, када коначно прелази у здање у којем се налази и данас. Школска зграда у улици Максима Горког 7 подигнута је 1905. године за Мађарску краљевску државну женску грађанску школу , која је постојала до краја Првог светског рата. Између два рата и после, зграда је такође служила у просветне сврхе и у њој се налазило више образовних институција, све до 1983, када она постаје ЕТШ "Никола Тесла". Зграда школе је, због свог специфичног изгледа, карактеристичног за време у којем је настала, под заштитом државе, као споменик културе. Од тада, кроз нашу школу прошле су бројне генерације ученика и предавача, који су постизали значајне резултате на многим такмичењима и смотрама из области електротехнике. Од самих почетака, школа је пратила модерне техничке и технолошке потребе и изазове и у складу са тим опремала кабинете и радионице. Данас је она стручна школа, у којој се стиче средње образовање за рад и за даље школовање, у трајању од три, односно четири године. Школски простор обухвата 12 учионица опште намене, једну за наставне активности које се реализују радионичарским начином рада и 10 кабинета, од којих су пет рачунарских, који су опремљени компјутерима новије генерације и шест за електрична мерења, електричне машине, електронику, електричне инсталације, мултимедије и телекомуникације. Школа такође поседује и богату библиотеку са око пет и по хиљада наслова. Од школске 2008/2009. уврстили смо у свој образовни систем први огледни образовни профил (електротехничар мултимедија), одговарајући тако, међу првима у граду, потребама Реформе средњег стручног образовања. Од тада сваке године укључујемо по један нови огледни образовни профил (електротехничар телекомуникација, администратор рачунарских мрежа и од прошле школске године, електротехничар информационих технологија). Нови модуларни наставни програми засновани на исходима, који се реализују у огледним образовним профилима у великој су мери повећали интересовање ученика за нашу школу, а посебно радује чињеница да је из године у годину све више девојчица које се уписују код нас. У школи се образује око 600 ученика у 23 одељења (мада је интересовање за похађање наше школе далеко веће, те је неопходно омогућити школи још једно одељење, како би се удовољило потребама ученика и њихових родитеља. Школа успешно прати савремене промене у образовању и удовољава захтевима реформе у области средњег стручног образовања, како улагањем напора у осавремењавање наставне технологије, тако и кадровски стручним потенцијалима наставника и стручних сарадника и њиховим сталним стручним усавршавањем за примену савремених дидактичких и методичких решења у настави. 1946-05-16 Датум оснивања електроструке у граду Панчево Јужнобанатски Зрењанин Средња школа
1370 16 26000 Панчево Браће Јовановића 89 Tehnička škola 23. maj Техничка школа 23. мај 8028575 Редовна школа Наташа Зечевић http://www.skola23maj.edu.rs 013318977 013333456 2 1,3,6,8,15 4,5,12,15,16,308,309,317,321,333,450,451,455,458,459,460,464,466,674,675,1501,1502,1541,1578,1635,1640,2035,2049 Техничка школа ,,23. мај“ основана је 1961. године. Током времена више пута јој је мењан назив, а данашње име носи од 2006. године. Школује образовне профиле из четири подручја рада. Истиче се одличним условима за рад ученика са великим и светлим учионицама, великом фискултурном салом и кабинетима, пекаром, фризерским салоном и лабораторијама у којима се одвија практична настава. Од скоро, школа има и ђачки клуб у коме се организују ваннаставне активности за ученике и запослене у установи. Школа активно учествује у реализацији пројеката са различитом тематиком: Сакупи и уштеди, видећеш да вреди, За чистије и зеленије школе Војводине, Спречавање осипања из образовног система Републике Србије, Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу, Против говора мржње на интернету. Како у пројектима, тако и на конкурсима оставрујемо запажене резултате. Само у току прошле школске године освојене су: прва награда у категорији средњих школа у пројекту Чистије и зеленије школе у Војводини, друга награда на конкурсу Рука у тесту, прва награда на Конкурсу Центра за таленте Михајло Пупин, прва и друга награда на конкурсу Енергија је свуда око нас, прва и друга награда на конкурсу за Идејно решење за сценографију драме ,,Ујка Вања“ , објављен је ликовни рад у Jardin Galerie. Наставници у школи редовно се стручно усавршавају и стимулишу једни друге у подизању квалитета наставе. 1961-05-23 23.05.1961. године одлуком Народног одбора среза Панчева основана Хемијско-технолошка техничка школа, која од 2006. године носи име Техничка школа ''23. мај''. Панчево Јужнобанатски Зрењанин Средња школа
1372 17 24300 Бачка Топола Трг др Зорана Ђинђића бр.12. 440501 Gimnazija i ekonomska škola Dositej Obradović Гимназија и економска школа Доситеј Обрадовић 8207895 Редовна школа Веселин Мартиновић http://dositejbt.edu.rs/ 024711934 024711934 2 11,16 587,686 Gimnazija je sagrađena 1964.godine. Prva generacija ušla je u gimnazijske klupe školske 1965/1966.godine. Kako obrazovni sistem nije statičan već dinamičan, jer se procesi u njemu stalno menjaju, tako se pred obrazovnim sistemom javljaju novi zahtevi u pogledu obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja kadrova potrebnih društvu.\r\nReformom školstva iz 1977.godine ukidaju se gimnazije i uvodi se u sistem jedinstvena srednja škola sa tri programsko-organizaciona modela. Jedinstvena zajednička opšteobrazovna osnova u dvogodišnjem trajanju, zatim model profesionalne škole u trajanju od jedne, odnosno dve godine. Takav sistem pokazao je niz slabosti, koji se otklanjaju uvođenjem novih nastavnih planova i programa za 1987/88.\r\nKonačno 1990/91.godine novi sistem srednjeg obrazovanja je proširen stavovima i smernicama u zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju u kome je rečeno da je srednje obrazovanje i vaspitanje deo obrazovanja i vaspitanja i da se ono ostvaruje u školama koje se osnivaju kao gimnazije i stručne škole.\r\nPosle dužeg vremena, početkom školske 2005/2006 godine, u objektu Gimnazije \"Dositej Obradović\" pored gimnazijskog opšteg smera omogućen je novi smer - ekonomski tehničar.\r\nGimnazija je po tipu opšteobrazovna, a srednja stručna škola je profesionalna. 1965-09-01 Септембра месеца 1965. године почела је да ради Гимназија у Бачкој Тополи а на основу Одлуке локалне самоуправе из фебруара месеца 1965. године. Бачка Топола Севернобачки Сомбор Средња школа
1374 19 25260 Апатин Блок 112 бб 430310 Srednja građevinska i drvoprerađivačka stručna škola Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа 8062986 Редовна школа Зоран Станковић http://gradedu.net 025773211 025773211 2 2,8 60,62,67,451,458,464,466,469,1504,1533,1643,1646,2048 Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стучна школа Апатин Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа из Апатина основана је 1977. године. Школа је богата традицијом од регионалног значаја, образује стручне кадрове за потребе, не само општине Апатин, већ и шире. Младе генерације, по завршетку школовања, укључују се у производне процесе и рад привреде као и даље школовање. Школа располаже са једним хектаром и хектар и шеснаест ари школског простора. Зграда је новије градње и у њој се налази 16 класичних учионица, библиотека, зборница и просторије управе,сала за фискултуру са свлачионицом и купатилом, радионички простор за обуку ђака грађевинске струке, као и простор за обуку техничара за пејзажну архитектуру, спортски терени и тениски терен. Недавно је изграђена нова столарска и тапетарска радионица са 300м2 простора. Настава се изводи по плану и програму предвиђеним за дате струке. Ученици кроз четворогидишње образовање, васпитни процес, стичу знања која им омогућују упис на грађевински, архитектонски, шумарски факултет и све више школе. Школа се истиче изузетним условима за рад и живот ученика. Настава се одвија наизменично, једне недеље пре,а друге после подне. Учионице у којима се одвија настава су прозрачне и светле. Школа данас има 9 одељења са 124 ученика и 39 запослених радника. Наши ученици постижу запажене резултате на многобројним такмичењима, како на окужним тако и на републичким. Између осталог, наша школа је школске 2004/2005. године на Републичком такмичењу шумарских и дрвопрерађивачких школа Србије екипно освојила 2. место у републици, а школске 2005/2006. године наша школа је на истом такмичењу оствојила 1. место у републици. Успешно смо oрганизовали школске 1994/1995. године као и 2006/2007. године Републичко такмичење шумарских и дрвопрерађивачких школа Србије. Били смо успешни домаћини школске 2014/2015. године Републичког такмичења грађевинских и геодетских школа Србије. У школи функционише најсавременији видео надзор чиме је максимално обезбеђена сигурност и безбедност ученика, запослених као и самих објеката. Школа редовно прати све конкурсе и редовно учествује у реализацији остварених пројеката. Оно што је репрезентативно и препознатљиво за нашу школу је то што се трудимо да на исти начин поштујемо, волимо и уважавамо све успешне ђаке као и оне који мање воле књигу и учење, слободне и оне који се постиде, добре другаре и оне који су на путу да то постану. Корачамо напред и трудимо се сваког дана да понудимо ново, да понудимо више и другачије, да пружимо различите шансе за учење, за такмичење у струци и спорту. Бићемо кутак и подршка за све различите, а подједнако вредне- школа пријатељ. А ко има пријатеље, тај има све: знање,солидарност и компромис. Апатин Западнобачки Сомбор Средња школа
1375 20 25233 Руски Крстур Русинска 63 439509 Osnovna škola i gimnazija Pjetro Kuzmjak sa domom učenika Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика 8005168 Редовна школа Хелена Пашо Павловић http://www.petrokuzmjak.edu.rs 025705030 025705030 5 10,16 571,686 Русини су се у Руски Крстур доселили1745/46 године из Закарпатја и већ 1745 године су основали своју школу која је на почетку била тривијална, али су у њој учили читање, писање, рачунање и веронауку. Данашња Основна и средња школа са домом ученика,, Петро Кузмјак,,има 523 ученика. Основношколско образовање се изводи на русинском језику и до сада је реализовано за ђаке из Руског Крстура, продужава се образовањем у гимназији на русинском језику која је једина, јединствена на свету и на српском језику , а исто тако и на смеру туристички техничар где се настава изводи на српском језику. Талентовани ученици имају иза себе низ пласмана на такмичењима од општинских преко регионалних, па све до републичких. На републичком такмичењу из српског као нематерњег освојили смо прва места за седми и осми разред, а из историје треће место освојио ученик из гимназије. Ученици из гимназије су учествовали на Међународној математичкој конференцији Еуроматх 2015 у Атини са својом презентацијом која је од тринајст публикованих и наша у збирци презентација, а укупно их је било 140. Кула Западнобачки Сомбор Основна и средња школа са домом
1376 20 25230 Кула Маршала Тита 113 436203 Ekonomsko-trgovinska škola Економско-трговинска школа 8005214 Редовна школа Снежана Делић http://www.etskula.com 025729150 025729150 2 10,11 567,569,570,572,573,574,575,587,731,766,1529,2030 Економско-трговинска школа у Кули основана је 01.09.1960. године и радила је под називом Економска школа. Школа је у више наврата мењала назив, да би свој данашњи назив добила 2003. године. Наша школа је по броју одељења и ученика водећа у кулској општини, а спада у веће школе у западнобачком округу. Тренутно школа има 80 запослених, од којих су многи били њени ђаци. Школа у свом раду негује стручност, одговорност, тимски рад и толеранцију. Током више од педесет година постојања школа је изнедрила генерације успешних интелектуалаца, привредника, политичких радника који су дали значајан допринос развоју како кулске општине, тако и шире заједнице. Наша школа је добитник признања "Ђорђе Натошевић" 2008. године за постигнуте изузетне резултате у образовно-васпитном раду. 2016-01-27 Датум обележавања дана школе, а у јануару 1960.г. је започет процес оснивања наше школе, који је резултирао уписом прве генерације ученика већ с јесени исте те године. Кула Западнобачки Сомбор Средња школа
1377 20 25230 Кула Лазе Костића 14 436317 Srednja tehnička škola Mihajlo Pupin Средња техничка школа Михајло Пупин 8005249 Редовна школа Мирослав Милованчев http://www.stsmihajlopupin.edu.rs 025720103 025720103 2 4,5 154,161,165,171,175,178,180,182,189,190,267,269,271,272,276,277,278,281,283,285,286,287,768,1602,2005,2018 Средња техничка школа \"Михајло Пупин\" у Кули је 2012. године обележила пола века постојања.Тим поводом написали смо Монографију о историјату школе где смо побројали више од 10.000 бивших ученика.То је прошлост коју поштујемо.Данас смо савремена образовно-васпитна иституција са 420 ученика.Поставили смо соларну електрану, организујемо Манифестацију \"Европски дани Сунца\".Стално се такмичимо,а најбољи смо у електротехници и математици.Учионице смо опремили рачунарима, лабораторије и школску радионицу користимо за практичну наставу.Добили смо 3 током екстерног надзора 2014. године. Кула Западнобачки Сомбор Средња школа
1378 20 25220 Црвенка Маршала Тита 107 438401 Srednja stručna škola Средња стручна школа 8005206 Редовна школа Недељко Кукић http://www.ssscrvenka.edu.rs 025731123 025732045 2 1,4,6,15 1,4,11,16,175,177,178,179,180,182,190,674,675,676,715,1501,1601 Тачна година оснивања Средње стручне школе се не зна, али постоје писана документа (дневници) који сведоче да је 1923. године постојала средња школа у Црвенки. Школа је радила у континуитету све ове године, само је мењала свој назив, подручја рада и образовне профиле у којима су се образовали ученици. Школа је смештена у ужем центру Црвенке, преко пута православног храма \"Свети Сава\", на главном путу Кула-Сомбор, у улици Маршала Тита. Црвенчани су схватили колики је значај васпитно-образовног рада па су из средстава месног самодоприноса за период 1980-1985. године изградили данашњу зграду школе. У опремању школе поред Месне заједнице учешће су узели Самоуправна интересна заједница за образовање - Кула и привреда Црвенке. Настава у савременој згради почиње са радом 05.01.1985. године. Школска зграда са двориштем заузима простор од 6000 m2. Поседује велики број светлих учионица са припремним просторијама за рад наставника, добро опремљене хемијске лабораторије, лепо уређену библиотеку, ђачке радионице за практичну наставу (пекарска, машинска и фризерска и педикирско-маникирска). У дворишту школе смештени су терени за рукомет, мали фудбал, одбојку и баскет. У непосредној близини школе налази се спортска хала "Слободан Чиле Мишковић" где ученици школе изводе часове физичког васпитања, и ваннаставне спортске активности. Саставни део дворишта су и воћњак, стакленик и пластеник који су под савременим системом за наводњавање и гаража за пољопривредне машине. У оквиру практичне наставе у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране школа обрађује 100 ha земље на територији месних заједница Црвенка, Кула, Сивац и Крушчић. \r\nШкола је верификована за образовање следећих образовних профила у подручјима рада\r\nПољопривреда, производња и предара хране: прехрамбени техничар, пољопривредни техничар и техничар хортикултуре (4. степен), произвођач прехрамбених производа и руковалац-механичар пољопривредне технике (3. степен) Машинство и обрада метала: аутомеханичар, машинбравар, механичар грејне и расхладне технике, инсталатер, аутолимар (3. степен) Хемија, неметали и графичарство: Екологија и заштита животне средине (4. степен), Личне услуге: мушки фризер, женски фризер и педикир-маникир (3. степен) У школској 2015/2016. школа образује следеће профиле: техничар хортикултуре, прехрамбени техничар, женски фризер и мушки фризер. Оно по чему је школа препознатљива деценијама то су изузетни резултати у рукомету, школа је годинама учесник на рукометним такмичењима свих нивоа. Редовни је победник на Општинским, Окружним, Међуокружним такмичењима. Сваке године Школа је учесник на Републичком такмичењу где се редовно освајају медаље. Вишеструки је првак Републике, па је 2006. године учествовала на Светском првенству средњих школа у Лиможу у Француској, где је у конкуренцији двадесетдве средње школе освојила десето место. Све ово је довело до изузетне сарадње РК Црвенка и Средње стручне школе, тако да ученици наше школе у највећем делу представљају рукометни клуб. Кула Западнобачки Сомбор Средња школа
1379 21 25250 Оџаци Сомборска18 433244 Gimnazija i ekonomska škola Jovan Jovanović Zmaj Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај 8199957 Редовна школа Марија Матовић http://www.gesjjz.edu.rs 0255742434 0255742043 2 11,16 587,686 Током своје дуге историје (преко 70 г.) школа је доживела разне промене које су биле у складу са захтевима времена. 2005. г. школа постаје мешовитог типа под називом Гимназија и економска школа „Јован Јовановић Змај“. Данас је то школа са 12 одељења. Налази се у центру града и архитектонски је препознатљива. Има 23 простране и светле учионице; многе су опремљене савременим наставним средствима. У школи је запослено 32 високо образована наставника. Велики број наставника су млади људи, који уз помоћ старијих и искусних колега, својим ентузијазмом и преданошћу доприносе пријатној и подстицајној атмосфери. Наставници се стручно усавршавају и новостечено знање примењују у свакодневном раду. На такмичењима ученици остварују запажене резултате на свим нивоима. Изузетно добро пласирани су и приликом полагања пријемних испита за даље школовање (преко 70% је на буџету). Истиче се рад ученичког парламента који активно учествује у разним пројектима, хуманитарним акцијама, забавним вечерима. Оџаци Западнобачки Сомбор Средња школа
1380 21 25250 Оџаци Школска 20 Tehnička škola Техничка школа 8007586 Редовна школа Снежана Лучар https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs 0255746118 0255742166 2 4,6,7,10 154,165,171,175,177,178,179,182,184,185,190,308,394,395,399,573,574,705,1512,1602,1611,1637,1640,1641,1660 Техничка школа је основана 1955. године, под називом Текстилна средња техничка школа. Била је то једина школа ове врсте у бившој Југославији. У току свог постојања, школа је мењала назив, доживела је више интеграција и трансформација, увођена су нова подручја рада и нови образовни профили. 1994. године школа мења име у Техничка школа и до данас ради под тим именом. Будућност и даљи развој школе одредиће стање у друштву , а пре свега у привреди. 10.октобра 2015. године смо обележили 60 година постојања. Школске 2015/2016 год. је уписано 16 одељења у три подручја рада и 9 образовних профила. У први разред је уписано четири одељења, у други разред четири одељења, у трећи разред пет одељења и у четврти разред три одељења. Настава се одвија у две смене. Школа се истиче добрим условима за рад и живот ученика са светлим учионицама, кабинетима, лабораторијама, радионицама и великим школским двориштем. Ученици школе постижу добре резултате, а од резултата на такмичењима у шк.год. 2014/2015 издвајамо четврто место на републичком нивоу на такмичењу трећег степена - образовни профил- конобар и пето место трећег степена - образовни профил- кувар које су освојили наши ученици. Наставници школе раде на унапређивању наставе и редовно се стручно усавршавају. Желимо да унапређењем свих области у раду школе, увођењем нових образовних профила, поштујући жеље и потребе ученика, савременом опремом, активним методама наставе, унапређењем односа између ученика, родитеља и наставника, задовољимо савремене потребе свих учесника у процесу као и локалне средине и друштва. Желимо школу у коју ученици и наставници радо долазе. 1955-10-10 ОСНОВАНА ПРВА ТЕКСТИЛНА ШКОЛА НА ОВОМ ПОДРУЧЈУ - 13.09.1955.године, број акта - 1765, оснивач: Савет за просвету АПВ Оџаци Западнобачки Сомбор Средња школа
1381 22 25100 Сомбор Доситеја Обрадовића 2 420172 Gimnazija Veljko Petrović Гимназија Вељко Петровић 8162735 Редовна школа Ладислав Фекете http://www.gimnazijaso.edu.rs 025420327 025417233 2 16 684,685,686 Гимназија \"Вељко Петровић\" у Сомбору је основана 1872. године. Ове године улази у 144. годину рада и уписује двадесет шесту по реду генерацију гимназијалаца од поновног оснивања гимназије 1990. \r\nГимназију „Вељко Петровић“ Сомбор похађале су многе значајне личности: Вељко Петровић – књижевник по коме школа носи име, академици Сима Ћирковић, Стеван Коички, Рајко Игић, Иван Гутман, Богдан Маглић, као и владика Иринеј Буловић....\r\nВерификација школе извршена је 25.01.1994. године под редним бројем 614-02-864/93 - 03. У школи се образују редовни ученици од I до IV разреда по програму гимназијског образовања. \r\nНастава се одвија на српском и мађарском наставном језику.\r\nНационални савет мађарске националне мањине је на својој седници одржаној 5. 4. 2011. године Гимназију „Вељко Петровић“ у Сомбору уврстио у ред васпитно-образовних установа од посебног значаја за образовање мађарске националне мањине.\r\n Тренутно, у школској 2015/2016. години, Школу похађа 537 ученика од тога 113 матураната. Током низ година праћења ученика на пријемним испитима приликом уписа на жељени факултет утврђено је да је успех гимназијских матураната виши од 90%. \r\n 1872-10-15 Датум званичног отварања гимназије у Сомбору. Сомбор Западнобачки Сомбор Средња школа
1382 22 25100 Сомбор Апатински пут 90 421140 Srednja ekonomska škola Средња економска школа 8114498 Редовна школа Драгомир Миљић https://www.ekonomskaso.edu.rs 025421217 025430780 2 10,11 567,572,573,574,587,588,731,766,1529,2030,2033 У Сомбору, већ више од дванаест деценија, налази се наша школа. Средња економска школа основана 1888. године, и дан-данас препознатљива је по квалитету образовања и стручног оспособљавања ученика. Иако је више пута мењала адресу, данас је смештена на Апатинском путу број 90. Захваљујући свесрдном ангажовању сјајног тима стручњака, а пре свега сјајних људи, Школа више од 125 година образује, васпитава, оплемењује и гради личности великог броја младих људи који ову школу изаберу као степеник више ка будућности. Данас у нашој школи постоје два подручја рада: 1. ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА (реализује се у образовним профилима: економски техничар, пословни администратор, финансијски администратор и комерцијалиста); 2. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ (реализује се у образовним профилима: трговац, кувар, конобар). Средња економска школа Сомбор, препознатљива је и по веома богатим ваннаставним активностима, широкој међународној сарадњи са земљама Европе, као и многобројним културним активностима. Велики понос наше школе је и рад Ученичког парламента чији су чланови показали изузетну хуманитарну иницијативу учествујући у великом броју хуманитарних акција. Запослени у Школи својим понашањем доприносе да се ђаци осећају пријатно и сигурно, да буду слободни да изразе своје мишљење, развију своју креативност, и јачају своју особност. Колико су наши ученици и професори заиста успешни и колико је њихова међусобна сарадња јака, показује знатан број високих пласмана на републичким такмичењима. Ако се и даље питате зашто баш Средња економска школа Сомбор, ми вам кажемо: „Уколико желите да постанете зрели, одговорни грађани, способни за самостално доношење одлука, а пре свега, да будете добри и успешни људи, дођите код нас. Добро дошли!“ 1888-09-17 Оснивање Краљевске трговачке академије чији смо каснији следбеници кроз низ држава и државних уређења све до данашњих дана Сомбор Западнобачки Сомбор Средња школа
1383 22 25000 Сомбор Подгоричка 9 420502 Srednja medicinska škola Dr Ružica Rip Средња медицинска школа Др Ружица Рип 8013128 Редовна школа Радојка Поткоњак http://www.medicinskaso.edu.rs 025430540 025412394 2 14 633,634,635,637,641 Школа је основана 1958. године и као једина овог типа у регији има велики значај. Истиче се одличним условима за рад чему доприноси и непосредна близина ученичког дома. Ученици школе постижу одличне резултате у учењу, а од резулатата на такмичењима у школској 2014/2015. години издвајамо: прво место у екипној и друго у појединачној конкуренцији на републичком такмичењу из Анатомије, прво и друго место на републичком такмичењу из Латинског језика. Поред учешћа на такмичењима, ђаци су укључени у рад здравствених установа, Црвеног крста, Сомборског рециклажног центра, Канцеларије за младе и др. Од децембра 2013. године школа је укључена у пројекат Министарства просвете и УНИЦЕФ-а "Школа без насиља". 1958-01-27 Дан оснивања школе је 16.10.1958. али се слави на дан Светог Саве. Сомбор Западнобачки Сомбор Средња школа
1384 22 25100 Сомбор Хаџића Светића 18 421631 Srednja poljoprivredno-prehrambena škola Средња пољопривредно-прехрамбена школа 8062781 Редовна школа Јово Ћато http://www.sppssombor.edu.rs 025482586 025429355 2 1 1,2,3,4,5,9,11,12,13,15,16,715,1601 Средња пољопривредно-прехрамбена школа је стручна школа у подручју рада: пољопривреда, производња и прерада хране. Образује ученике у образовним профилима: Пекар, Цвећар-вртлар, Руковалац-механичар пољопривредне технике, Пољопривредни техничар, Ветеринарски техничар, Техничар хортикултуре, Прехрамбени техничар и Техничар за биотехнологију. Настава се реализује у учионицама, кабинетима, лабораторијама, радионицама, школској економији и код социјалних партнера са којима школа склапа уговор о сарадњи. Школски објекти су на две локације: Хаџића Светића 18 и Јурија Гагарина 22. Школа постиже значајне резултате у наставним и ваннаставним активностима. Ученици Школе учествују на различитим конкурсима и такмичењима и освајају лепе награде и признања. Компанија \"Делта\" стипендира сваке школске године по 15 ученика и пружа им могућност запослења у предузећима те компаније након завршетка школовања. Ученици део практичне наставе обављају у предузећима и занатским радњама тако да и ту постоји реална шанса да се запосле. Професори школе на додатној настави припремају ученике за пријемни испит на високим школама и факултетима. 1946-11-06 Датум почетка рада школе Сомбор Западнобачки Сомбор Средња школа
1385 22 25100 Сомбор Подгоричка 7 420702 Srednja škola Sveti Sava Средња школа Свети Сава 8204918 Редовна школа Милан Миланковић http://ss-svetisava.edu.rs 025415699 025422972 2 6,7,15 674,675,676,1501,1502,1515,2068 Сомборска Средња школа „СВЕТИ САВА“ једина је регионална стручна школа у Западнобачком управном округу која образује ученике за занатска занимања на српском наставном језику у подручју рада Текстилство и кожарство. Поред наведеног подручја рада Школа образује ученике у подручју рада Хемија, неметали и графичарство у четворогодишњем образовању и у подручју рада Личне услуге у трогодишњем образовању. У школу је у школској 2015/2016 години редовно уписано 440ученика који су распоређени у три подручја рада и 18 одељења. Настава се изводи у 4 специјализоване учионице, 5 кабинета, 7 учионица и 6 радионица (две радионице за подручје Текстилство и кожарство и 4 салона за подручје Личне услуге). Наставу изводи 54 наставника, 3 стручна сарадника и 5 вискостручних спољних сарадника за поједине области. У Школи је запослено и 12 администартивнио- техничких и помоћних радника. Школски објекат који се налази у лепо уређеном парку недалеко од центра града, Дома ученика средњих школа, Средње медицинске школа, основне школе и Педагошког факултета обезбеђен је школским полицајцем и видео надзором. Ученици школе остварују веома запажене резултате на републичким такмичењима текстилаца и кожара, маникира, мушких и женских фриера, хемичара као и на спортским такмичењима. Школа располаже библиотеком са око 5200 књига и стручних часописа, отвореним теренима за кошарку, одбојку и мали фудбал. Планира се изградња и фискултурне сале у дворишту чиме би се решила комплетна инфрастуктура школе. 1990-09-01 Почетак самосталног рада Школе после издвајања из Техничке школе у Сомбору Сомбор Западнобачки Сомбор Средња школа
1386 22 25100 Сомбор Трг Цара Лазара 4 420105 Srednja tehnička škola Средња техничка школа 8027277 Редовна школа Јанош Хорват http://www.tehnickaso.edu.rs/ 025421067 025421067 2 4,5,9 155,165,175,178,182,189,267,278,281,282,285,518,534,705,1655 Школа је основана 1883. када је имала 242 ученика. Данас са својих 39 одељења је највећа школа у Западно-бачком округу. Настава се одвија у три зграде, које се налазе у центру града у две смене. Ученици школе постижу одличне резултате у учењу, а од резултата на такмичењу у школској 2014/2015. издвајамо: прво место на републичком такмичењу из основе електротехнике 2, треће место на републичком такмичењу из програмирања, два друга места на републичком такмичењу саобраћајних школа, као и екипно друго место, учешће на републичком такмичењу из математике, физике и енглеског језика . Поред наведеног издвајамо успехе роботске секције, која је освојила прво место на Тесла фесту, као и прво место на међународном сајму младих иноватора у Москви. Наставница српског језика и књижевности је у току прошле школске године добила награду Ђорђе Натошевић. Школа је опремљена савременим наставним средствима, као и новим возним парком. Сомбор Западнобачки Сомбор Средња школа
1387 23 21420 Бач Школска 1 Poljoprivredna škola Пољопривредна школа 8610711 Редовна школа Драган Новаковић http://www.poljoskolabac.edu.rs 021771063 021770387 2 1 1,9,11,15,16,715 Пољопривредна школа је једина средња школа на територији Општине Бач. Основана је одлуком Владе Републике Србије 05.05.1995. Седиште школе је у Бачу, у улици Школска бр.1. Васпитно-образовни рад организован је према плану и програму и одвија се у оквиру 7 одељења у подручја рада: пољопривреда, производња и прерада хране – групација прерада хране, а кроз 4 образовна профила: профил четворогодишњег образовања: 1.ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР профил,трогодишњег образовања: 2.РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ 3.ПЕКАР 4.ЦВЕЋАР –ВРТЛАР Школа користи простор Основне школе „ Вук Караџић“.Зграда је спратна, поседује приземље и први спрат. Просторије зграде решене су према стандардима за средње школе. Настава се одвија по одељењима а распоред учионица изгледа овако: - 11 специјализованих учионица - 5 кабинета - фискултурна сала са пратећим просторијама - библиотека - 3 канцеларије - санитарни чвор За остваривање плана и програма стручних предмета за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране, Школа за сада поседује земљиште од 21,4165 ha на периферији Бача , на удаљености 2 km од школске зграде, у оквиру којих се налази 3 ха шуме. На школској економији налазе се: -један мањи објекат опште намене -пластеник 400м2 -мали пластеник 60 м2 -стакленик са грејањем на био масу 155m2 -заједничке просторије за наставнике и ученике -санитарни чвор Настава у Школи одвија се у преподневној или поподневној смени, сваки други месец.Разлог оваквог рада је што Средња пољопривредна школа ради у истој згради са Основном школом, и дели исте наставне просторе. Преподневна настава се одвија од 7,30 до 13,30, а поподневна од 13,00 до 19,00. Практична настава, вежбе и настава у блоку за образовне профиле из подручја рада пољопривредна,производња и прерада хране обавља се у школским просторијама, економији, производним објектима код индивидуалних произвођача. Квалификациона структура запослених радника на извођењу наставе је усклађена са потребама школе, тако да је настава скоро у потпуности стручно заступљена. 1995-05-05 Датум оснивања школе Бач Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1388 24 21400 Бачка Паланка Трг братства јединства 23 392401 Gimnazija 20. oktobar Гимназија 20. октобар 8062358 Редовна школа Тамара Антић http://www.gimnazijabp.edu.rs/ 021751235 021751235 2 16 684,685,686,1667 На преласку из XIX у XX век Грађанска школа у Бачкој Паланци добила је своју прву зграду. У тој згради почела је рад, пола века касније основана, Гимназија. Гимназија у Бачкој Паланци званично је основана 17. јануара 1945. године. Почела рад са 344 ученика, као непотпуна мешовита гимназија.Имала је званичкан назив "Државна реална гимназија" Бачка Паланка. Од 1948. то је потпуна, мешовита гимназија, до данас, са свим променама кроз које је прошао образовни систем у земљи. Реформом из 1975. године Гимназија је трансформисана у Центар за друштвене делатности.Од 1990. године поново је постала Гимназија општег типа. Данас школу похађа преко 350 ученика у 16 одељења општег типа, друштвено - језичког, природно-математичког и информатичког смера. Наставнички колектив чини више од 40 наставника. Опремљени су кабинети за биологију, физику, хемију, музичку културу, три кабинета за информатику, фискултурна сала. Школска библиотека - медијатека располаже фондом од преко 5000 књига од чега је један број на страним језицима. Опремљена је добром стручном и методичком литературом, као и електронском опремом која омогућује припрему квалитетне наставе. Гимназија ради у пространој згради коју користи заједно са Средњом стручном школом "Др Радивој Увалић". Деловање двеју школа различитог типа под истим кровом, у многоме отежава организацију рада, али истовремено отвара могућност једног посебног вида сарадње, прожимања и узајамног помагања. 1945-01-17 Основана "Државна реална гимназија" Бачка Паланка Бачка Паланка Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1389 24 21400 Бачка Паланка Трг братства и јединства бр.23 392401 Srednja stručna škola Radivoj Uvalić Средња стручна школа Радивој Увалић 8062331 Редовна школа Томислав Ђуретић http://ekonomskabp.edu.rs 0216040428 0216040428 2 10,11 571,572,573,574,575,587,588,731,1537 Школа је основана Одлуком Народног среза Бачке Паланке у априлу 1956.године. Од 01.01.1974.године носи назив доктора Радивоја Увалића. Тренутно се у Школи образују два подручја рада: Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам. У једном краћем периоду у Школи су се образовали и неколико разреда кожарске и пекарске струке. 1956-04-20 Датум оснивања школе ( Дан школе ) Бачка Паланка Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1390 24 21400 Бачка Паланка Kраља Петра I 2 392306 Tehnička škola 9. Maj Техничка школа 9. Мај 8062366 Редовна школа Петар Савић http://www.9maj.rs 0216041472 021750122 2 4,5 154,155,165,171,175,177,178,179,180,182,184,197,267,269,278,281,282,283,287,730,768,1505,1520,1592,2046 Техничка школа ,,9.мај`` налази се у главној улици Бачке Паланке. Настава се изводи у три зграде које су у непосредној близини. Школујемо ученике трећег и четвртог степена образовања у два подручја рада: електротехника и машинство и обрада метала. Школа ради у две смене. Држимо корак са временом у погледу техничког опремања, гледамо у будућност бирајући модерне образовне профиле и успешно сарађујемо са привредом наше општине. 1994-05-09 Датум промене назива школе у "9. мај". Бачка Паланка Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1392 157 21220 Бечеј Зелена 13. 380167 Gimnazija Гимназија 8204381 Редовна школа Миодраг Басарић http://gimnazijabecej.edu.rs 0216913165 0216913165 2 16 684,685,686,1667 Бечејска Гимназија је школа са дугом традицијом у којој се васпитно – образовни рад изводи у објекту који је 1925. године изграђен за потребе тада основане Гимназије. Школска зграда и двориште налазе се у центру Бечеја, у Зеленој улици број 13. Бечејска Гимназија ове 2015. године навршава деведесет година успешног образовног рада. Гимназија у Бечеју је двојезична школа са наставом на српском и на мађарском језику у којој је до сада успешно матурирало више од 10.000 ђака. Велика предност наше школе је могућност рада у једној смени и савремена кабинетска настава. Гимназија има на располагању 3 учионице опште намене, 17 кабинета, читаоницу за ученике, фискултурну салу са пратећим објектима, свечану салу, библиотеку, наставничку канцеларију, канцеларије за директора, стручне сараднике и административно особље, реновиране подрумске просторије. У дворишном делу се налазе игралишта за кошарку и одбојку, теретана на отвореном, а за потребе наставе физичког васпитања користе се и терени „Партизана“ за рукомет и мали фудбал. Део програмског садржаја из физичког васпитања оствaрује се и у сарадњи са Омладинским спортским центром у Бечеју – ученици четвртог разреда имају часове пливања на затвореном базену. Сви кабинети су опремљени савременом рачунарском опремом, пројектирима, а ученицима су на располагању и интерактивне табле, док је цела школа оптичким каблом прикључена на брзи интернет и Академску мрежу Србије. Много се улаже и у школску библиотеку којој се сваке школске године донирају нове књиге и стручни часописи. Ми желимо да унапређењем и осавремењивањем процеса наставе и учења побољшамо укупан ниво знања и применљивост знања ученика. Поред одличне опремљености школског простора и колектива који стално ради на унапређењу свог васпитно – образовног рада и сарадњи са другим установама како у околини, тако и у иностранству, светлу тачку бечејске Гимназије чине и њени ученици који континуирано постижу врхунске резултате на такмичењима и који су добитници престижних награда, активно учествују у организацији манифестација са различитим установама и подстичу друштвени активизам младих. Да Гимназија у Бечеју не спада у традиционалне школе у којима се одвија само наставни процес, већ да је место где се богати и оплемењује унутрашњи друштвени живот ученика и подстиче како формално тако и неформално образовање, сведоче све њене културне и јавне активности. У првом реду могле би се истаћи остварене размене ученике са Швајцарском, Италијом, Пољском, Белгијом, Бразилом, Мађарском и интеркултуралне радионице у циљу упознавања других народа, предела и стицању позитивних искустава. Ученици који наставу слушају на мађарском језику постижу изузетне резултате како на такмичењима у Србији, тако и на такмичењима у Мађарској у којој Гимназија и има више партнерских школа са којима континуирано сарађује. Гимназијалци су, већ традиционално, полазници, истраживачког центар „Петница“. Како би ученици и професори усавршили своја знања из области науке и технологије сваке школске године, организује се и манифестација „Дани науке“ у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду где ученици имају прилике да слушају предавања угледних професора са Природно – математичког, Технолошког и многих других факултета у Новом Саду, а редовно се похађају и Сајам књига у Београду и Сајам образовања у Новом Саду и остале образовне изложбе и манифестације. Исто тако, гимназијалци су у могућности да искажу своја интересовања кроз разне секције које се организују у просторијама школе. Гимназија пружа широко и квалитетно опште образовање кроз традиционалне и иновативне облике наставе, у циљу оспособљавања ученика за даље напредовање и образовање. Показатељ великог успеха школе је упис ученика на факултете, већином као буџетских студената, као академске каријере наших ученика. Школа негује развој личности ученика, васпитне и естетске вредности, идеје мултикултуралности и толеранције, подстиче се телесни развој и здравствено васпитање ученика. Све наведене активности допринеле су томе да бечејска Гимназија буде награђена престижном Годишњом наградом и плакетом општине Бечеј, као и да је тим за екстерну евалуцију квалитета и стандарда рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије оцени највишом оценом и тиме потврди да се рад у њој одвија на изузетно високом нивоу. 1925-10-27 Гимназија у Бечеју је основана 27. октобра 1925. године када је Министарство просвете својим решењем дало дозволу за рад. Бечеј Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1393 157 21220 Бечеј Браће Тан 1 Ekonomsko-trgovinska škola Економско-трговинска школа 8114099 Редовна школа Гордана Ковачев http://www.ets-becej.edu.rs 0216916581 0216915353 2 1,10,11 15,567,569,570,571,572,573,574,575,587,588,731,766,1535,1537,2007,2023,2024,2025,2026,2027,2030,2033,2071 Корени Економско - трговинске школе Бечеј датирају од 1948. године, када је у основана Државна трговачка академија, као четврта школа тог типа у Бачкој. Данас, показујемо ново, савремено лице, у старинском раму. Наше учионице испуњава око 650 ученика, у 32 одељења, а настава се одвија на српском и на мађарском језику. За образовање и васпитање наших ученика брине деведесетак предавача, а за њихове друге потребе административно и помоћно особље. У настојању да одржимо корак са временом од 2002. године се као огледна школа налазимо у пројекту реформе средњег стручног образовања под покровитељством Министарства просвете и немачког ГИЗ-а, а од 2009. године и у Пројекту Регионални центри компетенција Србија. У Подручју рада Трговина, угоститељство и туризам школа је као огледна од 2007. године у Пројекту Европске уније CARDS, такође као изабрана школа Министарства просвете. На екстерном вредновању квалитета рада установе 2014. године Школа је оцењена највишом оценом, четири, а исте године Школа је освојила и "Оскар квалитета" Фондације за културу квлаитета и изврсност коју додељује Привредна комора Србије. 1990-12-17 Решење Покрајинског секретаријата за образовање и културу о испуњености услова за обављање образовно-васпитне делатности у средњој школи у Подручјима рада Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам. Бечеј Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1394 157 21220 Бечеј Уроша Предића 1 380103 Tehnička škola Техничка школа 8069760 Редовна школа Светлана Ташковић http://tsbecej.edu.rs/ 0216915094 0216912220 2 1,4,5,15 2,4,12,154,165,171,175,177,179,180,182,269,278,281,282,283,285,674,675,676,705,1592,1660 Техничка школа у Бечеју основана је 1886. године уз сагласност Министарства просвете и вера под називом “Старобечејска школа”. У првој школској години школу је похађало 164 ученика. Кроз историју школа је више пута мењала име да би садашњи назив добила 1996. године. Зграда школе саграђена је 1861. године и припадала је Српској православној народној школи. Настава се данас одвија на два језика, мађарском и српском. Ученици се образују кроз трогодишње и четворогодишње смерове распоређене на 3 подручја рада: електротехника, машинство и обрада метала и делатност личних услуга. Школа има склопљену сарадњу са више предузећа за потребе извођења практичне наставе. Школа располаже са библиотеком са преко 5000 наслова, рачунарским кабинетима, кабинетом електротехнике, фризерским салоном и школском радионицом. 1886-05-17 Техничка школа у Бечеју настала је још у XIX веку, 17. маја 1886. године, када је сагласност за рад школе дало Министарство просвете и вера. Бечеј Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1395 26 21460 Врбас Палих бораца 9 397613 Gimnazija Žarko Zrenjanin Гимназија Жарко Зрењанин 8073112 Редовна школа Татјана Кажић http://gimnazijavrbas.edu.rs 021704653 021704653 2 16 684,685,686 Гимназија „Жарко Зрењанин“ у Врбасу једна је од најстаријих школа овог типа у земљи. Током више од два века постојања, доживљавала је многобројне трансформације и пратила је судбину средине којој припада. Иако јесте једна од три најстарије школе у земљи, Гимназија пажљиво прати савреме- не токове, па данас важи и за једну од најмодернијих школа у окружењу. Поред квалитетне наставе и зграда школе савремено је опремљена, а тренутно садржи: пет специјализованих кабинета; два нова рачунарска кабинета; мултимедијални кабинет; једанаест учионица; свечану салу са модерном опремом; фискултурну салу и спортске терене; школску библиотеку са читаоницом (фонд преко 11.000 књига, стручне литературе и школске лектире). У школи је могуће остварити знања из нефор- малног образовања кроз учешће на секцијама које се одржавају у школи (драмска, новинарска, литерарна, рецитаторска, еколошка и др.), кроз учешће на такмичењима и квизовима, али и на многобројним путовањима која школа организује. То потврђује и чињеница да наши ученици сваке године постижу значајне резултате на такмичењима и ваннаставним активностима. Током школске 2004/2005. године, школска заједница ученика реализовала је пројекат „Измери школу да ли је по твојој мери“. Исход тог пројекта било је формирање ђачког парламента који данас има озбиљну функцију у школи, а чине га по два представника из сваког одељења, и председник кога бирају сви ученици школе. На тај начин, ученици су равноправно укључени у доношење важних одлука у школи. Гимназија у Врбасу је несумњиво прави избор за талентоване спортисте, будући да наши ученици већ годинама уназад бележе врхунске резултате на окружним, републичким, али и интернационалним спортским такмичењима, са којих се најчешће враћају окићени златним медаљама. О њиховим успе- сима сведоче и многобројни пехари који данас красе ходнике наше школе. 1888-04-08 08.04.1888. година- почетак изградње нове гимназијске зграде, обележава се као Дан школе \r\n1809.година -година оснивања школе Врбас Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1396 26 21460 Врбас Светозара Марковића 53 397805 Srednja stručna škola 4. juli Средња стручна школа 4. јули 8118841 Редовна школа Аница Грачанин http:// 021790555 021790555 2 1,4,6,9 4,5,12,15,16,154,155,161,165,171,175,178,179,180,182,184,189,190,308,309,518,534,705,1501,1502,1610,1611,1638,1640,1651,2001,2061,2076,2077,2078,2079 Врбас Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1397 27 21230 Жабаљ Николе Тесле 78 382427 Srednja škola 22. oktobar Средња школа 22. октобар 8112983 Редовна школа Mиодраг Јањош http://www.22oktobar.rs 021831345 021831345 2 4,10,11,16 154,165,171,175,177,179,180,182,184,189,190,567,571,572,573,574,587,686,1660 1976-09-01 Датум оснивања Жабаљ Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1398 28 21000 Нови Сад Златне греде 4 400605 Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj Гимназија Јован Јовановић Змај 8066892 Редовна школа Радивоје Стојковић http://www.jjzmaj.edu.rs 0212156166 0212156167 7 16 684,685,686,687,1647 „Што љубав створи, то векове живи“. Новосадска гимназија „Јован Јовановић Змај“ је једна од најстаријих културно просветних институција у Србији. Кроз своје тровековно постојање, Гимназија је постала поносни чувар сећања на развој школства у нашој земљи. Почетком XIX века, док су Наполеонови топови прекрајали политичку карту Европе оног доба и Карађорђеви устаници војевали за независност Србије, угледни новосадски трговац Сава Вуковић, племенити од Берегсова, промишљао је како да свом народу остави трајну успомену на себе.Слеп и видно болестан, Вуковић је о Св. Сави 1810.године даровним писмом приложио 20000 форинти за оснивање српске гимназије у Новом Саду. Ипак прича о средњошколском образовању у Новом Саду не започиње овим великодушним гестом.Још 1731.године, на истом месту где се данас налази зграда Гимназије, владика бачки Висарион Павловић основаo је школу која се звала „Петроварадинска рожденствена-богородична школа латинско–словенска“. Ова школа је израсла на темељима српске основне школе која је основана на истом месту 1703.године. Владика Павловић и Српска православна црквена општина били су дубоко свесни чињеница да само добро образовање на латинском језику може обезбедити бољу будућност српском народу у Хабзбуршкој царевини. Школа је наставила свој рад до 1789.године када су новосадски Срби понешени обећањима и реформама цара Јосифа II укинули ову образовну институцију како би се направила Гимназија за све вероисповести у Новом Саду. У ту племениту сврху приложили су зграду, целокупни школски инвентар и ђаке. Многи ученици и наставници ове Гимназије остали су познати по својој служби народу: Лукијан Мушицки, Мојсеј Игњатовић, Теодор Радонић, Данило Петровић, Јован Рајић, Дионисије Новаковић, Арсеније Радивојевић, Мојсије Путник, први Србин лекар Петар Милорадовић, Теодор Јанковић Миријевски, Захарије Орфелин, Гаврило Хранислав, Симеон Пишчевић, Стефан Стратимировић, прва Српкиња која је знала читати и писати латински Марта Нешкова, Андреј Камбер, Јоаким Вујић и Марко Јелисејић. Брзи крах Јосифових реформи, доказао је брзоплетост и непромишљеност овог геста јер наместо државне гимназије за све вероисповести на основу одлуке цара Леополда II од 20.априла 1790. године у православном делу Новог Сада настала је Римокатоличка гимназија. Од тада започиње велика борба новосадских Срба да поврате своју школу и оснују Гимназију. Због тога била је велика жеља Митрополита карловачког Стефана Стратимировића, епископа бачког Гедеона Петровића и новосадске православне црквене општине да се у Новом Саду поред римокатоличке поново отвори и српска-православна гимназија. Нови Сад, ни мало случајно, није постао позорница одигравања овог повесног догађаја.Са преко 20000 становника, стотинама малих дућана и трговина и изузетно развијеном житном трговином, Нови Сад је био економски и културни центар Срба у Хабзбуршкој монархији. У Оснивачком писму, Саве Вуковића, наведена су три основна задатка која је Гимназије требала да испуни: опште образовање и васпитање у народном духу преко православне религије и народног језика. На подстицај владике бачког Гедеона Петровића и карловачког митрополита Јосифа Стратимировића овом племенитом делу придружио се велики број Новосађана тако да је сакупљено преко 100000 форинти што је било довољно за оснивање школе. Недостатак виших образовних институција упућивао је српску младеж у Хабзбуршкој царевини да настави своје образовање у римокатоличким или протестантским школама што је са собом носило велики страх и зебњу од преверавања и однарођивања.Хабзбуршки цар, Франц I је 11.децембра 1811. годинедао своју сагласност за оснивање школе. Ипак овом царском одлуком није све било завршено и тек 31.јануара 1816. године потврђено је Оснивачко писмо те су се стекли услови да се отвори први и други разред, а у новембру и трећи разред Гимназије. На основу ове царске одлуке и у складу са Оснивачким писмом формирани су Патронат и Старатељство, највиши управни органи Гимназије, који ће водити рад школе све до 1920.године. По Оснивачком писму Гимназија је својина српске православне новосадске општине, а уместо ње управља Гимназијом Патронат. На челу Патроната били су карловачки митрополит и новосадски епископ док су два члана долазила из конзисторије бачке, а четири члана давала је новосадска православна црквена општина. Патронат је одређивао наставну основу ове гимназије, прописивао је уџбенике, бирао управитеље и наставнике школе, одређивао им је плате и награде.На основу 7.тачке оснивачког писма створено је Старатељство чији је задатак био да капитал Гимназије улаже и обезбеђује несметано финансирање школе. Старатељство је имало шест чланова, а у њега су у углавном бирани богатији трговци, занатлије и адвокати. Застава школе установљена је 1816.године. На једној страни налази се Господ Исус Христос, а са друге стране налази се Свети Сава. Застава Гиманазије и данас поносно краси улаз у школску зграду. Доласком професора Георгија Магарашевића, Мојсија Петровића, Игњата Јовановића и Павела Јозеф Шафарика број разреда се повећао на шест тако да је већ почетком октобра 1819.године Српска православна велика новосадска гимназија постала потпуна Гимназија. Прва зграда Гимназије налазила се поред Саборне цркве на простору данашњег Платонеума. Зграду је подигла Српска православна црквена општина 1788.године за потребе Рожденствено-богородичне латинско словенске школе. Зграда је својом лепотом пленила све који су долазили у Нови Сад. Шафарик је за њу рекао „Гимназијско здање је нешто особито; таквог још нисам видео“. Први управитељи Гимназије су били прота Данило Петровић и градоначелник Григорије Јанковић. Са порастом броја ученика и разреда Патронат је предузео кораке да се Гимназији подари царска привилегија са правом јавности.Та привилегија је значила да сви свршени ученици Гимназије имају право да упишу било коју академију, лицеј и универзитет у Хабзбуршкој царевини без полагања пријемних и диференцијалних испита.Ову привилегију Франц I је подарио Гимназији 26.октобра 1818. године. Наставни план је направљен у складу са државном уредбом „Ratio educationis“ која је важила за све државне гимназије у Мађарској. Гимназија је остала шесторазредна до 1848. године, а сви предмети су предавани на немачком језику, изузев веронауке, која се предавала на српском језику. У Гимназији су изучавани следећи предмети: основи латинског и немачког језика, географија, антропологија и аритметика, латински језик са синтаксом, веронаука, природопис и антропологија, историја света, археологија, физика, логика, реторика, поезија и етика. Гимназија је доживела велики процват када је на њено чело дошао књижевни историчар и научник светског гласа Павел Јозеф Шафарик. У периоду од 1816.године па до 1848. године Гимназија је имала седам управитеља (директора), а наставни процес је остваривало двадесет и седам професора. Међу њима најпознатију су били Милован Видаковић, Павел Јозеф Шафарик, Георгије Магарашевић и Јован Хаџић. На велико инсистирање Шафарика 1819.године започето је сакупљање књига ради отварања школске библиотеке. Свечано отварање библиотеке збило се 1822.године. У част овог великог културног догађаја Лукијан Мушицки написао је „ Оду на откритије библиотеки гимназии новосадскија торжествованое лета 1822.“. До 1849.године библиотека је у свом фонду поседовала око 1600 књига. Са обзиром на важност веронауке часови појања су се одржавали од самог почетка рада Гимназије. Први хор је основан 1828.године у српској православној великој гимазији 1841. године отворена је „Музикална школа“ коју је водио диригент, композитор и певач Александар Морфидис – Нисис. Сматра се да је у периоду од 1816.године па до 1848. године Гимназију похађало преко 3300 ученика што је дало немерљив значај за развој интелигенције и национални препород код Срба. Гимназија је наставила свој несметани рад све до великих револуционарних збивања 1848.године. Кобног 12.јуна 1849. године Нови Сад је бомбардован артиљериjском ватром са Петроварадинске тврђаве. Од 2812 зграда у граду изгорело је 2004. Међу њима је била и зграда Гимназије. Поред зграде стардала су и дидактичка помагала и веома вредна природњачка збирка.Покушај да се спаси бар гимназијска библиотека није успео јер су књиге пред бомбардовање премештене у Алмашки храм (црква Три Света Јерарха) који је такође изгорео. Страховито ратно пустошење условило је да Гимназија настави са радом тек у октобру 1852.године. Видно осиромашена српска православна црквена општина крајњим напором је скупила средства за наставак рада школе.Она је обновљена као непотпуна четвороразредна гимназија без права јавности. Наставни план је тада предвиђао реализацију наставе из следећих предмета: историја са географијом, веронаука, латински језик, грчки језик, немачки језик, српски језик и аритметика. Издржавање четвороразредне гимназије било је велико оптерећење за Патронат и новосадску православну црквену општину.Помоћ је неочекивано стигла из Беча и то лично од цара Франца Јозефа. Она је стигла у Нови Сад 27.септембра 1860. Године, а садржала је понуду да се Гимназији додели помоћ из државне касе како би могла да постане потпуна осморазредна школа али под условом да очува свој верски и национални карактер. Понуда је оберучке прихваћена али проћи ће пет година пре него што Угарско намесничко веће обавести Патронат да је царско-краљевском резолуцијом наређено да се новосадска гимназија уздигне на ниво велике гимназије од осам разреда.Цар Франц Јозеф је истом резолуцијом Гимназији подарио право јавности. Гимназија је тада била школа класичног-хуманистичког типа што се најјасније види из броја часова који су били предвиђени за изучавање језика. У школи су тада били обавезни следећи предмети: латински језик, веронаука, српски језик, мађарски језик, математика, гимнастика, грчки језик, немачки језик, земљопис, историја, природопис, физика, геометријско цртање, филозофија и краснопис. Необавезни су били следећи предмети: француски језик, нацртна геометрија, црквено појање, певање и музика (гласовир, виолина, свирање у оркестру и тамбурашки збор). Године 1854.тадашњи директор Гимназије др Ђорђе Натошевић уводи гимнастику као необавезни предмет и набавља неколико гимнастичких справа. Док се није изградила нова зграда Гимназије настава гимнастике одвијала се у летњим месецима напољу. Школска библиотека наставиће са радом тек 1865.године када је новосадска православна црквена општина преузела обавезу да редовно финансира њен рад. Извор од непроцењиве важности за проучавање историјата Гимназије су годишњаци који излазе од 1867.године. У школској 1867/1868.години одржан је први испит зрелости у Гимназији којим је руководио др Јован Хаџић. Од једанаест пријављених кандидата један је положио са оценом одличан док су девет положили са оценом зрели. Од значаја је податак да је то први испит зрелости у школству код Срба. Од те давне 1868.године па до дан данас и поред ратних збивања, политичких и економских криза Гимназија је успевала да сваке године одржи полагање испита зрелости по чему је апсолутни рекордер у нашем школству. Одлуком патријарха Јосифа Рајачића од 1860.године у свим српским школама у Царевини заведена је прослава Светог Саве као школске славе. Тог дана су сви ученици са професорима присуствовали свечаној литургији у Саборном храму.Прослава се настављала у згради Гимназије где се секао славски колач и изводила приредба поводом празника.Одлуком Патроната читав низ православних црквених празника је прослављан у школи и ти дани су били нерадни. Ова одлука је поштована и за време светских ратова и тек доласком комуниста на власт ова традиција ће бити прекинута. Тадашње политичке поделе у српском народу нису мимоишле ни зграду Гимназије. Она се нашла у центру сукоба између конзервативног клера, који је преко Патроната руководио радом Гимназије и либералне странке Светозара Милетића која је покушала да преузме вођење школе.У згради Гимназије је од 15.до 18. августа 1866. године одржана оснивачка скупштина Уједињене омладине српске, романтичарске, револуционарне организације која се залагала за ослобођење и уједињење српства. Неретки су били сукоби између Патроната и појединих професора и ученика што је рушило велики углед Гимназије. Након Аустро-Угарске нагодбе из 1867.године долази период великих промена у раду Гимназије. Угарске власти покушале су да условљавањем давања државних субвенција изврше асимилациону политику према Гимназији. У школској години 1870/71. години Угарски сабор је изгласао помоћ Гимназији од 8000 форинти али уз захтев да Министарство просвете добије право да одређује наставни план и професоре. Патронат је одбио ову помоћ уз образложење да је у супротности са Оснивачким писмом школе. Кроз овај период Гимназију је успешно водио Васа Пушибрк (директор од 1871. године па до 1910. године). Након ступања на снагу Основног закона о средњим школама из 1883.године дошла су још већа искушења очувању унутрашња аутономија Гимназије. Од тада је Патронат био под личним надзором повереника угарске владе који су два пута годишње вршили инспекцијску службу и присуствовали вишем стечајном испиту. Закон о средњим школама из 1883.године обавезао је управу школе да у још већој мери усагласи рад и организацију са државним школама што је изискивало још већа материјална давања. Поред гимназијског фонда, Гимназија се издржавала од школских активности и завештања бројних народних добротвора и задужбина.Ту свакако треба споменути задужбину Атанасија Гереског тзв.Атанесеум, др Николу Крстића из Београда, Гедеона Дунђерског, брачни пар Пајевић, Tеодора и Персиду Мандић, Луку Милановића, Марију Петровић, Васу Јовановића Чичу и Задужбину Ђорђа Сервијског и друге. Крајем седамдесетих година XIX века зграда Гимназије више није одговарала својим потребама.Одбор за прикупљање прилога за проширење зграде Гимназије почео је са радом 1897.године. Приликом ове акције барон Милош Бајић (унук Милоша Обреновића) поклонио је 200000 круна за изградњу.Нова зграда је изграђена у ренесансном стилу на месту старе по нацрту Владимира Николића. Градњa је започета 22.септембра 1899. Године, а завршена је 1.јула 1900. године. По наставном плану из 1899/1900. године обавезни предмети су били: веронаука, латински језик, грчки језик, мађарски језик, немачки језик, српски језик, земљопис, историја, природопис, физика, математика, геометријско цртање, филозофија и краснопис а необавезни предмети су били француски језик, стенографија, свирање(виолина, клавир, тамбура, мачевање, осмогласно појање и веронаука за римокатолике, протестанте и јевреје). Активност ученика нарочито се огледала у покретању бројних ђачких листова. У XIX веку то су били: „Слога“, „Ђачки венац“, „Зоља“, „Ђачка Матица“. Почетком XX века то су били: „Сова“, „Гусле“, „Шестошколац“, „Бич“, „Освитак“, „Напредак“ и „Нови Ђачки венац“. У периоду од 1868.до 1918. године у Гимназију је уписано 15792 ученика. Прве ученице су уписане у школској 1894/1895.години. Највећи број ученика је био српске националности, а било је и Немаца, Јевреја, Хрвата, Мађара, Словака, Румуна и Русина што најбоље сведочи о квалитету наставе у Гимназији. За разлику од других Гимназија у Угарској, Патронат је решио да ученици без обзира на вероисповест плаћају исту цену школарине као и да уколико то својим радом заслуже буду ослобођени плаћања школарине. Гимназија је кроз читав XIX век била прави расадник српске интелигенције. Као ученици или као наставници у раду школе су учествовали : Јован Ђорђевић, Лазар Костић, Јован Туроман, Ђура Даничић, Коста Трифковић, Јован Јовановић Змај, Илаја Огњановић-Абуказем, Јован Грчић-Миленко, Паја Марковић-Адамов, Милан Савић, Светозар Милетић, Михаило Полит-Десанчић, Тихомир Остојић, Исидор Бајић, Станоје Станојевић, Јован Радонић, Радован Кошутић, Милан Шевић, Павле Вујевић, Алекса Ивић, Радивој Кашанин, Радивој Петровић, Јован Максимовић, Милета Јакшић, Милоје Милојевић, Петар Коњовић и многи други. Дубоко супротстављени интереси великих сила 1914.године гурнуће човечанство у Први светски рат. Због близине ратишта зграду Гимназије је 1914.године преузела војска, а 1915. године претворена је у војну болницу. Наставни кадар је био проређен због мобилизације и ратних дејстава а у школским 1914/1915.и 1915/1916. годинама полагани су само испити. У школским годинама 1916/1917.и 1917/1918. одржавана је редовна настава али уз велике потешкоће због недостатка професора и економске оскудице. Због тога су школске године скраћиване и уведени су семестрални испити. Након ратних збивања и великих промена Гимназија је наставила свој рад у ослобођеној, новоуједињеној краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Школска 1919/1920.година почела је без неких значајнијих новина. Гимназијом је и даље управљао Патронат све док, одлуком Министарства просвете Краљевине СХС од 27.августа 1920. године, Гимназија није подржављена и добила име Државна мушка гимназија у Новом Саду. Сматрано је да нема потребе да Гимназија настави свој рад као приватна конфесионална школа. Ова одлука је дошла у прави час јер Патронат, због ратом опустошене привреде, инфлације и аграрне реформе (којом је гимназији одузето 353 кј земље односно читав земљишни фонд), није више могао да се носи са економским тешкоћама и самостално финансира рад школе. То ипак није значило крај рада Патроната јер је он и даље управљао фондовима и имовином Гимназије. Патронат је и даље пожртвовано помагао развој Гимназије све док комунистичке власти Законом o национализацији од 5. децембра 1946 године и његовом допуном од 28. априла 1948. године нису одузеле имовину православне новосадске општине и фондове Патроната. Овим чином укинута је управа Патроната над Гимназијом. Први и најважнији задатак је био обнова кабинета, библиотеке и школског инвентара јер је зграда школе за време рата била претворена у болницу. Нарочито је пострадала библиотека јер је изгубљено 2/3 књига ученика и око 2500 књига из професорске библиотеке. По други пут у својој историји библиотека ће се дићи из пепела тек 1927.године. Национална слобода и новонастале прилике највидљивије су биле у наставним програмима.У настави историје, по први пут, акценат је стављен на изучавање прошлости Срба, Хрвата и Словенаца док су српски језик и математика по броју седмичних часова били на првом месту.Као израз опште франкофилије у друштву повећан је број часова за изучавање француског језика.Са обзиром на традицију и залагање појединих професора немачки језик се учио веома интезивно.У школи се осећао нарочити ривалитет између професора немачког и француског језика. Гимназија је 3.октобра 1931. године променила име у Државна мушка реална гимназија краља Александра I. У периоду између 1935.и 1937. године ради потребе одржавања фискултуре изграђено је игралиште величине три хектара (на простору данашњег Ђачког игралишта ). Постајали су терени за одбојку, кошарку, фудбал, тенис и гимнастику.Ученици Гимназије су 1914.године основали Ф.К. Војводину и тиме ударили темеље спортском друштву које је данас једно од највећих у европи. У новој држави Гимназија је развила веома живу друштвену активност.Одржавана су предавања, организована су ученичка дружења и акције.Нису биле ретке посете највиших државних службеника јер је Гимназија са својом богатом прошлошћу уживала велики углед. Са подржављењем новосадске и карловачке гимназије српски народ је остао без гимназија класичног типа.Министар просвете Антон Корошец покушао је да врати време уназад када је септембра 1939.године дао дозволу да се обнови рад српске православне новосадске гимназије. Стара гимназија постала је подстанар у својој некадашњој згради.Ова гимназија 1939.године имала је један разред, а 1940. године отворен је и други разред. Покушај обнове рада старе гимнзије зауставило је избијање II светског рата. Динамичан развој Државне мушке реалне гимназије краља Александра I прекинут је Априлским ратом 1941.године. Брз слом југословенске војске био је страшни предзнак великог страдања српског народа које ће уследити.Фашистички окупатор 13.априла је ушао у Нови Сад. Као институцији са јасно наглашеним националним значајем Гимназији је забрањен рад. На месту старе, основана је нова Мађарска краљевска државна гимназија са српским наставним језиком. Она је имала по два паралелна одељења у сваком разреду.Ова образовна институција је имала основни задатак да код српског становништва створи осећај оданости према Великој Мађарској и да кроз наставу мађарског језика и историје створи предуслове за мађаризацију српског становништва.Основни предмет је био мађарски језик, а настава се вршила и на српском језику.Наставници су између себе морали говорити мађарским језиком. Поред јасно израженог асимилационог плана фашистичког окупатора, Гимназији је дозвољено да прославља славу Светог Саве и да одржава часове вероунаке.Ученици су такође слободно могли да присуствују богослужењима. Денационализација и мађаризација видљиве су биле не само у настави и ваншколским активностима већ и у изменама код појединих предмета.Из наставног програма избачено је изучавање националне, а уведено изучавање мађарске историје. За време рата тешко је пострадала и школска библиотека.Окупатор је донео одлуку да у школској библиотеци могу остати само примерци књига који су штампани пре распада Аустро-Угарске односно пре стварања Краљевине С.Х.С. Патронат је на чување добио 11050 књига док је преко 20000 спаљено. После II светског рата због изузетне вредности књиге су предате на чување Библиотеци Матице српске. Тешки дани окупације били су обележени протеривањем становништва и масовним убијањем (новосадска рација 1942. године), а завршени су са ослобођењем у октобру 1944.године. Претпоставља се да је око 241 ученика и наставника Гимназије изгубила животе за време рата. У Новом Саду 28.фебруара 1945. године основане су три Гимназије: Мушка (која се првобитно налазила на месту Платонеума, а касније је пресељена у здање у Футошкој улици), Мешовита (на месту данашње Музичке школе) и Женска(у згради бивше Грађанске школе). Након што се бугарска војска иселила из гимназијске зграде у њу се 30.јуна 1945. године уселила Мешовита гимназија. Школске 1950/51.године у садашњу зграду Гимназије пресељена је Мушка гимназија из Футошке улице и формирана је јединствена Прва мешовита гимназија, а дотадашња гимназија постала је Друга мешовита гимназија. Следеће године, од Прве мешовите гимназије настаје Мешовита гимназија „Светозар Марковић“, а Друга мешовита гимназија је добила име „Јован Јовановић Змај“. Ради бољег коришћења простора ове две гимназије школске 1959/60.године спојене су у гимназију „Јован Јовановић-Змај“. Након ослобођења земље, због свеопштог сиромаштва и недостатака најосновнијих дидактичких помагала, настава је обављана само уз велико пожртвовање професора.Недостатак уџбеника који су имали марксистички поглед на свет, наставног кадра као и одељења са великим бројем ученика били су још једна велика потешкоћа тог времена.Југославија се после Другог светског рата нашла у комунистичком лагеру тако да је читав наставни процес пратило и инсистирање на друштвено-политичком образовању ученика на основу марксистичког учења.До сукоба са Информационим бироом 1947.године власти Југославије слепо су копирале друштвено уређење СССР-а што је имало негативне последице и у образовању - „снижавање критеријума и нивоа у захтевима рада са узрастом више основне школе и средње школе“. Нова комунистича власт заузела је став милитантног атеизма због чега је православна црква прогањана.Веронаука је избачена из школа и цркви је одузета имовина.Све је то утицало на рад Гимназије јер је власт одузела гимназијске фондове и имовину.После више од једног века забрањена је прослава Светог Саве као школске славе. Период од краја Другог светског рата па до распада С.Ф.Р. Југославије био је обележен бројним реформама у образовању.Новосадска гимназија је увек служила школским властима као показатељ успеха одређених реформи што је сведочила да је и у новом социјалистичком друштву имала велики углед. На основу Општег закона о школству из 1958. године Гимназија је требала да пружи ученицима продубљено знање из природних и друштвених наука и општетехничког образовања. Новина је била и у томе што је настава подељена на општу и изборну. У општу наставу спадали су следећи предмети : српско-хрватски језик са књижевношћу, историја, социологија са основама политичке економије, друштвено уређење Југославије, логика и психологија, филозофија, уметност, страни језик (поред руског који је био доминатан после ослобођења почињу да се изучавају и енлески, немачки и француски), биологија, хемија, физика, математика, техничко образовање, физичко васпитање и предвојничка обука. Изборна настава делила се у четири смера: друштвени( друштвене науке и други страни језик), природне науке прва група(математика, хемија, физика), природне науке друга група(биологија, физика, хемија) и страни језик( други страни језик и латински језик). Оваква настава за циљ је имала да код ученика направи основу за даље научно усавршавање и да код ученика створи социјалистички поглед на свет. На основу овог савезног закона НР Србија је донела одлуку да се гимназије у Србији поделе на два смера друштвено- језички и природно- математички. Након велике школске реформе, коју је иницирао Стипе Шувар, од 1977. па до 1983. године школа је радила као Центар за образовање кадрова у друштвеним делатностима. У штампаном извештају Гимназија „Јован Јовановић Змај“ дала је ову објаву – „У складу са реформом средњег образовања и васпитања у САП Војводини, од наредне школске године школа ће радити под именом Центар за образовање кадрова у друштвеним делатностима „Јован Јовановић Змај“ и образоваће раднике правне, математичке, информатичке, биолошке, физичке, хемијске и географске струке“. Шест година после ове брзоплете и неуспешне реформе она поново постаје Средња природно-математичка школа „Јован Јовановић Змај“. Од школске 1990/91. године школа је добила назив Гимназија“ Јован Јовановић Змај“. Распад земље, економска и политичка изолација изазвали су не само преиспитивање вредносних ставова у друштву већ и кризу школства. И поред тога Гимназија је успела да сачува свој реноме, а нарочито се показао као успех отварање специјалних математичких одељења за обдарену децу. Након демократских промена 5. октобра 2000. године развојни пут Гимназије кренуо је у два правца: Гимназија је постала лидер у увођењу новина и виших стандарда у средњошколском образовању и повратак славној традицији и прошлости коју ова образовна институција поседује. Најбољи показатељ ових тврдњи су велики успеси које су остварили ученици на интернационалним хорским такмичењима, балканијадама, олимпијадама, савезним и републичким такмичењима у математици, физици, хемији, рачунарству и информатици. За свој вишевековни успешни проствено-образовни рад Гимназије је често добијала највиша друшвена признања.Овде ћемо набројати само неке од њих : Орден Светог Саве I реда Краљевине Југославије 1935. године, Орден заслуга за народ I реда Ф.Н.Р. Југославије 1960. године, Орден рада с црвеном заставом СФР Јутославије 1985. године, Вукову награду Културно-просветне заједнице Србије 1970. године, Новембарску награду Савеза организација физичке културе Србије 1971. године, Спартакову награду 1972. године, Награду пунолетства „25. мај" 1972. године, Награду ослобођења Војводине 1985. године, Октобарску награду града Новог Сада 1984. године, Златну плакету за образовање „Бирамо најбоље" 2002. године, Похвалницу најбољој средњој школи за резултате постигнуте у школској 2002/03. години и Награда „Др Ђорђе Натошевић" Скупштине АП Војводине за 2006. У Гимназији данас постоје четири смера: природно-математички, друштвено-језички, смер за ученике талентоване за математику и општи смер. Од 2007. године у саставу Гимназије налазе се и огледна одељења седмог и осмог разреда основне школе. Гимназија је опремљена са три савремена информатичка кабинета и специјализованим кабинетима за математику, физику, хемију и биологију са пратећим лабараторијама, школском библиотеком са 30000 наслова, свечаном салом и фискултурном двораном. Од ваннаставних активности у школи раде хорска и оркестарска секција, драмска секција на француском језику, рецитаторска секција, еколошки клуб, дебатни клуб, уредништво школског листа „Скамија“ (основан 1972. године), лингвистичка радионица, психолошка секција, хемијска и биолошка секција, ликовна секција и информатичка секција. Већ годинама се реализује културна размена професора и ученика са Гимназијом из Сланог (Чешка), а од ове године започиње се исти облик сарадње са московском гимназијом „Елада“. Векови су прохујали. Разне државе, генерације ученика и професора оставиле су свој траг у вечности тиме што су се себе уградили у развој ове школе. Можда би зато било најприкладније завршити овај текст стиховима Јована Живојновића: “Што љубав створи, то векове броји и броји читав неизмеран низ“. Списак литературе: Гавриловић Славко, Из историје Срба у Хрватској, Славонији и Угарској (XV-XIX век), Београд 1993. Група аутора ,Новосадска гимназија 1810-1960, Нови Сад 1960. Група аутора, Новосадска Гимназија 1810-1985, настанак и развој, Нови Сад 1986. Група аутора, Споменица о стогодишњици Српске православне велике гимназије у Новом Саду, Нови Сад 1910. Ђурђев Петар, Фудбалски клуб Војводина из Новог Сад у периоду од 1914.-41.године, Нови Сад 2002. Поповић Ј. Душан, Срби у Војводини књига 2., Нови Сад 1990. Поповић Ј. Душан, Срби у Војводини књига 3., Нови Сад 1990. Стајић Васа, Српска православна велика гимназија у Новом Саду, Нови Сад 1949. Грађански лист, Гимназија“Јован Јовановић Змај“-Генерација 2006/7, Нови Сад 2007. Шевић Милан, О првим српским средњим школама, Београд 1926. Свима који су учинили добро ученицима и овој Гимназији нека и на овом месту буде исписана највећа захвалност. 1816-01-27 Ова школа је израсла на темељима српске основне школе која је основана на истом месту 1703.године. Владика Павловић и Српска православна црквена општина били су дубоко свесни чињеница да само добро образовање на латинском језику може обезбедити бољу будућност српском народу у Хабзбуршкој царевини. Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Основна и Средња школа
1399 28 21000 Нови Сад Његошева 22 Gimnazija Svetozar Marković Гимназија Светозар Марковић 8066914 Редовна школа Татјана Вукадиновић http://www.s-markovic.edu.rs 0214721924 0214721924 2 16 686 Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1400 28 21100 Нови Сад Владике Платона 2 400382 Gimnazija Isidora Sekulić Гимназија Исидора Секулић 8200882 Редовна школа Ружица Вукобратовић http://www.gimnazis.edu.rs 021457132 021456667 2 16 684,685 Гимназија „Исидора Секулић“ основана је 19.јуна 1990.године. Гимназија у почетку није имала свој простор, нити опрему, тако да је рад у првој шк. години (1990/91.) започела у просторијама Гимназије „Јован Јовановић Змај“ када је уписана и прва генерација ученика.Након двогодишњег подстанарског статуса, за потребе Гимназије адаптирама је зграда Покрајинског завода за статистику, у улици Владике Платона бр.2, у коју се Гимназија уселила 15.јануара 1992.године. Сама зграда Гимназије направљена је 1937.као Основна школа „Краљевић Андреј“. Касније је била ОШ „Жарко Зрењанин“ а потом Покрајински завод за статистику. Од оснивања Гимназије – 1. септембра 1990. до 21. маја 2001. године, када се пензионисала, функцију директора Гимназије „Исидора Секулић“ обављала је Мара Војиновић, професор српског језика и књижевности. Послове вршиоца дужности директора обављали су Милорад Рацић (пок.) , проф. математике и Миланка Деман, проф. историје (два пута). Четворогодишњи мандат директора обављала је и Љиљана Срећков, проф. енглеског језика (у пензији). Од 2007. Године, директор Гимназије је мр Ружица Вукобратовић , проф. математике (у трећем мандату). За 25 година рада Гимназија је ишла у сусрет изазову новог времена и креативних потреба ученика и професора, не само у оквиру наставе већ и ван ње. Углед је стицан самопрегорним радом свих запослених и специфичној атмосфери поштовања, поверења и разумевања. Управо та „Исидорина“ АТМОСФЕРА је реч која најбоље карактерише због чега сви ученици у педагошком процесу истичу да припадају овој школи. Смерови су заступљени избалансирано: сваке школске године уписује се по три одељења ученика на друштвено-језички и природно-математички смер, па у Гимназији има 24 одељења, по дванаест на сваком смеру. Поред изузетно високог нивоа на коме се изводи -васпитни рад са ученицима (од 52 професора, три су доктори наука, четири професора имају звање магистра) у „Исидориној“ гимназији постоји низ научних и културно-уметничких активности: додатна настава, рад са талентованим ученицима, разне секције, Хор, ГИС театар, традиционални сусрети Четвртком код Исидоре , спортска такмичења у кошарци, одбојци, атлетици...Многе сусрете осмислили су и приредили ученици Гимназије, уз помоћ својих професора, а угостили смо и многе знамените уметнике, спортисте, научнике... Сваке године наши ученици постижу сјајне резултате на такмичењима највишег ранга: Само у протекле три шк. године 64 ученика и две спортске екипе (одбојкашка и кошаркашка)учествовали су на такмичењима највишег ранга а 19 их је освојило једно од прва три места. Републичким такмичењима из разних области, научних и спортских. О успесима говори и веома висок ранг наших матураната на уписним листама факултета Новосадског универзитета. У оквиру културне и јавне делатности школе посебно се истиче: • Међународна сарадња са Гимназијом број 13 из Нижњег Новгорода у Русији • Међународна Конференција Гимназија 3К – компјутер, комуникација, култура • Наша делегација стални је учесник Конференције Кар МУН (Дечије Уједињене Нације) за ученике средњих школа из Европе, у Будимпешти • У Гимназији се реализује више значајних Пројеката – Од Међународне конференције 3К, Вишејезичног школског театра, Мултикултуралности кроз објектив , до ДСД испита, Пројекта „Европских студија“, „Безбедног интернета“ ... • У циљу ширења културног и уметничког рада, Гимназија је регистрована као Галерија “Исидора” са сталном изложбеном поставком “Савремена Војвођанска уметност”. Школа је добила више престижних награда, између осталих : Искру културе, награду “др Ђорђе Натошевић”, Светосавску похвалу Министарства просвете, Повељу Славистичког друштва, Признање српског Хемијског друштва. Последња у низу, је СВЕТОСАВСКА НАГРАДА, државна награда коју је Гимназија „Исидора Секулић“ добила за 2015.годину. Награде су додељене за високе резултате ученика и професора у свим областима васпитно-образовног, научног и културног рада. ШКОЛА ДАНАС Наша МИСИЈА и ВИЗИЈА – Из Развојног плана школе : Ми смо установа од изузетног значаја за стратешки развој друштва, која има висок рејтинг и углед у образовном простору Србије. Одговарама на потребу друштва за широко образованим личнотима. Образујемо интелектуалну елиту поклањајући подједнаку пожњу изучавању природних и друштвених наука. Негујемо посебан однос према решавању проблема и васпитања младих, не запостављајући васпитни у односу на образовни план. Јединствени смо по атмосфери поверења, уважавања и сарадње међу родитељима, ученицима и професорима. Препознатљиви смо по сусретима „Четвртком код Исидоре“, хуманитарним акцијама и успешној међународној сарадњи са другим гимназијама. Ученици се поистовећују са Гимназијом и вредностима које се у њој негују. Образујемо свестране личности, чврстих моралних принципа. Развијамо радну дисциплину и одговорност према раду. Подстичемо креативност и такмичарсти дух. Препознајемо таленте и омогућавамо њихов развој. Негујемо културу толеранције и интеркултуралности. Развијамо асертивност, хуманост и отвореност према другима.Подстичемо солидарност , грађанску храброст и одговорност према друштву. Тежимо да будемо савремена, динамична Школа, окренута будућности, потребама ученика и захтевима времена, у којој се поштују Кодекси понашања. Тако је МОТО Гимназије „Исидора Секулић“ – РАДОМ ДО ЗНАЊА И УСПЕХА. 1990-09-01 Одлука о оснивању Гимназије "Исидора Секулић" у Новом Саду Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1401 28 21000 Нови Сад Лазе Лазаревића 1 404202 Gimnazija Laza Kostić Гимназија Лаза Костић 8685240 Редовна школа Вукашин Лазовић http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs 0216740261 0216466766 2 16 686 2006-09-01 датум почетка рада са именом Гимназија "Лаза Костић" Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1402 28 21100 Нови Сад Народних хероја 7 400103 Srednja škola Svetozar Miletić Средња школа Светозар Милетић 8114641 Редовна школа Небојша Булатовић http://ekosmile.edu.rs 021423655 021423655 2 10,11 567,569,570,571,572,573,574,575,587,731,766,1535,1537 Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1403 28 21100 Нови Сад Војводе Книћанина 1 403733 Medicinska škola 7. April Медицинска школа 7. Април 8066868 Редовна школа Ђорђе Искрин http://www.7april.edu.rs/ 0216541298 0216541297 2 14 633,634,635,637,639,640,641,642,643 Медицинска школа "7. април" у Новом Саду једна је од најтраженијих школа у Србији, сваке године са све већим бројем ученика. Настава се одвија на три наставна језика - српском, мађарском и словачком. Ученици се могу уписати у један од 9 образовних профила, а најтраженији су физиотерапеути, где је и највећи број спортиста. Просторне могућности школе су у овом тренутку неадекватне, али је опремљеност кабинета за стучну наставу је одлична и креће се са опремањем тзв. специјализованих учионица. Ученици су веома мотивисани и вредни, те је веома мали број оних који напуштају школу или одсуствују. Наставни кадар је стручан и веома разнородан, спреман да се усавршава у струци и методичким знањима. 1946-09-16 Датум оснивања - почетак рада Државне школе за медицинске сестре у Новом Саду Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1405 28 21100 Нови Сад Булевар краља Петра првог 38 401362 Srednja mašinska škola Средња машинска школа 8117861 Редовна школа Владимир Гавранић http://www.masinskans.edu.rs 021444606 021442057 2 3,4 154,155,165,166,167,170,171,175,177,178,179,180,182,184,185,189,190,193,705,730,1517,1658,1660,2020 Средња машинска школа спада у највеће стручне школе у Новом Саду. Основна делатност школе је оспособљавање ученика из области машинства и обраде метала. Школа располаже са 46 опремљених учионица и кабинета, великим бројем рачунара у настави, штампача, пројектора, компјутерски управљаних машина, савремено опремљеном школском радионицом, аутодизалицом и уређајем за дијагностику. Ученицима нудимо савремене образовне профиле, рад на савременој опреми и лиценцираним софтверским пакетима најновије генерације. На располагању је и школска библиотека са преко 25000 књига. Школа ради у једној смени. 1990-10-22 Датум промене имена школе Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1406 28 21000 Нови Сад Футошка 17 403528 Elektrotehnička škola Mihajlo Pupin Електротехничка школа Михајло Пупин 8043361 Редовна школа Милан Вукобрат http://www.etspupin.edu.rs 021421566 0216616735 2 5 267,269,272,276,277,278,281,282,283,285,286,287,752,768,1505,1530,1534,1543,1592,1613,1671,2016 Електротехничка школа "Михајло Пупин" једна је од највећих електротехничких школа у региону, у којој се ђаци образују за 15 различитих профила електротехничке струке, у трајању од три и четири године. Око 1.800 ђака наставу похађа на српском и на мађарском језику. Осим редовног школовања, организују се преквалификација и доквалификација трећег, четвртог и петог степена (специјализација). Поред већ традиционално атрактивних четворогодишњих смерова, попут: Електротехничар рачунара, Електротехничар за термичке и расхладне уређаје, Електротехничар електронике, Електротехничар аутоматике, Електротехничар за електронику на возилима, Електротехничар мехатронике, Електротехничар телекомуникација, Електротехничар мултимедија, Електротехничар енергетике, Електротехничар процесног управљања, ученицима је на располагању и огледни образовни профил: Електротехничар информационих технологија. Образовни профили у трогодишњем трајању су Аутоелектричар, Електроинсталатер, Монтер телекомуникационих мрежа, Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје као и нови смер Електричар, основан од стране Министарства науке, просвете и технолошког развоја и Немачке организације за техничку сарадњу ГИЗ. 1963-05-16 Датум оснивања школе Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1407 28 21100 Нови Сад Шајкашка 34 400849 Tehnička škola Pavle Savić Техничка школа Павле Савић 8066973 Редовна школа Мила Костић http://tspavlesavic.edu.rs 021443746 021443746 2 1,6,15 4,5,12,13,15,16,308,309,673,674,675,676,733,1501,1502,1611,1638,1640 Школа је основана 23. октобра 1961. године са два одељења Хемијске школе на два одсека: аналитички и погонски, свега 60 ученика. 1977. године школа добија своју зграду, а годину дана касније расте доградњом другог спрата. После бројних промена назива данас је то Техничка школа \"Павле Савић\". Техничка школа \"Павле Савић\" ове године прославља 53 године од оснивања. Активно је укључена у реформу образовног система и била је једна од 50 школа у Србији које су учествовале у пројекту CARDS, који је финансирала Европска унија. Тренутно је укључена у пројекат \"Достигнућа младих\" и \"Репродуктивно здравље\", а учествовала је у пројектима \\\\\\\"Једнаке шансе у средњошколском образовању\\\\\\\", \\\\\\\"Школа без насиља\\\\\\\" и др. Поседујемо два информатичка кабинета, салоне за практичну наставу фризера и педикира, лабораторијску пекару, савремену лабораторијску опрему, видео надзор. Током протеклих година уведени су нови образовни профили: техничар за заштиту животне средине и техничар за индустријску фармацеутску технологију. Званичан сајт школе: www.tspavlesavic.edu.rs, Тренутно се у школи образује око деветсто ученика у три подручја рада: хемија, неметали и графичарство; прерада хране; личне услуге. Распоређени су у 12 образовних профила и 43 одељења. 2016-10-23 Датум оснивања Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1408 28 21000 Нови Сад Гагаринова 1 401308 Tehnička škola Mileva Marić Ajnštajn Техничка школа Милева Марић Ајнштајн 8043370 Редовна школа Станко Матић http://www.mmaricajnstajn.edu.rs 021443444 021442297 2 2,6,7,8,16 59,60,62,67,317,318,323,324,333,393,394,395,396,399,450,451,452,453,455,458,459,460,464,466,468,469,470,686,689,747,748,749,1504,1512,1518,1522,1533,1541,1559,1590,1604,1605,1608,1616,1617,1646,2021,2048,2049,2052,2054,2068,2070 Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1409 28 21100 Нови Сад Шумадијска 12а 400534 Saobraćajna škola Pinki Саобраћајна школа Пинки 8158142 Редовна школа Срђан Бојовић http://sspinki.edu.rs 021527155 021452093 2 9 518,522,523,524,525,529,530,534,755,773 Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1412 28 21100 Нови Сад Јанка Веселиновића 22 Škola za dizajn Bogdan Šuput Школа за дизајн Богдан Шупут 8066957 Редовна школа Емина Пајић http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/ 021512244 0216323357 2 13 612,613,614,615,616 Нови Сад Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1413 29 21480 Србобран Трг професора Миливоја Туторова 4 384428 Gimnazija i ekonomska škola Svetozar Miletić Гимназија и економска школа Светозар Милетић 8013276 Редовна школа Марија Туторов http://www.gimnazijasrbobran.edu.rs 021730155 021731219 2 11,16 588,686 1962-02-22 Обележава се као датум оснивања школе. Србобран Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1414 30 21205 Сремски Карловци Трг Бранка Радичевића 2 412304 Karlovačka gimnazija Карловачка гимназија 8066906 Редовна школа Гордана Радовић http://karlgimnazija.edu.rs 021881777 021884448 2 16 737,1648,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142 Сремски Карловци Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1415 31 21235 Темерин Народног фронта 80 385331 Srednja škola Lukijan Mušicki Средња школа Лукијан Мушицки 8071870 Редовна школа Миломир Радић http://www.sslukijanmusicki.com 021843272 021843797 2 4,7,10,11,15,16 171,175,178,179,182,184,399,572,587,593,675,676,686,731,1602,1658 2016-05-20 Лукијан Мушицки је 20. маја постављен за архимандрита манастира Шишатовац. Темерин Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1416 32 21240 Тител Главна 7 386302 Srednja tehnička škola Mileva Marić Средња техничка школа Милева Марић 8050490 Редовна школа Јадранка Пешти http://stsmmarictitel.edu.rs 021860189 021860450 2 4,10,11 154,171,175,177,180,182,189,190,197,571,572,573,574,587 Средња школа у Тителу је средња стручна школа која образује ученике у три подручја рада, економија, туризам и угоститељство и машинство. Школа је модерно опремљено и већ низ година успешна на такмичењима и смотрама ученика. За свој рад је награђивана највећим покрајинским и општинским наградама и признањима. Од 1995. школа носи име Милеве Марић, прве жене из Србије која је кренула у свет светске науке. 1966-06-20 Датум обележавања Дана школе није фиксиран. Традиционално се обележава у јуну, пред крај наставне године, у време поделе диплома матурантима. Тител Јужнобачки Нови Сад Средња школа
1417 33 22320 Инђија Трг слободе 2а 346303 Gimnazija Гимназија 8111634 Редовна школа Бранко Марчета http://www.gimnazijain.edu.rs 022555095 022555095 2 16 684,685 Гимназију у Инђији основала је Скупштина општине Инђија својом Одлуком број 011-30/66-01 донетом на седници оба скупштинска већа која је одржана 30.05.1966. године.Гимназија је уписана у Регистар установа у Окружном привредном суду у Сремској Митровици на страни 146 свеска II.Сагласност за рад I разреда дао је Покрајински секретаријат за образовање Решењем бр. 03-580/3 од 21. октобра 1966. године, сагласност за рад II и III разреда Покрајински секретаријат за образовање бр. 03-319/3 од 07.06.1968. године.Настава у овој школи је почела 5. септембра 1966. године.Зграда Гимназије подигнута је средствима самодоприноса становника општине Инђија.Гимназија у пуном саставу са по 16 одељења ( 8 одељења природно-математичког и 8 одељења друштвено-језичког смера ) радила је све до школске 1975/76. године. Од школске 1975/76. године у згради Гимназије ради \"школа за заједничко васпитање и образовање. Од школске 1983/84 године поред заједничких основа средње школе, добија и трећи и четврти разред позивно-усмереног образовања за следеће струке:математичка - математичко-програмерски сарадник и сарадник у природним наукама биолошка - помоћни истраживач у биологији, хемијска - помоћни истраживач у хемији грађевинска - зидар-фасадер и техничар високоградње, кожарска струка - израђивач кожне галантерије и рукавица и конфекционар крзнених одевних предмета (техничар) и конфекционар nтекстилна струка - кројач женске одеће. Од 1986/87 године укида се грађевинска струка а уместо ње исте школске године Гимназија добија Правну струку. Од 1990/91 године Гимназија поново уписује I разред Гимназије са 4 одељења и 120 ученика (по 2 одељења природно-математичког и друштвено-језичког смера). Гимназија је регистрована код Окружног суда у Сремској Митровици, бр. регистарског улошка 1-317, Фи-731/90. од 07.08.1990. год. Сагласност за обављање васпитно-образовне делатности у Гимназији дао је Покрајински секретаријат за образовање и културу Решењем бр. 022-104/90 од 29. априла 1992. године и Министарство просвете из Београда решењем бр. 022-05-120/94-03 од 07.02.1994. године. 05.05.2016. година школа је прославила 50 година постојања. 1966-05-30 Датум оснивања 30. мај. 1966.Као дан школе прославља се 06. мај - Ђурђевдан. Инђија Сремски Нови Сад Средња школа
1418 33 22320 Инђија Цара Душана 2 346411 Tehnička škola Mihajlo Pupin Техничка школа Михајло Пупин 8004056 Редовна школа Дејан Спахић http://mihajlopupin.edu.rs 022561661 022561404 2 4,5,9 165,178,179,182,267,277,278,281,287,518,534 Школa је почелa сa рaдом шк. 1961/62. године и то кaо Средњa техничкa школa "Михaјло Пупин" сa двa оделењa, којa су похaђaлa нaстaву у простријaмa Рaдничког универзитетa. 1962. године сaгрaђенa је сaдaшњa школскa згрaдa, a 1966. године оспособљене су и прве рaдионице. Исте године школa је променилa нaзив у Техничко школски центaр "Михaјло Пупин" Инђијa. Нa рaдикaлнији зaхвaт у просторни кaпaцитет школa ће, упркос нaрaслим потребaмa, чекaти пуних 36 годинa - нaиме, нa рaзмеђу школске 1997/98. године и 1998/99. године извршенa је догрaдњa и реконструкцијa просторa школске згрaде, чиме је учињен знaчaјaн помaк нa унaпређењу мaтеријaлно-техичке бaзе зa реaлизaцију прогрaмa (конкретније у одељку о мaтеријaлно-техничким условимa рaдa). Шк. 1970/71. године школa је проширилa делaтност нa школовaње квaлификовaних рaдникa мaшинске и електротехничке струке и комплетирaлa рaдионице зa уписaнa зaнимaњa. шк. 1977/78. године уписaнa је првa генерaцијa електротехничaрa. Реформом 1975/76. године школa је прерaслa у Средњу школу усмереног обрaзовaњa, с тим што су у гимнaзијској згрaди похaђaлa нaстaву оделењa ЗСВО-a , a у згрaди нaше школе одвијaло се позивно усмерено обрaзовaње. Почев од 1985/86. године школa, системским променaмa, нaјпре у виду експериментaлих оделењa трећег степенa стручне спреме, прерaстa у Средњу стручну школу дa би фaктички то и постaлa шк. 1987/88. године сa уписивaњем прве генерaције мaшинских и електротехничaрa, кaо и зaнимaњa трећег степенa у оквиру поменутих струкa. Конституисaњем треће средње школе у Инђији шк.1997/98.год. школa се врaћa својој примaрној вокaцији-обрaзовaњу ученикa искључиво у оквиру мaшинске, eлектротехничке и саобраћајне струке померaјући фокус свог деловaњa, све више, сa квaнтитетa нa квaлитет. Школa је у претходном вишегодишњем периоду уступaлa и уступа нa коришћење свој простор другим школама ( “ Др. Ђорђе Натошевић”) и факултетима (ФТН, Нови Сад), што у просторно-временском смислу отежава организацију и рад Школе. 1962-10-09 Датум оснивања тј рођендан Михајла Идворског Пупин. Инђија Сремски Нови Сад Средња школа
1419 33 22320 Инђија Трг слободе 2а 346202 Srednja škola Dr Đorđe Natošević Средња школа Др Ђорђе Натошевић 8656550 Редовна школа Ханади Бјелић www.natosevicin.edu.rs 022/552-373 022/551-854 2 7,10,11,15 395,571,573,574,587,674,675,1529,2030,2068 Средња школа ’’ Др Ђорђе Натошевић ’’ основана је 1997. године као стручна школа. Основана је са циљем да обезбеди кадар за тадашње потребе привреде Инђије. Школа се налази у самом центру града, у згради коју користи заједно са Гимназијом. Када је основана, школа је бројала 331 ученика у 9 одељења и 35 наставника. Данас је ово модерна школа која броји близу 600 ученика, 22 одељењa и око 80 запослених. Школа поседује учионице и кабинете за реализацију општеобразовних предмета, кабинет за рачунарство и информатику, кабинет за рачуноводство, савремену пословну кореспонденцију и пословну информатику, као и кабинете за релизацију практичне наставе и вежби. Школа такође поседује фискултурну салу, библиотеку, зборницу као и могућност коришћења Спортске хале за извођење наставе физичког васпитања. У складу са модерним тенденцијама развоја привреде наше општине и школа се прилагођавала актуелној ситуацији, са циљем да ученицима пружи могућност добре обучености, а самим тим да им пружи шансу за запошљавање, као и за даље усавршавање у струци. Како су се потребе за образованим кадром у општини мењале, тако је школа мењала профиле. Ученици наше школе учествују на разним такмичењима на којима остварују запажене резултате. Најбоље резултате остварују у области спортских такмичења, као и у такмичењима из страних језика. Ученик наше школе је освојио је 2. место на републичком такмичењу из немачког језика, а запажене резултате често освајају ученици из практичне наставе у трогодишњим смеровима.Такође, кроз различите креативне радионице у оквиру пројекта „ Мостови толеранције – Пријатељи деце Инђија“, ученици наше школе развијају свест о толеранцији и дискриминацији и тиме доприносе смањењу вршњачког насиља. У склопу овог пројекта, који су водили професори наше школе, ученици већ неколико година одлазе у Швајцарску. Разни пројекти су реализовани са Колпинг друштвом из Новог сада. Ове године планиран је и пројекат под називом „Српско-словачки бисери“ који су осмислили професори и ученици наше школе у сарадњи са локалном самоуправом и планира се одлазак ученика у Словачку. 1997-07-09 Датум оснивања школе Инђија Сремски Нови Сад Средња школа
1420 34 22410 Пећинци Школска 8а 337150 Tehnička škola Milenko Verkić - Neša Техничка школа Миленко Веркић - Неша 8126356 Редовна школа Споменка Ракић http://www.tspecinci.rs 022436146 022435279 2 4,10,11 154,155,165,171,175,177,178,179,180,181,182,184,190,197,571,572,587,766,1602,1612,1614,2018 Техничка школа ,,Миленко Веркић Неша`` из Пећинаца је једина средња школа у општини Пећинци која је веома разуђена. Почела је са радом школске 1976/77.г. и уписивала профиле из подручја рада машинство и обрада метала. Школске 1987/88.г. школа је уписала прву генерацију ученика за природно-математичку струку. Школске 1990/91.г. школа уписује само ученике за подручје рада Машинство и обрада метала.Школске 1994/1995 уписује прву генерацију економских техничара и трговаца а од 2004/2005 прву генерацију туристичких техничара, а 2012/2013 прву генерацију техничара за компјутерско конструисање а од 2014/2015 уписујемо једини у Србији индустријске механичаре и међу првима развијамо кооперативне моделе образовања са елементима дуалног система а на иницијативу Bosch, a уз помоћ Министарства просвете науке и технолошког развоја. Исте године отварамо радионицу где су у опремање уложили локална самоуправа, GIZ, компанија ROBERT BOSCH на чију иницијативу je и основан профил. На отварању радионице част својим присуством су нам указали министар просвете,министар привреде,представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја/ЗУОВ, привредне коморе Србије, привредне коморе Немачке, владе Немачке,ГИЗ-a-учествовали у обнови школске радионице, организовању многобројних обука,конференција, Bosch-a-који су донирали одређену опрему школи и који ће и ове године донирати опрему која би се користила у обуци и на завршном испиту, школске управе Нови Сад, покрајински секретар, председница општине, представници локалне самоуправе koja je учествовала у обнови радионице ,многих компанија/ Boshc, Agena tehnology, Frezal, Sunoko, Termomont, Luki komerc, Sоко inženjering, Тримо, Kleemann,./, директори и представници основних школа,, представници медија. За школску 2015/2016. године Техничка школа ,,Миленко Веркић Неша,из Пећинаца образује за подручје рада Машинство и обрада метала, следеће образовне профиле: механичар грејне и расхладне технике,и аутомеханичар ,по једно одељење у сваком разреду, алатничар, једно одељење у првом и трећем, разреду, заваривач, у другом разреду, индустријски механичар, једно одељење у првом, другом и трећем разреду, све у трогодишњем образовању/ у првом разреду су се уписале 3 девојчице што је добро јер не постоје мушки послови и компанија Bosch и остале компаније подржавају родну равноправност, као и једно одељење образовног профила машински техничар за компјутерско конструисање, у четвртом разреду.У подручју рада Економија, право и администрација, за образовни профил економски техничар, IV степен стручне спреме, уписано је по једно одељење I и II разреда и по два одељења III и IV разреда.У подручју рада Трговина, угоститељство и туризам за образовни профил туристички техничар IV степен стручне спреме уписано је по једно одељење у I, II, III и IV разред, а за образовни профил трговац III степен стручне спреме, уписано је по једно одељење I, II и III разреда.Освојили смо интернационалну награду у Италији/област књижевност У Дуину, два пута смо били други на републичком такмичењу из основа економије, више пута били у првих десет на републичким такмичењима из пословне економије и рачуноводства. Школа студиозно и систематски спроводи спортска такмичења, хуманитарне и еколошке акције. У општини има велики број предузећа због доброг географског положаја и због добре инфраструктуре, чак више него у неким градовима због чега су општина и школа веома срећни јер могу да са тим предузећима направе одрживе пројекте тј. пројекте школовања ученика на опште задовољство. Школа учествује у пројектима који едукују у борби против насиља, пројектима инкулузије, пројектима родне равноправности на којој заједно ради са предузећима на територији општине и многим другим. Наставници машинске групе предмета учествују заједно са представницима ЗУОВ-а и представницима предузећа/Bosch i Agena, наставницима школе Иван Сарић из Суботице која је ове године увела овај образовни профил, на изради приручника по којем ће се полагати завршни испит за образовни профил индустријски механичар. Школа 2016. слави јубилеј 40 година постојања. 1976-10-16 Датум оснивања. Пећинци Сремски Нови Сад Средња школа
1421 35 22400 Рума Партизанска бб Gimnazija Stevan Puzić Гимназија Стеван Пузић 8196109 Редовна школа Бранислава Коњевић http://www.gimnazija-ruma.rs 022474515 022474515 2 16 685,686 Гимназија "Стеван Пузић" Рума има традицију дугу више од једног века. Почела је са радом 7. октобра 1912. године и до данас ради без прекида. У Гимназији ради 16 одељења друштвено-језичког и општег смера. Постоји неколико мултимедијалних учионица, кабинета и библиотека са преко 15 000 књига. 1912-10-07 Гимназија у Руми је почела да ради тога датума, и од тада ради без престанка. Рума Сремски Нови Сад Средња школа
1422 35 22400 Рума Вука Караџића 70 330792 Srednja poljoprivredno-prehrambena škola Stevan Petrović - Brile Средња пољопривредно-прехрамбена школа Стеван Петровић - Бриле 8026424 Редовна школа Милан Пуповац http://www.poljskolaruma.edu.rs 022474784 022470944 2 1,6 1,3,5,12,15,1637 Тренутно Средња пољопривредно-прехрамбена школа „Стеван Петровић-Бриле“ има ученикe распоређене у 11 одељења. Од тога су 9 одељења четвртог степена стручне спреме, 2 одељењa је трећег степена стручне спреме. Основна делатност школе је стручно образовање и васпитање за рад и даље школовање од првог до петог степена стручне спреме за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране. Школа је верификована за следећие образовне профиле: IV степен стручне спреме (4 године) – пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, техничар за биотехнологију, техничар хортикултуре, техничар за заштиту животне средине. На IV степену, (3 године) - месар, пекар. 1965-01-29 Оснивање школе Рума Сремски Нови Сад Средња школа
1423 35 22400 Рума Вука Караџића 70 330792 Srednja tehnička škola Milenko Brzak - Uča Средња техничка школа Миленко Брзак - Уча 8026416 Редовна школа ИГОР САДРИЈА http://www.srednjatehnicka.edu.rs 022474716 022474716 2 4,5 165,175,178,182,267,278,281,285,287,705 Средња техничка школа "Миленко Брзак- Уча" у Руми основана је 1961. године, када је према одлуци бр. 01/1-16236/1-61 у регистар заведена под називом Техничка школа "Миленко Брзак- Уча" машинског и електротехничког смера.Данас прима преко 350 ученика у оквиру 10 образовних профила.Настава се одвија у савременим учионицама, кабинетима и радионицама. Поседује фискултурну салу и уређене терене за одбојку, кошарку, мали фудбал и атлетику. Рума Сремски Нови Сад Средња школа
1424 35 22400 Рума Партизанска бб 330987 Srednja stručna škola Branko Radičević Средња стручна школа Бранко Радичевић 8196117 Редовна школа Мирко Зрнић http://www.srednjabr.edu.rs 022479033 022479033 2 7,10,11,15 395,399,572,573,574,587,588,590,674,675,1515,2068 ССШ Бранко Радичевић у Руми основана је маја 1990. године. Временом је израсла у средњу стручну школу, која образује, васпитава и стручно оспособљава ученике у 4 подручја рада са укупно 8 образовних профила односно занимања. 1990-03-28 Дан школе (28. март), датум рођења нашег песника Бранка Радичевића по коме школа носи име. Рума Сремски Нови Сад Средња школа
1425 36 22000 Сремска Митровица Светог Саве 2 320508 Mitrovačka gimnazija Митровачка гимназија 8195242 Редовна школа Мирјана Ђорђевић http://www.gimnazijasm.edu.rs 022610390 022621285 5 16 684,685,686,1647,1648,1667 Исцртавајући портрет Митровачке гимназије враћамо се 178 година уназад, када је 2. јула 1838. године, наредбом Дворског ратно већа, у Митровици, при главној троразредној школи, отворено и прво одељење четвртог разреда. Новембра исте године ово одељење је и званично започело са радом. Био је то почетак исписивања биографије једне од најстаријих и најугледнијих образовних институција на овим просторима.\r\nСадашња Гимназија има шест смерова: друштвено – језички, природно – математички, општи тип, општи тип - билингвално на енглеском језику, одељења обдарених ученика у рачунарској гимназији и одељењa информатичког смера – 26 одељења, укупно 700 ученика и 64 запосленa.\r\nСваке године се укључујемо у пројекте који подразумевају партнерство међу школама и међусобну размену ученика. \r\nМитровачка Гимназија је истовремено најстарија, али и идејама најмодернија школа у овом делу Србије. Она је и прошлост и будућност. Гимназија је увек била и остала школа у центру, трајање је показало да је она велики и неисцрпни резервоар памети, а данас је и стара дама која се не стиди својих 178 успешних година. 1838-04-12 датум оснивања школе Сремска Митровица Сремски Нови Сад Основна и средња школа са домом
1426 90 15300 Лозница Саве Ковачевића 1 261137 Srednja škola Sveti Sava Средња школа Свети Сава 7350686 Редовна школа Гордана Тадић http://svetisavalo.wordpress.com 015878180 015882086 2 1,6,7,14,15 4,317,324,633,637,674,675,1501,1502,1512 Године 1987. дошло је до издвајања Хемијско-текстилне техничке школе из Школског центра "Вујо Матић" у Лозници. Школа је под називом ООУР-а за усмерено образовањ и васпитање " Жикица-Јовановић Шпанац" у саставу РО за усмерено образовање и васпитање "Лозница" радила у времену од школске 1987/88. па до краја школске 1989/90. године. У јуну 1990. године школа се издваја из РО усмереног образовања и васпитања "Лозница" и од 1. 9. 1990. године почиње да ради под називом Хемијско-текстилна техничка школа. Од 1.9.2007. године школа мења име у Средња школа “Свети Сава”. У првој години рада школа је имала 27 одељења редовних ученика, да би се тај број повећао на 32 одељења у школској години 1991/1992. Број одељења наредних година се смањио, да би се увођењем новог подручја рада Личне услуге 1996. године и уписом ученика у подручје рада Здравство и социјална заштита број уписаних одељења школске 1999/2000. године повећао на 34. У сарадњи са Министарством просвете и локалном заједницом школа је 28.12.2009. верификовала подручје рада Здравство и социјална заштита. У овој школској години уписано је 28 одељења. Целокупну образовну и васпитну делатност у школи обавља 55 наставника у сталном радном односу, 14 наставника запослених на одређено време, 12 наставника ангажованих по уговору о извођењу наставе у подручју рада здравство и социјална заштита, 1 помоћни наставник, 2 стручна сарадника, директор, помоћник директора, секретар, шеф рачуноводства, 2 административно- техничка радника, домар и 9 помоћних радника. Укупно запослених и ангажованих радника у Школи је 100. 1987-01-01 Тог датума Школа је постала самостална, дошло је до издвајања Хемијско-текстилне техничке школе из Школског центра "Вујо Матић" у Лозници. Лозница Мачвански Ваљево Средња школа
1427 91 15314 Крупањ Вука Караџића 16 264559 Srednja škola Средња школа 7120346 Редовна школа Драган Дојић http://www.srednjaskola.edu.rs 0157581143 0157581143 2 4,5,11,16 178,179,182,278,587,686 Школа је основана 1965. године као Гимназија. Времена су се мењала, а са њима увођена нова подручја рада и образовни профили. Данашњи назив Средња школа носи од 2005. године. Она је мешовита и једина средња школа на територији општине Крупањ. Образовно-васпитни рад се одвија у две смене, у две школске зграде, две радионице, фискултурној сали и спортским теренима у непосредној близини школе, као и предузећима на подручју општине Крупањ. Ученици школе постижу одличне резултате у учењу, а од резултата на такмичењима у претходне три године истичемо сребрну медаљу на Међународној хемијској олимпијади 2013. године, бронзану медаљу на Међународној хемијској олимпијади 2014. године, прво место на Републичком такмичењу из основа електротехнике и друго место на Републичком такмичењу из физике у 2015. години. По завршетку школовања, ученици се без проблема уписују на факултете и више школе. Наставници школе редовно раде на унапређивању наставе, а близу трећине њих су њени бивши ученици. Крупањ Мачвански Ваљево Средња школа
1428 92 15320 Љубовија Дринска бб 268301 Srednja škola Vuk Karadžić Средња школа Вук Караџић 7169795 Редовна школа Milan Jovanović http://sskolaljubovija.rs 015561868 01505610773 2 10,11,16 571,572,573,574,587,686 Основана 1964 године. Образовни профили школе се гимназија,трговац, кувар,конобар,туристички техничар и економски техничар. Ученици школе постижу изузетне резултате на такмичењима освајајући прва и друга места на Републичким тамичењима, међународним олимпијадама. при упису на факултете ученици се у великом броју уписују на студенте који се финансирају из буџета. 1964-11-08 Датум оснивања Љубовија Мачвански Ваљево Средња школа
1429 93 15000 Шабац Масарикова 13 Šabačka gimnazija Шабачка гимназија 7120460 Редовна школа Маријана Исаковић http://sabackagimnazija.edu.rs 015350286 015360570 2 16 684,685,686,1647,1667,2135 Шабачка гимназија ће ускоро прославити 180 година свога постојања. Основана је 1837. године као симбол препознавања значаја образовања у тадашњој Србији. Школа је делила судбину народа, мењала називе заједно са именима држава, а увек стамено трајала и обављала своју просветитељску мисију.\r\nПолугимназија шабачка, Гимназија господина Јеврема Обреновића, Српска краљевска гимназија, Подрињска гимназија, Виша мешовита гимназија, Гимназија Вера Благојевић су називи забележени у архивама, али и ђачким сведочанствима. \r\nДанас се школа зове Шабачка гимназија и представља образовно и културно седиште града, полазну станицу у свет науке и уметности својих ђака. Поносимо се изузетним резултатима генерација, бројним наградама ученика и професора у свим областима образовања и васпитања, а све у славу школе и града. 1837-11-08 Датум оснивања Шабац Мачвански Ваљево Средња школа
1430 93 15000 Шабац Масарикова 29 272044 Ekonomsko-trgovinska škola Економско-трговинска школа 7120192 Редовна школа Велимир Кузмановић http://www.ekonomskasabac.znanje.info 015350274 015350270 2 10,11 567,570,572,573,574,575,587,588,590,591,731,766,1529,2028,2029,2030,2033 Школа је почела са радом 13.08.1947. године. иницијативом Министарства трговине и снабдевања, а на основу Одлуке Владе Народне Републике Србије о отварању средњих стручних школа број 725, када је основана у Шапцу Државна трговачка академија. Почетком школске 1974/75. год. школа је регистрована као Образовни центар за економске кадрове. који 1979. год. добија назив "Први мај". Због повећања броја ученика 1976. године је изграђена нова школска зграда са 10 учионица. Од почетка 1994. год Школа економско-паравне струке "Први мај" мења назив у Економско-трговинска школа Шабац Данас школу чине две школске зграде и нова спортска хала. Настава се изводи у кабинетима, класичним и специјализованим учионицама. Кабинетска настава заступљена је за следеће наставне области:пословну информатику, трговинско пословање, куварство и услуживање, савремену пословну кореспонденцију, рачунарство и информатику, рачуноводство. Сви ови кабинети опремљњни су са 110 рачунара, према нормативима који важе за нови наставни план и програм. Стара зграда је задужбина Стане Милановић и налази се под заштитом државе. Данас школа образује редовне и ванредне ученике у следећим подручјима рада: 1. Eкономија, право и администрација 2. Tрговина, угоститељство и туризам Школа има и образовне профиле пословни администратор, финансијски администратор, комерцијалиста који чине део Пројекта реформе стручног образовања у Србији и резултат су сарадње са немачком Организацијом за техничку сарадњу (ГТЗ) и Министарством просвете. Практичне вештине потребне за обављање финансијско-рачуноводствених послова и послова у велетрговини и спољњној трговини, ученици стичу у виртуелним предузећима, у којима се симулирају послови стварних предузећа. Поносни смо на до сада остварене резултате како на окружним и републичким такмичењима, тако и на успеху који наши ученици постижу на свим факултетима. Школа је више пута освајала републичке награде из математике, пословне економије, основа економије, реторике и беседништва, симулације судског процеса, као и на спортским такмичењима. 1947-06-14 Школа је одредила 14. јун за обележавање дана школе јер је на тај дан Стана Милановић оставила тестамент којим поклања зграду за школовање шабачке омладине. Шабац Мачвански Ваљево Средња школа
1431 93 15000 Шабац Цара Душана 9 271712 Medicinska škola Dr. Andra Jovanović Медицинска школа Др. Андра Јовановић 7120583 Редовна школа Доц.др Aлександар Пајић https://www.medicinskasabac.edu.rs 015342175 015342177 2 14 633,634,635,636,637,639,640,641,642,643,644,732,734,751,757,759,760,764,2031 Медицинска школа "Др Андра Јовановић" у Шапцу почела је са радом 1946. год., Одлуком Министарства здравља Народне републике Србије, бр. 28365 од 20. 09. 1946. год. под називом ''Државна школа за медицинске сестре у Шапцу''. Школа је почела са радом у садашњој згради 1948. год. Зграду је о свом трошку подигао лекар Андра Јовановић. Дограђена је, први пут 1958. год, а нови део је подигнут 1970. год. Школа је регистрована код Привредног суда у Ваљеву, бр. XI 179/89. год, а верификована од Министарства просвете републике Србије, бр. 022-05-233/94-03, од 06. 04. 1994. год. Школа је уписана у регистар средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије, а према Одлуци о мрежи средњих школа у Републици Србији коју је донела Влада Републике Србије, објављеној у Службеном гласнику РС бр. 7/93....40/2003. год. У току 1997. год. на новом делу школске зграде је дограђен спрат, чиме су добијене три учионице, два кабинета и просторија за друштвене активности. Добијена површина износи 620 м2. У поткровљу је добијен простор од 350 м2 за кабинете. Изградњом спрата коначно је завршен нови део школске зграде, чија је изградња почела 1970. год. и на тај начин је, привремено, решен недостатак простора у школи. Од 2003. год. школи је враћено име њеног задужбинара "Др Андра Јовановић". Школска зграда располаже простором за образовно-васпитни рад, који према Правилнику о условима у погледу простора, опреме и наставних средстава, задовољава све услове и потребе. Сматрамо да су објекти за образовно-васпитни рад врло добре опремљености и континуирано се ради на њиховом осавремењавању у складу са исказаним потребама и расположивим финансијским средствима. Последњих школских година интезивно се ради на осваремењивању наставног простора па се настава сада одвија у новоопремљеним кабинетима Са посебним задовољством и поносом истичемо да је у Медицинској школи ''Др Андра Јовановић'' у Шапцу реализовано спољашње вредновање квалитета рада Школе, од стране тима просветних саветника Школске управе Ваљево 26. и 27. марта 2015. године и крунисано је добијањем највише оцене за квалитет рада – четворке. 1946-12-13 Школа је почела са радом 1946. год. Као Дан школе слави се датум рођења задужбинара, др Андре Јовановић, чије име носи - 13 децембар. 2016. год. славимо јубилеј - 70 година успешног рада. Шабац Мачвански Ваљево Средња школа
1432 93 15000 Шабац Бањичких жртава 2, Шабац 272123 Tehnička škola Техничка школа 7121334 Редовна школа Чедомир Смиљанић http://tehskolasabac.edu.rs 015347291 015347291 2 4,5,8,9 154,165,171,175,177,179,180,182,190,197,267,271,272,277,278,281,282,283,285,287,451,458,460,464,466,469,518,534,705,730,768,1505,1520,1616,1658,1660,2005,2016,2018,2039,2046,2049,2056,2060,2062,2065,2066,2080,2087,2088 Техничка школа Шабац је, према неким сазнањима, основана давне 1907. године, одлуком Еснафа занатлија Шапца, за потребе производно-занатских делатности у Мачви и Подрињу. Дакле, наша школа је на неки начин правни следбеник и настављач традиције школовања кадрова за привреду.У различитим образовним профилима школа нуди стицање квалитетног општег и практичног знања кроз наставне и ваннаставне активности. У складу са тим ми као и ранијих година успешно припремамо ученикe за виши степен образовног процеса, подстичемо креативност и лични развој ученика и наставника и негујемо свест о правима и одговорностима. Школа поседује 7 машинских радионица, 5 за праксу у електротехничкој струци, 2 за саобраћајну струку, једна за грађевинску струку, столарску и две канцеларије за наставнике. У дворишту се налазе спортски терени (кошаркашко, одбојкашко и рукометно игралиште) и парковске површине.\r\nНа међународном фестивалу знања и иновација који се већ 28 година одржава у Новом Саду наша школа претходне 2 године осваја златну медаљу која је лиценцирана од стране Светске организације за интелектуалну својину из Женеве.\r\nПрисуством на обукама, семинарима и стручним скуповима наставници и стручни сарадници су претходних година унапредили своје вештине пре свега у подручју побољшања дисциплине ученика и праћења и самовредновања постигнућа ученика.\r\nУ циљу боље размене информација са ученицима и родитељима редовно се ажурира сајт школе и фејсбук страница школе, а корисне информације могу се прочитати у школском листу Техникум. \r\n\r\n\r\n 1907-10-10 Датум оснивања Шабац Мачвански Ваљево Средња школа
1433 93 15000 Шабац Хајдук Вељкова 10 272424 Stručna hemijska i tekstilna škola Стручна хемијска и текстилна школа 7168381 Редовна школа Влада Кекић http://hem-tex-skola.com 015352730 015352766 2 3,6,7,15 308,309,317,394,399,402,674,675,676,1501,1502,1508,1578,1611 Стручна хемијска и текстилна школа у Шапцу основана је 1947. године као Индустријска школа у трогодишњем трајању и то, као школа интернатског типа. У периоду од 1956. до 1959. године школа је имала карактер стручне школе за брзо оспособљавање кадра за потребе ХИ „Зорка“. У том периоду направљена је нова зграда школе, лабораторије и радионице, па школа прераста у Средњу техничку школу. Од 1993. године школа функционише као средња стручна школа са малим променама у подручјима рада и образовним профилима. Данас се у школи образују ученици у оквиру три подручја рада: хемија, неметали и графичарство, текстилство и кожарство и личне услуге са шеснаест образовних профила. У оквиру школског простора је велика фискултурна сала и посебна зграда са школским хемијским лабораторијама у којима се реализује настава вежби стручних предмета, затим школске радионице: фризерски и педикир-маникир салони у којима се реализује део практичне наставе. Школа располаже завидним фондом књига која је ученицима и запосленима на располагању. Наши наставници се континуирано стручно усавршавају чиме подижу ниво своје наставе. Ученици наше школе су ангажовани у раду различитих секција и учествују на такмичењима стручних предмета и спортским такмичењима на којима постижу запажене резултате. 1947-06-26 Одлуком владе ФНРЈ број : 3767 од 26.06.1947.године донет је акт о оснивању Школе . Шабац Мачвански Ваљево Средња школа
1436 93 15000 Шабац Добропољска 5 271702 Škola primenjenih umetnosti Школа примењених уметности 6943799 Редовна школа Невенка Ђокић http://spu.edu.rs 015302790 015302790 2 13 619,620,624,625,626,627,628,1526,1556,1557,1668,1669 Школа примењених уметности је четворогодишња, средња, уникатна школа, која у области културе и уметности, кроз неговање старих, разноврсних уметничких заната утиче на очување традиције и духовности младих људи али и шире заједнице. Школа примењених уметности је јединственог карактера у нашој земљи, како по броју образовних профила, тако и по томе што је једина која негује неке од уметничких заната и на тај начин доприноси очувању традиције и духовности. У Школи су заступљени следећи образовни профили: 1. конзерватор културних добара – позлатар 2. конзерватор културних добара – препаратор зидног и штафелајног сликарства 3. стилски кројач 4. грнчар 5. дрворезбар 6. јувелир уметничких предмета 7. аранжер 8. клесар 9. фирмописац - калиграф 10. гравер уметничких предмета Школа примењених уметности је оцењена највишом оценом од стране Тима за спољашње вредновање у свих 7 области квалитета рада установе. 1993-05-26 датум оснивања Шабац Мачвански Ваљево Средња школа
1437 94 15350 Богатић Јанка Веселиновића 1 276214 Mačvanska srednja škola - Bogatić Мачванска средња школа - Богатић 7264828 Редовна школа Милица Дражић http://www.srednjabogatic.edu.rs 0157786412 0157786202 2 1,4,9,10,11 1,3,4,15,16,154,165,171,175,177,179,182,184,518,572,574,587,588,705,715,1601,1615,2025 Школа је основана 1978. године. " Мачванска средња школа" је једина средња школа у општини и налази се у центру Богатића. У оквиру школског дворишта су спортски терени за мале спортове: рукомет, кошарку, мали фудбал, тенис, одбојку... У току је изградња фискултурне сале. У школи се образују ученици у широком дијапазону образовних профила: ветеринарски техничар, финансијски техничар, економски техничар, машински техничар за компјутерско конструисање, машински техничар моторних возила, аутомеханичар, инсталатер, техничар друмског саобраћаја и кувар. Ученици постижу изузетне резултате на Републичким такмичењима. Остварена је изузетна сарадња са локалном заједницом, приватним предузећима у којима ученици обављају практичну наставу. Школа располаже са најсавременијим наставним средствима. Планови Школе су да се развија, да образује образовне профиле у складу са потребама општине и савременим токовима у друштву. Запослени у школи се непрекидно стручно усавршавају. Богатић Мачвански Ваљево Средња школа
1438 95 15220 Коцељева Доситејева број 1 000000 Srednja škola Средња школа 7293500 Редовна школа Верољуб Матић http://sskoceljeva.rs 015556395 015556315 2 1,4,11,15 1,165,179,180,182,587,674,675 Средња школа у Коцељеви почела је са радом као средња школа за усмерено образовање и васпитање "Вељко Влаховић" 1.септембра 1980. године, а од 9.10.2007. године ради под именом "Средња школа". Подручја рада у којима се образују ученици су: -Машинство и обрада метала, -Пољопривреда, производња и прерада хране, -Економија,право и администрација, -Трговина и угоститељство. -Личне услуге. Важан предуслов за квалитетан образовно-васпитни рад је опремљеност школе. Школа има површину од око 2000 м2 и поседује опремљене учионице,припремне просторије,радионице, фризерски салон за практичну наставу, два кабинета са рачунарима,библиотеку, амфитеатар са 120 места,спортске терене. Наставу обавља стручни кадар. Школа поред образовања има за циљ формирање свестраније личности ученика и обогаћивање њихових духовних вредности. У школи се поклања велика пажња културном животу што показује велико интересовање ученика за ваннаставне активности (посете сајмовима, одлазак у позориште,излети и екскурзије) и велики број секција које раде у школи (библиотечка, спортске секције, драмска, рецитаторска,музичка,историјска,шаховска). Коцељева Мачвански Ваљево Средња школа
1440 97 15318 Мали Зворник Краља Петра првог 12 266034 Srednja škola Mali Zvornik Средња школа Мали Зворник 7306709 Редовна школа Милош Тимотић http://srednjaskolamz.edu.rs 015471003 015472277 2 10,11,15,16 571,587,590,674,675,686 Мали Зворник Мачвански Ваљево Средња школа
1442 100 37000 Крушевац Топличина 1 670907 Gimnazija Гимназија 7102968 Редовна школа Биљана Дачић http://gimnazija.org.rs 037427208 037427179 2 16 684,685,1648,1667,2135 1865-06-09 Указ књаза Михајла Обреновића о оснивању Гимназије у Крушевцу. Крушевац Расински Крушевац Средња школа
1443 100 37000 Крушевац Чеховљева 1 Ekonomsko-trgovinska škola Економско-трговинска школа 7352689 Редовна школа Владимир Томашевић http://ekonomskaks.edu.rs 037492658 037443164 2 10,11 567,572,587,588,590,592,731,766 Економско-трговинска школа у Крушевцу везује свој почетак за Државну трговачку академију основану Указом краља Петра II Намесника на предлог министра трговине и индустрије бр. 21201 од 21. маја 1939. год. Почела је да ради у згради која је припадала трговачкој омладини и у њој је радила све до окупације. Основана је са задатком да школује кадар за потребе привреде и друштвених делатности. Била је то трећа економска школа у Србији која није престајала са радом ни у дане рата. Данас школа има укупно 1022 ученика и 35 одељења у два подручја рада : Економија, право и администрација – образовни профили: – пословни администратор – 1 одељење IV степен, – финансијски администратор – 1 одељење IV степен, – економски техничар – 2 одељења IV степен и – финансијски техничар – 1 одељење IV степен – правни техничар – 2 одељења IV степен Трговина, турузам и угоститељство – образовни профили: – трговац – 1 одељење III степен, – трговински техничар - 1 одељење IV степен. Одељење ван седишта делатности у Ћићевцу школске 2015/16. године школује: – образовни профил економски техничар – 1 одељење IV степена. 1939-05-21 Указом краља Петра II од 21.05.1939.године основана је Државна трговачка академија у Крушевцу. Крушевац Расински Крушевац Средња школа
1444 100 37000 Крушевац Ћирила и Методија 22 670437 Medicinska škola Медицинска школа 7611692 Редовна школа Горан Ристић http://www.medicinska.edu.rs 037440319 037430039 2 14 633,635,637,640,641,644,732,759,764 Медицинска школа у Крушевцу је школа дуге традиције. Основана је 1948. године. Тада је почела са једним одељењем лекарских помоћница, а наредних година уписивала је онолико одељења колико је могло да се смести у интернат, јер је школа била интернатског типа. Из године у годину број одељења и занимања се повећавао. Медицинска школа данас је савремена, модерна школа коју похађа нешто мање од 800 ученика, распоређених у 24 одељења и 6 образовних профила. Ученици ове школе стичу неко од звања: медицинска сестра – техничар, физиотерапеутски техничар, фармацеутски техничар, зубни техничар, гинеколошко акушерска сестра, медицинска сестра – васпитач. Настава се реализује у пристојном учионичком простору и добро опремљеним кабинетима за реализацију вежби из одговарајућих стручних предмета. 1948-01-27 Почетак рада Медицинске школе Крушевац Расински Крушевац Средња школа
1445 100 37000 Крушевац Чеховљева 1 Politehnička škola Milutin Milanković Политехничка школа Милутин Миланковић 7352719 Редовна школа Надежда Миловановић http://tehnicka-skola.edu.rs 037492657 037417707 2 2,7,8,13 62,395,399,451,464,466,624,625,689,2049,2068 Политехничка школа " Милутин Миланковић " основана је под именом "Техничка школа" 1.априла 1991.године. Име је променила 1.септембра 2015.године. У школи постоје четири подручја рада: 1.Геодезија и грађевинарство 2.Шумарство и обрада дрвета 3.Текстилство и кожарство 4.Култура и јавно информисање Крушевац Расински Крушевац Средња школа
1446 36 22000 Сремска Митровица Ђуре Даничића 2 321230 Ekonomska škola 9. Maj Економска школа 9. Мај 8015791 Редовна школа Синиша Јукић http://www.es.edu.rs 022615320 022625323 2 10,11 569,571,574,587,590,731,766 Сремска Митровица Сремски Нови Сад Средња школа
1447 36 22000 Сремска Митровица Јупитерова 26 321004 Medicinska škola Draginja Nikšić Медицинска школа Драгиња Никшић 8195269 Редовна школа Ђуро Маричић http://www.medicsm.edu.rs 022625525 022624200 2 14,15 633,635,636,637,641,642,643,644,674,675,734 1959-03-19 датум оснивања Сремска Митровица Сремски Нови Сад Средња школа
1448 36 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 3 320503 Prehrambeno-šumarska i hemijska škola Прехрамбено-шумарска и хемијска школа 8112622 Редовна школа Небојша Огњеновић http://www.psh-skola.edu.rs 022622352 022622352 2 1,2,6 4,12,15,59,60,317,1501,1502,1504,1542,1559,2007 Сремска Митровица Сремски Нови Сад Средња школа
1449 36 22000 Сремска Митровица Змај Јовина 29 320504 Srednja tehnička škola Nikola Tesla Средња техничка школа Никола Тесла 8061173 Редовна школа Милисав Даничић http://nikolateslasm.edu.rs 022639167 022639167 2 4,5,8 154,155,165,171,175,177,178,179,180,182,184,190,196,267,269,276,277,278,281,285,451,458,460,464,466,469,470,689,1541,1602,1617,2005,2019,2049 Pod nazivom Mašinska-tehnička škola Sremska Mitrovica počela je sa radom školske 1961/62. godine. Godinu dana kasnije u školu je uveden i elektro-odsek. Razvojem industrije u Sremskoj Mitrovici razvijala se i Tehnička škola koja je kasnije bila s svim mašinskim i elektrostrukama za tehničare i kvalifikovane radnike. Ovoj školi je1966. godine pripojena škola za visoko kvalifikovane radnike, koja je obrazovala kadrove za potrebe industrije sve do 1974. godine. Tehnički školski centar “Nikola Tesla” sa svim strukama mašinskim i elektro, pretrpeo je sve reforme da bi danas pod istim nazivom slavnog naučnika egzistirao kao srednja tehnička škola u kojoj ima blizu hiljadu učenika u 36 odeljenja sa oko 90 zaposlenih. Trenutni prostor koje koristi Srednja tehnička škola “Nikola Tesla” u Sremskoj Mitrovici su dve lokacije. Prva, gde se obavlja teorijska nastava, je u zgradi Više škole za obrazovanje vaspitača, u ulici Zmaja Jovina 29, a druga, gde se obavlja praktična nastava i deo teorijske nastave je zgrada preko pruge u Planinskoj 2, pored Doma učenika. Сремска Митровица Сремски Нови Сад Средња школа
1451 37 22300 Стара Пазова Светосавска 5 340488 Gimnazija Branko Radičević Гимназија Бранко Радичевић 8228426 Редовна школа Мирослав Опавски http://stapgim.edu.rs 022310271 022310271 2 16 686 Гимназија "Бранко Радичевић" је у више наврата обнављана и то непосредно после рата 1946. године, а затим и 1962. године под називом “25 мај“ са седиштем у згради у улици Ђуре Ђаковића (данас Карађорђева), као гимназија друштвено- језичког и природно-математичког смера, да би се 1970. године преселила у нову зграду у улици ЈНА (данас Светосавска) у којој се и данас налази. Од 1990. године, па све до данас, носи име нашег истакнутог песника Бранка Радичевића. Данас је гимназија “Бранко Радичевић“ гимназија општег смера, која има 16. одељења, 415 ученика и 44 професора. Налази се у самом центру града у Светосавској улици број 5 у склопу средњошколског центра који чине још Економско- трговинска и Техничка школа. 1918-09-01 Датум оснивања прве Гимназије у Старој Пазови. Стара Пазова Сремски Нови Сад Средња школа
1452 37 22300 Стара Пазова Светосавска 5 340488 Ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić Економско-трговинска школа Вук Караџић 8170649 Редовна школа Драгослава Мићић http://www.etsvuk.rs 022310799 022310035 2 10,11 567,572,573,574,587,588,590,591,731,766,2028,2033 Економско-трговинска школа “Вук Караџић” Стара Пазова основана је 1956. године. У току свог постојања школовала је многе генерације ученика у подручјима економије, права и администрације као и трговине, угоститељства и туризма. Образовни профили су мењани у складу са потребама привреде и заинтересованошћу ученика и родитеља. Школа данас има 19 одељења, ученици које уписује су са општина Стара Пазова, Инђија, Земун и Пећинци. Школа ужива дугогодишњи углед , који сви запослени својим залагањем настоје да одрже и увећају. Ученици стичу веома добро образовање, што показују резултати уписа на факултете и високе школе различитих подручја рада на којима настављају даље школовање. Посебан успех школе су резултати на републичким такмичењима, где ученици годинама освајају и прва и друга и трећа места, а предмети где су најјачи су математика, основи економије и словачки језик. Мото школе је ''Поглед у будућност'', а наша мисија је да то ученицима заиста и пружимо. 1956-11-08 Школа је почела да ради 01.09.1956.године, али јубилеј - 60 година рада школе - ћемо обележити на Дан школе који је 08. новембра Стара Пазова Сремски Нови Сад Средња школа
1453 37 22300 Стара Пазова Светосавска 5 340488 Tehnička škola Техничка школа 8170622 Редовна школа Лазар Ђукић http://nema 022310641 022310641 2 3,4,6,7,9 154,155,165,171,175,177,178,179,180,181,182,184,189,190,197,320,321,323,324,333,393,399,518,705,747,1578,1602,1658,1660 Техничка школа наставља традицију Школе ученика у привреди која је основана 1951. године као израз потребе за кадровима занатске струке у општини и шире. Све промене које су се дешавале у друштву остављале су трага и на школу. Тако је школа од 1951 године до данас прошла кроз неколико трансформација. Од школске 1984/1985 године од три постојеће средње школе у Старој Пазови, формирана је једна средња школа као Центар за образовање стручних радника „ 25. мај“ са много струка, да би школске 1987/1988 године дошло до издвајања машинске и текстилне средње школе са називом „25. мај“. Школа је 1994 године променила назив у Техничка школа. У школској 2002/2003 години оформљено је ново подручје рада- Хемија, неметали и графичарство, и уписана прва генерација ученика. У школској 2015/2016 години Техничка школа има18 одељењa и 405 ученика, као и два нова образовна профила, и једно нови подручје рада:техничар друмског саобраћаја и техничар за графичку припрему. Техничка школа је уписана код Привредног суда у Сремској Митровици, решењем број Фи-21794 од 24.02.1994. године у регистру-судском улошку број 1-445. Стара Пазова Сремски Нови Сад Средња школа
1454 38 22240 Шид Лазе Костића 2 326430 Gimnazija Sava Šumanović Гимназија Сава Шумановић 8215618 Редовна школа Љубица Радишић http://www.gimnazijasid.znanje.info/ 0222712529 0222712529 2 11,16 587,685,686 Шид Сремски Нови Сад Средња школа
1455 38 22240 Шид Школска 1 326294 Tehnička škola Nikola Tesla Техничка школа Никола Тесла 8017263 Редовна школа Јово Дрезга http://www.nts.edu.rs 022712503 022712503 2 1,4,5,7,10 1,9,11,12,13,15,165,171,175,177,179,180,182,184,185,278,399,1602,2026 Техничка школа „Никола Тесла„ се налази у Шиду, родном месту сликара Саве Шумановића. Налази се у најлепшем парку, у центру града. То је стручна школа у којој школовање траје три и четири године. Образује ученике за рад, и за наставак школовања на високим школама и факултетима.У њој се школују: пољопривредни техничари, машински техничари за компјутерско конструисање,електротехничари рачнара,бравари и аутомеханичари и трговци. Мисија наше школе је да даљим унапређивањем наставе и учења подстичемо свестрани развој личности ученика, уважавамо различитости, да негујемо позитивне вредности, ненасилну комуникацију и заједничким снагама свих запослених делујемо као просветитељи. У наредним годинама желимо да будемо школа отворена према свима, која ће образовати ученике и оспособљавати их за практичну примену наученог, те самим тим омогућити ученицима да буду конкурентни на тржишту рада. Такође, желимо школу у којој ће настава бити у складу са индивидуалним могућностима ученика. Шид Сремски Нови Сад Средња школа
1456 39 11000 Београд Цара Душана 61 105009 Prva beogradska gimnazija Прва београдска гимназија 7003021 Редовна школа Александар Андрејић http://www.prvabeogim.edu.rs 063377673 0113033714 2 16 684,685 Прва београдска гимназија основана је 18. јуна 1839. године. Током првих 100 година рада више пута је мењалa назив и седиште, да би 1939. године почела прва предавања у згради у којој је и сада смештена. Кроз нашу гимназију прелила се историја просвете, школства и културе српског народа у 19. и 20. веку. Била је један од најзначајнијих ослонаца духовним, научним и цивилизацијским стремљењима на овим просторима. У Првој београдској гимназији се данашње генерације успешно образују и васпитавају на темељима великог и јединственог историјског наслеђа.\\r\\nРазвојни пројекти школе (у последњих пет година):\\r\\nConnecting Classrooms- British council (Повезивање учионица), међународни пројекат који повезује ученике из различитих крајева Европе. Наша школа је испунила тражена очекивања и укључена је у пројекат са још девет школа из Србије и партнерима за сарадњу из Словачке, Немачке и Енглеске, у периоду 2010. - 2013. године.\\r\\nJunior Achievement - Junior Achievement Worldwide (JAW),(ОМЛАДИНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО, Достигнућа младих ), од 2005.год и даље.\\r\\nИстакнути успеси школе:\\r\\n•Престижна места наших ученика на републичким и међународним такмичењима \\r\\n•Висока проходност на све факултете у земљи и иностранству\\r\\n•Велики број хуманитарних акција које су спровели ученици и наставници наше школе \\r\\n.Пристојни услови за рад, велики број квалитетних наставника и фантастични ученици са којима се у наставном и ваннаставном процесу може реализовати свака замисао. 1839-06-18 Датум оснивања Стари град Град Београд Београд Средња школа
1457 39 11000 Београд Краљице Наталије 37 103204 Matematička gimnazija Математичка гимназија 7003030 Редовна школа Срђан Огњановић http://www.mg.edu.rs 0112641378 0113612595 7 16 687 Математичка гимназија основана је 1966. године са идејом да се младим талентовани математичара пруже бољи услови за напредовање. До сада гимназију је завршило преко 7000 ученика, који су касније били најбољи студенти београдског, али и великих светских универзитета и од којих је око 350 касније докторирало. Многи бивши ученици школе су сада професори домаћих, али и престижних светских унверзитета или раде у великим компанијама. На научним олимпијадама из математике, физике, астрономије, информатике и хемије ученици Математичке гимназије освојили су више од 400 медаља, по чему је ова гимназија јединствена у свету. Од 2003. године Математичкој гимназији придодата су и одељења седмог и осмог разреда основне школе тако да тренутно школа има 24 одељења са 500 ученика. Са овом, најталентованијом децом у Србији раде изузетни професори, међу којима и велики број професора универзитета. Осим редовне наставе и припрема за такмичења, у Математичкој гимназији се организују бројне активности са циљем популаризације и развоја математике и природних наука – семинари за наставнике, Школа младих математичара, Летња школа, велико међународно такмичење Куп Математичке гимназије и друго. Стари град Град Београд Београд Основна и Средња школа
1458 39 11000 Београд Цетињска 5-7 106103 Prva ekonomska škola Прва економска школа 7003005 Редовна школа Милибор Саковић http://www.prvaekonomska.edu.rs 0113373488 0113373492 2 11 587,588,1503 Прва економска школа Београд www.prvaekonomska.edu.rs Године 1881. Чех Фрањо Вишек, по одобрењу министра финансија, отвара Трговачко-железничку школу. У школи раде 32 наставника, од којих су тројица доктори наука. Поред опште образовних предмета, изучавају се: банкарска и трговачка рачуница, књиговодство, познавање робе и стенографија. Браћа Васа и Никола Радојковић били су чувени београдски трговци, који су се доселили у Београд из Шапца у првој половини XIX века. Вредни, штедљиви и сналажљиви врло брзо су напредовали. Пошто нису имали деце, они су своју имовину оставили ,,на корист српске трговине”. Својим тестаментом Никола је одредио да се може подићи савремена зграда за Српску академију трговине. У току 1928. године подигнута је данашња зграда Прве економске школе. Она је свечано отворена на дан 22. септембра 1929. године и предата је ,,српском народу и држави на бесплатно уживање и слободно располагање за потребе Државне трговачке академије у Београду”. Школа данас има традицију дугу више од 135 година и једна је од елитних школа, уживајући заслужени углед, на шта су поносни ученици, родитељи и професори. Висок рејтинг школе је стицан годинама добром организацијом и квалитетом наставе, уз неговање свих традиционалних вредности које ова реномирана школа има, али и праћењем савремених токова у настави, применом активних метода, учешћем у реформи економске струке итд. Отворена је за сарадњу са другим институцијама. Значајна и дугорочна сарадња остварена је са свим факултетом, Економским институтом, Савезом рачуновођа и ревизора Србије, Привредним саветником, банкама, предузећима, Народим позориштем и другим културним институцијама, Црвеним крстом Београда, Општином Стари град и др. У школи је добра, радна атмосфера. Ученици уживају сва законом гарантована права, у чему им се пружа несебична подршка. Професори имају добар приступ раду са ученицима. Односи међу колегама су коректни уз међусобно уважавање и поштовање. Негује се солидарност, толеранција међу ученицима, правичност и такмичарски дух уз поштовање личности и уважавање свих различитости. Настава у Школи је добро организована, уз могућност коришћења нових технологија и примену савремених метода рада. Критеријуми рада и евалуације су веома високи. Ученицима се пружају квалитетна знања, како стручна, тако и општеобразовна. Уз велико ангажовање ученика и професора, ученици се оспособљавају за квалитетан самостални и тимски рад. Осим редовне наставе, богата је и ваннаставна активност. Остварена је сарадња са привредним и ванпривредним организацијама у функцији наставе. Ученици учествују у раду великог броја секција где задовољавају своје спортске, образовне и културне потребе и навике. Редовно се организују економске трибине. Ученици заједно са својим професорима уређују школске новине „Трезор“ и „Годишњак“ за матуранте. Такође, школа је увела и виртуелну банку где ученици симулирају рад у банци. Можемо истаћи изузетно успешну сарадњу са родитељима. Савет родитеља има значајну улогу у развоју школе. Уз финансијску подршку родитеља уведено је обезбеђење ученика, видео надзор, штампани материјал за наставу и други видови инвестиција у циљу остваривања што квалитетнијих услова за рад. Ученици наше школе показују значајан успех на бројним такмичењима општинског, градског и републичког нивоа. Области такмичења: економија, српски језик и књижевност, математика, спортске дисциплине (рукомет, кошарка, крос). Једнако добар успех ученици остварују и приликом уписа на високо образовним институцијама. У школи раде компетентни професори, од којих су неки и аутори или рецензенти уџбеника. Професори наше школе су и аутори програма - курикулума за нови огледни образовни профил - банкарски службеник-оглед. Много пажње посвећује се уредности и чистоћи школског простора. Значајан напор и средства се издвајају како би школа била уредна и чиста. Школски простор је реновиран током последњих осам година. Рад помоћно-техничког особља је на високом нивоу. Школа је на задовољавајући начин опремљена модерним наставним средствима која су на располагању професорима и ученицима, како у учионицама, тако и у кабинетима, фискултурној сали итд. Сваке године улажу се напори да се школа одржава, опрема и реновира. Безбедност ученика је на високом нивоу. Као што је већ наведено, родитељи финансирају професионално обезбеђење ученика. Уведен је и видео надзор тако да ангажовано особље на високо професионалном ниву обавља активности обезбеђења уз континуирану сарадњу са запосленима. Уведене су и обавезне идентификационе картице за ученике. Руководство школе је, по процени свих интересних група за њен развој, на веома високом професионалном нивоу. Развија се поверење, уважавање различитих мишљења. Постављају се јасни и прецизни захтеви који доприносе ефективности рада школе. Истиче се добра организација наставе и других активности, рада професора, подстицање ученика и запослених на професионалан однос према раду. Усмерава се и усклађује веома успешно рад стручних органа школе, промовише и подстиче тимски рад. Такође се много ради на даљој афирмацији и угледу школе. 1881-05-14 Датум оснивања школе Стари град Град Београд Београд Средња школа
1459 39 11000 Београд Хиландарска 1 106701 Trgovačka škola Трговачка школа 7061625 Редовна школа Зоранка Ребић http://www.trgovackaskola.edu.rs 0113225894 0113224246 2 10,11 567,568,1529,2030,2033 Београд је град у коме се трговина вековима успешно развијала.Траг вековне трговине, као и дарежљивост и племенитост које су одлике српских трговацa, дубоко је утиснут у темеље Tрговачке школе у Хиландарској 1, која има традицију дугу преко 172 годинe. Школа је смештена у палати Кики, које је дарована трговачкој омладини Београда а дародавац је била Евгенији Кики, рођена Наумовић, која је припадала породици богатих трговаца Београда. У Трговачкој школи образују се образовни профили: - трговински техничар, аранжер у трговини и комерцијалиста, за које образовање траје четири године и - трговац, у трајању од три године. Школа прати трендове развоја модерне трговине код нас и у свету, законе у области трговине, сарађује са свим трговинским предузећима и институцијама заинтересованим за развој Школе и настоји да осавремењивањем стручних предмета буде у складу са трговинском праксом. 1843-10-01 Датум оснивања Школе. Стари град Град Београд Београд Средња школа
1460 39 11003 Београд Светогорска 48 106407 Pravno-poslovna škola Beograd Правно-пословна школа Београд 7079931 Редовна школа Јулија Ђорђевић http://www.pps.rs 3242511 3241333 2 11 590,731,1503,1535,2071 У данашњој Светогорској, а ондашњој Два бела голуба, основана је 1845. године, за време Уставобранитеља, прва државна трговачка академија под називом „Послено-трговачко училиште“. Крајем 19. века трговачка школа радила је у приватној кући у Светогорској улици, у чијем је дворишту саграђена нова омања зграда са три учионице и једном лабораторијом и са малим, али лепо уређеним двориштем.У истој улици, близу куће Велимира Рајића, после Првог светског рата, када је број ученика нагло порастао, по пројекту архитекте Јездимира Денића, сaграђена је 1926. године (у ондашњој Битољској улици) нова двоспратна зграда за потребе трговачке школе. Како је интересовање за ову струку расло, Министарство просвете је 1929. године уз договор са београдском општином, омогућило подизање зграде у Цетињској улици, чији је пројектант био архитекта Јосиф Нојман.У послератној атмосфери, 1945-1946. године, када се ценило убрзано образовање преко течајева: банкарских, трговачких, дневних, вечерњих, дактилографских и стенографских, Министарство је организовало Државни течај једнообразног рачуноводства, стенографије и дактилографије. Делатност школе регистрована је код Окружног привредног суда у Београду, уписом у судски регистар - решење бр. Фи-1241/89 од 15.06.1989. године.\r\n Решењем Министарства за трговину и снабдевање НР Србије бр. 2547, 3. маја 1946. године, основан је Завод за образовање и оспособљавање кадрова за административне послове и оспособљавање кадрова за административне послове под називом "Државни течај дактилографије и рачуноводство". Пре рата су дактилографи и стенографи обучавани у приватним школама. Како су приватне школе после рата укинуте, то су ови кадрови обучавани у оквиру државне установе. Велики недостатак рачуноводствених службеника, одмах после завршетка рата, наметнуо је потребу њиховог брзог обучавања кроз једногодишњи течај. 4. августа. 1952. године, Државни течај дактилографије и једнообразног рачуноводства прераста у нову установу и добија назив: Завод за стручно оспособљавање кадрова за финансијске и административне послове НР Србије. Назив установе измештен је у Заводу за оспособљавање кадрова за административне послове, 19. јануара 1961. године. Завод за оспособљавање кадрова вршио је кроз једногодишње течајеве дактилографије, стенографије и једнообразног рачуноводства, а касније кроз једногодишњу Виши и средњи административни курс, који је од стране Савезног бироа за организацију администрације, преко Скупштине пренет на Завод за организатора и реализатора ових курсева. Ови облици, развојем друштва, све су мање могли да обезбеде школован административни кадар. Због тога је основана средња Управно-административна школа.Административни службеници, који су упошљени после рата и оспособљавани кроз курсеве, били су, углавном, без средње школе, тако да је број ванредних запослених полазника био огроман, па је обављање великог броја испита угрозило редован рад средње Управно-административне школе. Да би се донекле решио овај проблем, Завод је основао редовну Управно-административну школу за одрасле у трогодишњем трајању, а школске 1962/63. године почела је са радом Управно-административна школа за омладину у четворогодишњем трајању.Тек 1968. године Завод је успео да обезбеди од надлежног органа Републике одобрење плана и програма Биротехничке школе. Оснивач школе постао је Завод. Органи града су имали пуно разумеваwе за отварање овакве средње школе у Београду. Међутим, Републичка заједница образовања није показала никакво интересовање за финансирање делатности Биротехничке школе и ако се радило о јединој школи овакве врсте у СР Србији. Колектив Завода је са великим ентузијазмом крчио пут новим савременим обликом рада, што се најбоље може илустровати одлуком наставничког колектива да ће, уколико Заједница образовања Београда или Републичка заједница не буду финансирали делатност Биротехничке школе, наставници бесплатно одржавати наставу. Школске 1968/69. године почео је да се примењује нови програм Управне школе. Основне карактеристике програма ове школе биле су следеће: Dошло је до јасног разграничавања између биротехничара и управног техничара, јасно су идентификовани послови профила управног техничара као референта за управне послове, референта за радне односе и сл. програм Управне школе оријентисан је према Правном факултету, чиме је обезбеђен равноправни упис управним техничарима са гимназијалцима на Правном факултету.Оснивањем Биротехничке школе за омладину и припајање Управне школе за омладину, ставили су издавачку делатност Завода, а и Завод као институцију, у врло тешку ситуацији. Омладинским школама, јединим ове врсте у Србији, због минималног тиража и нерентабилности, нико од издавача није обезбеђивао уџбенике и уџбеничке литературе за економске, управне, комерцијалне и биротехничке школе.Децембра 1979. године формирана је радна организација"9. мај" која је у свом саставу имала ООУР-е: 1. ООУР Школа правно-биротехничке струке, ООУР Школа заједничке основе3. ООУР Економска школа за одрасле 4. ООУР \"Стручна књига". Крајем 1979. године и почетком 1980. године извршена је интеграција Управне и биротехничке школе у школу правне и биротехничкеструке са три занимања правне струке (техничар за управне послове, техничар за послове радних односа и техничар администратор) и четири занимања биротехничке струке (пословни секретар, инокореспондент, стенодактилограф и дактилограф на трећем и четвртом степену). У то време у складу са реформом школства, школа је имала само тзв. другу фазу усмереног образовања. Крајем јуна 1985. године, решењем СО Палилула, укинута је школа заједничке основе, па је иста припојена школи правне и биротехничке струке, тако да ова сада ради са обе фазе усмереног образовања (по програму заједничке основе и по програму за стицање образовања од првог до петог степена стручне спреме усмереног образовања и васпитања).Све промене у организовању, зависно од тога како су се одвијале, уписиване су у регистар који се води код Окружног Привредног суда у Београду.На референдуму одржаном 19. јуна 1986. године, радници школе правне и биротехничке струке донели су одлуку о издвајању школе из састава Образовно-васпитне и издавачке РО "9. мај " у самосталну радну организацију: Школу правне и биротехничке струке "9. мај". Тек од 1989. године школа носи назив Правно-биротехничка школа „9 мај“. Од 2007. године школа носи назив Правно-пословна школа Београд.Кратка ретроспектива назива школе: 1952. године - Завод за оспособљавање кадрова за административне послове\r\n• 1961. године - Завод за стручно усавршавање и оспособљавање кадрова за финансијске и административне послове• 1980. године - Образовно-васпитна и издавачка радна организација “9. мај” ООУР Заједничке основе ООУР Биротехничка школа ООУР Управна школа ООУР Економска школа за одрасле ИШ ООУР “Стручна књига”• 1986. године - РО Школа правне и биротехничке струке “9. мај” 1989. године - Правно-биротехничка школа “9. мај” 2007. године - Правно-пословна школа Београд. Стари град Град Београд Београд Средња школа
1461 39 11000 Београд Булевар војводе Бојовића 2 104413 Vazduhoplovna akademija Ваздухопловна академија 7002998 Редовна школа Горан Цвијовић http://www.vakademija.edu.rs/ 0112182944 0112183008 2 4,9 1544,1545,1546,1547,1548,1581,1582,1583,1584,1585 Негујући традицију српског ваздухопловства, ученици Ваздухопловне академије се данас школују по најсавременијим наставним плановима и програмима, како на цивилним, тако и на војном образовним профилима. Приоритет Ваздухопловне академије је школовање ваздухопловних кадрова који ће својом стручношћу и професионалношћу допринети безбедности и сигурности нашег неба.\r\nДиректорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 2007. године овлашћује школу као Центар за обуку особља које обавља прихват и отпрему ваздухоплова, путника и ствари, ваздухопловних диспечера и као PART-147 организацију за извођење обуке ваздухопловног овлашћеног нелетачког особља, а од 2010. године и као Центар за обуку пилота.\r\nТоком 2010. године обновљена је и сарадња са Министарством одбране и Војском Србије, што резултира школовањем ученика за потребе Ваздухопловства и противваздухопловне одбране.\r\nЕвропска Агенција за Безбедност Ваздушног Саобраћаја (EASA) је сертификовала Ваздухопловну академију 21. децембра 2011. године. 1924-09-22 Датум званичног почетка рада Стари град Град Београд Београд Средња школа
1462 39 11000 Београд Краљице Наталије 31 103203 Elektrotehnička škola Nikola Tesla Електротехничка школа Никола Тесла 7003048 Редовна школа Бранко Суботић http://www.teslabg.edu.rs 0112686397 0112645672 2 5 267,272,276,278,1505,1520,1543,1592,2046 Школа је основана 1947. под називом Радиотехникум. Укупно је имала 92 ученика, од којих 5 ученица, распоређених у два одељења. Настава се одржавала у згради у којој је био смештен предајник Радио Београда на Батајничком друму. Пресељена је у Дунавску улицу број 34 на Дорћолу 1952. године. Промењен је назив у Техничку средњу школу електровеза „Никола Тесла“ са два одсека: Радио-технички и Телеграфско-телефонски. Школске 1952/53. године школа има 12 одељења са 341 учеником. У лето 1956. године Електротехничка средња школа „Никола Тесла“ се пресељава у лепу зграду у улици Народног фронта 31., а школске 1957/58. Школа има 1247 ученика распоређених у 43 одељења на 3 одсека (основан је и Електро - одсек ). Данас Електротехничка школа „Никола Тесла“ има 1782 ученика распоређених у 64 одељења на 8 образовних профила: Електротехничар енергетике, Електротехничар процесног управљања, Електротехничар рачунара, Администратор рачунарских мрежа, Електротехничар информационих технологија – оглед, Електротехничар електронике, Електротехничар мултимедија – оглед и Електротехничар телекомуникација.Наставу изводи 146 наставника у 32 учионице и 39 кабинета/лабораторија, две фискултурне сале. Школска библиотека је има преко 16.000 књига ( лектире, белетристике, уџбеника...).На укупно одржаном двадесет и једном републичком такмичењу из Основа електротехнике I, Основа електротехнике II , Електронике и Енергетске електронике, наши ученици су освајали прва места, а професори проглашавани најбољим менторима, те је наша школа проглашавана најуспешнијом. Бројне су награде и медаље из Програмирања, Мултимедија, Историје, Енглеског језика, Математике, Физике, Предузетништва. Наш ученик је решио криптографски алгоритм стар 20 година и на светском такмичењу освојио сребрну медаљу. 1947-05-16 Школа је основана 1947. године, а за дан школе је одабран датум када је Никола Тесла патентирао асинхрони мотор. Стари град Град Београд Београд Средња школа
1463 39 11000 Београд Цара Душана 23 105004 Tehnička škola DRVO ART Техничка школа ДРВО АРТ 7003137 Редовна школа Зорица Ђоковић http://www.drvoart.edu.rs 00381112631361 00381112634252 2 2,11,13 60,62,67,590,612,624,1504,1533,1643,2048 Техничка школа „Дрво арт“ је једина школа у Београду која образује ученике у подручју рада шумарство и обрада дрвета. Налази се у центру гарада, на Дорћолу у згради која представља споменик културе из 1893. године. У близини Школе су бројне институције културе и спортски објекти, као и дом ученика „Петар Драпшин.“ Школа има веома интензивну сарадњу са сличним школама из Европске Уније. Већ годинама успешно реализује Међународну креативну радионицу „Дизајн игралиште – Design Playground“ која окупља будуће дизајнере намештаја и ентеријера. Учесници Радионице имају изузетну прилику да направе прототипове намештаја по сопственим оригиналним идејама, а потом и да их представе широј домаћој и страној јавности, излажући их у престижним културним институцијама Србије и на бројним манифестацијама, као што су „Миксер“ фестивал и Београдска недеља дизајна. Аутори најуспешнијих радова имали су прилику да своје умеће покажу и међународној публици у Милану, Мадриду, Келну и Сингапуру. Иновативност, оригиналност и проактивност у раду допринели су успостављању социјалног партнерства Школе са неколико немачких и аустријских фирми. Сарадња са њима обухвата реновирање и опремање школске радионице најсавременијом опремом и алатима, континуирано стручно усавршавање наставника, стручну праксу за ученике, студијске посете наставника и ученика и учешће у заједничким пројектима. 1956-09-06 Датум почетка рада Стари град Град Београд Београд Средња школа
1464 39 11000 Београд Високог Стевана 37 104504 Elektrotehnička škola Stari grad Електротехничка школа Стари град 7002980 Редовна школа Ранка Вујичић http://www.etsstarigrad.edu.rs 0112627784 0112632045 2 5 267,269,277,278,281,282,287 Електротехничка школа Стари град је основана 1947. године. Од 2003. године рад школе је реализован у оквиру подручја рада електротехника. Школа 2005. године добија данашњи назив. Школа слави Дан школе 12.јуна. Основна делатност школе је образовање и васпитање редовних и ванредних ученика од првог до петог степена стручности, преквалификације и доквалификације. Ученици школе учествују на великом броју такмичења (спортских, у оквиру стручних предмета из електротехнике, практичне наставе, верске наставе) и културних, хуманитарних и вршњачких дружења и смотри. Запослени школе похађају семинаре, курсеве и учествују у свим другим облицима сопственог развоја и унапређења рада школе. 1947-06-12 Датум оснивања школе. Стари град Град Београд Београд Средња школа
1467 40 11000 Београд Каменичка 2 Filološka gimnazija Филолошка гимназија 7001916 Редовна школа Душко Бабић http://www.filoloska.edu.rs 0112621955 0112621955 2 16 737,1648,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142 Филолошка гимназија у Београду једна је од најстаријих и најугледнијих српских школа. Основана је 1870. године, када је указом кнеза Михаила Обреновића основана ондашња Друга београдска гимназија. Школа 1991. год. прераста у Филолошку гимназију, прву те врсте у историји српског школства, а 2007. год. Влада Републике Србије је проглашава школом од посебног националног значаја. Ученици Филолошке гимназије били су, између осталих: владика Николај Велимировић, краљ Петар II Карађорђевић, Војислав Илић, Ђорђе Јовановић, Сима Пандуровић, Слободан Селенић, Јован Цвијић… Филолошка гимназија је школа за обдарене ученике, чији је основни задатак филолошко образовање младих. Ову школу чине језичка одељења: енглеско, француско, руско, немачко, класично, италијанско/шпанско и кинеско/јапанско. У овим одељењима први страни језик, по коме су одељења добила називе, изучава се пет пута недељно. Специфичност наше школе огледа се и у следећем: раздвојеност наставе књижевности од наставе српског језика; настава филолошких предмета одвија се у групама од дванаест ученика; ученици имају посебне предмете попут Основа превођења, Увода у општу лингвистику, Реторике и беседништва, Основа класичних наука; ученици имају прилике да уче још један страни језик по избору у оквиру факултативне наставе; квалитетан професорски кадар – у нашој школи тренутно има 5 доктора наука, 13 магистара, а више од 30 професора су аутори, коаутори или рецензенти уџбеника; ангажовање лектора на часовима првог страног језика; велики број освојених награда (у току шк. 2014/2015. ученици наше школе освојили су више од педесет републичких награда, пре свега из српског језика и књижевности, страних језика, класичних језика, историје и тако даље); развијена ваннаставна активност (драмска секција, рецитаторска секција, плес, хор, калиграфија, новинарска итд. Савски венац Град Београд Београд Средња школа
1468 40 11000 Београд Ресавска 58 112910 Gimnazija Sveti Sava Гимназија Свети Сава 7001932 Редовна школа Љиљана Ђокић http://www.sveti-sava.edu.rs 0112642328 0112658921 2 16 684,685 Школа обавља образовно-васпитну делатност остваривањем наставног плана и програма гимназије природно-математичког и друштвено-језичког смера у трајању од 4 године.\r\nУ школи се као други страни језик учи немачки, француски, руски или италијански језик. \r\nСваке године уписујемо по 4 одељења природно-математичког смера и 3 друштено-језичког.\r\n\r\nШколске 2010/11. године прославили смо век свога постојања.\r\nПочели смо као непотпуна \"Српска краљевска четврта гимназија\" и имали смо 279 ученика.\r\nНеколико пута мењали смо име.\r\nБили смо Четврта мушка, Шеста, Трећа, Владимир Илич Лењин...\r\nОд 1992. године смо Гимназија \"Свети Сава\" и имамо преко 800 ученика.\r\n\r\nУ дугој историји наше школе генерације професора и ученика\r\nизграђивале су и чувале њен углед и посебно место у београдском школству.\r\nНаш садашњи назив најбоље одражава образовну и просветитељску традицију ове школе, вољу, вештину и умеће да се млади људи прихвате са свим својим амбицијама и да се стваралачки и људски развију.\r\n Савски венац Град Београд Београд Средња школа
1469 40 11040 Београд Теодора Драјзера 25 116334 Četvrta beogradska gimnazija Четврта београдска гимназија 7001924 Редовна школа Гордана Михајловић http://cetvrtagimnazija.edu.rs 2663652 3671804 2 16 684,685 Савски венац Град Београд Београд Средња школа
1470 40 11000 Београд Делиградска 31 111907 Medicinska škola Beograd Медицинска школа Београд 7083785 Редовна школа Нада Трифковић http://www.medicinskaskola.edu.rs 0112684544 0112687003 2 14 634,635,637,644,759,2145 Медицинска школа "Београд" је једна од најстаријих и највећих школа у Србији. Образује успешно већ деценијама образовне профиле: гинеколошко-акушерска сестра, медицинска сестра васпитач, педијатријска сестра техничар и физиотерапеутски техничар. Оно што је издваја од других школа је запажен успех, награде и значајна проходност ученика за даље школовање , као и запошљавање након завршетка школовања. Већ пету деценију ово је једина школа ове струке која успешно школује слепе и слабовиде ученике 1899-11-03 почела са радом школа за бабице Савски венац Град Београд Београд Средња школа
1471 44 11000 Београд Станка Враза 63 146021 Zubotehnička škola Зуботехничка школа 17091590 Редовна школа Биљана Благојевић Седлар http://www.zts.edu.rs 0116442913 0116442913 2 14 639,640,751 Зуботехничка школа је средња стручна школа из области здравства и социјалне заштите. Школа образује ученике за занимања: зубни техничар и стоматолошку сестру-техничара кроз три верификована образовна профила у четворогодишњем трајању. 1. зубни техничар (област здравство и социјална заштита), четворогодишње трајање, на српском језику 2. стоматолошка сестра- техничар (област здравство и социјална заштита), четворогодишње трајање, на српском језику 3. стоматолошка сестра техничар –оглед (3 и 4.разред -област здравство и социјална заштита), четворогодишње трајање, на српском језику. Основана je 1947/1948 године, и као самостална четворогодишња школа за образовање зубних техничара. Од школске 1970/1971. године, Школа формира одељења ванредних ученика, као први облик образовања одраслих. Полазници су били зубни асистенти, запослени на клиникама Стоматолошког факултета и домовима здравља, који нису могли наставити свој рад без потпуне средње школе. Школске 1971/1972.године, уз сарадњу са Стоматолошким факултетом, припремљен је елаборат о образовању новог образовног профила, стоматолошких сестара–техничара, који је одобрен и заживео већ наредне, школске 1972/1973. године. Мисија школе • Школовање редовних ученика у образовном профилу зубни техничар, стоматолошка сестра техничар и стоматолошка сестра техничар - оглед • Образовање одраслих кроз преквалификацију – образовни профили зубни техничар и стоматолошка сестра техничар • Образовање одраслих кроз једногодишње специјалистичко образовање – специјалиста фиксне протетике и специјалиста скелетиране протезе • Стицање опште културе и развијање стваралачког односа према раду • Повезивање теоријских и практичних знања, увежбавање употребљивих знања и вештина • Усавршавање наставника и ученика и стварање позитивне међуљудске климе. 1995-05-25 Школа је основана одлуком Министарства народног здравља 1947. године, а 25. мај је одређен као датум обележавања, јер је до велике промене у животу и раду дотадашње Школе за зубне техничаре дошло 25. маја 1995. године, када је Одлуком Владе Републике Србије Школа одвојена од ОВЦ медицинске струке и постала Зуботехничка школа у Београду. Звездара Град Београд Београд Средња школа
1472 40 11000 Београд Југ Богданова 28 113405 Ugostiteljsko-turistička škola Угоститељско-туристичка школа 7017405 Редовна школа Сенка Пантић http://ut-skola.znanje.info 0112633250 0112633250 2 10 569,570,571,573,574,575,1537,2023 Угоститељско-туристичка школа налази се у Београду, у Југ Богдановој улици, број 28. Као и епски јунак у чијој улици се налази, школа је чврста и постојана институција, са славном прошлошћу, храбром садашношћу и блиставом будућношћу. Основна делатност школе је образовање туристичких и угоститељских кадрова кроз шест обазовних профила: туристички техничар, угоститељски техничар, кулинарски техничар конобар, кувар и посластичар. Кроз осетљиве године одрастања ученике воде искусни, образовани и поштени наставници пуни ентузијазма, спремни да сваку следећу генерацију учине бољом од претходне. Ученици наше школе су они који су заиста на месту на коме желе да буду. Својим трудом и залагањем, како на часовима теоријске тако и практичне наставе, стасавају у озбиљне људе и професионалце своје струке. Будите и ви део Угоститељско-туристичке школе. Дођите да заједно са нама пропутујете земљу, научите стране језике, припремите омиљена јела и пића и све то засладите једним укусним чоколадним мафином. 1960-12-14 За дан Школе узима се 14. децембар, дан када је године 1960. формиран Школски центар за образовање стручних кадрова за угоститељство и туризам. Савски венац Град Београд Београд Средња школа
1473 40 11000 Београд Милоша Поцерца 2 111614 Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу 7001959 Редовна школа Татјана Ђокић http://www.brodarska.edu.rs 0113620743 0112644458 2 4,8,9 163,452,763,773,1650,1652,1656,1657 Савски венац Град Београд Београд Средња школа
1474 40 11000 Београд Бранкова 17 113101 Tehnička škola za dizajn kože Техничка школа за дизајн коже 7454783 Редовна школа Светислав Ковачевић http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs 2632183 2631943 2 6,7 397,402,403,404,1501,1522,2070 Техничка школа за дизајн коже је школа са дугом традицијом. Смештена је у Бранковој (некада Господској) улици, устаром здању које су још 1879. године изградиле образоване жене Београда, окупљене у Београдском женском друштву. Била је то прва таква школа у Кнежевини Србији, а основана је исте године када и прва женска занатска школа у Паризу. Њене покровитељке биле су кнегиња Наталија Обреновић и краљица Марија Карађорђевић. Та прва девојачка школа названа је Раденичка школа, а након Првог светског рата, тај назив је преиначен је у Женска занатска школа. Временом је мењала називе и намену, али је опстала све до данас. За делатност којом се (уз многе измене и унапређивање наставног програма) и данас бави, школа се специјализовала 1961. године, када је први пут добила назив Кожарски школски центар. Током више од 50 година постојања мењала је називе и статус, пролазећи кроз бројне и различите реформе, и стекла драгоцена искуства у повезивању теорије и праксе, осавремењавању наставе и организовању практичне наставе применом најадекватнијих метода рада, идући у корак са савременим потребама образовања. Првобитно, школа је била верификована за школовање обућара, ташнера, коферџија, сарача, крзнара и других занатлија кожарске струке. Пратећи технолошки развој и реформе система образовања и ускладујући свој рад са захтевима тржишта, школа је поступно уводила нове образовне профиле, да би на крају, у складу са својим унапређеним наставним програмом, променила и назив у Техничка школа за дизајн коже. Од 2012. године, школа је проширила поље своје делатности и у свој програм увела и ново занимање из подручја хемије, неметала и графичарства – заштита животне средине. Савски венац Град Београд Београд Средња школа
1475 40 11000 Београд Kрупањска 3 116368 Škola za dizajn Школа за дизајн 7001860 Редовна школа Jелена Медаковић http://dizajnerska.edu.rs 0113066408 0112660164 2 13 612,613,614,615,616 Школа за дизајн основана је 1963. године. У окружењу је јединствена и најстарија образовно-васпитна установа, специјализована за едукацију ученика у области визуелних уметности. Школа за дизајн, популарна „Дизајнерска“, одликује се посебним педагошким приступом ученицима, радом у малим групама ђака у посебно оперемљеним атељеима и радионицама.Карактеристике Школе су посебан пријемни испит, конкуренција надарених ученика при упису у Школу, као и одељења са малим бројем ученика. Велики фонд часова уметничких предмета омогућава индивидуалан приступ сваком ђаку. Овако ексклузиван начин школовањарезултирао је стварањем великог броја реномираних уметника, дизајнера, архитеката, значајних личности у јавном и културном животу земље. Излагачка активност ученика Школе за дизајн је богата, а о квалитету њихових радова говоре домаће и међународне награде. Специфичност наставног процеса негују и преносе на млађе генерације наставници, који су најчешће и сами били ученици „Дизајнерске“, а велики број наставника носи звање магистра. Школа за дизајн кроз мрежу уметничких школа сарађује с лицејима из Централне Европе. 1963-05-12 Донето решење о оснивању школе. Савски венац Град Београд Београд Средња школа
1476 41 11000 Београд Војводе Степе 82 Dvanaesta beogradska gimnazija Дванаеста београдска гимназија 7017332 Редовна школа Светлана Миљеновић http://www.xiigimnazija.edu.rs 0112469821 011240361 2 16 686 XII београдска гимназиjа даје широко образовање због свог општег образовног профила и припремљеност за упис на све факултете. Као први страни језик се учи енглески, а као други немачки, руски, француски и шпански. Пружа могућност укључивања ученика у ваннаставним активностима које су разноврсне. 1963-09-01 Датум почетка рада школе у својој згради. Вождовац Град Београд Београд Средња школа
1477 41 11000 Београд Грчића Миленка бр.71 164524 Osma beogradska gimnazija Осма београдска гимназија 17409077 Редовна школа Ирена Брајевић http://www.osmagimnazija.edu.rs 0112850779 0112850907 2 16 684,685 Осма београдска гимназија основана је 2002.године у просторијама некадашње Једанаесте београдске гимназије. У изградњи грандиозног објекта, по пројекту познатог архитекте Јосифа Најмана учествовали су својим добровољним радом и некадашњи становници Лекиног брда. У овој гимназији ученици се кроз школовање припремају и усавршавају за студирање на високим школама и факултетима. О квалитету наставе говоре бројне медаље освојене како на домаћим тако и на међународним такмичењима.Осма београдска гимназија наставу реализује на основу планова и програма, кроз два смера: природно-математички и друштвено-језички. Важи за средњошколску установу високог реномеа у којој ђаци генерацијама добијају квалитетно образовање и васпитање прописано по програму који осигурава наставак школовања на универзитетима у Србији.Кроз редовни наставни програм уче се енглески, немачки, руски, француски и шпански језик, а за заинтересоване ученике одржава се и факултативна настава шпанског, јапанског или руског као трећег страног језика.Такође, гимназија има потписан уговор са фондацијом Макото из Токија. На основу тог уговора додељују се сваке године средњошколске стипендије за боравак у Јапану у Пилотској академији. 2002-07-16 Датум оснивања Вождовац Град Београд Београд Средња школа
1478 41 11118 Београд Господара Вучића 50 164905 Druga ekonomska škola Друга економска школа 7049951 Редовна школа Дејан Недић http://www.drugaekonomska.edu.rs 0116440132 0116440132 2 11 587,731,766 Друга економска школа\\r\\nДруга економска школа почела је са радом 1939. године. Од 1957. године налази се на адреси Господара Вучића бр. 50. По броју ученика и одељења највећа је економска школа у Србији. У школи је запослено 135 наставника/наставница и ненаставног особља. \\r\\nУ школској 2015/16.години 1530 ученика/ученица уписано је у 50 одељења и похађа наставу у три образовна профила: економски техничар, пословни и финансијски админстратор. Школа располаже са 27 учионица и 10 кабинета. У склопу инклузивног образовања у школу је уписан одређен број ученика којима је неопходна додатна подршка у учењу. Школа учествује у бројним пројектима: „Школа без насиља, превенција родно заснованог насиља“пројекат МПНTР-Јединице за превенцију насиља и УНИЦЕФ-а ; Вршњачка медијација; Студије случаја-Пословни изазов, Програм будућих лидера; Радионице за развој друштвених компетенција и креативности;Економијада (сарадња, учење и дружење ученика и наставника економских школа са простора бивших југословенских република); на Сајмовима виртуелних предузећа, Сајмовима образовања; акцијама хуманитарног карактера, многобројним такмичењима из области економије и спорта. Школа слави 25. мај као Дан школе. 1939-05-25 Датум оснивања Вождовац Град Београд Београд Средња школа
1479 41 11050 Београд Јована Суботића 2 164618 Škola za negu lepote Школа за негу лепоте 7002971 Редовна школа Веселинка Животић http://www.skolazanegulepote.edu.rs 0113447226 0112440617 2 15 673,674,675,676 Школа за негу лепоте је установа која обавља образовно-васпитну делатност средње стручне школе у подручју рада личне услуге за образовне профиле у трогодишњем трајању: - женски фризер - мушки фризер - педикир и маникир и за образовни профил у четворогодишњем трајању: сценски маскер и власуљар Школа се налази на Душановцу, а за реализацију практичне наставе за женске и мушке фризере користи просторије у објекту у Војводе Степе 283. Ученицима је на располагању школска библиотека са 3202 књига. Школа има фискултурну салу и спортске терене у школском дворишту. Осим у специјализованим учионицама за реализацију практичне наставе наши ученици практичну наставу реализују и у приватним салонима, позориштима и у телевизијским кућама. Лепота и младост су неодвојиви пратиоци Школе за негу лепоте, а креативност и маштовитост њених ученика су видљиви и у свакодневном контакту са њима. Наши ученици постају врхунски стручњаци, а диплома стечена у нашој школи им омогућава да самостално раде након завршеног школовања у земљи и иностранству. Генерације врсних стручњака и чувених фризера, маникира, педикира и сценских маскера и власуљара су своја знања стекли у нашој школи. Школа за негу лепоте траје и опстаје остварујући и негујући лепоту. Наши ученици не чекају лепоту и бољи свет. Они својом маштом и креативношћу овај свет чине лепшим. Због тога је наша школа већ деценијама једна од најатрактивнијих. Школа за негу лепоте постоји од 1951. године. Током времена услови за рад су се мењали, о чему говори и податак да је Школа пресељена пет пута, што је у многоме реметило њен стабилан и нормалан рад. Образовно – васпитна делатност Школе реализује се у два објекта, у улици Јована Суботића 2, где се одвија теоријски део наставе у петнаест учионица, а део практичне наставе у два кабинета за сценске маскере и власуљаре, у три салона за женске фризере, два за мушке фризере и два салона за образовни профил маникир – педикир. Практична настава се реализује у објекту који се налази у улици Војводе Степе 283. У том објекту је и једна учионица у којој се реализује део теоријске наставе. Расположиви простор користимо у две смене. Блок настава за предмет прва помоћ реализује се у школи, из практичне насатаве по салонима за мушке и женске фризере и педикире и маникире, а за сценске маскере и власуљаре у београдским позориштима. Вождовац Град Београд Београд Средња школа
1480 41 11010 Београд Есад пашина 26 160532 Geološka i hidrometeorološka škola Milutin Milanković Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић 7019939 Редовна школа Ненад Тодоровић http://www.ghmskola.edu.rs 3098084 3098085 2 3,6,12 112,113,603,604,1501 Јединствена средња школа у Србији и региону која школује ученике за специфична занимања потребна тржишту рада: геолошке, метеоролошке и хидролошке техничаре. Од 2005. године образује и техничаре за заштиту животне средине, а ванредно се школују и будући геобушачи. Школа се налази у мирном крају, у срцу београдске општине Вождовац, и опремљена је савременим училима попут паметне табле, видео-пројектора, компјутерима, лаптоповима, поседује своју метеоролошку станицу, збирку минерала, хемијску лабораторију, кабинет за информатику и др. Ученици постижу завидне резултате и освајају такмичења, како из стручних предмета, тако и из хемије (државни прваци), историје, рецитаторства, на спортским такмичењима, на ликовним и литерарним конкурсима. Пракса се изводи на теренима у, и око Београда, али и по целој Србији (Копаоник, Петница, Ђердап, Рајац, Колубара, противградни полигони, Рудник, Петровац, Панчево, Суботица, Јагодина, Нови Сад...). Школа има изузетну сарадњу са многим реномираним предузећима и установама попут: НИС-а, Геозавода, РХМЗ-а, Геолошког института, Нафтагас, РЕИК "Колубара", Геосонда, Сеизмолошки завод, Институт "Винча", као и високошколским установама попут Рударско-геолошког, Грађевинског, Физичког, Хемијског факултета. Нека од предузећа врше стипендирање наших ђака за наставак школовања у иностранству (НИС је протекле године доделио 4 пуне стипендије ученицима Геолошке и хидрометеоролошке школе за студирање у Москви). 1948-05-28 датум, оснивања и почетка рада школе Вождовац Град Београд Београд Средња школа
1481 41 11000 Београд Војислава Илића 88 164272 Škola za dizajn tekstila Школа за дизајн текстила 7454775 Редовна школа Станко Киш http://skolazadizajntekstila.edu.rs 0112833693 0112833699 2 7 394,1515,1518,1519,1577,2052,2054,2068,2069 Школа за дизајн текстила је средња стручна школа која пружа могућности талентованим ученицима да своје идеје и креативност претварају у готове производе.Ми школујемо четворогодишње и трогодишње смерове,наши ученици имају могућност да у самој школи реализују практичну наставу и тако имају увид у комплетан процес креирања и производње текстилних материлаја или одевних предмета.Многи наши ученици су већ остварени усвету моде и дизајна, а имамо и доста ученика који студирају на уметничким академијама. 1946-09-01 датум оснивања школе Вождовац Град Београд Београд Средња школа
1482 42 11000 Београд Његошева 15 Treća beogradska gimnazija Трећа београдска гимназија 7018860 Редовна школа Миленко Мацура http://www.trecagimnazija.edu.rs 3640942 3640942 2 16 684,685 Трећа београдска гимназија једна је од најстаријих школа у Србији, основана 1891. године.Током своје историје је мењала називе.Назив Трећа београдска гимназија враћен је 1991. године.Данашња зграда школе подигнута је 1906. године, а спомеником културе проглашена 1963. године.На светској изложби у Паризу 1999. године проглашена је за школску зграду са најлепшом фасадом.Васпитно образовни рад се остварује у две школске зграде:у старој згради у Његошевој 15 и у ”малој школи “ у ул. Десанке Максимовић 6.Школа својим ученицима омогућава учествовање у бројним пројектима, развијајући сарадњу са другим школама у региону и Европи.Већ десет година, у сарадњи са амбасадама Италије и Француске, школа омогућава својим ученицима да кроз билингвалну наставу на италијанском и француском језику, усавршавају знање језика и евентуално наставе даље школовање у иностранству.Посвећени и стручни професори омогућавају ученицима да стекну самопоуздање и знање и постану успешни људи спремни за будуће изазове. Врачар Град Београд Београд Средња школа
1483 42 11000 Београд Хаџи Проданова бр. 5 126509 Četrnaesta beogradska gimnazija Четрнаеста београдска гимназија 7004320 Редовна школа Марија Милетић http://cetrnaestgim.edu.rs 0113086920 0113086920 2 16 684,685 Четрнаеста београдска гимназија Већ осам деценија наша школа изводи на прави пут хиљаде ђака. Срдачност, топлина, радост и осмех – то је оно што се осети и види када се приђе Четрнаестој. Овде се стичу потребна знања, али и искрена пријатељства, испољавају таленти и интересовања и остварује успех, али се и неизмерно ужива у годинама одрастања. Четрнаеста београдска гимназија као образовно-васпитна установа основана је 1935. године. У школи постоје два смера, природно-математички и друштвено-језички, а од страних језика уче се енглески, француски, немачки, руски и шпански језик. Школа има 32 одељења и преко 1000 ученика. Ученици остварују запажене резултате на свим нивоима такмичења. Са међународног фестивала „Познаваоци Русије и руског језика” донели су три прве награде, а са међународне филозофске олимпијаде почасну медаљу.На републичким такмичењима из српског, француског и латинског језика, математике и физике као и на „Књижевној олимпијади”, освојили су неко од прва три места. Затим се нижу такмичења и успеси - 37. математички турнир, „Кенгур без граница”, „Мислиша”. Велика даровитост и знање ученика одводи их у Петницу, Регионални центар за таленте... Ходнике красе пехари и медаље спортиста. Потребно знање ученицима преноси тим професора чија потреба за усавршавањем не престаје. Пажња се посвећује интердисциплинарној и мултидисциплинарној сарадњи. Међу њима су успешни аутори уџбеника и приручника. 1935-10-20 датум оснивања Врачар Град Београд Београд Средња школа
1484 42 11000 Београд Радослава Грујића2 122712 Tehnička škola GSP Техничка школа ГСП 7018878 Редовна школа Предраг Михаиловић http://www.tehnickaskolagsp.edu.rs 0112458626 0112458626 2 4,5,9 177,182,285,518,534,705,752 Техничка школа ГСП од почетка свог постојања образује ученике у трогодишњим и четворогодишњим профилима за одржавање и експлоатацију моторних возила друмског саобраћаја као и електро возила - трамваја и тролејбуса. 1933-10-03 Дан оснивања - почетак рада пколе Врачар Град Београд Београд Средња школа
1487 42 11000 Београд Кнеза Милоша 1а 125103 Muzička škola Stanković Музичка школа Станковић 7018851 Музичка школа Обрад Недељковић http://muzickaskolastankovic.org 3230226 3237330 2 13 1525,1570,1595 Музичка школа „Станковић“ спада у ред оних установа које су удариле темеље нашој музичкој култури. Она је одиграла пионирску улогу у почецима и даљем развоју музичког живота наше средине, јер је све до почетка II светског рата, када је основана Музичка академија у Београду, она, заједно са Музичком школом „Мокрањац“, представљала једини извор свих музичких кадрова – композитора, музичких уметника, музиколога, педагога – за рад не само у Београду и Србији, већ и знатно шире. Допринос Музичке школе Станковић музичкој култури је непроцењив. Концертни живот, опера, камерни ансамбл, филхармонија, друге музичке школе, Музичка академија, све је то на неки начин проистекло из рада и раста Музичке школе „Станковић“. 1911-03-15 Школа је основана 1911. године под покровитељством Њ.В. Петра I Карађорђевића, а 15. март се обележава као датум оснивања. Врачар Град Београд Београд Средња школа
1488 43 11000 Београд Илије Гарашанина 24 135607 Peta beogradska gimnazija Пета београдска гимназија 7004508 Редовна школа Савић Минић http://vbeogradska.edu.rs 00381113236367 00381113344090 2 16 684,685 Пета београдска гимназија је настала од Прве женске гимназије, која је основана 1905. године, уз Вишу женску школу. Године 1909. се сасвим одвојила од Више женске школе, носећи име Државна прва женска гимназија.Оснивању школе је претходила дуготрајна расправа о потреби такве школе. Снажно је било уверење да нема потребе оснивати гимназију за девојке: оне које се у ретким и изузетним случајевима школују, могу се школовати у некој мушкој гимназији. Прва женска гимназија је постојала до школске 1953/1954. године, када је постала мешовита, преузимајући ученике из Друге мушке гимназије, и добила је име Пета београдска гимназија.У Првој женској гимназији су радиле као професори, поред осталих, и Мага Магазиновић, Десанка Максимовић, Јованка Хрваћанин...Многи ученици ове школе оставили су дубок траг у култури, науци и спорту своје земље: Горан Марковић, Бранислав Покрајац, Матија Љубек, Светлана Бојковић, Мира Карановић, Срђан Карановић,редитељ и многи други.Од 1938. године, школа се налази на Палилули, у улици Илије Гарашанина број 24, у близини Телевизије, Спортског центра „Ташмајдан“, испод Цркве св.Марка и Руске цркве. Пета београдска гимназија важи за изузетно успешну, о чему сведоче резултати ученика са такмичења. Има веома богат културни живот, што се може видети и на њеном сајту www.vbeogradska.edu.rs. 1905-06-29 Указом краља Петра I Карађорђевића од 29. јуна 1905. године озваничен је почетак рада Женске гимназије. Палилула Град Београд Београд Средња школа
1489 43 11000 Београд Здравка Челара 16 136809 Srednja tehnička PTT škola Средња техничка ПТТ школа 17459139 Редовна школа Миленко Поповић https://www.pttskola.edu.rs 0113290334 0113290861 2 5,9 276,286,529,1534 Средња ПТТ школа има традицију, углед и лидерску позицију у школовању кадрова за област ПТТ саобраћаја и телекомуникација. У школи раде наставници који перманентно похађају семинаре, али су и сами аутори и реализатори стручног усавршавања наставника широм Србије. Школа има пет наставника и једног стручног сарадника у звању педагошког саветника и тај тренд професионалног развоја запослених се наставља. ПТТ школа има кабинете, стални приступ Интернету, а наставни планови и програми стручних предмета се перманентно иновирају. Ученици сваке године иду на праксу: у Пошту, Телеком, приватне фирме, где практично примењују усвојена школска знања. ПТТ школа је место где се стиче диплома која отвара пут ка атрактивним занимањима у области телекомуникација, поштанском и банкарско-финансијском сектору. Истовремено се ради на оспособљавању ученика за концепт целоживотног учења, јер га сви у школи разумеју као императив времена у којем живимо. Палилула Град Београд Београд Средња школа
1490 43 11210 Београд Панчевачки пут 39 134010 Poljoprivredna škola sa domom učenika PKB Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ 7043309 Редовна школа Драган Филиповић http://www.skolapkb.edu.rs 0112712715 0112711834 2 1 1,3,4,12,15,715 Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“ Школујемо редовне и ванредне ученике образовних профила:  пољопривредни техничар  прехрамбени техничар  ветеринарски техничар  техничар хортикултуре  месар  пекар Мисија нам је пружање савременог стручног образовања младим људима који ће бити лидери развоја и конкурентности у области пољопривреде, производње и прераде хране; Одликују нас стручност наставног кадра и врхунски услови за извођење теоријске и практичне наставе који су гарант квалитетног образовања ученика (без обзира да ли планирају да образовање наставе на факултетима или ступе у радни однос); Ученици реализују практичну наставу у објектима наших пословних партнера (ПКБ коорпорација, Имлек, Фриком, Делезе, Идеа, Веро, Метро, у најбољим београдским цвећарама и пекарама). Често се, након школовања, запошљавају у овим фирмама; Редовно учествујемо на сајмовима и смотрама свих струка и освајачи смо бројних награда и признања на такмичењима; Више и боље о Школи на нашем сајту: www.skolapkb.edu.rs Палилула Град Београд Београд Средња школа
1491 43 11120 Београд Здравка Челара 14 Železnička tehnička škola Железничка техничка школа 7032463 Редовна школа Дејан Алексић http://www.ztskola.edu.rs 0112762876 0112762876 2 4,5,9 273,276,522,523,524,525,535,536,1665 Железничка техничка школа као јединствена образовно-васпитна установа у Србији основана је 1922. године са циљем образовања радника на железници. Припада систему средњих стручних школа при Министарству просвете и науке Републике Србије, а њени оснивачи су Јавно Железничко-транспортно предузеће Београд односно Заједница југословенских железница, сада Железнице Србије. Са њима Школа одржава широку и плодну стручну и техничко-технолошку сарадњу. Железничка саобраћајна школа, као школски центар за оспособљавање стручних кадрова за потребе предузећа у саставу Заједнице ЖТП Београд, пребачена је из Земуна у Београд у улицу Здравка Челара бр. 14, и прераста у Железнички школски центар. У састав овог центра ушле су Железничка саобраћајна школа и Школа за машиновође и прегледаче кола. Железнички школски центар се 1969. године трансформише у Центар за стручно образовање железничких радника, који је деловао до 1973. године када је конституисан као Железнички образовни центар. Од 21.08.1991. године Железнички образовни центар званично мења назив у Железничка техничка школа. 1922-10-01 Оснивање железничког школства у Србији Палилула Град Београд Београд Средња школа
1492 43 11000 Београд Браће Грим 32 136804 Elektrotehnička škola Rade Končar Електротехничка школа Раде Кончар 7004494 Редовна школа Биљана Ковачевић http://www.koncar.edu.rs 2763062 2763062 2 5 267,269,272,278,752,1505,1543,1592,2016 Електротехничка школа ,,Раде Кончар" основана је 1945.године за потребе привреде Београда, а од 1950. је школа електротехничке струке. Настава се одвија у две зграде: у Улици браће Грим 32 теоријска, а у Сврљишкој 1 практична настава. У 44 одељења школује се преко хиљаду ученика следећих образовних профила: електротехничар рачунара, електронике, енергетике, електронике на возилима, термичких и расхладних уређаја, процесног управљања и два огледа - информационе технологије и мултимедија. Ученици су ангажовани и на такмичењима и у ваннаставним активностима, па су у 2014/2015. били најбољи у Србији на такмичењима из програмирања, вицешампиони Србије у кошарци, а представом ,,Време смрти" освојили су награду за колективну игру на Фестивалу позоришних игара деце и младих Београда. Од 2012. школа има соларну електрану, а постоји и електронска база података. Највећи успех међу професорима постигла је Гордана Танацковић освојивши друго место на светском такмичењу у познавању рачунарских мрежа. 1945-10-30 Датум оснивања школе. Палилула Град Београд Београд Средња школа
1493 44 11050 Београд Милана Ракића 33 Šesta beogradska gimnazija Шеста београдска гимназија 7076843 Редовна школа Раде Зејак http://vigimnazija.edu.rs 0112412682 0112412686 2 16 684,685 Школа постоји више од 80 година. Из бројних генерација које су завршиле ову гимназију, издвајамо само нека имена: Патријарх Павле, Иван Бекјарев, Данка Нововић, Светлана Бојковић, Ружица Сокић, Ђуле „Ван Гог“, Дејан Цукић и др. Зашто уписати шесту? • Квалитетно образовање које обезбеђује упис на престижне факултете у земљи и иностранству; • Безбедно окружење; • Широк спектар ваннаставних и спортских активности; • Факултативни облици рада које школа организује у свом простору за своје ученике; • Подстицајни амбијент за учење и дружење; • Партиципирање ученика и родитеља у животу и раду школе; • Ученичко предузетништво и учешће ученика у креирању живота и рада школе; • Електронско учење и праћење постигнућа ученика; • Високостручан и подмлађен наставни кадар; • Сарадња са факултетима и институцијама високог образовања; • Кабинетска настава; • Традиционално учешће ученика на такмичењима из свих наставних области и на свим нивоима; • Страни језици - енглески, француски, немачки и руски, али и шпански, италијански, кинески... • Међународна сарадња, размена ученика и бројни пројекти; 1933-10-28 Датум оснивања Звездара Град Београд Београд Средња школа
1494 44 11000 Београд Вељка Дугошевића бб Medicinska škola Медицинска школа 7014643 Редовна школа Јадранка Абузеид http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs 0112415455 0112415443 2 14 633,636,641,642,757,2050,2051 Медицинска школа на Звездари основана је 1921. године као прва установа на Балкану за школовање кадра здравствене струке. Основана је као школа за медицинске сестре, а од 1949/50. ученици се школују у четири одсека: за лекарске помоћнике, за лабораторијске, фармацеутске и санитарне техничаре. Од 1964/65.г. Школа се сели на Звездару где се и данас налази. Школско двориште је диван парк са спортским теренима које је од стране Министраства просвете и разних удружења више пута проглашавано за најуређеније у граду. Поред редовног школовања обезбеђује и преквалификације одраслих, као и образовања на V степену. Програми се остварују преко теоријске и практичне наставе која се одвија делом у Школи, а делом у здравственим установама – наставним базама: апотекама, лабораторијама, клиничким центрима...У Школи данас предају бивши ученици који то са поносом истичу својим садашњим ђацима. Традиционалне манифестације које организује и на којима учествује Школа: акција добровољног давања крви у Школи; прикупљање помоћи за децу без родитељског старања; смотра драмских секција средњошколаца, смотра рецитатора, годишње представљање талената Школе и многе друге. 1921-05-25 Датум оснивања Звездара Град Београд Београд Средња школа
1495 42 11050 Београд Војислава Илића 78 Arhitektonska tehnička škola Архитектонска техничка школа 7078641 Редовна школа Ружица Стојић http://www.ats.edu.rs 0112412127 0112455675 2 8 451,1541,2049 Школа је настала 1924. године као један од четири одсека (грађевински, архитектонски, електротехнички и машински) Средње техничке школе, а 1965. године се издвојио архитектонски одсек тј. одсек за високоградњу. Данас школа образује 2 профила – архитектонски техничар и грађевински техничар за високоградњу којима је омогућено и ванредно школовање. Такође се лиценцирано врши сертификација ученика ЕЦДЛ дипломом за основни ниво и AUTOCAD. Школа је, поред осталог, опремљена и радионицама и рачунарским кабинетима у којима се одвија велики број стручних предмета. Процес наставе прати развој савремених технологија у грађевинарству и констатно се осавремењује, као и обученост наставног кадра. Годинама уназад ученици школе освајају награде на републичким такмичењима из области грађевинарства, а у ш.г. 2014/15. су освојили награде у свим такмичарским областима – 3 прва места из грађ.конструкција, математике и бетона, 2.место из статике и 3.место из примене рачунара. Ученици су након четворогодишњег школовања у потпуности спремни за укључивање у радне процесе, као и за наставак даљег школовања. Врачар Град Београд Београд Средња школа
1496 44 11000 Београд Хајдук Станкова 2 Građevinsko tehnička škola Branko Žeželj Грађевинско техничка школа Бранко Жежељ 7078625 Редовна школа Александар Ракићевић http://www.gtskola.edu.rs 2404827 2423441 2 8 451,689,2049 Грађевинска техничка школа "Бранко Жежељ" школује грађевинске техничаре. Школа је опремљена са око 170 рачунара, великим бројем пројектора и другим модерним наставним средствима, модерним кабинетима, салом за физичко, фудбалским тереном са балон салом, видео надзором... Школа сарађује са грађевинским фирмама и обезбеђује стипендије за најбоље ученике. Након завршетка школовања, дипломирани техничари су оспособљени да раде у пројектном бироу на изради техничке документације, изради цртежа у АutoCAD-у, да стечена знања из програмских пакета MS Project и NormaBase примене при планирању производње, изради предмера и предрачуна, цртају планове арматуре, раде извод и спецификацију арматуре, организују посао на градилишту, воде грађевински дневник и грађевинску књигу, ... и многе друге креативне и динамичне послове техничара. Наши ученици освајају прве награде на општинским, градским и републичким такмичењима. Младе људе оспособљавамо за рад у пракси, али и за наставак школовања. Наши ученици су постали истакнути инжењери, професори виших школа и факултета, руководиоци грађевинских фирми, али и врхунски спортисти, новинари, правници, певачи, глумци. 1924-09-01 датум оснивања Звездара Град Београд Београд Средња школа
1497 44 11000 Београд Светог Николе 39 Građevinska škola Грађевинска школа 7078633 Редовна школа Драгана Радовановић http://gradjevinska.edu.rs 2418895 2418895 2 5,8 281,453,455,458,459,460,464,466,468,469,470,749,1532,1590,1616,1617,2047 Грађевинска школа у Београду, школује кадар у области грађевинарства и електротехнике. Једина смо школа на територији Републике Србије која школује дефицитарне профиле у трогодишњем трајању. Кроз сарадњу са локалном заједницом, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, као и са социјалним партнерима, школа обезбеђује ученицима стипендије и ученичке кредите, као и смештај у ђачке домове Београда. Ова погодност омогућава деци са територије целе Републике да буду наши ученици. Тренутно 160 наших ученик прима ученичку стипендију или кредит. У ђачким домовима је смештено 170 наших ученика.\r\nШкола је основана давне 1902. године, као трећа у Европи, а прва на Балкану у грађевинској струци. Из клупа наше школе изашло је преко 35000 најпотребнијих занатлија у области грађевинарства. Наши ученици, касније школовани и цењени стручњаци, градили су и граде у земљи, региону и свету. Ученици Грађевинске школе редовно учествују на републичким такмичењима грађевинских школа, где постижу изванредне резултате. На последњем такмичењу, наши ученици су освојили три прва и два трећа места. Ученици Грађевинске школе су прваци Европе у профилу монтер суве градње. 1902-10-01 Датум оснивања прве занатске школе у области грађевинсарста. Звездара Град Београд Београд Средња школа
1498 44 11120 Београд Светог Николе 39 141703 TEHNOART BEOGRAD - škola za mašinstvo i umetničke zanate ТЕХНОАРТ БЕОГРАД - школа за машинство и уметничке занате 7014651 Редовна школа Ненад Младеновић http://www.tehnoart.rs 0112415556 0112415534 2 4,13 155,165,190,617,619,620,626,627,628 Звездара Град Београд Београд Средња школа
1499 45 11090 Раковица Гочка 40 Petnaesta beogradska gimnazija Петнаеста београдска гимназија 6009719 Редовна школа Јасмин Николовски http://xvbggimnazija.edu.rs/ 2322808 2322808 2 16 684,685 Идеја о формирању гимназије на општини која броји више од 100 000 становника је своје пуно оваплоћење добила 1991. године. Она није била замишљена само као образовно – васпитна институција, већ и као културно жариште на простору Раковице.Од самих почетака школа је радила у условима које су диктирали ратови, санкције, економска оскудица aли и данас школа има великих проблема са материјално тeхничком опремљеношћу (нерешени имовинско правни односи, недостатак фискултурне сале, компјутера, савремених учила..). Ипак, већ више од две деценије наша школа успева да испуњава своју мисију и успешно припрема младе људе за даље школовање (око 95% свршених матураната упише се на факултете и више школе сваке школске године). Наши ученицима постали су научници, били и остали добри спортисти, новинари, лекари, инжењери, правници, професори и пре свега, добри људи. До данас XV гимназија изнедрила је 37 доктора наука. Будући да је XV гимназија успоставила значајне контакте са српском гимназијом у Темишвару и потписала протокол о братимљењу и та сарадња траје већ 6 година, намера је да у овој години школа оствари блиске контакте са установама културе европских земаља. 1992-10-10 Дан школе Раковица Град Београд Београд Средња школа
1500 45 11090 Раковица Хасанагинице 8 180736 Peta ekonomska škola Rakovica Пета економска школа Раковица 7004028 Редовна школа Милан Кецман http://www.petaekonomska.edu.rs/ 0113511853 0113511853 2 11 587,766 Пета економска школа „Раковица“ постоји од 1962. године. Образујући и васпитавајући генерације поноси се успесима својих ученика, који постижу одличне резултате на међународним, републичким, градским и општинским такмичењима. У школској 2014/2015. години освојили су друго место на републичком такмичењу из математике и прво место (појединачно и екипно) на градском такмичењу из рачуноводства. Упечатљиво је и то да ученици ове школе буду у врху уписних листа (често и први ) на Економском факултету и Факултету организационих наука, а врло су успешни и на пријемним испитима на универзитетима уопште. Бивши ученици школе данас су професори универзитета, успешни пословни људи, спортисти ...Школа је процењена као безбедна, а може се похвалити добром радном атмосфером. 1962-04-25 датум оснивања Раковица Град Београд Београд Средња школа
1501 45 11090 Раковица Мишка Крањца 17 180857 Mašinska škola Radoje Dakić Машинска школа Радоје Дакић 7004532 Редовна школа Бранка Митић http://www.msradojedakic.edu.rs 3581200 3581200 2 4,5 155,165,170,269,278,705,1655,1671 "Ако учитељ воли само посао, он је добар учитељ.Ако учитељ воли ученика као отац или мајка,он је бољи од оног учитеља који је проучио све књиге али не воли ни посао, ни ђаке.Кад учитељ сједини љубав према послу и према ученицима -он је савршен учитељ ." (Толстој) Таква је наша школа...Преносимо знање , али волимо и бринемо о својој деци.Учимо их да буду добри мехатроничари,роботичари,електротехничари...али их учимо да буду још бољи људи.Зато наших ученика има у свим сферама образовања-међу машинским инжењерима, електроинжењерима,филозофима,правницима, демографима,аутомеханичарима.А нове генерације ће тек показати да су своји и јединствени. 2016-11-27 дан рођења народног хероја "Радоја Дакића" Раковица Град Београд Београд Средња школа
1503 46 11030 Београд Љешка 47 Trinaesta beogradska gimnazija Тринаеста београдска гимназија 7014392 Редовна школа Бојан Вучковић http://www.trinaestabggim.edu.rs 0113555151 0113555151 2 16 684,685 Гимназија је више пута мењала организацију, назив и локацију за време досадашњег постојања. Са радом је почела 1941/42 год. Од октобра школске 1964/65 седиште је у Љешкој улици број 47 и делатност обавља као гимназија општег типа. Организацију и назив мења 1977/78. Постаје школа за усмерено образовање. Усмерења су омогућила ученицима стицање знања за занимања:новинар-сарадник, спикер-водитељ и математичко технички сарадник. Измена наставног плана и програма школске 1990/91 годи. намеће промену организације рада. Школа мења и назив\"Београдски батаљон" у ранији XIII београдска гимназија, исте те године гимназија има два смера природноматематички и друштвенојезички. Упис ученика у смерове врши се по Плану који доноси Министарство просвете. 1941-09-01 Датум почетка рада. Чукарица Град Београд Београд Средња школа
1504 46 11030 Београд Љешка 82 173127 Hemijsko-prehrambena tehnološka škola Хемијско-прехрамбена технолошка школа 7009275 Редовна школа Наташа Парезановић http://www.hptskola.edu.rs 0113555054 0113542461 2 1,6 4,5,12,15,16,308,309,310,733,1501,1502,1610,1611,1640,1641 Хемијско - технолошки одсек у Београду је основан 1946. године при средњој техничкој школи “Петар Драпшин“. Хемијско - технолошки одсек је решењем бр. 906 од 20.11. 1957 године прерастао у Хемијско-технолошку средњу школу. 1961. године Хемијско - технолошка средња школа променила је назив у Хемијско - технолошко техничку школу. Од школске 1963/64. године школују се техничар-аналитичар, погонски техничар и прехрамбени техничар у четворогодишњем трајању. 1969. године Школа прераста у Центар и поред образовања техничарских профила школује и квалификоване раднике хемијске струке у трогодишњем трајању, а од 1971. године и квалификоване раднике прехрамбене струке у трогодишњем трајању. Увођењем заједничких основа 1977. године, ученици се школују две године у оквиру усмереног образовања, а након тога наставља се стручно образовање (хемијско-технолошка, гумарска и прехрамбена струка III и IV степена стручне спреме). Школске 1990/1991. године образовно-васпитни рад у школи реализује се према наставним плановима и програмима за образовне профиле III и IV степена стручне спреме и то у два подручја рада: Хемија, неметали и графичарство и Пољопривреда, производња и прерада хране. 1992. године школа мења назив у Хемијска и прехрамбена школа, а 1997. године у Хемијско – прехрамбена технолошка школа који је остао до данас. Школске 1997/1998. године подручје рада Хемија, неметали и графичарство је имало следеће образовне профиле: хемијско-технолошки техничар, хемијски лаборант, израђивач хемијских производа, гумар, прерађивач целулозе и папира, пластичар и наносилац заштитних превлака. Ови образовни профили су обухватили трогодишње и четворогодишње образовање, а подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране прехрамбеног техничара, техничара за биотехнологију, произвођа прехрамбених производа, произвођача пића, млинара, пекара, посластичара и месара. Школске 2002/2003 год. започета је реформа средњег стручног образовања у Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи у образовним профилима прехрамбени техничар, пекар и месар који су ушли у редовни систем образовања 2012. године. 1957-10-20 Датум почетка рада школе. Чукарица Град Београд Београд Средња школа
1505 46 11250 Београд Југословенска 4 Tehnička škola Техничка школа 7009267 Редовна школа Зоран Михајловић http://tszeleznik.edu.rs 0116572175 0116572168 2 4,5 154,155,157,165,171,175,178,180,181,190,197,278,283,287,730,1550,1654,1658,1659,1660,1662 Школа је основана 1948. године и њен живот је био везан за развој фабрике "Иво Лола Рибар" у чијем је саставу била до јануара 1993., од када и носи назив "Техничка школа". Школа образује ученике у два подручја рада: Машинство и обрада метала и Електротехника. Настава се одржава у 22 учионице, а школа поседује савремено опремљене кабинете, лабораторије, радионице за практичну наставу, као и три кабинета ЦНЦ машина. За извођење наставе користи се 85 савремених рачунара. Осим тога у школи се налазе две сале за спортове, библиотека са преко 11000 наслова, свечана сала, а наставу изводе високо образовани и свом послу предани наставници. 1948-07-27 Датум реконструкције Школе после елементарних непогода 1995.када је Дан школе везан за празник Спасовдан (који је променљив у зависности од Ускрса). До тада је Дан школе био везан за дело Иве Лоле Рибара и прослављао се 20. априла. Чукарица Град Београд Београд Средња школа
1507 47 11070 Београд Гоце Делчева 41 Deveta gimnazija Mihailo Petrović Alas Девета гимназија Михаило Петровић Алас 7093314 Редовна школа Дејан Јосиповић http://devetagimnazija.edu.rs 0112694133 0112601292 2 16 684,685 Девета гимназија "Михаило Петровић Алас" је основана 1961. године. Школа има 32 одељења и то 20 природно математичког смера и 12 друштвених. Ученици школе показују веома добре резултате приликом уписа на факултете, већина се упише на жељене и на буџет. За упис у школу потребно је око 95 бодова. На такмичењима ученици показују завидне резултате из свих предмета. Постигли су веома много награда на државним такмичењима. Ученици се радо враћају у школу и после завршетка и више генерација из исте породице похађа ову Школу. 1961-06-30 датум оснивања школе. Нови Београд Град Београд Београд Средња школа
1508 47 11070 Београд Антифашистичке борбе 1а 190625 Deseta gimnazija Mihajlo Pupin Десета гимназија Михајло Пупин 7047177 Редовна школа Nadežda Mahović http://xgimnazija.edu.rs/ 0112135722 0112135722 2 16 686 Десета гимназија „Михајло Пупин“ успешно решава изазове које рад са децом неминовно доноси. Од 1933. године, када је указом краља АлександраI Карађорђевића основана, па до данас сазрела је у савремену образовну установу у којој се наставни процес схвата као могућност да се потенцијали ученика остваре у највећој могућој мери. Једна је од ретких гимназија општег типа и гимназија која успешно реализује билингвалну српско – француску и српско – енглеску наставу.\r\nНаставни процес у школи обогаћен је савременим наставним средствима и иновативним методама које омогућавају афирмацију ученика и индивидуализацију. Посебно се подстиче интердисциплинарна настава и корелација наставних садржаја са свакодневним животним ситуацијама. \r\nПосвећени смо неговању талената и откривању потенцијала код наших ученика, што је сигурно један од разлога зашто из године у годину успешно учествују и освајају награде на релевантвним такмичењима у земљи и иностранству.\r\nУкључени смо у међунароне пројекте и негујемо везе са образовним установама у земљи и иностранству, које често за резултат имају ученичке размене и путовања.\r\nНаставници у школи схватају предности перманентног образовања и редовно похађају програме стручног усавршавања, одржавају угледне и огледне часове и предавања. \r\nПрепознати смо као школа која испуњава услове да буде вежбаоница за студенте и ресурсни центар другим школама и наставницима кроз пројекат „Развионица“ чији је носилац Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.\r\n 1933-04-06 Датум оснивања Школе Нови Београд Град Београд Београд Средња школа
1509 47 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 152/а 190244 Politehnika - škola za nove tehnologije Политехника - школа за нове технологије 17642197 Редовна школа Душан Миловановић http://politehnika-nt.edu.rs 0114141657 0112675663 2 3,4,5 155,165,170,1517,1530 "ПОЛИТЕХНИКА"- школа за нове технологије, почела је свој рад 1971.године, у оквиру Радничког универзитета "Нови Београд", као Металски образовни центар. У пролеће 2006. године, укидањем Политехничке академије, чији је део била, настаје Средња техничка школа и потом се верификује као самостално правно лице. На предлог Наставничког већа, а уз одобрење Министарства просвете и спорта, 01.09.2006. године, назив школе је промењен и сада гласи "ПОЛИТЕХНИКА" - школа за нове технологије.Данас је то школа са три подручја рада, савременом концепцијом, модерним образовним профилима и одличним резултатима. Нови Београд Град Београд Београд Средња школа
1510 47 11070 Нови Београд Отона Жупанчича 4 190213 Srednja turistička škola Средња туристичка школа 17642219 Редовна школа Драгутин Миличић http://www.turistickaskola.edu.rs 0112607286 0112607287 2 10 569,570,571,573,574,1537 Средња туристичка школа образује кадрове за потребе тзристичко угоститељске привреде. Школу похађа 953 ученика распоређених у 30 одељења. У Школи се образују следећи профили: туристички техничар, угоститељски техничар, кулинарски техничар, конобар и кувар. Теоријска настава се одвија у 14 учионица, а вежбе и практична настава у кабинетима. Школа има Свечану салу, библиотеку, шест канцеларија, зборницу, просторију за пријем родитеља, фискултурну салу и два спортска терена. Школа има успешну сарадњу са социјалним партнерима. Практична и блок настава се реализује у најпознатијим хотелима, ресторанима и туристичким агенцијама. Имамо богату међународну сарадњу и партнерства са сродним школама из Италије, Словеније, Велике Британије и Шведске, 1971-03-01 Школа је радила у саставу Политехничке академије од 1971. до 01.03.2006., када је регистрована у Трговинском суду као посебна васпитно образовна установа. Нови Београд Град Београд Београд Средња школа
1511 47 11070 Београд Омладинских бригада 25 191616 Tehnička škola Novi Beograd Техничка школа Нови Београд 7093322 Редовна школа Веселин Вуковић http://www.tehnicka.edu.rs 2163532 3016699 2 4 154,157,161,165,171,175,179,180,181,182,185,189,190,197,716,1607,1609,1653,1660,1663,1664 Почетком седамдесетих у СФРЈ су одлучили да направе репрезентативну школу опремљену на најсавременији начин. У књизи утисака са поносом чувамо изразе дивљења званичних делегација многих држава које су долазећи у Београд посећивале и нашу школу. Без обзира на многе тешкоће настојим да сачувамо стечени углед. Савремени образовни профили у области компјутерског конструисања, оптике и машинске енергетике које Школа данас има припремају ученике за рад или даље школовање на великом броју факултета. Нови Београд Град Београд Београд Средња школа
1512 47 11070 Београд Отона Жупанчича 19 Grafička škola Графичка школа 7047380 Редовна школа Велибор Божовић http://grafickaskola.rs 2604422 2604732 2 6 318,320,321,323,324,333,747,748 Дана првог јула 1834. године од стране кнеза Милоша Обреновића објављено „НАСТАВЛЕНИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ КЊАЖЕСКО-СЕРБСКЕ КЊИГОПЕЧАТЊЕ И СЛОВОЛИВНИЦЕ ”. Овај документ је имао снагу закона и тачно је прописивао обавезе и права првих графичких ученика у Србији. Зато се с правом може рећи да је датум објављивања овог важног документа, такође и датум настанка графичког школовања, а самим тим и Графичке школе у Београду. Данас Графичка школа образује ученике у шест образовних профила у свом подручју рада – хемија неметали и графичарство – група за графичарство, и то: - Фотограф - Техничар за обликовање графичких производа, - Техничар за графичку припрему, - Техничар штампе, - Техничар графичке дораде и - Ситоштампар. Истичемо да је Графичка школа једина и јединствена школа у Републици Србији, која школује ученике за све образовне профиле у свом подручју рада, укључујући и практичну наставу, која се одвија у наменским кабинетима практичне наставе у самој школи, али је склопила и велики број Уговора са најсавременијим и најбоље опремљеним графичким предузећима, како би ученици били у прилици да раде на најсавременијој техничко-технолошкој опреми у графичкој индустрији. Школу похађа око 900 редовних ученика и око 100 ванредних ученика, полазника на преквалификацијама, доквалификацијама и на специјалистичком школовању, које образује високостручни и мотивисани наставнички кадар Школе. Можемо се похвалити да ученици наше школе постижу веома добре резултате, како у учењу, тако и на разним такмичењима општинским и градским, као и републичким у бројним областима, а посебно су успешни у ликовним такмичењима, драмским, рецитаторским и графичарству. 1834-07-01 Првог јула 1834. године од стране кнеза Милоша Обреновића објављено је "Наставленије за ученике Књажевско-Сербске књигопечатње и словоливнице". Овај документ је имао снагу закона и прописивао је обавезе и права првих графичких ученика у Србији, па се овај датум узима као датум оснивања Графичке школе у Београду. Нови Београд Град Београд Београд Средња школа
1513 48 11080 Земун Градски парк 1 200260 Zemunska gimnazija Земунска гимназија 7021291 Редовна школа Милош Бјелановић http://www.zemunskagimnazija.edu.rs 0112616915 0113162680 2 16 684,685,765 Земунска гимназија је основана 1858. године.Током своје дуге историје увек је неговала традицију кроз: прославе јубилеја, издавачку делатност (монографије, летописи, споменице), снимање филмова о успешним ученицима и професорима, сусрет генерација... Поред квалитетне наставе (смерови: друштвено-језички, природно-математички, за ученике са посебним способностима за физику) у гимназији функционише и велики број секција (литерарна, лингвистичка, драмска, ликовна, фолклорна, историјско-документарна, новинарска, хор и оркестар, маратонска, спортска, атлетска, математичка, планинарска, ,,Занимљива физика", Унеско клуб...), које освајају награде на свим нивоима од општинских, градских до републичких и међународних. Ученици Земунске гимназије имају одличне услове за рад у обновљеној згради у којој функционише кабинетска настава са опремљеним кабинетима за сваки предмет (компјутери и пројектори у свим учионицама, две паметне табле). Такође, комплетно је опремљен фоно кабинет за стране језике. Безбедност ученика се прати помоћу видео надзора, а поред тога функционише веома успешно и електронски улазак у школу. Земунска гимназија је једна од једанаест гимназија у Србији која је део пројекта ,,Развионица". Поред тога, школа је и вежбаоница Београдског универзитета (хоспитовање студената у Земунској гимназији). 1858-10-15 Почетак рада Школе на основу указа војне команде за Земун. Земун Град Београд Београд Средња школа
1514 48 11080 Земун 22. октобра 19 Ekonomska škola Nada Dimić Економска школа Нада Димић 7021267 Редовна школа Сања Дограјић http://www.ekonomska-zemun.edu.rs/kontakt 0112190386 0112190386 2 11 587,766 - Основана 1883. године - Два образовна профила (економски техничар и финансијски администратор) - Опремљене учионице и кабинети - Високо стручни кадрови - Изванредни резултати на такмичењима - Широк спектар ваннаставних активности - Развијање ученичког предузетништва - Рад у виртуелном предузећу - Учествовање ученика у раду школе - Безбедно окружење - Могућност наставка школовања и висока пролазност на факултетима - Ванредно школовање, преквалификација и доквалификација 1883-11-03 Датум оснивања Земун Град Београд Београд Средња школа
1516 48 11080 Београд Наде Димић 4 200414 Elektrotehnička škola Zemun Електротехничка школа Земун 7026641 Редовна школа Ђурађ Бањац http://www.ets-zemun.edu.rs/ 3077449 2618155 2 5 269,277,278,281,287,1520,1592 Електротехничка школа ,,Земун“ по неким изворима основана је далеке 1887. године, као прва стручна Мајсторска школа. Међутим као датум оснивања узима се 5. Октобар 1954. године када је Народни одбор града Београда основао Мајсторску школу металске струке. Од тада до данас школа је више пута мењала називе и образовне профиле да би од априла 2003. године добила данашњи назив. У оквиру Заједнице електротехничких школа Србије, школа заузима једну од водећих места захваљујући раду и залагању свих запослених. Те активности огледају се, пре свега, на увођењу савремених образовних профила, администратор рачунарских мрежа, електротехничар информационих технологија и залагању за увођење одељења техничке гимназије. Оно што издваја нашу школу од других је прва дигитална учиоцина у Србији, донација компаније Самсунг. Она је свечано отворена децембра 2013. у присуству тадашњег министра просвете Томислава Јовановића и представника Самсунга. Настава будућности омогућава бржу размену мултимедијалних садржаја, бољи преглед градива и захтева веће ангажовање ученика и наставника. Организовали смо више семинара на тему Нове информационе технологије у образовању за наставнике београдских основних и средњих школа, као и посете ученика из других школа. Представници компаније Самсунг редовно посећују и прате рад и примену нових технологија у настави и по њиховим речима овде су постинути најбољи резултати у Адриатик регији (земље у региону). Нове технологије из ове области ће прво бити тестиране у нашој школи. Поред ових активности школа постиже запажене резултате на такмичењима из области електротехнике и програмирања не заборављајући и хуманитарне акције. Земун Град Београд Београд Средња школа
1517 48 11080 Земун Аутопут бр 18 202801 Tehnička škola Zmaj Техничка школа Змај 7026650 Редовна школа Жарко Оташевић http://www.skolaZmaj.edu.rs 2600667 0113018945 2 1,4,5,11 1,155,165,180,593,1607,1612,1655 Решењем Министарства индустрије ФНРЈ број 5204 од 13. 12. 1946. године, основана је Металопрерађивачка школа „Змај“. Са радом је почела 20. 12. 1946. године. Школске 1950/51године, школа добија назив: Индустријска школа „Задругар. 1977/78. године школа уписује, прву генерација заједничке основе. У време 80-тих година Центар "Змај" има 46 одељења са око 1600 ученика. Од 01. септембра 2005. године, школа је променила назив, по одлуци Министарства просвете и спорта број 68 од 01. 03. 2005. године и сада носи назив ТЕХНИЧКА ШКОЛА "ЗМАЈ" ЗЕМУН. 2015-01-27 Решењем Министарства индустрије ФНРЈ број 5204 од 13. 12. 1946. године, основана је Металопрерађивачка школа „Змај“. Са радом је почела 20. 12. 1946. године.Од 01. септембра 2005. године, школа је променила назив, по одлуци Министарства просвете и спорта број 68 од 01. 03. 2005. године и сада носи назив ТЕХНИЧКА ШКОЛА \"ЗМАЈ\" ЗЕМУН. Земун Град Београд Београд Средња школа
1518 48 11080 Земун Цара Душана 262 200433 Saobraćajno-tehnička škola Саобраћајно-техничка школа 17076469 Редовна школа Мирослав Мацура http://www.saobteh.edu.rs 4000100 2616751 2 4,5,6,9 177,182,285,518,530,534,705,752,755,1508 Уредбом Владе ФНРЈ од 30.08.1948. године основан је Аутосаобраћајни техникум у Земуну. Заједничком одлуком из месеца децембра 1994.године Аутосаобраћајна техничка школа и Аутомеханичарска школа су се спојиле у Саобраћајно-техничку школу. Од почетка свог постојања па до данас, школа је неколико пута мењала своје име и концепцију, али је све време школовала високо квалитетне стручњаке, различитих профила, који су на разне начине везане за аутомобил. Тренутно имамо 53 одељења и 1300 ученика и скоро 190 запослених. У Саобраћајно-техничкој школи се школују ђаци у 4 области рада: 1 .Саобраћај 2. Машинство и обрада метала 3. Електротехника 4. Хемија, неметали и грачичарство У оквиру ових области доста различитих профила: Саобраћај: 1. Техничар друмског саобраћаја 4. степен 2. Техничар унутрашњег транспорта 4. степен 3. Техничар за безбедност саобраћаја 4. степен 4. Возач моторних возила 3. степен Машинство и обрада метала: 1. Машински техничар моторних возила 4. степен 2. Аутомеханичар 3. степен 3. Аутолимар 3. степен Електротехника: 1. Електротехничар за електронику на возилима 4. степен 2. Аутоелектричар 3. степен Хемија, нематали и графичарство: 1. Лакирер 3. Степен Поред редовне теоријске наставе , која се обавља у великом броју учионица и опремљених кабинета, наши ученици практични део наставе обављају у различитим фирмама, предузећима и сервисима, веома признатим и познатим, а неретко се дешава да одмах после завршене школе добију и стално запослење у истим. Школа располаже са доста учионица, добро опремљених кабинета, лабораторијом, салом за физичко васпитање, многобројним радионицама у школском сервису итд. Такође имамо сопствени технички преглед и ауто школу, који осим са ученицима у оквиру наставе, раде и са трећим лицима. Ауто школа располаже са 12 путничких возила, аутобусом, 2 камиона, 1 приколицом и мотором, за обуку свих категорија. Наши ученици често учествују на републичким и градским такмичењима, како стручним тако и општеобразовним, и освајају највиша места. Такође се у ученици и професори укључују у различите акције на општини, граду... Саобраћајно-техничку школу су завршили и многе познате личности. Да не причамо више... Дођите... Посетите нас... 1948-10-04 Датум почетка наставе у Аутосаобраћајном техникуму. Земун Град Београд Београд Средња школа
1519 48 11080 Земун Тошин бунар 17 Pravno-birotehnička škola Dimitrije Davidović Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић 7026684 Редовна школа Зорица Маравић http://www.pravnobiroskolazemun.edu.rs 0113164136 0113164138 2 11 590,591,592,593,731 Средња стручна школа "Димитрије Давидовић" постоји од 1960.г., а од јануара 1993. носи име Правно-биротехничка школа "Димитрије Давидовић". Школа је добила име по чувеном правнику, дипломати, новинару, историчару, писцу и творцу првог српског устава, Сретењског устава. Подручје рада школе је право и администрација, а четворогодишњи смерови су: правни техничар, техничар обезбеђења и пословни администратор. Модерно опремљени кабинети, пространо двориште, методолошки осавремењена настава, иновативан професорски кадар, активна сарадња са локалном и широм друштвеном заједницом основни су атрибути образовно васпитног процеса фокусираног на развој младог бића. Због практичног оспособљавања али и због свестраности и широког образовања које нуди, број ученика ПБШ "Димитрије Давидовић" се из године у годину повећава. Висок постотак уписа ученика на разнородне факултете, врхунски резултати на такмичењима, креативни ваннаставни пројекти квалитативно заокружују мисију наше школе. 1960-10-23 Школа је основана 1960. године, а као дан школе узет је 23.октобар, датум рођења Димитрија Давидовића, по коме школа носи име. Земун Град Београд Београд Средња школа
1521 49 11400 Младеновац Краља Александра Обреновића 25 220401 Gimnazija Гимназија 7524293 Редовна школа Златко Милинковић http://gimnazijamladenovac.edu.rs 0118231366 0118231366 2 16 684,685,686 Школа је основана 1950. године услед потреба привреде за стручним кадровима у послератном периоду. Уз више прекида у раду, системских реформи и трансформација, 1990. године почиње са радом Гимназија у Младеновцу. Школа ученицима пружа подршку и припрема их за даље школовање, преноси им општу културу и оспособљава их за живот. Опремљена је савременим средствима, а наставу држе високостручни кадрови. Ученици школе носиоци су бројних награда и признања са разних такмичења. Желимо да модернизујемо наставу унапређивањем постојећих метода и средстава, како би наши ученици били спремни да одговоре на савремене потребе друштва. Младеновац Град Београд Београд Средња школа
1522 49 11400 Младеновац Вука Караџића 75 220501 Tehnička škola Техничка школа 7524285 Редовна школа Снежана Благојевић http://www.tehnickaskola.edu.rs 0118230143 0118231985 2 4,5,7,11 155,165,175,177,182,190,267,278,281,282,285,395,590,705,1518,1543,1566,1577,1592,1612,2003,2043,2052,2068,2085,2087 Техничка школа у Младеновцу постоји од 1907. године.Током година,школа је мењала локације и називе , али је у својој суштини била и остала највећи регионални центар средњошколског образовања у области техничко-занатских занимања.Данас школа има око 700 ученика (односи се и на ванредне) који се образују за 20 различитих занимања у оквиру 3 подручја рада :електротехника,машинство и обрада метала и текстилство.Школа има 22 одељења четвртог степена,8 одељења трећег степена и 4 одељења за децу лако ометену у развоју.У свим протеклим годинама рада ,Техничка школа је имала узлазну путању када је реч о резултатима у раду са ученицима ,њиховим успесима на такмичењима ,праћењу савремених трендова у области образовања и остваривању укупних задатака Школе,о чему сведоче бројне награде и признања ученика и наставника.Током шк.2013/2014. школа је конкурисала и ушла у пројекат "Школа без насиља" који је под покровитељством Уницефа и Министарства просвете.Запослени у Техничкој школи и надаље ће настојати да ова институција остане и опстане као центар средњег стручног образовања у окружењу ,пратећи савремене трендове света образовања и рада.О томе да смо на добром путу ,сведочи и чињеница да је Школа од стране Европске комисије 2010.године добила сертификат о испуњености услова за рад са огледним занимањима и потврду о учешћу и доприносу Школе и директора реформи средњег стручног образовања у Србији. 1907-06-06 Оснивање Раденичке школе у Младеновцу Младеновац Град Београд Београд Средња школа
1523 50 11460 Барајево Светосавска 4а 218103 Srednja škola Средња школа 7067623 Редовна школа Добривоје Јелић http://srednjaskolabarajevo.edu.rs/ 0118300426 0118300206 2 1,4,10,11,15 1,9,11,157,171,177,179,180,182,587,588,674,675,715,1658,1660,2030,2033 На два до три минута од аутобуске станице, у Барајеву, на узвишењу иза храстовог шумарка, школа доминира својом маштовитом и функционалном архитектуром. Када прођете кроз школску капију, поглед ће Вам привући шумица кроз коју вијуга трим стаза са справама за вежбе снаге, дело наших ученика и професора физичког васпитања. Иза шумице су терени за кошарку и фудбал који се, кад нема наставе, користе и за рекреативне активности. Лепоти крајолика школског дворишта придоноси огледни виноград, засади јабука и шљива и три пластеника намењена практичној настави ученика. У овој школској години уписани су ученици у следеће образовне профиле: пољопривредни техничар, техничар хортикултуре, економски техничар, трговац, женски фризер, мушки фризер и погонски техничар машинске обраде. Када се колоне ђака из Барајева, околних насеља: Баћевца, Гунцата, Бељине, Вранића, Мељака, Црљени, Насеља Гај, Равног гаја, Глумчевог брда, Манића, Бождаревца и осталих места, као и ученици из Београда, Лазаревца, Сремчице и Железника слију у нашу школу, почиње још један школски дан. А у том новом дану, сви ће понешто научити, постати бар мало озбиљнији и мудрији, а неки ће се можда и први пут у животу заљубити. То је лепота ђачког доба. 1978-10-18 датум оснивања Барајево Град Београд Београд Средња школа
1524 51 11306 Гроцка Ужичка 2 155302 Srednja škola Средња школа 7035195 Редовна школа Селимир Радосављевић http://srednjaskolagrocka.edu.rs 0118500720 0118501325 2 1,10,11,15,16 12,15,567,587,588,674,675,684,685 Основани смо 1949. године као Школа за ученике у привреди, а данас смо Средња школа која броји 32 одељења и образује 7 профила. Ученици наше школе сваке године учествују на такмичењима и смотрама где заузимају значајна места на градском и републичком нивоу.Поносни смо на наше ученике јер након четворогодишњег образовања уписују и завршавају жељене факултете, а након трогодишњег образовања брзо започињу своје професионалне каријере.Наш наставни кадар чине искусни, насмејани и озбиљни људи увек спремни да саслушају, помогну и пруже подршку нашим ученицима. Наш наставни процес је модеран и подразумева коришћење савремене технологије у раду, истраживачки рад као и сарадњу са компанијама које су у прогресу. Свој ентузијазам кадар школе показује и кроз планирање и реализацију интерних обука запослених, ваннаставних активности ученика. Одређени број наставника пружа подршку ученицима и путем сопствених web страница које су намењене размени школског материјала. У нашој школи постоје и оптимални услови за учење страних језика јер школа поседује фонолабораторију као и услови за извођење наставе која подразумева коришћење пројектора, рачунара и on-line повезаности. Са великим задовољством тврдимо да је пут знања који ученици добијају својеврстан мост између искуства и актуелног момента. Сваке године ученици и наставници заједно планирају и реализују бројне посете позориштима, музејима, институтима, Дому Народне скупштине.У нашој школи постоје одлични услови за спорт и спортске активности јер поседујемо велику фискултурну салу, спортски терен, теретану на отвореном и трим стазу. Гроцка Град Београд Београд Средња школа
1525 52 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 210117 Gimnazija u Obrenovcu Гимназија у Обреновцу 7506597 Редовна школа Ивица Протић http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs 0118721202 0118724536 2 16 684,685,686,1667 Гимназија у Обреновцу изводи наставу у четири разреда са по четири одељења подељених у четири смера: општи, друштвено – језички, природно – математички и информатички. У Гимназију иде 418 ученика, а о успешном раду Гимназије стара се 48 запослених, професора, административног и другог особља. Настава се изводи на високом нивоу уз савремену кабинетску наставу, и на тај начин представља елитну средњу школу на територији општине Обреновац. Гимназија у Обреновцу већ више од 90. година постоји у нашем граду. У протеклим годинама, Гимназија у Обреновцу је имала и успона и падова, али је одувек било и остало, да бити гимназијалац значи да си део будуће интелектуалне елите нашег града. Кроз Гимназију у Обреновцу је прошло јако много ђака и наставника, и они су били, јесу и биће нешто највредније што Обреновац има. Многи од наших ђака су данас уважени, научници, професори, доктори, директори, политичари, али изнад свега способни и вредни људи. Гимназија је увек била и остала бастион нових идеја, новог духа, ђаци и њихови наставници су били ти који су увек износили нове идеје, организовали значајна догађања и приређивали најпосећеније догађаје у нашем граду. 1922-10-16 Датум оснивања Обреновац Град Београд Београд Средња школа
1526 52 11500 Обреновац Краља Петра I 12 210205 Tehnička škola Техничка школа 7094299 Редовна школа Рајка Бабић http://www.tsobrenovac.net 0118721178 0118720489 2 4,5,11 154,157,161,165,167,171,175,177,178,179,180,182,267,277,278,282,283,287,587,705,766,768,1505,1602,1612,1654,1664 Школа је основана 1928.год. као "Занатско трговачка школа", током дугогодишње историје неколико пута мењан је назив. Од школске 2004/2005.год. носи име "Техничка школа". Образујемо ученике у три подручја рада: Економија, право и администрација, Електротехника, Машинство и обрада метала, у 33 одељења. Опремљени смо савременим наставним средствима, настава се одвија по принципу прилагођене кабинетске наставе. Ученици већ годинама постижу добре резултате на такмичењима: школске 2014/2015. прво место на Републичком такмичењу из историје, екипно треће место на републичком такмичењу за браваре, четврто место- екипно на такмичењу "Млади заваривач 2015" у Словачкој. На републичком такмичењу у заваривању 2013.год. пет ученика је освојило прва места за одређени тип заваривања, један од њих пласирао се и на светско првенство у Немачкој на ком је освојио треће место. У последње четири године два пута освојено прво место на републичком такмичењу за средњошколце у одбојци, након чега су наши ученици представљали Републику Србију на светским такмичењима у Француској и Португалу. Бројне медаље и пехари освојени су и на другим спортским такмичењима. У нашој школи веома активно раде Спортске секције, Шаховска секција, Еколошка секција, Рецитаторска и Драмска секција. Од ове године са радом је почела и Заваривачка секција, где се почетна обука врши на симулатору за заваривање. Наша Школа прихватила је задатак изградње модела нове, ефикасније, модерне школе, при чему морамо и сами да експериметишемо и стваралачки примењујемо научена, усвојена знања и налазимо све боље путеве за ефикаснији педагошки рад. 1928-05-09 Од 1928. године школа постоји као "Занатско трговачка школа"са два смера: занатски и трговачки. Накнадно је за обележавање Дана школе одређен датум 05.мај- Дан победе над фашизмом. Обреновац Град Београд Београд Средња школа
1527 52 11500 Обреновац Милоша Обреновића 90 Poljoprivredno-hemijska škola Пољопривредно-хемијска школа 7506589 Редовна школа Драгољуб Златановић http://www.polj-hemskola.edu.rs 0118721375 0118721532 2 1,6 1,3,9,11,12,15,715,1501,1502 ШКОЛА ПО МЕРИ УЧЕНИКА А ПРЕМА ПОТРЕБАМА ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ \r\n09. октобра 1990. године одлуком Окружног суда у Београду, Пољопривредно-хемијска школа „почиње свој самостални живот“ До овог датума, образовни профили били су у саставу Образовног центра „27. март“ \r\nОсновна делатност: -Средње стручно образовање и васпитање ученика III и IV степена у два подручја рада: пољопривреда, производња и прерада хране и хемија, неметали.\r\n-Образовање ванредних ученика и доквалификација и преквалификација за III и IV степен у два подручја рада: пољопривреда, производња и прерада хране и хемија, неметали.\r\nЗа реализацију образовно-васпитног рада користе се учионице, кабинети и лабораторије:\r\n-Учионички део\r\n-Специјализоване учионице\r\n-Лабораторије за хемијско-технолошку групу предмета\r\n-Кабинети за пољопривредну и ветеринарску групу предмета, рачунарство и информатику\r\n-Мултимедијални кабинет\r\n-Фискултурна сала и спортски терени\r\n-Библиотека са читаоницом\r\n-Ученички клуб\r\n-Пекара\r\nОгледно школско имање за воћарску, повртарску, цвећарску и сточарску производњу\r\n-Ветеринарска амбуланта\r\nШкола је мешовитог типа, атрактивна и за девојчице и за дечаке. 1990-10-09 09.10.1990. године, одлуком Окружног суда у Београду, основана је Пољопривредно-хемијска школа. Пољопривредно-хемијско школство у Обреновцу постоји од 1977. године када се реформом први пут јавља пољопривредна и хемијско-технолошка стука. Након осам година, 1985. године, Образовни центар у Обреновцу се, у оквиру нове реформе школства, дели на две школе, Школски центар „27. март“ и Образовни центар „Буда Давидовић“. Пољопривредно –хемијска струка је припала Школском центру. Новом реформом, 09.10.1990. године, Школа почиње самостално да ради. Обреновац Град Београд Београд Средња школа
1528 53 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 Ekonomsko-trgovinska škola Економско-трговинска школа 7565631 Редовна школа Предраг Анђелић http://www.ekonomskasopot.edu.rs 0118251120 0118251120 2 10,11 571,572,587,731,766,1529 Школа је основана 1990.године.Тада је имала 3 одељења са око 100 ученика.Од 2006.школа ради у новоизграђеном објекту од 5000м2.Данас има 23 одељења са око 600 ученика.Школа располаже са 20 учионица,12 кабинета, 130 рачунара.Школа успешно сарађује са међународним организацијама попут GIZ,Кultur kontakt и Јunior Achievement, а резултат те сарадње је учешће ученика на више међународних сајмова, Сервисни центар предузећа у целој Србији и партнерство са школом у Немачкој у оквиру које се врши размена ученика.Школа је постигла запажене резултате на републичким и градским такмичењима,као и на спортским.Ученици имају велику улогу у стварању позитивне атмосфере у којој наставници са великим ентузијазмом раде свој посао. Сопот Град Београд Београд Средња школа
1529 53 11450 Сопот Кнеза Милоша 12 226110 Mašinska škola Kosmaj Машинска школа Космај 7084005 Редовна школа Живорад Окетић http://mskosmaj.edu.rs 8251227 2834132 2 4,5,7 155,157,171,175,177,178,179,180,181,184,190,282,285,287,403,404,1602,1658,1660 Машинска школа "Космај" основана је 1981.године. Образујући стручњаке који могу да одговоре захтевима савремене производње,машинска школа"Космај"доприноси развоју Општине Сопот,која перспективу види у развоју мале привреде. У прилог томе иде чињеница да многи наши бивши ученици данас поседују приватне радионице и сервисе у којима постижу запажене резултате у струци. Тренутно се школују ученици за образовне профиле: техничар за компјутерско управљање, механичар привредне механизације,механичар грејне и расхладне технике. Сопот Град Београд Београд Средња школа
1530 54 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 214214 Gimnazija Гимназија 17079638 Редовна школа Драгана Треботић Павловић http://www.gimnazijalazarevac.edu.rs 0118129480 0118729480 2 16 684,685 Гимназија У Лазаревцу основана је 1945/46. године. Од тада изузетно успешно образује и васпитава. Ученици Гимназије традиционално постижу добре резултате на разним такмичењима и успешно уписују жељене факултете. Последњих година изузетне резултате постижемо на Републичким такмичењима из математике, српског језика и књижевности, руског језика, биологије. У наредном периоду очекујемо и награде из физике, јер од ове школске године ученици наставу физике прате у кабинету који је опремљен по најмодернијим стандардима. У школи постоје три савремена кабинета за рачунарство и информатику, као и језички кабинет за мултимедијалну наставу. Наставно особље Гимназије редовно се стручно усавршава и оспособљено је да и недостатак неких савремених учила надомести својом креативношћу. Ипак, Гимназија у Лазаревцу је најпрепознатљивија по доброј атмосфери у којој се ради, а коју су на међусобном поверењу и уважавању изградили ученици и запослени. Лазаревац Град Београд Београд Средња школа
1531 54 11550 Лазаревац Доситеја Обрадовића 6 214214 Tehnička škola Kolubara Техничка школа Колубара 7070365 Редовна школа Радослав Сретковић http://nema 0118123098 0118123249 2 3,4,5,11 115,120,154,155,165,171,175,178,180,182,277,278,283,285,587,588,768,1550,1613 Техничка школа Колубара у Лазаревцу, Доситеја Обрадовића 6, образује ученике по програму четири подручја рада: машинство и обрада метала, рударство и геологија, електротехника и економија, право и администрација. Одлуком Скупштине Републике Србије и Актом о верификацији, Школа обавља своју делатност од школске 1990/91. године. Настала је раздвајањем Школског образовног центра у Лазаревцу на две школе од којих је друга Гимназија. Међутим, корени настајања Школе су много старији јер Школа наставља рад Техничке школе Станислав Сремчевић Црни, основана школске 1958/59. године и Школе за квалификоване раднике која је израсла из Школе ученика у привреди основана школске 1948/49. године у Вреоцима. Техничка школа Колубара у Лазаревцу уписана је у Привредни суд у Београду, дана 09.05.1995. године, број решења Фи 7960/95, а оснивач је Влада Републике Србије. Лазаревац Град Београд Београд Средња школа
1532 55 34300 Аранђеловац Јосипа Грушовника 1 540515 Gimnazija Miloš Savković Гимназија Милош Савковић 7351160 Редовна школа Живорад Игрутиновић http://gimnazijamilossavkovic.nasaskola.rs 034711051 034711051 2 16 684,685 Гимнaзиja Mилoш Сaвкoвић имa трaдициjу дугу 95 гoдинa и свe тo врeмe oнa прeдстaвљa рaсaдник знaњa, идeja, културних сaдржaja и извoриштe будућих млaдих интeлeктуaлaцa. Гимнaзиja у Aрaнђeлoвцу oснoвaнa je укaзoм Њeгoвoг Вeличaнствa Крaљa Aлeксaндрa Кaрaђoрђeвићa 21.08.1920.гoдинe (по старом календару). Од самог почетка бригу o Aрaнђeлoвaчкoj гимнaзиjи воде сами Aрaнђeлoвчaни, a пoсeбнo њeн дoбрoтвoр Блaгoje Joвaнoвић, из чиjeг je фoндa, кao и из прилoгa грaђaнa изгрaђeнa Гимнaзиja. Школа није прекидала свој рад ни током Другог светског рата. Пoстaјe цeнтaр културнoг и jaвнoг живoтa. Ни jeднa знaчajнa културнa мaнифeстaциja није могла бити oргaнизoвaнa бeз учeшћa Гимнaзиje. 1945/46. гoдинe Aрaнђeлoвaчкa гимнaзиja мења имe у Meшoвиту гимнaзиjу, a 1955/56. гoдинe у Вишу гимнaзиjу. Из пиjeтeтa прeмa др Mилoшу Сaвкoвићу пoзнaтoм српскoм интeлeктуaлцу и пaрискoм дoктoрaнту, шкoлскe 1959/60. гoдинe шкoлa дoбија имe Гимнaзиja "Mилoш Сaвкoвић", и сa тим сe имeнoм 1976.гoдинe постаје део Вaспитнo-oбрaзoвног цeнтра "Mилoш Сaвкoвић". Oд 01. сeптeмбрa1990. гoдинe Гимнaзиja "Mилoш Сaвкoвић" пoнoвo oбрaзуje гимнaзиjaлцe прирoднo-мaтeмaтичкoг и друштвeнo- jeзичкoг смeрa. Зaхвaљуjући Фoндaциjи зa врaћaњe лeгaтa Гимнaзиje као и мнoгим дaрoдaвцимa, мeђу кojимa су нajбрojниjи бивши учeници Гимaнзиje, школа је враћена у своју стару/садашњу зграду 01.07.1996. гoдинe и пoчeлa са радом 01.09.1996.гoдинe. Брojни су вeлики и знaчajни људи, бивши aрaнђeлoвaчки гимнaзиjaлци. Ни мнoгo вeћи грaдoви нe мoгу сe пoдичити интeлeктуaлцимa и ствaрaoцимa кaквe је изнедрила Аранђеловачка гимназија. Рeшeњeм Mинистaрствa прoсвeтe Рeпубликe Србиje (Бeoгрaд 24.05.1994.гoдинe) o испуњeнoсти прoписaних услoвa у пoглeду шкoлскoг прoстoрa, oпрeмe, нaстaвних срeдстaвa и пoтрeбнoг брoja нaстaвникa и стручних сaрaдникa у рaднoм oднoсу нa нeoдрeђeнo врeмe и дoвoљнoг брoja учeникa Гимнaзиja "Mилoш Сaвкoвић" у Aрaнђeлoвцу стиче право да oствaруje нaстaвни плaн и прoгрaм гимнaзиje друштвeнo-jeзичкoг и прирoднo-мaтaмaтичкoг смeрa у I, II, III и IV рaзрeду. Имajући у виду квaлитeт бaзичнoг oбрaзoвaњa у пoглeду пeдaгoшкo-психoлoшкe oбучeнoсти, кao и прoфeсиoнaлни рaзвoj и нaпрeдoвaњe наставника, нaшa шкoлa сe труди дa зa свoje кадрове oбeзбeди адекватно перманентно стручно усавршавање. Кoришћeњeм најновихих информационих технологија, наши наставници пoкушaвajу дa oсaврeмeнe нaстaву и прилагоде је потребама савременог друштва а пре свега потребама наших ученика који су у центру свих збивања и активности школе. Аранђеловац Шумадијски Крагујевац Средња школа
1533 55 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића 3 540109 Ekonomsko-ugostiteljska škola Slobodan Minić Економско-угоститељска школа Слободан Минић 7351186 Редовна школа Зорица Ћираковић http://eusslobodanminic.nasaskola.rs 0346713393 0346713393 2 10,11 570,571,573,574,587,588,731,766,2023 Школа "Слободан Минић" настала је школске 1961/62. године на основу потреба привреде и тржишта рада, тако што су уписaна два одељења економске струке при Гимназији "Милош Савковић" у Аранђеловцу. Број и разноврсност одељења и образовних профила растао је током година, а од школске 2002/2003. године школа се укључује у пројекат реформе средњих стручних школа у Србији и уписује огледне профиле који су популарни међу ученицима. Данас школа има преко 600 ученика у два подручја рада: Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам, опремљена је модерним наставним средствима и савременом опремом. Код ученика се развија такмичарски дух због чега наши ђаци постижу запажене резултате на такмичењима различитих нивоа. Школа је остварила сарадњу са школама из Чешке, Словачке, Русије... 2015-02-27 Постављање камена темељца за дограђени део школе Аранђеловац Шумадијски Крагујевац Средња школа
1534 55 34300 Аранђеловац Јосифа Панчића бр. 3 540109 Tehnička škola Mileta Nikolić Техничка школа Милета Николић 7351194 Редовна школа Драган Ранковић http://www.tehniar.com 0346712128 0346712128 2 4,5,6 154,155,165,171,175,177,178,179,180,182,267,278,281,282,283,285,705,730,733,752,768,1501,1502,1636,1638,1660,2016,2018 Техничка школа у Аранђеловцу је настала од женске радничке школе и Зантске школе још 1905. године. Школске 1971/72. од Школског центра у индустрији неметала и грађевиског материјала настаје школа за квалификоване раднике "Милета Николић". Као ТШ "Милета Николић" постоји од школске 1990/91. издвајањем из ВОЦ "Милош Савковић". Данас је са 27 одељења највећа средња школа у општини. Ученици сва три подручја рада остварују изузетне резултате и у наставним и у ваннаставним активностима. У школској 2014/2015. су ученици наше школе освојили 2. место на републичком такмичењу у стрељаштву. 1960-01-01 Одлуком Министарства за просвету СР Србије формиран је Школски центар у индустрији неметала и грађевинског материјала од Женске занатске школе, Индустријске школе и Школе ученика у привреди. Аранђеловац Шумадијски Крагујевац Средња школа
1535 56 34227 Баточина Краља Милана Обреновића 2 546107 Srednja škola Nikola Tesla Средња школа Никола Тесла 7199554 Редовна школа Бојана Ђорђевић http://www.ssbatocina.edu.rs 0346841659 0346841038 2 4,10,16 165,171,175,180,182,567,571,572,685,1658,1660 Школа је једина средња школа на територији општине Баточина и правни наследник Образовног центра "Никола Тесла" који је настао Самоуправним споразумом о удруживању који су закључили Гимназија "Радоје Домановић" из Баточине и Школа за квалификоване раднике "Млади радник" из Лапова од 15.03.1977.године. Данас образујемо ученике у 3 подручја рада и 5 образовних профила. Зграда у којој боравимо је у сваком погледу функционална и задовољава све потребе ученика и наставног особља, са сталном модернизацијом у погледу услова рада. Одликујемо се разноврсним садржајима које пружамо ученицима, и током сваке године, поред стандардних наставних, организујемо и велики број ваннаставних активности, по чему смо постали препознатљиви. На спољашњем вредновању оцењени смо високом оценом 3, јер је утврђено да испуњавамо 82,76% свих прописаних стандарда, укључујући 80% стандарда који су кључни за вредновање. 1977-03-15 Датум спајања матичне школе у Баточини са школом из Лапова, од када настаје школа са данашњим статусом. Баточина Шумадијски Крагујевац Средња школа
1536 58 34000 Крагујевац Даничићева 1 550910 Prva kragujevačka gimnazija Прва крагујевачка гимназија 7151292 Редовна школа Славица Марковић http://prvagimnazija.edu.rs 034335938 034335506 7 16 684,685,687,1647 Наша школа, Прва крагујевачка гимназија је основана 1833.године и једна је од најстаријих школа у Србији. Kao једна од најбољих образовних институција проглашена је школом од посебног интереса за Републику Србију 2008. године. Имамо преко 1100 ученика старости од 13 до 19 година у два образовна подручја: друштвено-језичком и природно-математичком. У сваком разреду имамо по једно Одељење обдарених ученика математичке гимназије, а од претходне школске године и Одељење обдарених ученика рачунарске гимназије. У нашој школи се по посебном програму образују и ученици седмог и осмог разреда основне школе који су надарени за математику и физику. Ученици наше школе успешно учествују на бројним такмичењима у Србији као и на престижним међународним такмичењима (МГ куп, Балканијада, Олимпијада).Претходну школску годину су обележиле бронзана медаља на Балканијади из математике за основце, бронзана медаља на Олимпијади из физике и похвала на Олимпијади из астрономије. У Школи је веома активан Ђачки парламент и креативне ученичке организације које организују Позоришне сусрете ученика гимназија Србије последњих деветнаестих година. Као школа Вежбаоница, наша гимназија постаје успешна и функционална школа за стручну праксу студената и ресурсни центар за иновације и професионални развој наставника . Наставници наше школе се континуирано стручно усавршавају што доприноси унапређењу образовно-васпитног процеса.. 1833-10-21 датум оснивања школе Крагујевац Шумадијски Крагујевац Основна и Средња школа
1537 58 34000 Крагујевац Ђуре Пуцара Старог 2 550315 Druga kragujevačka gimnazija Друга крагујевачка гимназија 7668104 Редовна школа МИОЉУБ ЈОКСИМОВИЋ http://www.drugagimnazija.edu.rs 034341398 034341398 2 16 684,685,686,1648 Oснивање Друге крагујевачке гимназије,јуна 1990.г.је наставак традиције школа која се први пут помиње 1911. год.Један од њених професора био је Милош Црњански.У више наврата је почињала и престајала да постоји а ученици и професори променили су низ привремених објеката да би почетком XXI в. добили своју модерну зграду са 23 учионице,12 кабинета,спортску дворану са кугланом и стрелиштем и библиотеку са 6000 књига.Једина је средња школа прикључена на академску интернет мрежу.Постоје општи, друштвено-језички и природно-математички смер,одељење за надарене ученике Филолошке гимназије.Школа је члан светске мреже "Паш-школа",сарађује са Goethe институтом,ученици су чланови БаЛМУН конференције и учествују у симулацији рада европског парламента.Настава је једносменска.Пажња се посвећује ученицима, врхунским спортистима.Традиционално се организује Фестивал науке као и манифестација Еколошки будилник. Другу гимназију лепшом чине и десетине глумаца, који су потекли из њеног Драмског студија. Крагујевац Шумадијски Крагујевац Средња школа
1538 58 34000 Крагујевац Саве Ковачевића 25 551914 Trgovinsko-ugostiteljska škola Toza Dragović Трговинско-угоститељска школа Тоза Драговић 7151250 Редовна школа Љубица Башић http://www.tozadragovic.wordpress.com 0346333237 0346335686 2 7,10,15 395,567,568,569,570,571,572,573,574,575,674,675,676,1518,2054 Трговинско-угоститељска школа „Тоза Драговић“ је основана 1949. године а ради од 1950. год. као школа за образовање квалификованих радника и техничара. Као угоститељско-туристичка школа је конституисана 1994. године и образује ученике у три подручја рада: трговина, угоститељство, туризам; текстилство и кожарство и личне услуге и верификована је за образовање ученика у 14 образовних профила: трговински техничар, аранжер у трговини, трговац, туристички техничар, угоститељски техничар, кулинарски техничар, кувар, конобар, посластичар, дизајнер одеће-оглед, техничар-моделар одеће, женски фризер, мушки фризер и маникир и педикир.\r\nШкола поседује и решења о верификацији за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију за све трогодишње и четворогодишње образовне профле, као и за образовне профиле Организатор робног промета, Трговачки менаџер, Конобар- специјалиста, Кувар-специјалиста, Посластичар-специјалиста, Текстилни радник-специјалиста.\r\n Крагујевац Шумадијски Крагујевац Средња школа
1540 58 34000 Крагујевац Косовска 8 551569 Politehnička škola Политехничка школа 7151276 Редовна школа Синиша Којић http://politehnickakg.kg.edu.rs 0038134335175 0038134335178 2 4,5,9 155,161,165,170,182,518,530,534,705,730,755,1530,1550,1612,2020 Политехничка школа је најстарија стручна школа на Балкану. Налази се у центру града и саставни је део старог градског језгра Крагујевца - Милошевог венца. Декретом од 14. марта 1854. године, кнез Александар Карађорђевић основао је Занатску школу при Тополивници, која је била прва установа те врсте у Србији. Данас школа има око 1400 ученика који се образују у три подручја рада : машинство и обрада метала, саобраћај и електротехника. Укупан број запослених је око 200 људи, а од тога је 150 наставника и стручних сарадника. Школа располаже са преко 13.343,00 затвореног и 6000м2 отвореног простора, савремено опремљеним кабинетима, радионицама, возним парком, фискултурном салом, библиотеком са преко 30 000 наслова, уметничком галеријом. Носилац је великог броја домаћих и међународних признања, иновативних пројеката укључених у Програм реформе средњег стручног образовања покренут на иницијативу Министарства просвете у сарадњи са иностраним партнерима. Поштовање традиције и дух савремених образовних тенденција доприносе да углед и репутација Политехничке школе наставе да трају и у будућности. 1854-03-14 Декретом од 14. марта 1854. године, кнез Александар Карађорђевић основао је Занатску школу при Тополивници. Крагујевац Шумадијски Крагујевац Средња школа
1541 58 34000 Крагујевац Косовска 8 551569 Druga tehnička škola Друга техничка школа 7151268 Редовна школа Драган Паунић http://www.dtskg.edu.rs/ 034300870 034300870 2 2,13 60,62,67,616,619,624,1504,1511,1643,1644,1646,2048 Корени Друге техничке школе су настали Одлуком предузећа „Црвена застава“ у Крагујевцу, под називом Мајсторска школа, а са наставом почиње 1.12.1953. године, у занатима металске, хемијске, електро и саобраћајне струке. Школа је имала више трансформација, мењала је име и статус. Од 2003. године Друга техничка школа образује младе у подручју рада, прво шумарства и обраде дрвета, а касније и у подручју културе, уметноси и јавног информисања. У оквиру проширене делатности школа образује одрасле преко Центра за континуирано образовање одраслих и према оствареним резултатима и броју обука сигурно је најуспешнији центар Републици Србији. Школа максимално користи своје капацитете у виду савремено опремљених кабинета и радионица. Школска 2014/2015. је изузетно значајна јер смо постали свеукупни победници и освојили прво место на републичком такмичењу у подручју рада шумарство и обрада дрвета. 1953-05-30 Образовно-васпитни рад у Другој техничкој школи почиње још давне 1953. године под називом Мајсторска школа при предузећу "Црвена Застава". Током времена више пута је било промене имена школе али и образовних профила и занимања. Школа од те 1953.г. па до 1965.г., под називом Мајсторска школа, обавља образовање радника за стицање ВК, КВ, ПК у различитим струкама за потребе предузећа "Црвена Застава", али и других предузећа у Крагујевцу и Србији. Од 1965.г. до 1972.г. обавља делатност образовања одраслих у оквиру Центра за стручно образовање омладине и одраслих "Ђуро Салај" који је у саставу Завода "Црвена Застава". Од 1972.г. Центар се издваја из система Завода "Црвена Застава" као самостални Центар за техничко образовање "Воја Радић" а школа у оквиру Центра наставља делатност образовња одраслих под називом Школа за техничко образовање одраслих "Радник". Дана 30.05.1973. године школа се под тим називом конституише као Основна организација удруженог рада. Од 1986. године школа се издваја из Центра као самостална школа под називом Техничка школа "Радник" за делатност средњег стручног образовања младих и одраслих. Одлуком Владе Републике Србије 05 бр. 611-1719/96 од 21. 05.1996.г утврђује је садашњи назив Друга техничка школа за делатност образовања младих и одраслих. Друга техничка школа године рада броји од 1953. године, од оснивања Мајсторске школе, а за обележевање годишњица користи 30. мај, датум конституисања као Основне организације удруженог рада. Крагујевац Шумадијски Крагујевац Средња школа
1542 58 34000 Крагујевац Радоја Домановића 8 550651 Prva tehnička škola Прва техничка школа 7151306 Редовна школа Ненад Андрић http://www.prvatehnicka.edu.rs 034332461 034332461 2 1,5,6,8,9 4,5,12,13,15,267,269,271,277,278,281,282,285,308,309,323,324,451,458,464,466,518,534,689,752,1501,1502,1520,1541,1543,1592,1611,1651,2046,2047,2049 Одлука о оснивању Средње техничке школе донета је 13. фебруара 1941. године на захтев Краљевске банске управе Дунавске бановине. Војно-занатлијска школа је 21. маја 1941. године расформирана, а уместо ње отворена je Средња занатско-индустријска школа. Уредбу је 19. октобра 1941. године донео Министарски савет Србије на челу са Миланом Недићем. Само два дана после коначног решења о отварању школе, Крагујевац је задесила велика трагедија. Масовна стрељања су обавила град тугом и болом. Рођена у рату, Техничка школа је почела са радом тек 2.марта 1942. године. У школи је тада било само 54 ученика: 32 на машинском и 22 на индустријско-дрварском одсеку. Радила је у просторијама Соколског дома, кафане Шењанин и једне бараке у Старој радничкој колонији.\r\nОд тада школа се непрестано развијала и пролазила кроз различите периоде али је све време радила на побољшавању квалитета наставе и образовних профила.\r\n\r\nНазиви школе од 1941. до данас\r\n\r\n1. ДРЖАВНА СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА - од 1941. до 1945.године\r\n2. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА – од 1946. до 1947. године\r\n3. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВОЈНЕ ИНДУСТРИЈЕ од 1947. до 1961. године\r\n4. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА – од 1961. до 1973. године \r\n5. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА - од 1973. до 1981. године\r\n6. ОБРАЗОВНИ ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР 25. МАЈ – од 1981. до 1987. године\r\n7. ТЕХНИЧКА ШКОЛА 25. МАЈ – од 1987. до 1991.године \r\n8. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА – од 1991. до 1998.године\r\n9. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА – од 1998.године\r\n\r\n\r\n\r\nШкола данас\r\n\r\nДанас је са својим 51 одељењем једна од највећих школа у Србији.\r\nОбразује ученике на четири подручја рада, а то су:\r\nелектротехника, \r\nграђевинарство и геодезија, \r\nхемија, неметали и графичарсво\r\nпољопривреда, производња и прерада хране. \r\nСа поносом можемо истаћи да је нашу школу завршило око 21000 ученика и да школа представља савремени образовни објекат на 11247 м2 .\r\nКабинети, радионице и цртаонице су модерно опремљене и прилагођене најновијим захтевима времена.\r\nШкола се истиче одличним условима за рад и живот ученика са великим и светлим учионицама у којима се настава одвија у две смене, великом фискултурном салом, 8 рачунарских кабинета, свечаном салом, салом за конгресне састанке и великим бројем електро, машинских, грађевинских и хемијских лабораторија.\r\nПоред редовне наставе у школи постоји и доста секција и клубова који успешно раде и остварују запажене резултате. То су клуб електронике, драмска секција, секција младих програмера, фото секција, макетарска секција, спортске секције, еколошка секција и музичка секција.\r\nУченици школе постижу одличне резултате у учењу а од резултата на такмичењима у ш.г. 2014/2015 издвајамо прва и друга места на републичком нивоу на такмичењу из програмирања, аутодијагностике, штампе, електротехнике и електронике и грађевине. Наша школа је препознатљива и по веома успешним спортистима и запаженим резултатима у спорту на нивоу региона и Републике. \r\n Школа је од свог настанка изнедрила доста познатих и успешних личности, почев од руководиоца у индустријским погонима, професора универзитета, министара па и председника Републике.\r\n\r\nНаставници школе се редовно стручно усавршавају и раде на унапређивању своје наставе.\r\n\r\n13. јануара 2015. године школу су посетили Министар просвете, науке и технолошког развоја г-дин Срђан Вербић, шеф кабинета Немања Ђорђевић и државна секретарка у то време Гордана Марковић. Такође, школу је 20. јуна 2015. године посетио и Председник Републике Србије г-дин Томислав Николић.\r\n\r\n 1941-10-19 Датум оснивања Крагујевац Шумадијски Крагујевац Средња школа
1544 59 34210 Рача Карађорђева 94 545022 Srednja škola Đura Jakšić Средња школа Ђура Јакшић 7113579 Редовна школа Миодраг Живановић http://www.raca.edu.rs 034751156 034751281 2 5,10,16 269,278,285,571,572,685,686,768,1537,2023 На молбу грађана вароши Раче и Лепенског среза, министарство просвете Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, уследило је одобрење од стране министра да у Рачи може отпочети са радом Средње школе. Министар је издао дозволу пошто је било пријављено 150 ђака, обезбеђен наставни кадар, школски намештај и новчани оснивачки фонд. Указ краља Петра I о оснивању школе је потписан 17. септембра 1920. године Пошто је указ озваничио уопштено постојање приватне четвороразредне средње школе, у Рачи су основана три различита типа школе: Нижа мешовита гимназија, Занатска трговачка школа и Радничка школа. Министарство просвете је прилагођавало школске програме према западноевропском систему школства, али је велика пажња придавана музичком и телесном васпитању. Сада школа има три образовна профила и то: Електротехничар рачунара, Гимназија општи тип и Туристички техничар. У оквиру школе постоји и Центар за образовање одраслих. 1920-09-17 Указ краља Петра I о оснивању школе је потписан 17. септембра 1920. године Рача Шумадијски Крагујевац Средња школа
1545 60 34220 Лапово Светозара Марковића 43 547143 Srednja škola Средња школа 6952461 Редовна школа Ненад Миладиновић http://www.lapovo.edu.rs 034850230 034853430 2 10,11,15 573,574,587,588,674,675 2015-05-13 Дан школе је датум оснивања Средње школе у Лапову под тим именом. Лапово Шумадијски Крагујевац Средња школа
1546 61 34310 Топола Шумадијска 2 543028 Srednja škola Kralj Petar Prvi Средња школа Краљ Петар Први 7123604 Редовна школа Љубиша Недељковић http://www.srednjaskola-topola.edu.rs 034811035 034811035 2 1,4,16 1,3,12,16,165,171,179,182,685,686,1553 Средња школа ''Краљ Петар I'' у Тополи настала је на темељима школе за квалификоване раднике основане двадесетих година прошлог века.Током година кроз више реформи образовања, школовала је ученике различитих образовних профила и израсла у модерну образовну установу која сада образује ученике у три подручја рада за трогодишња и четворогодишња занимања. Средња школа ''Краљ Петар I'' у Тополи има запажене резултате у школовању кадрова за привреду општине Топола и шире али и у припремању ученика за даље школовање на факултетима.Школске 2014/2015. године наши ученици учествовали су на бројним такмичењима и постигли завидне резултате , а највећи успех остварен је на републичком такмичењу из пољопривреде где је ученик наше школе освојио другу награду. Средња школа ''Краљ Петар I'' Топола добитник је повеље ''РОЂЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ'' за 2015. годину коју додељује Скупштина општине Топола за изузетан допринос развоју Општине Топола. 1925-09-01 1925.године у Тополи је почела са радом школа за квалификоване раднике ( Занатска школа), 01.09.1964.год. почела је са радом Гимназија у Тополи. Топола Шумадијски Крагујевац Средња школа
1547 133 18310 Бела Паланка 9. Мај бр. 2 691210 Srednja škola Niketa Remezijanski sa domom učenika Средња школа Никета Ремезијански са домом ученика 7106530 Редовна школа Драган Крстић http://srednjaskolabelapalanka.edu.rs 018855510 018855510 2 10,16 569,570,574,575,686 Средња школа \\\"Никета Ремезијански\\\" из Беле Паланке наставља богату традицију белопаланачке гимназије. Основана је у ратним условима 1941. године као Потпуна реална гимназија са 192 ученика.Због миграционих кретања и смањења ученика 2006. године мења статус и од чисте гимназије прерасла је у мешовиту школу. Од тада носи име Никете Ремезијанског, познатог ранохришћанског мисионара, теолога, филозофа и песника, творца хришћанске химне \\\" Te Deum\\\", који се родио и живео у 4. веку у Ремисијани данашњој Белој Паланци.Школа данас ради у изузетном уређеном и оплемењеном простору са добро опремљеним кабинетима, за опште образовне предмете и реализацију практичне наставе, при чему се посебно издваја мултимедијална учионица и фонолабораторија.Од богате спортске инфраструктуре треба посебно издвојити тениске терене у дворишту школе. Ученици школе редовно учествују на окружним и републичким такмичењима, Нјвећи успеси постигнути су из математике, социологије и психологије ( прво место на републичком такмичењу). Бела Паланка је позната по великом броју доктора наука ( преко 100) углавном су они били ђаци наше школе.Ученици школе су носиоци културног и спортског живота у Белој Паланци. Школа је један од организатора позоришног Фестивала омладинских сцена.Наставници школе се редовно стручно усавршавају и раде на унапређивању своје наставе. 1941-10-27 датум почетка рада школе Бела Паланка Пиротски Ниш Средња школа
1548 134 18320 Димитровград Кирила и Методије 12 Gimnazija Sveti Kirilo i Metodije Гимназија Свети Кирило и Методије 7153139 Редовна школа Снежана Симеонов http://www.cargim.edu.rs/ 010362163 010362163 2 10,16 571,572,686 Из података записаних у Летописној књизи Гимназије сазнајемо да је Гимназија у Димитровграду (бившем Цариброду) основана школске 1890/91. године на иницијативу Донча Паунина (првог директора Гимназије). Историја ове школе је историја овога краја последњих 100 година: школа је формирана у бугарској царевини, радила у краљевини Југославије, проживела године фашистичке окупације, славила године после ослобсђења и дочекала године демократског плурализма. Тренутно школа има 16 одељења, 8 - образовни профил гимназија општи смер и 8 - образовни профил труистички техничар. Школа поседује верификацију у подручју рада гимназија - смер општи и у подручју рада трговина, угоститељство и туризам, за образовне профиле туристички техничар у четворогодишњем трајању и образовни профил трговац у трогодишњем трајању. Једина смо средња школа у нашој Општини и наша специфичност и квалитет се огледа и у томе што поред образовања на српском језику имамо и образовање на матерњем бугарском језику. Школа се истиче одличним условима за рад и живот ученика са великим и светлим учионицама, савременом зградом школе која је изграђена 1986. г. Наши ученици редовно учествују на бројним такмичењима и освајају запажене резултате. Школа је попуњена квалитетним кадровима и сви наставници и стручни сарадници имају компетенције за извођење наставе на српском и бугарском језику. 2016-05-24 По називу школе - празник Свети Кирило и Методије, 24. мај Димитровград Пиротски Ниш Средња школа
1549 135 18300 Пирот Српских владара 118 620508 Gimnazija Pirot Гимназија Пирот 7131577 Редовна школа Братислав Крстић http://www.gimnazija.edu.rs 010311437 010311437 2 16 684,685,686,1667 Гимназија Пирот основана је 1879.године.Успех ученика,традиција и квалитет школе познат је широм земље и ван ње. Школа је добитник значајног Светосавског признања.Настава се одвија у две смене, у кабинетима опремљеним компјутерима,видео бимовима и клима уређајима. У школској 2015/2016.години има 17 одељења,распоређених у 3 смера:друштвено-језички,природно-математички и информатички смер у огледу. У сваком разреду,по једно одељење природно-математичког смера има билингвалну наставу на српском и француском језику.Специфичност је и дугогодишња међународна сарадња са школама из Француске,Русије,Македоније,Румуније. Наставни кадар се стално стручно усавршава,чак и у иностранству. Тренутно раде 3 магистра наука који се даље усавршавају на докторским студијама. Доказ квалитетног рада је и успех ученика на многим такмичењима. У школској 2014/15.години 83 ученика учествовало је на државним такмичењима из свих наставних бласти. Освојена су два прва места на књижевној олимпијади,прво и друго место из биологије,прво место из руског језика,две треће награде из физике,трећа награда из математике,треће место из историје,прво место у ликовној уметности и два сребрна признања на међународном такмичењу из информатике. Запажен успех ученици постижу при уписивању студија:95 %свршених матураната упише факултет у првом уписном року,а од тога 90%њих упише студије о трошку буџета. Интересовање ученика за Гимназију Пирот је велико,а последње две уписане генерације броје само одличне ученике и ученике са Вуковом дипломом. 2011-10-14 Тог дана почео је рад у наменски изграђеној згради Гимназије (1907) Пирот Пиротски Ниш Средња школа
1550 135 18300 Пирот Таковска 24 620422 Ekonomska škola Pirot Економска школа Пирот 7131569 Редовна школа Марјан Ћирић http://www.ekonomskapi.edu.rs/ 010311268 010323765 2 10,11 567,569,570,572,573,574,587,766,1529,1615,2029,2030 Школа је основана одлуком НОС у Пироту 26. маја 1956.године под именом Средња економска школа, а од 30.03.1990. године школа носи назив Економска школа Пирот. Данас школа има 16 одељења у подручјима рада економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам. Сви профили су четворогодишњи. Наставне планове и програме у школи реализује 51 професор и координатор практичне наставе. Школа је атрактивна, задовољава и подстиче потребе ученика, професора и тржишта рада, поставља основе за доживотно образовање и за самостални живот и рад. Ученици стално учествују на такмичењима из стручних и општеобразовних предмета, у спорту и другим ваннаставним активностима где су остварују запажене резултате. Са партнерским школама "Carl-Theodor" из Немачке и "Никола Димов" из Бугарске, ученици и професори наше школе размењују посете. Сваке године наша школа организује екскурзије у иностранство (Италија, Чешка, Аустрија, Мађарска, Шпанија...). 1956-07-10 Датум оснивања Пирот Пиротски Ниш Средња школа
1551 135 18300 Пирот Николе Пашића 173 620910 Mlekarska škola sa domom učenika Dr. Obren Pejić Млекарска школа са домом ученика Др. Обрен Пејић 7172419 Редовна школа Драган Стојановић http://mlekarskaskolapirot.edu.rs 010311258 010311258 2 1 4,5,12,13,15,16 Млекарска школа са домом ученика \"Др. Обрен Пејић\" у Пироту је средња стручна школа која образује кадрове у области производње и прераде хране при чему је уже специјализована за кадрове прехрамбене индустрије ,пре свега млекарске,пекарске и месарске. Школа се налази на адреси Николе Пашића бр. 173. И смештена је у сопственој згради. У саставу школе је и дом ученика који је мешовитог типа. Настава у Млекарској школи одвија се у једној смени и изводи се у опремљеним учионицама, специјализованим учионицама, кабинетима , амфитеатром за извођење теоретске наставе и лабораторијама и радионицама за извођење практичне наставе. Школа има и библиотeку са преко 5.000 књига и часописа, балон халу за физичко васпитање и ограђено двориште. У радионицама Mлекарске школе изводи се практична настава са циљем обуке ученика за потребе млекарске, пекарске и индустрије меса, као и преквалификација и доквалификација одраслих. Млекарска школа је једна од 55 стручних школа у Србији обухваћених реформом средњих стручних школа. Од оснивања 1945. године до данас школу је завршило више од 3.000 ученика који су данас носиоци млекарске производње широм земље и познати стручњаци ван ње. За допринос у образовању у 2005. години Министарство просвете и спорта доделило је Светосавску награду. Пирот Пиротски Ниш Средња школа
1552 135 18300 Пирот Таковска 22 620422 Tehnička škola Техничка школа 7131542 Редовна школа Аца Божић http://www.tsp.edu.rs/ 010311269 010311269 2 4,5,9 154,155,165,171,179,180,182,190,277,278,281,282,283,285,518,534,752,1530,1592,1660,1671,2016 1878-09-30 Датум оснивања: На основу Решења тадашњег Министра просвете Краљевине Србије од 30.09.1878. године основана је "Трговачко-занатлијска школа" у Пироту чије традиције наставља данашња Техничка школа у Пироту. Пирот Пиротски Ниш Средња школа
1553 135 18300 Пирот Ћирила и Методија 29 620404 Srednja stručna škola Средња стручна школа 6944272 Редовна школа Драгослав Манчић http://www.srednjastrucnapirot.edu.rs 010311426 010311426 2 6,8,15 310,458,460,464,466,468,674,675,1501,1610,1611 Средња стручна школа је основана 1993. године под називом Грађевинско-технолошка школа, као израз потребе за школовањем занимања која су у то време била потребна пиротској привреди: гумара и техничара за полимере, првенствено за гумарску и хемијску индустрију и фабрике "Тигар" и "Суко" и занимање грађевинарства за тада развијену грађевинску индустрију Пирота. Школа је расла и развијала се са децом, налазећи у њима инспирацију, љубав и снагу за свој рад.Прилагођавајући се жељама и потребама средине, школа 2004. године мења име у Средња стручна школа и уписује ученике у подручју рада личне услуге за занимање мушки и женски фризер.За ове 22 године школа је ишколовала преко 2500 ученика, а велики број наших ученика су данас успешни инжeњери, технолози, хемичари..Ми смо Средња стручна школа која образује кадрове у области хемије и неметала, у области грађевинарства и области личних услуга. У добро опремљеним кабинетима, уз подршку стручних кадрова, ученици се оспособљавају за рад и даље школовање са нагласком на практичној примени стечених знања. Ученици наше школе су спремни за прихватање нових метода и облика рада и отворени за учешће у различитим облицима ваннаставних активности. Код нас владају добри међуљудски односи, а запослени су компетентни у својим улогама, спремни за сарадњу и прихватање промена уз подршку руководства и осталих чинилаца васпитно образовних процеса.Унапређењем организације рада школе, коришћењем расположивих ресурса и сарадњом са свим чиниоцима васпитно образовног процеса, обезбедили смо да школа буде препознатљива у ширем окружењу по стручним кадровима који су оспособљени да примене стечена знања у пракси. Опремањем и оплемењивањем школског простора, увођењем нових подручја рада и образовних профила, уз примену савремене методологије, створили су се услови да постанемо препознатљив образовни центар. 1993-05-26 Датум оснивања Пирот Пиротски Ниш Средња школа
1555 137 18412 Житорађа Светосавска 23 658102 Srednja škola Средња школа 7314124 Редовна школа Милан Филиповић http://www.srednjazitoradja.edu.rs 0278362020 0278362020 2 1,4,11 1,587,705,766,182 Средња школа у Житорађи основана је 1978. године као део школе 15. мај у Прокупљу. Од 1982. године почиње да школује браваре и електрозавариваче на другом степену стручне спреме. 1987. године постаје потпуна четвороразредна средња школа са пољопривредном и машинском струком. У саставу поменуте школе ради до 1993. године. Исте године постаје самостална и мења име у Пољопривредно-машинска школа у Житорађи. Од 2005. године одлуком Школског одбора мења назив у Средња школа и обогаћује своју образовну понуду увођењем подручја рада економија, право и администрације. Данас је то модерна васпитно-образовна установа са разноврсним и стручним наставним кадром, опремљена савременим наставним средствима, школа чији ученици постижу запажене резултате на такмичењима, вишим школама и факултетима. 1978-01-27 Датум оснивања школе. Житорађа Топлички Ниш Средња школа
1556 138 18400 Прокупље Ратка Павловића 20 651002 Gimnazija Гимназија 7271344 Редовна школа Вучеља Раденовић http://www.gimnazija-prokuplje.edu.rs 027321110 027321110 2 16 684,685 Прокупачка гимназија је здање знања, младости и лепоте, то је место где се рађа заједничка будућност низа ђачких генерација. Годинама се у њој сањају велики снови, учи се и ради. Иако свих ових година општи и материјални услови за виши креативни рад у школи нису били подстицајни, сваке године су остваривани добри, чак и одлични резултати. На скоро свим такмичењима организованим у округу и Републици наши ученици су били учесници, а некада су били и најбољи. Сарадња са радним, културним и спортским организацијама као и са многим донаторима одвија се непрекидно и успешно. Све се то постиже захваљујући организованом, планском и мотивисаном раду наставничког колектива у коме су срећно спојени искуство и младост, али и жеља и труд да се у наставни процес уводе савременије и продуктивније методе рада и учења, а да резултати тога буду што квалитетнији. Гимназија је основана 1908.године указом краља Петра и за ових 100 година променила је12 имена. Од 1997.године гимназија је проглашена од стране Владе РС спомеником културе. Садашњи назив је Гимназија у Прокупљу, има 20 одељења, два смера, три одељења друштвено-језичког и два одељења природно-математичког са око 600 ђака и колективом од 60 радника. 1908-10-12 почетак рада школе Прокупље Топлички Ниш Средња школа
1557 62 35213 Деспотовац Рудничка 1 597121 Tehnička škola Техничка школа 7126905 Редовна школа Дејан Ивановић http://www.tehnickaskoladespotovac.nasaskola.rs 035611105 035611105 2 4,5,10,11 157,171,180,182,184,267,269,277,278,281,283,287,571,572,573,574,587,1654,2053 Техничка школа Деспотовац основана је 1964. године. Поред машинске и рударске струке, школа је добила електро струку и економску струку. Текстилна струка је почела са радом 1984. године. У међувремену угашена је рударска струка, укида се друга фаза усмереног образовања и васпитања и у Школи се уводи угоститељско- туристичка струка са занимањима трговац, кувар/конобар. Прва генерација туристичких техничара уписана је 1999. године, а електротехничара рачунара 2004. године. Данас, након гашења машинске струке Школа има подручје рада електротехника, трговина и угоститељство и туризам. 1965-09-01 Школа је почела са радом 01.09.1965. године. Деспотовац Поморавски Јагодина Средња школа
1558 63 35250 Параћин Бранка Крсмановића бб 590405 Gimnazija Гимназија 7352450 Редовна школа Снежана Дачић http://www.gimnazija-paracin.edu.rs 035563549 035563549 2 16 684,685,686 Гимназија у Параћину основана је 1878. године на иницијативу грађана Параћина који су желели да, осим струковних школа, имају и школу која припрема ђаке за школовање на универзитету. Живот школе се одвија у две смене. У школи постоје три гимназијска смера: природно-математички, друштвено-језички и општи. Ученици који похађају нашу школу су углавном са територије општине Параћин. После завршене гимназије, настављају школовање у већим градовима. Током школовања у Гимназији, наши ученици из генерације у генерацију остварују запажене резултате на такмичењима укључујући и републички ниво. На почетку школске 2015/2016. године наша школа има 370 ученика распоређених у 14 одељења. Наставу реализује 35 наставника. 1878-09-01 Датум почетка рада. Параћин Поморавски Јагодина Средња школа
1559 63 35250 Параћин Драгољуба Јовановића 2 590413 Ekonomsko-trgovinska škola Економско-трговинска школа 7352441 Редовна школа Душица Љубеновић http://ekonomist.edu.rs 035563170 035563170 2 10,11 567,570,571,572,573,574,587,731,766,1529,1535,1537,2025,2027,2029,2030 Економско-трговинска школа у Параћину настала је 1955. и обележава Јубилеј од 60 година постојања. Национално призната, испуњава прописане услове у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника, стручних сарадника и довољног броја ученика за остваривање наставних планова и програма за подручје рада економија, право, администрација и туризам и угоститељство. У школи се планира и остварује наставни процес у складу са актуелним педагошким, психолошким, дидактичким и стручним сазнањима. Стварају се аранжмани учења у којима ученици развијају кључне компетенције. Подстиче се комуникација и способности за тимски рад. Преносе се различите технике учења и стручних знања ради оспособљавања ученика за обављање будућих занимања. У функцији локалног и регионалног напретка, ово је школа мотивисаних ученика и наставника, која доприноси стварању безбедног, пријатног и стимулативног окружења Параћин Поморавски Јагодина Средња школа
1560 63 35250 Параћин Бранка Крсмановића б.б. Mašinsko-elektrotehnička škola Машинско-електротехничка школа 7577613 Редовна школа Слађана Богдановић http://www.mes.edu.rs 035573056 035563445 2 4,5,8 157,165,171,177,179,180,182,267,269,277,278,281,285,287,450,1543,1660 Мисија школе је да образује и васпитава младе и тиме их оспособи за рад и даље школовање. Школујемо кадрове у подручјима рада Електротехника, Машинство и обрада метала, Геодезија и грађевинарство. Настава у нашој школи се изводи у 4 рачунарска кабинета, 6 специјализованих лабораторија, радионици за термичке и расхладне уређаје, машинској радионици и ауторадионици. Теоријска настава изводи се у класичним и мултимедијалним учионицама. Поред фискултурне сале поседујемо и фитнес салу, библиотеку и амфитеатар. Школа остварује сарадњу са привредним субјектима на територији општине Параћин код којих се реализују часови практичне и блок наставе. Школа је верификована за специјалистичко образовање и то за занимања у подручјима рада Електротехника и занимања у подручјима рада Машинство и обрада метала. 2016-02-03 Дан инжењера и техничара Републике Србије Параћин Поморавски Јагодина Средња школа
1561 63 35250 Параћин Драгољуба Јовановића 2 590413 Tehnološka škola Технолошка школа 7352468 Редовна школа Дејан Нешић http://www.tehnoloskaskola.nasaskola.rs 035561697 / 035569504 035561697 2 1,6,7,14,15 4,5,12,13,15,16,308,393,394,399,400,641,675,676,733,1501,1502,1512,1635,1636,1639 Потребе кнежевине Србије за израду сукна, шајака, чохе, ћебади, гајтана, и вунених предива, довела је до оснивања прве такве фабрике у Параћину 1880.године и нешто касније фабрике зејтина. Са оснивањем ових фабрика појавила се и потреба за отварањем Грађанске школе у Параћину 1889.године, у којој се поједини стручни кадрови за потребе ових фабрика школују. Женску занатску школу 1910.године основало је женско удружење "Коло српских сестара". Након другог светског рата, у Параћину је 1.октобра 1947.године основана школа за опште образовање радника да би школске 1958/59. године, при Срспкој фабрици стакла била основана Индустријско стакларска школа са интернатом, а већ следеће, школске 1959/60 године, основана је Хемијско - технолошка техничика школа. Школа са практичном обуком текстилне струке почиње школске 1966/67 год. као и школа за квалификоване раднике прехрамбене струке. Од тог времена почињу честе промене на основу захтева радних организација и условљне реформе средњег образовања и реорганизацијама средњих школа, мења облике организовања и називе а од 1999. године под садашњим Технолошка школа школује ученике учетири подручја рада са више образовних профила. ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО • Техничар за индустријску фармацеутску технологију • Техничар за заштиту животне средине • Техничар за козметичку технологију - оглед ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ • Пекар • Месар • Техничар за биотехнологију • Прехрамбени техничар ЛИЧНЕ УСЛУГЕ • Женски фризер • Педикир и Маникир ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА • Фармацеутки техничар Након мајских поплава школа је у потпуности реновирана, опремљена новим инветаром и савременим наставним средствима. Школа је пријатно место боравка и рада за ученике и наставнике који постижу изузетне успехе на готово свим такмичењима. У подручију рада Личне услуге школа је вишегодишњи победник Републичких такмичења а актуелно је прво и четврто место у појединачној и друго место у екипној конкуренцији у категорији Женских фризера, и друго место у појединачној и екипној конкуренцији Маникира. У подручију ра Хемија, нематали и графичарство из предмета општа и неорганска хемија након прошлогодишњег другог, освојено је прво место и треће место у појединачном пласману и екипно прво место. У подручију рада Пољопривреда, производња и прерада хране редовно се бележе успеси а актуелно је друго место за образовни профил месар и прво и друго место на такмичењу 4. млади пекар 2015.LOUIS LESAFFRE CUP. У екупном пласману школа је заузела друго место. У школи успешно ради секција ученичког предузетништва која је вишегодишњи свеукупни победник сајма. Школа је у пројекту међународне размене ученика са Гимназијом,, Св.Ана" из Аугзбурга у Немачкој. 1959-09-01 Основана је Хемијско - технолошка техничка школа, која од тог датума користи постојећи објекат и школски простор. Параћин Поморавски Јагодина Средња школа
1562 64 35260 Рековац Слађана Лукића бб 588217 Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика 7291795 Редовна школа Љубиша Стевановић http://www.pvskolarekovac.edu.rs 0358411434 0358411134 2 1,2,11,16 1,3,62,587,686 Школа је основана 1958. године као воћарско-виноградарски центар и од тада се континуирано развија. Једина је средња школа на територији општине Рековац и више од пола века оријентише се према актуелним потребама друштва. Настава се реализује у оквиру три образовна профила: пољопривредни техничар, ветеринарски техничар и економски техничар. У свом саставу има зграду школе са модерно опремљеним учионицама и кабинетима, дом ученика капацитета 105 места и школску економију опремљену савременим пољопривредним машинама и објектима за животиње где ученици обављају професионалну праксу. Од 2012. године у саставу школе налази се истурено одељење Високе Пољопривредно-прехрамбене школе из Прокупља, а студентима је на располагању новоизграђени студентски дом капацитета 50 места. Због изузетне опремљености школа је домаћин бројних стручних, културноуметничких, медијских и спортских манифестација. Може да се похвали добрим успесима ученика на окружним и регионалним такмичењима , као и стручношћу и сталним професионалним усавршавањем наставног особља. 1958-09-01 То је датум оснивања школе, а Дан школе је 24.05. - Ћирило и Методије Рековац Поморавски Јагодина Средња школа
1563 65 35000 Јагодина Слободана Пенезића Крцуна 1 Gimnazija Svetozar Marković Гимназија Светозар Марковић 7127146 Редовна школа Мирослав Вељковић http://www.gimnazija.autentik.net 035245416 035241416 2 16 684,685,686,1648,1667,2135 Јагодина Поморавски Јагодина Средња школа
1564 65 35000 Јагодина Кнегиње Милице бб Ekonomsko-trgovinska škola Slavka Đurđević Економско-трговинска школа Славка Ђурђевић 7350422 Редовна школа Горан Николић http://etsjagodina.edu.rs 035245340 035251602 2 10,11 567,569,570,571,572,573,574,587,588,590,592 Школа је основана 31.03.1987. године. У настави се користе многобројни кабинети, од којих је најопремљенији кабинет за практичну наставу образовних профила-конобар и кувар. Ученици школе се истичу запаженим резултатима на општинским и републичким такмичењима као што су из статистике и рачуноводства, па је школа била организатор такмичења. Наша школа негује атрактивне образовне профиле, привлачне за многе генерације ученика тако да се они оспособљавају и практично за обављање многих послова као и за даље усавршавање у струци. Наставни кадар је стручан за преношење како теоријских тако и практичних знања. 1986-05-14 Датум почетка рада као самостална школа под називом ЕТШ "Славка Ђурђевић". Јагодина Поморавски Јагодина Средња школа
1565 65 35000 Јагодина Књегиње Милице 101 Prva tehnička škola Прва техничка школа 7127197 Редовна школа Милован Анђелковић http://prvatehnickaskolajagodina.nasaskola.rs 035245171 035245171 2 4,7 154,155,165,171,175,177,179,180,182,185,190,193,197,395,399,705,1607,1658,1660,2001,2003,2041,2043,2052,2068 Јагодина Поморавски Јагодина Средња школа
1566 65 35000 Јагодина Багрданска 7 581406 Elektrotehnička i građevinska škola Nikola Tesla Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла 7350490 Редовна школа Жарко Тасић http://www.tesla-jagodina.edu.rs 035251328 035251327 2 5,8 267,269,276,278,285,287,451,689,1505,1530,1543,1592,2049 Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“ је до 1987. године обављала своју делатност у оквиру бивше школе „Вељко Влаховић“. Од 1987. године онa се оснива као самостална васпитно-образовна организација под именом Техничка школа „Никола Тесла“, а од 1995.године ради под садашњим именом. У новој згради, на око 4200 м2, постоји 17 класичних учионица и 28 кабинета, лабораторија и специјализованих учионица које су опремљене по највишим стандардима. Тренутно у школи има 31 одељење са 840 ученика, у два подручја рада- електротехника и геодезија и грађевинарство, са укупно 12 занимања. 1987-03-31 Одлуком СО Светозарево, престаје да постоји ООУР ''Вељко Влаховић'' и формирају се 4 средње школе, међу којима и Техничка школа ''Никола Тесла''. Јагодина Поморавски Јагодина Средња школа
1568 66 35210 Свилајнац Браће Југовића 10 586168 Srednja škola Средња школа 7349947 Редовна школа Бранкица Станојевић http://skolasvilajnac.edu.rs/ 035321408 035321408 2 4,5,10,11,16 182,190,272,573,574,587,686 Средња школа „Свилајнац“ је средња школа мешовитог типа. Основана је 1877.године и од тада континуирано ради. У Школи постоје профили у следећим подручјима рада: 1.Гимназија – општи смер, четворогодишње образовање; 2.Економија, право и администрација – економски техничар, четворогодишње образовање; 3.Електротехника - електротехничар електронике, четворогодишње образовање; 4.Машинство и обрада метала – механичар грејне и расхладне технике и аутомеханичар, трогодишње образовање; 5.Трговина, угоститељство и туризам – кувар и конобар, трогодишње образовање. Школа је опремљена кабинетима рачунарства и информатике и пословне информатике, хемије, физике, биологије, историје и географије, куварства и услуживања, машинске радионице. Ученици Школе су 2014/2015. године освојили девет републичких награда. Ученик Алекса Милосављевић освојио је златну медаљу на Међународној хемијској олимпијади, поред бронзане од претходне године. 1877-08-23 Одлуку о оснивању свилајначке Реалке послао је тадашњи министар просвете Алимпије Васиљевић Свилајнац Поморавски Јагодина Средња школа
1569 67 35230 Ћуприја Карађорђева 57 594802 Gimnazija Гимназија 7166877 Редовна школа Драган Савић https://www.gimnazijacuprija.edu.rs 0358476535 0358476535 2 16 686 ГИМНАЗИЈА У ЋУПРИЈИ је најстарија средња школа у Ћуприји. Почела је са радом септембра 1909. године. Ћупријска Гимназија смештена је у центру града. Школа се налази у спратној згради и има пространо двориште са укупном површином од 2600 м/кв. Школа у први разред уписује 3 одељења- 90 ученика општег смера, настава се изводи у 12 одељења у једној смени. У школи постоји опремљен кабинет за ликовну уметност, кабинети за физику, хемију, географију, биологију, информатику и стране језике, медијатека, школски клуб. Школска библиотека садржи око 17.000 библиографских јединица и сваке године се обогаћује. 1909-04-16 Гимназија је најстарија средња школа у Ћуприји. Почела је са радом септембра 1909. године на основу Указа краља Петра првог Карађорђевића а на предлог Министра просвете бр. 5266 од 16. априла 1909. године којим је\r\n ,, Одобрено Суду Општине Ћупријске да на основу члана 7 закона о средњим школама може у Ћуприји отворити и о своме трошку издржавати непотпуну четвороразредну средњу школу. ,, Ћуприја Поморавски Јагодина Средња школа
1570 67 35230 Ћуприја Рада Кончара бр. 3 594408 Medicinska škola Danilo Dimitrijević Медицинска школа Данило Димитријевић 7166940 Редовна школа Зорица Маринковић http://www.medicinskaskolacuprija.edu.rs 0358470030 0358470030 2 14 633,634,635,637,640,641,642,2032,2051 Медицинска школа је основана по решењу Савета за просвету Народне Републике Србије на иницијативу Народног одбора општине и Опште болнице у Ћуприји 24.септембра 1958.године.Била је прва стручна школа у Ћуприји и потреба за њом је била веома важна, јер је град тада био здравствени центар среза. Од 36 ученица, колико је уписано у прву генерацију медицинских сестара, Медицинска школа данас има 635 ученика уписаних у 3 образовна профила: медицинска сестра-техничар, лабораторијски техничар и физиотерапеутски техничар. У шк.2015/2016.уписано је 19 одељења. Једина је регионална школа, која покрива подручје рада: здравство и социјалну заштиту. Медицинска школа има изузетне ђаке који се истичу како у редовној настави, тако и у ваннаставним активностима, а највећи успех су такмичења на којима постижу изузетне резултате: српски језик и књижевност ( 3.место на Републичком такмичењу), као и учешће на Републичком такмичењу из биологије, здравствене неге, у области спорта: одбојка, пливање, стрељаштво и гимнастика.Школа је опремљена кабинетима за извођење вежби и вежби у блоку, док се у вишим разредима, исте изводе у наставној бази: Општој болници у Ћуприји и Заводу за јавно здравље у Ћуприји. Ђачки парламент је за свој дан одредио 4.децембар, и обележава га културним и музичким манифестацијама у школи. Интересовање ученика је најизраженије за секцију Црвеног крста, драмску и спортску секцију. У оквиру манифестације " У ритму Европе" захваљујући ученицима наше школе, Ћуприја је као град победник у финалу, који се одржао у Крушевцу. Велики број ученика су чланови Књижевног клуба \"Душан Матић".Наставници се едукују и усавршавају, као би развили и унапредили професионалне компетенције. 1958-05-09 Датум основања школе Ћуприја Поморавски Јагодина Средња школа
1571 67 35230 Ћуприја Кнеза Милоша бб 594543 Tehnička škola Техничка школа 7166907 Редовна школа Дејан Ђорђевић http://tehnickaskolacuprija.edu.rs 0358471772 0358472466 2 4,6,9 165,175,177,178,179,180,182,518,530,534 Школа је као Занатско-трговачка школа обновила рад 1.септембра 1919.године.У току свог постојања често је мењала назив, да би почетком деведесетих година укидањем усмереног образовања поново променила назив у Техничка школа који и данас носи. Школа располаже кабинетом за информатику, возним парком (3 сопствена аутомобила), полигоном за обуку ученика у вожњи,прилагођеном новим прописима из области саобраћаја, радионицом за практичну наставу у машинству и саобраћају. Ученици саобраћајне струке у току школовања у оквиру пактичне наставе имају обавезну обуку вожње и полажу возачки испит за "Б" категорију у самој школи.На републичким такмичењима саобраћајних школа ученици школе редовно учествују и постижу запажене резулатате.С обзиром да смо једина школа у Поморавском округу која пружа образовање у области саобраћаја, почев од 2005. године школа пружа и могућност једногодишњег специјалистичког образовања за занимање Возач моторних возила - инструктор. 1968-05-30 Дана 30.маја 1968.године општина Ћуприја је основала Школу за квалификоване раднике "Миодраг Новаковић - Џуџа", решењем бр. 02-3562/21-68 од 30.05.1968.г. Ћуприја Поморавски Јагодина Средња школа
1573 68 12220 Велико Градиште Житни трг 4 Srednja škola Средња школа 7159226 Редовна школа Зоран Ташић http://www.ssvg.edu.rs 012663131 012663131 2 10,16 571,572,573,574,686,1537 Средња школа је основана 1879. године. Школа има 472 ученика са 5 образовних профила у два подручја рада (Гимназија и Трговина, угоститељство и туризам). Школа је последњих 10-ак година направила велики помак у свом развоју. Спремно је дочекала промене које су се десиле у нашој земљи, прилагодила се, осавременила. Постала је школа за 21. век. Средња школа опремљена је са 10 интерактивних табли, вредности око милион динара. Настава се одвија у кабинетима. Сви кабинети опремљени су интерактивном таблом, пројектором и лаптопом. Школа поседује преко 50 компјутера, штампаче, музичке линије, ЛЦД телевизоре. Школа је укључена у значајне међународне пројекте, који су јој донели афирмацију. Од 2009. ученици аплицирају за стипендије “Уједињених светских колеџа“ (UWC). До сада је њих пет добило стипендије и своје средњошколско школовање наставили су у иностранству. Сви су наставили студије у Америци. Oд 2007. године Средња школа из Великог Градишта се прикључила пројекту „Модернизација система средњег стручног образовања“. Као резултат тог пројекта у школи уведен је огледни образовни профил. Школа је од 2010. укључена у пројекат Тур.рег.који представља аустријску иницијативу за подршку туристичком образовању у огледним школама у Србији. Школа је од 2012. године, активно укључена у пројекат Интеркултуре и програм размене ученика, који се одвија посредством међународне организације Интеркултура. Средња школа је у јуну 2013. започела и сарадњу са Међународним академским центром. Добри услови у школи и квалитетан наставни кадар представљају добар основ за квалитетну наставу и веће интересовање ученика за учешће на такмичењима и ваннаставним активностима. Сваке године ученици школе учествују на републичким такмичењима из различитих области и освајају награде. Већ неколико година школа увек има освајаче прва три места у Републици из различитих предмета. Све школе у Србији пролазе екстерну евалуацију. Оцењују се сви сегменти рада школе, оценом од 1-4. Квалитет Средње школе је потврђен и у екстерној евалуацији 2013. године. Саветници Министарства просвете оценили су Средњу школу највишом оценом 4. 1879-09-15 Оснивање школе Велико Градиште Браничевски Пожаревац Средња школа
1574 69 12240 Кучево Жике Поповића 68 286106 Ekonomsko-trgovinska i mašinska škola Економско-трговинска и машинска школа 7164050 Редовна школа Слободан Бојовић http://srednjaskolakucevo.rs 012851749 012852712 2 4,10,11 182,571,587 Средња школа у Кучеву је почела да ради као Женска занатска школа 1929. године. уписано је 18 ученица које су изучавале предмете: српски језик, рачун, теорије женског рада, вредноћа и владање. Број уписаних ученица је наредних година варирао, да би нагло опао током другог светског рата. Женска занатска школа радила је до 1948. године. Године 1946. основана је Школа ученика у привреди у којој се оспособљавају будући бравари, електричари, столари, касапи, фризери. Године 1961. са радом почиње Економска школа "Вук Караџић". Школа ученика у привреди прерасла је у мешовиту школу ученика у привреди, а затим у школу за КВ раднике. Прво одељење гимназије почиње са радом 1964. године као истурено одељење пожаревачке гимназије, а већ 1966. Као самостална гимназија "Бранко Радичевић". То је период када су у Кучеву постојале три средње школе. Гашењем Економске школе, остале су две, које се 1975. спајају у Образовни центар који ће, као такав, постојати до 1990. године. У Кучеву се 1990. године отвара Економско-трговинска школа, а следеће и машинска. 1992. ове школе спајају се у Економско-трговинску и машинску школу, која постоји и данас. Од 05.05.2008.године школа добија Решење о верификацији новог образовног профила туристички техничари. Школа сада образује: економске техничаре, туристичке техничаре, аутомеханичаре. Надамо се да ће назив школе у скорије време обухватити све образовне профиле, или је можда једноставније - Средња школа Кучево. Кучево Браничевски Пожаревац Средња школа
1575 70 12300 Петровац на Млави Млавска 14 Srednja škola Mladost Средња школа Младост 7161719 Редовна школа Јадранка Цветковић http://www.mladost.rs 012331129 012331129 2 10,11,16 572,587,590,686,731 Prema podacima kojima raspolažemo, Petrovac, odnosno srez Mlavski, prvi put je tražio osnivanje Gimnazije u Petrovcu još 1891.godine. Međutim, proći će još dosta vremena pre nego što želja bude bila ostvarena. Naime, Petrovac je Gimnaziju dobio tek 1965. godine. Školi je 1979. godine pridodat aneks, tako da danas školska zgrada ima ukupnu površinu od 3348 metara kvadratnih. U sastavu školske zgrade se nalazi i fiskulturna sala, školski tereni i školski park. Školska biblioteka poseduje oko 8 000 knjiga i časopisa, a u okviru biblioteke nalazi se i čitaonica sa 35 čitalačkih mesta. Veliki školski hol je savremena galerija u kojoj se priređuju izložbe slika, održavaju književne večeri, koncerti i pozorišne predstave. 1920-11-01 Datum osnivanja Петровац на Млави Браничевски Пожаревац Средња школа
1576 71 12000 Пожаревац Симе Симића 1 291021 Požarevačka gimnazija Пожаревачка гимназија 7161255 Редовна школа Данијела Жуковски http://www.pozarevackagimnazija.edu.rs 012520001 012222570 2 16 684,685 Гимназија у Пожаревцу је основана Указом Кнеза Михаила Обреновића 24.септембра 1862. године као Пожаревачка полугимназија. Током свог постојања школа је неколико пута мењала назив : По оснивању, 1862. године, школа се звала Пожаревачка полугимназија. Од 6.децембра 1898. године школа Указом добија назив: Гимназија кнеза Михаила у Пожаревцу. Исте године постаје пуна осморазредна гимназија. Године 1904. школа добија назив Гимназија у Пожаревцу. Школске 1951/52. Гимназија се конституише у Вишу гимназију. Године 1959. школа добија назив Гимназија „Јован Шербановић“. Године 1978. Гимназија се трансформише у Школски центар за усмерено образовање„Јован Шербановић“. Године 1989. школа поново постаје Гимназија „Јован Шербановић“. Од 22.маја 2001.године назив школе је Пожаревачка гимназија. Најзначајније награде: Поводом стогодишњице постојања, школа је 1962.године добила Октобарску награду СО Пожаревац. Године 1966. Указом председника СФРЈ, Јосипа Броза Тита, Гимназија је одликована Орденом заслуга за народ са златном звездом. За допринос развоју културе у Републици Србији, школи је 1992.године додељена Вукова награда. Најзначајније активности у богатој историји школе: 15.септембра 1890. године одржана је оснивачка скупштина Ђачке дружине Развитак, која је каснијих година покренула лист „Наша ризница“, а затим и часопис за књижевност, науку и културу „Развитак“ чије је постојање одржано до данашњих дана. Године 1895. Основан је Гимназијски музеј, на чијим основама је формиран Музеј града Пожаревца. Иако је тешко издвојити, ево имена неких од великана који су били ђаци или професори Пожаревачке гимназије: Павле Савић, Радомир Лукић, Јордан Поп-Јорданов – значајна имена српске и светске науке; Ђура Јакшић, Милена Павловић Барили, Ђорђе Марјановић, Властимир Павловић Царевац, Ђорђе Јовановић, Слободан Стојановић – истакнути уметници, Зоран Филиповић и Миодраг Митић – познати спортисти и репрезентативци и други... 1862-09-24 -Књаз Михаило Обреновић донео Указ о оснивању школе 24.9.1862. -1890. Основана литерарна дружина "Развитак", која и данас ради - 1965. Организован први Новогодишњи кошаркашки турнир, који се од тада организује сваке године и окупља велики број ученика. Пожаревац Браничевски Пожаревац Средња школа
1577 71 12000 Пожаревац Јована Шербановића 6 290906 Ekonomsko-trgovinska škola Економско-трговинска школа 7161689 Редовна школа Сибинка Живановић http://ekonomskapo.edu.rs 012223389 012223389 2 2,10,11 567,569,570,571,572,573,574,575,587,588,590,1529,1646,2030 Послено-трговачка школа основана је 1850.Ова школа друга је по старости међу школама овог профила у Србији.1893.постоји као Мушка занатлијска школа, а 1989.и као Женска занатска школа.1892.почиње да ради Школа Пожаревачке трговачке омладине.Педесетих година почиње да ради Школа ученика у привреди.Ученике економске струке образује од 1929.1938.школа је прерасла у четвороразредну Трговачку академију, а 1960. постаје Економски школски центар.Спајањем школа 1972.основан је Привредно-економски образовни центар "Жижа Лазаревић".Од 2002.школа мења назив у Економско-трговинску школу у Пожаревцу, а тај назив је задржала до данас. 1850-05-23 Датум оснивања и почетка рада школе Пожаревац Браничевски Пожаревац Средња школа
1578 71 12000 Пожаревац Лоле Рибара 6-8 290406 Medicinska škola Медицинска школа 7161409 Редовна школа Драган Новичић http://www.medicinskapozarevac.edu.rs 012541625 012223397 2 14,15 633,634,635,636,640,641,642,644,674,675,764 Средња медицинска школа у Пожаревцу основана је Решењем Савета за народно здравље и социјалну политику НРС бр. 719 од 11.08.1947. године, као школа за лекарске помоћнике - медицинске сестре. У првој години свог постојања започела је рад у школском објекту, у Немањиној улици бр. 7, под именом Школа за лекарске помоћнике. Првобитно је била интернатског типа. Те школске 1947/48. године уписано је једно одељење. У школској 2015/16. години је уписано 560 ученика, који су распоређени у 19 одељења од првог до четвртог разреда. У оквиру образовног подручја здравство и социјална заштита у школској 2015/16. години образују се следећи образовни профили: • фармацеутски техничар; • медицинска сестра – техничар; • медицинска сестра – техничар оглед; • медицинска сестра – васпитач; • зубни техничар; • педијатријска сестра-техничар; Према календару такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2014/2015. годину Републичко такмичење из математике за ученике медицинских школа је одржано у Медицинској школи у Пожаревцу 25.4.2015. године. Предходне школске 2014/15. наши ученици су постигли значајне резултате на Републичким такмичењима: Александар Милосављевић, ученик одељења 4/4, освојио је ПРВО место на републичком такмичењу зуботехничара; Наталија Недељковић, Катарина Јовичић и Јован Цветковић, из одељења 3/2 су освојили друго место на републичком такмичењу из Реалистичког приказа повреда и других по живот угрожавајућих стања РППОС; 1999-05-12 Дан сестринства Пожаревац Браничевски Пожаревац Средња школа
1580 192 12208 Костолац Боже Димитријевића бб Tehnička škola sa domom učenika Nikola Tesla Техничка школа са домом ученика Никола Тесла 7160542 Редовна школа Горан Несторовић http://www.tehnickakostolac.edu.rs 012241841 012241841 2 3,4,5 115,161,165,175,178,182,189,267,272,278,281,282,286,705,752 Школа има 853 редовних и 136 ванредних ученика. У њој ради близу 80 професора и стручних сарадника. Школа је опремљена са 16 учионица опште намене, многобројним кабинетима и лабораторијама, халом за практичну наставу машинске струке и салом за физичко васпитање.\r\nШкола располаже са преко 6000 m2, односно 1.62 ha површине. Техничка школа са домом ученика “Никола Тесла” у Костолацу поседује у згради школе кабинете опремљене рачунарском техником, одговарајуће хардверске перформансе и софтверске подршке у зависности од врсте наставних вежби које се у њима обављају.\r\nУ техничкој школи са домом ученика \"Никола Тесла\" у Костолцу ученици се школују у следећим подручјима рада: \r\nЕлектротехника\r\nМашинство и обрада метала\r\nРударство, геологија и металургија\r\nНаша школа редовно прати промене у друштву, образовном систему, привредним кретањима и на тај начин увек стреми да се прилагоди новим токовима. Као таква наша школа је увек била привлачна широком кругу ученика, али и њиховим родитељима јер по завршеном средње стручном школовању велика је шанса за запослење у већ постојећем систему привредног друштва, а такође наши ученици добијају и добро предзнање за даље усавршавање на техничким факултетима. У свом развоју школа се трансформисала у складу са развојем друштва и данас можемо рећи да је то савремена стручна школа за образовање младих од 3, 4, и 5 степена стручности.\r\nУ току свог постојања Техничка школа у Костолцу дала је нашој привреди огроман стручни кадар који је омогућио развој наше средине, Града Пожаревца, општине Костолац па и шире.\r\nУ саставу школе постоји и дом ученика. Нешто више о нашем дому ученика прочитајте.\r\nТехничка школа са домом ученика поседује и Центар за обуку возача, односно ауто школу у којој наши ученици, али и други кандидати могу стећи дозволу Б категорије. О пословању наше ауто школе прочитајте. 1946-10-13 Датум оснивања школе Костолац Браничевски Пожаревац Средња школа
1581 71 12000 Пожаревац Јована Шербановића 5 290901 Politehnička škola Политехничка школа 7577656 Редовна школа Дарко Радовановић http://www.politehnicka.edu.rs 012513595 012514277 2 4,5,9 175,177,179,184,281,282,285,287,518,534,768 Политехничка школа основана је 5. октобра 1990. године. У почетку се звала Техничка, затим Машинско-електортехничка школа, а од 1998. године носи данашње име. Политехничка школа остварује наставне планове и програме из подручја рада саобраћај и електротехника. Школу данас похађа око 470 ученика у образовним профилима техничар друмског саобраћаја, возач моторних возила, аутоелектричар, електроинсталатер и електромеханичар за термичке и расхладне уређаје. У школској 2014/2015. години Политехничка школа је освојила 1. место у генералном пласману на републичком такмичењу Саобраћајних школа и 3. место у генералном пласману на републичком такмичењу из аутоелектрике. 1990-10-05 Датум оснивања Пожаревац Браничевски Пожаревац Средња школа
1582 71 12000 Пожаревац Кнеза Лазара 1 290513 Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Stevan Mokranjac Школа за основно и средње музичко образовање Стеван Мокрањац 7336136 Музичка школа Зоран Марић http://www.mokranjac.rs 012223396 012223396 2 13 605,606,772 У данима поновног стварања српске државе, почетком XIX века, са поступним рађањем градског друштва, јављали су се и зачеци градске музичке праксе. Упоредо с њом и прва педагошка настојања музичког описмењавања као темељ за будућа времена у којима ће музичка писменост добити целовити облик. У току свог дугогодишњег развоја Пожаревац је имао срећу да у једном временском периоду буде друга резиденција кнеза Милоша Обреновића. Захваљујући тој околности Пожаревац је тада био међу најпознатијим и најразвијенијим варошима у Србији. Отуд и све израженија жеља за културним развојем. Поред све присутније народне уметности, јачала је жеља за приближавањем европској музичкој култури. Још пре Првог светског рата, Пожаревац је имао Оркестар за забављање и уздизање. Послератне године, почетком XX века, изнедриле су многа културно-уметничка друштва која су окупљала заљубљенике у музику и младе таленте жељне знања. Тој жељи наметала се потреба за установом у којој ће се учити. Први педагошки кораци музичког образовања начињени су у Пожаревачкој гимназији и културно-уметничком друштву Абрашевић. После Другог светског рата у Пожаревац су дошли сјајни војни музичари: Максимилијан Микшик, Дане Наранџић, Јосип Франковић, Васко Стоичевски и Бошко Перић. Ентузијазам тих људи био је задивљујући и дугогодишњи сан пожаревљана се могао остварити. На радост свих, 12. августа 1949. године, одлуком Извршног одбора Градског народног одбора у Пожаревцу, основана је Нижа музичка школа. Са радом је почела 1. априла 1950. године, када је на предлог Повереништва за просвету и културу, Стамбена управа Градског народног одбора донела решење да се Музичка школа отвори и да јој се додели зграда Градског електричног предузећа „Светлост“. За првог директора музичке школе постављен је Надан Шепић, професор музике у Пожаревачкој гимназији, а одмах затим Максимилијан Микшик, изузетна музичка личност, професор виолине, ђак прашког конзерваторијума и прва виолина Московске опере. Почетак рада Музичке школе у Пожаревцу био је условљен бројним проблемима и тешкоћама: недостатком школског простора, материјално-техничким условима, школским инвентаром и училима, а најважнији и најтежи проблем односио се на обезбеђивање стручног кадра који ће изводити наставу. Те године уписано је 120 ученика на 7 одсека и то: клавир – виолина, виолончело, контрабас – кларинет, флаута и труба. На почетку школске 1950/51. год. у школи је заједно са директором радило 8 наставника. Први клавир овој установи поклонио је Игњат Бајлони, власник млина у Малом Црнићу. Интересантно је да тај клавир има угравиран грб старе Србије и да је вероватно рађен по наруџбини за ондашњи двор, који је и данас у функцији. Поред свих тешкоћа, забележено је да је већ 4. марта 1951. год. школа имала свој први јавни наступ. Године 1964. на предлог Савета за просвету Скупштине општине Пожаревац, школа мења свој назив у Школа за основно музичко образовање „Стеван Мокрањац“. Број ученика био је условљен постојећим капацитетима. Због великог интересовања, потребе за већим простором и наставним кадром биле су све веће. Године 1982. стекли су се услови и школа је пресељена у другу зграду у ул. Кнеза Лазара бр. 1, где се и данас налази. Разлог за повећање броја наставног кадра је свакако и оснивање средње музичке школе 1982. године, при образовном центру „Јован Шербановић“ (Пожаревачка гимназија), да би 1984. године била верификована и постала Школа за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“. Заслуге за отварање средње музичке школе у највећој мери припадају директору Јулијани Крпучић. Дуго година ученици средње музичке школе су опште-образовне предмете похађали у Пожаревачкој гимназији, све до 2003. када настава ових предмета почиње да се одржава у Музичкој школи, осим за предмете Информатика и Физичко васпитање. Оркестар хармоника основне музичке школе почиње са радом 1985. године и већ дуже од две деценије жање успехе. Хор средње музичке школе започиње са радом 1987. године, који је касније „поклоњен“ граду као градски женски хор „Барили“. Хор средње музичке школе ради као женски и као мешовити. На место директора школе 1994. године долази професор Зоран Марић који врло амбициозно почиње са отварањем нових одељења Музичке школе, са оснивањем ансамбала и сл. Оснива се Хор основне музичке школе 1994. године, који је, данас, један од најуспешнијих у земљи, 2003. оснива се гудачки оркестар, а 2005. и џез оркестар. Данас у школи постоји 6 оркестара (5 у централној школи у 1 у одељењу), 6 хорова (3 у централној школи и 3 у одељењима) и бројне камерне и етно групе које редовно учествују на разним такмичењима где остварују значајне резултате. Директор школе 2006. године оснива заједно са музичким школама „Коста Манојловић“ из Смедерева, „Стеван Мокрањац“ из Краљева, „Јован Бандур“ из Панчева, „Даворин Јенко“ и „Ватрослав Лисински“ из Београда Заједнички симфонијски оркестар, који је јануара 2007. имао свој први наступ у Центру за културу у Пожаревцу. Диригент оркестра је Ненад Петковић. У оркестру свира петнаестак наших најбољих ученика. Пошто је са отварањем средње музичке школе порасло интересовање за музичким образовањем, јавила се потреба за отварањем издвојених одељења у градовима браничевског округа. Тако је 1990/91. у Костолцу отворено прво издвојено одељење школе, које ради у својој, посебној згради, у одличним условима. Одељење је 2007. године комплетно реновирано. Директор 1994/95. отвара одељење Музичке школе у Кучеву у простору основне школе „Угрин Бранковић“, да би се школске 2004/05. преселила у простор намењен Музичкој школи у ул. Веселина Живановића бр. 13, као трајно решење. Изузетним залагањем директора Зорана Марића 1995/96. год. је у општини Мало Црниће отворено одељење при основној школи „Моша Пијаде“ у згради која је наменски грађена за музичку школу. Последње у низу било је отварање одељења у Великом Градишту 1997. године, а радило је у простору ОШ „Иво Лола Рибар“, затим 10-ак година у Гимназији у Великом Градишту, а почетком 2013. Године добија засебну зграду у ул. Обала краља Петра I бр. 23, као трајно решење. Током ових година у централној школи урађена су многа проширења и доградње простора. 1996. дограђен је спрат на новом делу зграде, као и атријум школе. 1998. дограђен је простор поткровља за зборницу и други учионички простор. 2000. изграђена је летња позорница са 150 места, чиме се обогаћују услови за музички живот у Пожаревцу. Школа је иницијатор градске манифестације Културно лето коју организује заједно са другим институцијама културе из града. 2001. адаптацијом и уређењем подрумског простора отворен је Клуб ученика и наставника школе. 2005. реновирана је и проширена Концертна сала са 150 места где се, иначе, од 1994. год. одржавају концерти гостујућих уметника из земље и иностранства који су веома посећени. 2006. адаптира се тавански простор и школа добија 5 учионица и библиотеку. 2008. оформљен је информатички кабинет, тако да ученици средње школе наставу информатике, заједно са осталим музичким и опште-образовним предметима похађају у матичној школи. 2010. школа добија просторије (Месна заједница „Ћеба“), које су и биле власништво школе, тако да се проширује на зграду на углу улица Синђелићева и Кнеза Лазара. Добија се мања концертна сала, 1 учионица за групну наставу и двориште. 2011. урађен је пројекат надоградње тог дела, тако да се добије спрат над том зградом, чиме ће визуелни изглед комплетне зграде школе бити заокружен. Данас школа има 109 запослених и више од 800 ученика на 11 одсека: клавир, хармоника, гитара, виолина, виолончело, флаута, кларинет, саксофон, труба, хорна, соло певање, као и музичко забавиште. Школске 2009/10. школа добија одобрење од стране Министарства просве Србије за отварање одсека Музичка продукција и снимање звука – образовни профил Дизајнер звука. У средњој школи на одсеку за музичког сарадника, музичког извођача и дизајнера звука има око 80 ученика. Школа је 2002/03. основала тонски студио у коме се сваке године снима компакт диск „Најуспешнији ученици“ (први CD снимљен је 2001/02.). Данас је студио веома опремљен, тако да осим за потребе наставе, рад у њему укључује и снимање свих најзначајнијих догађаја у школи. Годишње се издаје један до два броја школаког листа „Прима виста“. Школска библиотека – нототека располаже фондом са преко 8900 јединица. Поред књига, нота, уџбеника и часописа, нототека поседује преко 2.000 носача звука. Школа поседује богат инструментаријум, који је од времена оснивања школе па до данас знатно увећан. Ученици могу да изнајмљују инструменте. Годишње преко 80 пута ученици и наставници се позивају да својим свирањем обогате све градске манифестације. Такође, организују се годишњи и новогодишњи концерти, како у Пожаревцу, тако и у одељењима. У оквиру интерних и јавних часова годишње се планира преко 80 часова, а поред редовних одржавају се и ванредни интерни часови класа, преслушавања, итд. Наша школа и град Пожаревац су три пута били организатори великог Фестивала музичких и балетских школа Србије (у оквиру Заједнице музичких школа Србије), који окупља стотине учесника. Последњи пут 1998. године, када је било 75 школа учесница. Од 2003. год. школа је организатор и домаћин такмичења солфеђиста, које је у почетку било под називом „Сусрети младих солфеђиста“, а данас је то „Такмичење младих солфеђиста“, највеће те врсте у земљи. Учествују бројни ученици и професори из већине музичких школа Србије и из земаља у окружењу. Такмичење је последњих година проширено увођењем категорија: двогласно певање, хармонија и музички облици. Од 2004. год. у школи се организује међународно Такмичење дрвених дувача – Пожаревац... које се одржава крајем априла. Такмичење обухвата дисциплине: флаута, кларинет, саксофон, обоа и фагот. Од 2012. уведена је и дисциплина камерна музика. То је највеће такмичење овакве врсте у земљи са просечно 300 такмичара годишње који долазе из Србије Словеније, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговоне, Републике Српске, Пољске, Бугарске... Такмичаре оцењује врхунски међународни жири. Организују се пратећи програми, концертни врхунских уметника, предавања, промоције инструмената, промоције туристичке понуде... Град у неколико дана посети, просечно, око 1000 гостију. Крајем јануара 2008. године покренуто је школско такмичење гитариста „Меморијал Милош Ђорђевић“, у знак сећања на несрећно преминулог ученика Милоша Ђорђевића. Меморијал помаже и делимично пропагира Гуитар Арт Фестивал Београд. Ученици са наставницима кроз солистичке наступе, камерне групе и ансамбле последњих година освајају око 200 награда и признања на домаћим и међународним такмичењима, 1999. Срђан Вукашиновић у класи Мирослава Јанкецха постаје првак света на хармоници, итд... Најугледнији наставници школе врло често су чланови жирија у земљи и иностранству, попут проф. Перише Станојевића, Снежане Миловановић, Зорана Марића, Небојше Петковића, Босиљке Крстић - Јанкецх, Марије Обретковић, Драгане Станковић, Весне Богдановић и других. Школа и даље чини напоре да се настава унапреди, да се простор улепша и да услови рада буду бољи. У школи ради млад, већином образован кадар, који је део образовања прошао кроз ову установу, те стално чини напоре за унапређење музичке културе. Сарађује са братским школама „Карол Пахор“ Птуј, Словенија и „Владо Мулошевић“ Бања Лука, Република Српска, као и збратимљеном заједницом школа са именом „Мокрањац“ којих има 8 у Србији.Школа је добитник вредних награда: Повеља поводом Дана радника 1979. Повеља о награди 15. октобарСО Пожаревац 1981. Повеља културе Културно-просветне заједнице 1982. Повеља културе Културно-просветне заједнице1996. Општинска награда СО Велико Градиште 2001. Повеља о награди 15. октобар града Пожаревца 2012. 1949-08-12 Датум оснивања Школе Пожаревац Браничевски Пожаревац Средња школа
1583 72 12320 Жагубица Хомољска бб Tehnička škola Техничка школа 17113011 Редовна школа Душан Милосављевић http://www.tszagubica.edu.rs 012643232 012643232 2 4,10,11 180,182,570,571,572,573,574,587 Техничка школа у Жагубици почела је са радом 1979. године. Ово је једина средња школа на територији општине Жагубица. Увођењем образовних профила: економски, туристички техничар, кувар и кулинарски техничар, школа је заокружила угоститељску и туристичку делатност. Школа се истиче одличним условима за рад у којима се настава одвија у једној смени. Она у свом саставу има ресторан површине 100м2 са комплетно опремљеном кухињом у којој се изводи практична настава из предмета куварствo. Ученици школе постижу одличне резултате у учењу, a од резултата на такмичењима у школској 2014/2015. години издвајамо прво место на окружном такмичењу рецитатора и учешће на окружном такмичењу из историје и српског језика и књижевности. Жагубица Браничевски Пожаревац Средња школа
1584 73 11420 Смедеревска Паланка Вука Караџића 18 235520 Palanačka gimnazija Паланачка гимназија 7142811 Редовна школа Драган Јоковић http://www.palanackagimnazija.edu.rs 026310631 026310631 2 16 684,685 Гимназија у Паланци основана је, као приватна, почетком 1920. године. За скоро 95 година свога постојања, Гимназија у Паланци прошла је кроз многе фазе, имала своје светле тренутке, али и искушења, модификовала се како је време захтевало, али је од дана оснивања до данас, непрекидно деловала вршећи културну и педагошко-просветну мисију. Иако држава, у почетку није била заинтересована за оснивање Гимназије у Паланци, већ је основана као приватна, добровољним прилозима и позајмицама, великом вољом и решеношћу грађана, 1925. године Гимназија постаје, ипак, државна. Оснивачка права су, током постојања Гимназије, преношена са државе на срез, потом на општину и обрнуто, тако да је то сада поново Гимназија са пуним називом: «ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА» са седиштем у Смедеревској Паланци у улици Вука Караџића бр. 18. Школа се бави образовањем и васпитањем ученика у трајању од четири године а по наставном плану и програму за гимназије и то природно-математичког и друштвено-језичког смера. Ове школске године гимназију похађа укупно (533) ученикa, распоређених у 20 одељења. Од тога је по два природно-математичка и по три одељења друштвено-језичка смера у сва четири разреда. У школској 2015/16. години наставу ће изводити 53 професора међу којима је један специјалиста. Школом руководи в.д. директора, дипломирани професор географије .Школа има једног помоћника директора, професора енглеског језика и књижевности. Стручних сарадника у школи има три. Основни циљ Школе је да достигне највиши ниво образовно-васпитног рада уз неопходну модернизацију и стално унапређивање наставног процеса. Школске 2014/2015. Тим за Развојно планирање ''Паланачке гимназије'' конкурисао је за Пројекат ''Будућност на делу'' у Фондацији Новак Ђоковић. Дана 09.06.2015. године потписан је Уговор са Фондацијом Новак Ђоковић, а већ 11. јуна су отпочели радови на комплетном уређењу и опремању кабинета за физику, тако да је до почетка нове школске године кабинет у потпуности опремљен и спреман за употребу. Такође је остварен прелазак на такозвану „кабинетску наставу“ школској 2015/16. години, чиме ће се побољшати квалитет наставе, јер ће се одређене учионице користити за предмет, или групу предмета, а предметни наставници ће моћи да расположива, ма како скромна наставна средства, распореде у својим просторијама и тако њихово коришћење учине доступним. Планира се повећање понуда културних и других дешавања за ученике и наставнике школе (позоришне представе, излети организовани у склопу одређених предмета, презентације књига, разних промоција,…), а и интензивираће се активности у оквиру тимова, стручних већа и актива. Наставници ће, као и до сада, радити на свом стручном усавршавању, у школи и ван ње. Надамо се да ће се све планиране активности у великој мери и остварити и одразити на успех ученика и рада школе у целини. 1920-10-30 датум оснивања школе Смедеревска Паланка Подунавски Пожаревац Средња школа
1585 73 11420 Смедеревска Паланка Индустријска 66 235130 Mašinsko-elektrotehnička škola Goša Машинско-електротехничка школа Гоша 7160895 Редовна школа Владан Старчевић http://www.skolagosa.edu.rs 026317310 026317310 2 4,5,9 155,165,182,278,534,705,752,1530,2016,2020 Машинско електротехничка школа "Гоша"основана је 1946.г најпре као индустријска школа при предузећу "Јасеница"а касније Фабрике "Гоша".Временом школа је пролазила кроз више фаза у смислу измена образовних профила,да би данас била школа која школује ученике у три подручја рада,са образовним профилима који прате најновије трендове у развоју индустрије и интересовања ученика. Наша школа је позната по томе што је систем пружања подршке ученицима развијен,негујемо индивидуални приступ у раду и сваки ученик може доћи до изражаја у складу са својим потребама,могућностима и интересовањима.Са поносом истичемо реализацију"Фестивала науке" у нашој школи.Учествујемо у реализацији пројекта "Дигитализација научног и културног наслеђа у средњој школи" и "Роботизација Србије"и у том циљу сарађујемо са научним институтом "Винча" и "Михајло Пупин". 1946-05-16 Датум оснивања школе Смедеревска Паланка Подунавски Пожаревац Средња школа
1586 73 11420 Смедеревска Паланка Главашева 81 236302 Srednja škola Žikica Damnjanović Средња школа Жикица Дамњановић 7142862 Редовна школа Дејан Јанковић http://zikicadamnjanovic.edu.rs 026310839 026310237 2 1,6,14 4,5,12,15,16,308,309,317,324,333,633,634,1501,1502,2032 Школа “Жикица Дамњановић” је средња школа која има веома дугу традицију у васпитању и образовању младих за директно укључивање у рад, као и за даљи наставак школовања. Према документацији којом располаже, ова школа је живела и радила још далеке школске 1919/20. Школа и даље следи ту традидицију прилагођавања потребама средине , тако да се у њој данас школују ученици у три подручја рада:ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ; ХЕМИЈА НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО и ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА. Ученици школе постизали су значајне успехе на такмичењима из различитих области што је јако важно за ову релативно малу школу.Такође захваљујући ентузијазму наставника школа је прошла кроз многе обуке у оквиру Програма реформи средњег стручног образовања,активног учења, радионичког рада , вишефронталне наставе, а има једног наставника у звању педагошког саветника. Смедеревска Паланка Подунавски Пожаревац Средња школа
1587 74 11320 Велика Плана Војводе Мишића 3 Gimnazija Velika Plana Гимназија Велика Плана 7164173 Редовна школа Влатка Милосављевић http://www.gimnazija-velikaplana.edu.rs 026514269 026512059 2 16 684,685,686,1667 Школа је основана давне 1950. у скромним послератним условима. Осим дуге традиције, школа је и једина гимназија у општини са више од 40 000 становника. Препознатљива је по изузетним резултатима на такмичењима из различитих предмета и то не само на окружним већ и на републичком нивоу. Највеће успехе последњих година школа има на такмичењима из биологије, историје и низа других предмета. Тако је у школској 2014/15 ученик наше школе освојио треће место на Републичком такмичењу из историје.Једно од важних обележја јесте и успешно уписивање велике већине наших матураната на буџету на универзитетима и школама струковних студија широм Републике Србије .Приоритети школе су стално стручно усавршавање наставника као и унапређене услова у којима ученици и наставници бораве и раде. Тако ову 2015/16 школску годину дочекујемо са новим мутифункционалним спортским тереном. Велика Плана Подунавски Пожаревац Средња школа
1588 74 11320 Велика Плана Момира Гајића 12 238303 Ekonomsko-ugostiteljska škola Vuk Karadžić Економско-угоститељска школа Вук Караџић 7353090 Редовна школа Александра Илић http://www.eus.edu.rs 026514232 026516247 2 10,11 570,571,572,573,574,575,587,592,1529,2023,2027,2030 Историјат\r\nЕкономско-угоститељска школа “Вук Караџић” од 1. јануара\r\n1991. године постаје самостална васпитно-образовна установа која школује\r\nсредњошколску омладину. Од школске 2007/2008. године, школа је\r\nукључена у програм реформе средњег стручног образовања.Школске\r\n2009/2010. године добила је два огледна профила: комерцијалиста и\r\nконобар.Тренутно\r\n Подручја рада\r\nВаспитно-образовни рад се реализује кроз два подручја рада:\r\n- економија, право и администрација и\r\nтехничар обезбеђења, IV степен стручне спреме;\r\n- трговина, угоститељство и туризам\r\nобразовни профили: туристички техничар, IV степен стручне спреме;\r\nконобар, III степен стручне спреме;\r\nкувар, III степен стручне спреме;\r\nкувар ,III степен стручне спреме;\r\nпосластичар, III степен стручне спреме;\r\n- економија, право и администрација и трговина, туризам и\r\nугоститељство\r\nобразовни профил: комерцијалиста–оглед, IV степен стручне спреме.\r\n Локација школе и уређеност\r\nШкола се налази у самом градском језгру. Дели простор школског\r\nдворишта са друге две школе, које се налазе у њеном окружењу, док саму\r\nзграду користи заједно са Техничком школом.\r\nЕУШ \'\'Вук Караџић\'\' за остваривање васпитно-образовног рада користити четири школске зграде:\r\n- теоријска настава изводи се у 17 учионица општег типа\r\n- кабинетска настава за предмете рачунарство и информатика, пословна\r\nинформатика, пословна кореспонденција и комуникација и\r\nканцеларијско пословање обавља се у мултимедијалној учионици где\r\nје смештено 16 рачунара док се настава из предмета обука у\r\nвиртуелном предузећу остварује у посебно опремљеном кабинету за\r\nпотребе овог типа наставе\r\n- у оквиру друге зграде налази се и фискултурна сала\r\n- у функцији је мултимедијална учионица захваљујући пројекту, а\r\nфинансијер пројекта је невладина организација ACDI-VOCA у сарадњи\r\nса локалном самоуправом. Мултимедијална учионица је савремено\r\nопремљена и садржи најмодернија наставна средства, у циљу\r\nмотивисања и подстицања ученика на рад и усвајање знања\r\n- у служби је и кабинет (радионица-ресторан са кухињом) за куваре,\r\nконобаре и посластичаре. Кабинет је опремљен нaјсавременијим\r\nуређајима за угоститељство, и то како за куварство тако и за\r\nуслуживање и посластичарство.\r\n Велика Плана Подунавски Пожаревац Средња школа
1589 74 11320 Велика Плана Војводе Мишића 3 238401 Tehnička škola Nikola Tesla Техничка школа Никола Тесла 7353081 Редовна школа Мирјана Шљиванчанин http://tsvelikaplana.edu.rs 026514369 026513859 2 4,5,7,15 165,171,175,177,179,180,182,278,281,285,394,395,399,675,730,1577,1658,1660 Техничка школа је основана 1955. године, напре, као Школа ученика у привреди, која је школовала кадрове у трогодишњем трајању, према тадашњим потребама привреде.\r\nКасније се све више уводе нови профили али, и у четворогодишњем трајању.\r\nДанас, Техничка школа \'\'Никола Тесла\'\', има две сопствене и три заједничке зграде са Гимназијом и Економско-угоститељском школом.\r\nИма савремено опремљене кабинете за електро струку (3 кабинета), један за аутодијагностику за образовни профил аутоелектричар, са аутомобилом за практичну наставу и Бошовом дијагностиком, три за информатику,програмирање и машинску групу предмета са компјутерима новије генерације, фризерски салон са свом потребном опремом и материјалом за практичну наставу, машинску и текстилну радионицу. \r\nПоследњих неколико година се доста улаже у осавремењавање наставе али, и у уређење школе.\r\nОбновљена је фасада на три зграде, олуци и ПВЦ столарија. Постоје пројекти за сређивање школског дворишта (прва фаза је спроведена), за адаптацију сале за физичко и за асфалтирање игралишта.\r\nПоследњих година, ученици наше школе из образовног профила женски фризер, постижу све боље резултате на такмичењима. На Међународном такмичењу, школске 2013/2014. године, Тим наших ученица је освојио прво место у Крагујевцу а на Републичком такмичењу у Сремској Митровици, школске 2014/2015. године, наше две ученице су освојиле прво место, у укупном пласману, за женске фризере.\r\nНајбољи пласман нашег ученика из образовног профила бравар, је четврто место на обласном, а затим, и четврто место на Републичком такмичењу у Новом Саду, у априлу 2015. године.\r\nЖелимо да нагласимо да је у нашој школи посебно развијена инклузија и радимо на развијању толеранције и ненасиља. Припремамо и изводимо радионице за децу, родитеље и посебна пажња се посвећује стручном усавршавању наставника. Трудимо се да наши наставници посећују семинаре, а редовно се држе огледни и угледни часови и ваннаставне активности и ради се на интерном стручном усавршавању. Ученици су посебно укључени у драмску, рецитаторску и спортске секције. Од 15. октобра 2015. године смо учлањени у Међународни покрет Еко школе.\r\n\r\n Школа је верификована, осим за профиле који су већ приказани и за следеће: 1.У подручју рада текстилство и кожарство: - образовни профил модни кројач - оглед у трогодишњем образовању број 022-05-00308/94-03 од 28.04.2011. године Министарство просвете и науке - образовни профил техничар - моделар одеће у четворогодишњем трајању број 022-05-308/94-03 од 13.05.2004. године Министарство просвете и спотрта - образовни профил конфекцијски техничар у четворогодишњем трајању - образовни профил конфекционар кројач у трогодишњем трајању број 022-05-00308/94-03 од 24.05.1994. године Министарство просвете 2. У подручју рада машинство и обрада метала има верификације и за следеће образовне профиле: - машински техничар у четворогодишњем трајању број 022-05-00308/94-03 од 24.05.1994. године Министарство просвете - и за трогодишње образовне профиле и то : - машинбравар - металостругар - аутолимар - металоглодач - металобрусач број 022-05-00308/94-03 од 24.05.1994. године Министарство просвете - образовни профил оператер машинске обраде - оглед број 022-05-00308/94-03 од 20.01.2012. године Министарство просвете и науке - образовни профил електрозаваривач у трајању од 2 године и заваривач - резач гасом у трајању од две године број 022-05-308/94-03 од 28.06.1996. године Министарство просвете 3. У подручју рада електротехника има верификације и за следеће образовне профиле: - образовни профил електроинсталатер у трогодишњем трајању број 022-05-00308/94-03 од 23.06.1998. године Министарство просвете Школа има верификације и за проширену делатност за: 1. Производњу рубља за домаћинство 2. Производњу радне одеће 3. Произодњу остале одеће 4. Производњу металнх конструкција и делова конструкција 5. Производњу металних производа за грађевинарство 6. Опште медицинске радове Број 022-05-308/94-03 од 05.04.2005. године Министарство просвете и спорта. Велика Плана Подунавски Пожаревац Средња школа
1590 75 11300 Смедерево Слободе 3 230220 Gimnazija Гимназија 7198574 Редовна школа Александар Маринковић http://www.gimnazijasd.edu.rs 026617383 026617384 2 16 684,685,1648,2135 Гимназија у Смедереву почела је са радом 1871. године. Ове школске године у први разред уписана је 145. генерација ученика. Наши ученици већ годинама постижу запажене резултате на такмичењима. Ове школске године ученици наше школе освојили су 15 државних награда у појединачној конкуренцији а на математичком турниру средњих школа Архимедес, екипа наше школе је освојила друго место. Смедерево Подунавски Пожаревац Средња школа
1591 75 11300 Смедерево Црвене армије 156 231040 Ekonomsko-trgovinska škola Економско-трговинска школа 7352948 Редовна школа Милован Топаловић http://www.etssd.edu.rs 026641360 026641360 2 10,11 567,569,570,571,572,573,574,575,587,588,731,766,1535,1615,2071 Одлуку о оснивању Економске средње школе у Смедереву донео је Народни одбор Општине Смедерево 23.5.1960. године. У првој школској години уписана су три одељења, два књиговодственог и једно комерцијалног смера. Економска школа је свечано отворена 15.9.1960. године. Настава је започела након два дана у просторијама Гимназије.\r\nЕкономска средња школа се 1968. године трансформише у Школски центар за економско образовање. Центар је верификован почетком маја 1969. године, а са радом је започео 1.9.1969. године. Тада је школа уписала 16 одељења. Наредне школске године по први пут су уписана и два одељења угоститељске струке.\r\nПочетком школске 1971/72. године, тачније 4.9.1971. године, Школа је пресељена у зграду Пољопривредне школе. Исти простор се користи и данас.\r\nКрајем маја 1974. године, дотадашњи Школски центар за економско образовање пререгистрован је у Образовни центар \"25. мај\", који је наставио исту делатност. Истовремено, Пољопривредна школа престаје са радом, а основна школа \"Бранко Радичевић\" се иселила у нови објекат, тако да Центар од тада користи све просторије у школској згради.\r\nУ школској 1977/78. години, Центар почиње да ради по програму заједничких основа усмереног образовања. Како је број уписаних ученика повећан, прешло се на двосменски рад.\r\nСредином априла 1986. године, према Закону о средњем образовању и васпитању, Центар је подељен у два ООУР-а (Економска, правна и угоститељска школа као први и Текстилна, здравствена и пољопривредна школа као други ООУР).\r\nНа почетку школске 1990/91. године ова два ООУР-а се трансформишу у засебне средње школе. На тај начин ОУР Економска, правна и угоститељска школа постаје Средња стручна економска школа.\r\nУ мају 1998. године школа мења име и од тада ради под називом Економско-трговинска школа.\r\n. Школује ученике у два подручја рада: економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам. Смедерево Подунавски Пожаревац Средња школа
1592 75 11300 Смедерево Вука Караџића 13 Tehnička škola Техничка школа 7163908 Редовна школа Симо Ђорђијевски http://tehnickasd.edu.rs 026617388 026617386 2 3,4,5,9,10 154,155,157,161,165,171,175,178,179,180,181,182,190,197,277,278,281,282,283,285,287,518,534,730,1505,1520,1578,1622,1629,1630,1632,1651,1660,1665,2003,2011,2018,2035,2046,2072 Школовање занатског подмладка почело је у Смедереву још крајем 19. века. Закон о занатлијским школама донет је у Србији 27. марта 1892, на основу чега је у Смедереву, 16. децембра исте године, почела са радом Занатска школа. Касније настају различите занатске школе за школовање младих у Смедереву. За данашњу Техничку школу треба посебно издвојити оснивање Железничко индустријске школе која је основана 1946. као и оснивање Техничке школе 1952. године које се 1974. спајају у Образовни центар "Милентије Поповић" а који 1993. године мења име и од тада школа носи само назив ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО. Данашња Техничка школа највећа је образовно-васпитна установа на територији Града Смедерева и једна од највећих у Србији. У школи поштујемо правило да образовање треба да буде доступно свима. Треба истаћи да смо једина средња школа у региону која већ више од 30 година образује и ученике са посебним потребама. Они се оспособљавају за занимање бравар, помоћник бравара или припремач намирница и њихово школовање траје три године. Наши ученици учествују на републичким такмичењима из области: машинства, електротехнике, саобраћаја, историје, математике, рачунарства, страних језика, кошарке, одбојке, рукомета, малог фудбала, стоног тениса, стрељаштва ... Најзначајнији резултати : прва места на Републичким такмичењима из: машинства - оператер машинске обраде, електротехнике - електронике, саобраћаја - техничар друмског саобраћаја, рукомета- мушка екипа која је представљала Србију на Светском првенству у Турској. Посебно смо поносни на Омладинско позориште Техничке школе које ради већ дуги низ година У последњих неколико година постиже вредне резултате на смотрама и својим гостовањима широм Србије и ван наше земље. Позориште често држи хуманитарне представе за лица којима је неопходна помоћ. Најчешће игране представе су Коштана, Радован III и Нушићу с љубављу. У оквиру Техничке школе ради доста тимова а највредније резултате постиже Тим за технолошке иновације. Тим већ неколико година учествује на Конкурсу за НТИ и у конкуренцији са Тимовима који долазе из привреде и приватних предузећа постиже запажен успех и посебне похвале добија од стране Привредне коморе Србије и чланова комисија за избор НТИ. Тако је на предлог чланова Комисије наш Тим постао званични учесник међународног такмичења иноватора и представљаће нашу земљу на такмичењу у конкуренцији средњих школа целог света. 1952-05-30 Техничка школа је прву генерацију ученика уписала 1.9.1952. године, али се Дан школе слави 30.5. када је Извршни савет општине Смедерево , претходне године донео одлуку о формирању школе (Министарство просвете је исту одобрило у јануару 1952. године) Смедерево Подунавски Пожаревац Средња школа
1593 75 11300 Смедерево 17. октобар 40 Tekstilno-tehnološka i poljoprivredna škola Despot Đurađ Текстилно-технолошка и пољопривредна школа Деспот Ђурађ 7352956 Редовна школа Миладин Виторовић http://www.despot.edu.rs 026640930 026640930 2 1,6,7 1,3,4,9,11,12,15,16,308,394,395,399,1501,1577,1638 Први званични назив Школе био је Средња стручна школа "Деспот Ђурађ". Садашњи назив, Текстилно-технолошка и пољопривредна школа "Деспот Ђурађ", потиче из 1998. године. Седиште Школе је у Смедереву, Улицa 17. октобар 40. То је "Стара `Змај Јовина`" школа која је један од споменика културе нашег града. Саграђена је 1932. године и то као наменски школски објекат. Школа је добила име по Деспоту Ђурђу, једном од најкултурнијих људи свога доба. Васпитаван је као и сви великашки синови, на књизи и мачу. Ђурађ је наследник свог ујака Стефана Лазаревића. Титулу деспота је добио 1419. године када преузима послове владара.Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из 3 подручја рада: Пољопривреда, производња и прерада хране; Хемија, неметали и графичарсво и Текстилство и кожарство.Такође, имају могућност ангажовања кроз рад више секција: литерарна, географска, историјска, социолошка, новинарска, рецитаторска, библиотечка, ликовна, спортске секције, пољопривредна, информатичка, фото секција, моделарска, дизајнерско-ткачка, механизаторска, секција за производњу хлеба, пецива и колача, секција прехрамбених технологија и хуманитарне активности. Смедерево Подунавски Пожаревац Средња школа
1595 76 31230 Ариље Војводе Мишића 40 506063 Srednja škola Sveti Ahilije Средња школа Свети Ахилије 7250819 Редовна школа Ранко Давидовић http://ahilije.znanje.info, http://sssvetiahilije.nasaskola.rs 031891427 031891427 2 4,5,7,11,16 182,185,190,267,282,285,287,395,587,686,731,766 Средња школа „Свети Ахилије“ из Ариља је мешовита средња школа, једина школа за средње образовање и васпитање на подручју општине. Средње образовање датира од 1951. , а „Школе за квалификоване раднике“ је основана 1961. године да би од 29. марта 2005. године добила данашњи назив. Школа образује ученике у пет подручја рада:. Сваке школске године имамо ученике који раде према инклузивним принцима интегрисани у редовна одељења. Наша мисија је пружање функционалних, актуелних и трајних знања, подстицање и развијање личне иницијативе, тимског рада и конструктивне комуникације. Наша визија је стварање младих образованих грађана са развијеним стручним, интелектуалним, емоционалним, социјалним, моралним и физичким компетенцијама. Поред образовања ученика у наведеним профилима, школа је позната кроз значајну понуду ваннаставних активности. Истичемо ангажовање у области ученичког предузетништва. До сада смо освајали награде и на окружним и на државним такмичењима. Поносимо се тиме да смо препознати и на међународном нивоу. Као победници на нивоу државе, представљали смо Републику Србију на Европском првенству на Сардинији 2010.године. Ученичко предузетништво је основа међународног пројекта који већ 2 године реализујемо са партнерском школом из Шведске. Ученички парламент значајним ангажовањем у хуманитарним активностима доприноси реализацији васпитне улоге школе. Наши ученици освајају нека од првих места на државним такмичењима из различитих области чиме неки од њих остварују право уписа на факултете без пријемног испита. Сваке године школа има представнике у Истраживачкој станици у Петници. 1951-05-28 Датум оснивања Ариље Златиборски Ужице Средња школа
1596 77 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 Gimnazija Josif Pančić Гимназија Јосиф Панчић 7221258 Редовна школа Радован Гавриловић http://gimnazijabb.edu.rs 031861065 031861665 2 16 684,685 Школа ради у континуитету од 1965 године. У прву генерацију уписана су 22 ученика, 2015-2016 уписано је 88 ученика у 2 одељења друштвеног и једно одељење природног смера. Сам објекат смештен је у пријатном природном амбијенту (Својевремено освојена награда за најлепше школско двориште у Србији). Школа се нарочито истиче по изванредним резултатима из више различитих предмета: задњих 5 година једно од прва 3 места на екипном такмичењу из математике, пјединачно 1 место за 1 годину из српског и математике 2 место из математике 4 година, 3 место на књижевној олимпијади (реч је о републичким такмичењима и резултатима из 2014/2015 године.Добитници смо захвалнице САНУ за допринос промоцији математике у Србији. 27. септембра 2015 године гимназија "Јосиф Панчић" Обележила је 50. година непрекидног рада. 1965-09-01 Од напред наведеног датума гимназија у континуитету ради у овом облику. 1945. основана је нижа реална гимназија која је радила до 1955. када је престала са радом. Гимназија данашњег облика основана је 1965 и као таква ради и данас. Бајина Башта Златиборски Ужице Средња школа
1597 77 31250 Бајина Башта Вука Караџића 32 Tehnička škola Техничка школа 7570678 Редовна школа Ненад Михаиловић http://www.tehnickaskolabb.edu.rs 031863265 031863265 2 4,5,10 154,165,175,177,179,180,182,190,281,282,567,571,573,574 Техничка школа у Бајиној Башти настала је од Образовног центра, одлуком коју је донела Скупштина општине Бајина Башта 29. јуна 1990. године. Данас школу, у школској 2015/16. години, похађа 386 ученика у 19 одељења. Наставу изводи 51 наставник, а наставни процес подсећа на мисију преношења знања и вештина уз развијање опште културе, толеранције и уважавања личности. Бајина Башта Златиборски Ужице Средња школа
1598 78 31260 Косјерић Светосавска 39 508111 Tehnička škola Техничка школа 17049372 Редовна школа Момир Миловановић http://www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs 031781645 031781645 2 4,5,10,11 171,180,182,278,572,587 Средње образовање у Косјерићу датира од 1977. године када је основано истурено одељење Гимназије, односно Образовног центра у Пожеги. Од августа 1980. године формира се самостална школа која ради до 1993. године. Школске 1990/1991. укида се самостална школа, а уместо ње формирају се два истурена одељења: Машинске школе из Пожеге и Економске школе из Ужица. Оваква организација показала је доста слабости па се поновном одлуком Владе Републике Србије октобра 1995. формира самостална школа која практично са радом послује од 1. марта 1996. године под именом Техничка школа. Школа остварује програме за подручја рада: • Економија, право и администрација – за образовни профил економски техничар – решење Министра просвете – 022-05-255/95-03 од 20.12. 1995. године • Електротехника – образовни профил електротехничар рачунара – решење Министра просвете – 022-05-255/95-03 од 01.12. 2005. године 1977-08-01 Из разлога што средње образовање у Косјерићу датира од 1977.године када је основано истурено одељење Гимназије, односно Образовног центра у Пожеги. Косјерић Златиборски Ужице Средња школа
1599 79 31320 Нова Варош Проте Јевсатија 30 517230 Gimnazija Pivo Karamatijević Гимназија Пиво Караматијевић 7589514 Редовна школа Бранка Ракоњац http://gimnazijanv.edu.rs 03361079 03361079 2 16 684,685 Гимназија \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Пиво Караматијевић\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Нова Варо основана је 1923. године указом краља Александра II Карађорђевића. У току Другог светског рата је прекидала свој рад, а затим је радила у склопу Пријепољске гимназије. 1966. године када је изграђен објекат наставља рад као засебна установа. У школи постоје два смера: друштвено-језички и природно математички.Ученици и професори наше школе учествују у разним културно-уметничким, спортским, хуманитарним и другим манифестацијама. Већ дуги низ година наши ђаци освајају републичке награде, а само у току школске 2014/15. године освојили су прво (Ана Шапоњић) и треће (Лазар Млађеновић) место из математике ( професор Милан Рајић) ; треће место (Стефан Секулић) из руског језика (професор Марина Шапоњић), треће место (Лидија Млађеновић) из књижевности (професор Бранка Ракоњац). На конкурсу Европски прогрес ученица Софија Јелић је освојила прво место, а на НИС-овој олимпијади прво место из руског језика освојила је Маријана Никачевић. Наши ученици су учествовали у пројекту "Градимо мостове пријатељства" у Москви. 2016-11-01 1.новембра се обележава Дан општине. Уједно ћемо ове године прославити и 50 година од самосталног и непрекидног рада гимназије и прославу 50 година од матуре( прва генерација) а 2023.године ћемо обележити 100 година постојања гимназије( била је у оквиру пријепољске гимназије). Нова Варош Златиборски Ужице Средња школа
1600 79 31320 Нова Варош Проте Јевстатија 26 517113 Tehnička škola Техничка школа 7589506 Редовна школа Mиливоје Ћировић http://tehnicka.org.rs 03361150 03362198 2 4,5,6,10,11 154,171,175,179,180,182,190,197,278,281,282,283,285,571,572,573,574,587,705,1609,1611,1658,1660 Основна делатност школе је школовање ученика у трогодишњим и четворогодишњим образовним профилима у подручјима рада: машинство и обрада метала, електротехника, трговина, угоститељство и туризам и економија, право и администрација и њихово стручно и професионално оспособљавање како за одређену струку, тако и за ширу професионалну оријентацију, развој радних навика и развој и изградња позитивног размишљања; оспособљавање за практичну примену стеченог знања, као и за даље школовање. Школа се бави преквалификацијом, доквалификацијом и специјализацијама као и пружањем различитих интелектуалних услуга. Техничка школа, на основу решења Министарства просвете Републике Србије број 022-05-155/93-03, испуњава потребне услове у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника. 1946-10-01 Како су се неке уписнице и матичне књиге загубиле тако нисмо могли наћи неки званични документ или акт у виду одлуке о оснивању школе. Међутим , уписница на петомесечни курс шегртско - занатске школе из 1946/1947. године са именима тадашњих ученика јасно потврђује да је школа 1946. године почела са радом.Касније школа мења назив у Мешовиту школу ученика у привреди, Школа за квалификоване раднике, средња школа усмереног образовања, па све до 18.05.1994.године, када школа добија данашње име Техничка школа. Дан школе се слави 27. јануара - Савиндан. Нова Варош Златиборски Ужице Средња школа
1601 80 31210 Пожега Вука Караџића 6 504537 Gimnazija Sveti Sava Гимназија Свети Сава 7572913 Редовна школа Владан Недељковић http://www.gimnazijapozega.edu.rs 031811460 031811460 2 16 684,685,1647,1667 Мисија Гимназије „ Свети Сава“ Пожега је да подстиче развој ученика који ће у атмосфери поверења, међусобног уважавања и толеранције развијати свест о правима као и личним и колективним одговорностима. Желимо да у наредном периоду повећамо значај школе у свом окружењу промоцијом позитивних вредности кроз квалитетан наставни процес, а посебно кроз ваннаставне активности. Активности ученика у школској 2014/15. години, одвијале су се у два правца: • популаризација науке • промовисање здравих стилова живота и хуманих вредности кроз културне и спортске активности Године 2011. наша школа је обележила 90 година постојања и 20 година од када носи име Гимназија ''Свети Сава''. Свој образовно - васпитни рад почела је 1921. године као Државна четвороразредна нижа реална гимназија. Мењајући форме и називе школа је одржала континуитет у раду, тако да је септембра 1990. године верификована Гимназија друштвено - језичког и природно - математичког смера. Дана 28. фебруара 1991. године, Скупштина општине Пожега усваја предлог запослених радника и доноси одлуку да Гимназија носи име Гимназија "Свети Сава" Пожега. У Гимназији, у периоду од 2008/2009. спровођен је оглед за гимназију информатичког смера. Образовни програм Обдарени ученици у рачунарској гимназији остварује се , почев од 2014/15. школске године. Једно од препознатљивих обележја наше школе је Гимфест-фестивал науке и уметности, настао 2009. године уз подршку Министарства омладине и спорта и Европског покрета у Србији, а по угледу на сличне фестивале науке (првенствено Фестивал науке у Београду), са циљем популаризације науке и уметности. Наша школа је, поред Гимназије „Светозар Марковић“ из Ниша, једина гимназија која наступа на београдском Фестивалу науке. Захваљујући огромном труду и залагању, гостујући на Фестивалу науке у Београду, проглашени смо и за најбоље комуникаторе науке у Србији. Сваке године, у задњој недељи фебруара, када се одржава Гимфест, постављене штандове у школи обиђе преко 2000 посетилаца. У протеклој школској години ученици наше школе похађали су радионице у склопу пројекта ''Винчина научионица 2014.'' и своје радове презентовали на отвореним вратима ИНН Винча. Ученици Гимназије су учествовали у пројекту '' Ђачка лабораторија енергије знања 2014''. Већ две године у школи се реализује пројекат ''Интернест'' у оквиру кога су ученици Гимназије постали финалисти за 2015. годину. У току 2014. године реализоване су радионице у оквиру пројекта ''Млади у превенцији насиља и дискриминације'', чији су носиоци били вршњачки едукатори из наше школе. У циљу промовисања здравих стилова живота и хуманих вредности већ шест година се одржава манифестација Гимспорт , са поруком стоп насиљу. Са истом поруком, ове школске године одржан је и први Гимкрос. У оквиру прославе Савиндана - Дана школе, већ 25 година традиционално се реализују следеће активности: изложба ликовних радова, такмичење у беседништву, премијера позоришне представе и академија, по чему је Гимназија препозната у ширем окружењу. Једна од главних карактеристика у раду школе су резултати наших ученика на бројним такмичењима и смотрама. У школској 2014/15. години издвојићемо најбоље резултате: освојена прва места на Књижевној олимпијади и поетском конкурсу''Десанка Максимовић'', два трећа места на републичком такмичењу из историје као и трећа награда на екипном првенству средњих школа Републике Србије у математици. У протекле две школске године, као и претходних година, ученици наше школе су освајали једно од прва три места на републичким такмичењима и смотрама из математике, физике, историје и српског језика и књижевности. Квалитет рада у школи не доказујемо само кроз ове успехе, већ и кроз добре резултате наших ученика на пријемним испитима и касније током студија. Сва ова остварења допринела су још већој афирмацији наше Гимназије и потврђују припадност школе најелитнијим образовним институцијама у Србији. 1921-05-25 Датум решења Министарства којим се од почетка школске 1921/1922. отвара државна четвороразредна гимназија у Пожеги. Пожега Златиборски Ужице Средња школа
1602 80 31210 Пожега Болничка 2 505142 Poljoprivredna škola sa domom učenika Ljubo Mićić Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић 7112807 Редовна школа Којо Бошковић http://poljoprivrednapozega.edu.rs 031811131 0313816478 2 1 1,3,4,9,11,12,15,16,714,715 Пољопривредна школа са домом ученика ''Љубо Мићић'' основана је решењем Народног одбора среза Т. Ужице, број 18998 од 28. јуна 1956. Дом за ученике Школе основан је 15. септембра 1956. Од оснивања до данас Школа је радила у континуитету, пратећи промене и прилагођавајући се потребама социјалних партнера. Образујемо кадрове за потребе тржишта у области пољопривреде, производње и прераде хране кроз редовно и ванредно школовање, доквалификације, преквалификације, обуке, стручна усавршавања, саветовања и предавања. Стручне компетенције преносимо користећи најсавременију опрему на начин на који ученици стичу више практичних, примењивих знања.Оспособљавамо ученике да одговоре захтевима тржишта рада кроз запошљавање или самозапошљавање, пронађу своје место у друштву и учествују у његовом обликовању. Обезбеђујемо и стално унапређујемо домски смештај и исхрану уз правовремен и делотворан васпитни рад за наше ученике који се школују ван места сталног боравка. 1956-06-28 Основана школа Пожега Златиборски Ужице Средња школа
1603 80 31210 Пожега Вука Караџића 6 504537 Tehnička škola Техничка школа 7266642 Редовна школа Славко Ђокић http://tehnickaskolapozega.edu.rs 031714134 031714134 2 3,4,5,10,11 155,165,175,182,190,571,572,731,766,1530,1586 Занатство у Пожеги као организовани вид образовања постоји од 1902. године.ТЕХНИЧКА ШКОЛА као средња стручна школа са више подручја рада која успешно сарађује са предузећима на локалном и регионалном нивоу. Ученици школе су стипендисти више предузећа која им на крају школовања обезбеђују посао. Предузеће ИНМОЛД је опремило кабинет са ЦНЦ стругом и глодалицом, ГИЗ набавио симулаторе управљачких јединица ради веће стручне обучености ученика. Школа има успешну сарадњу са немачком стручном школом из Визауа. Међу првим школама 2012. је извршено екстерно вредновање и добили смо највишу оцену: 4. Такође, исте године од МПНТР РСрбије смо добили СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ. Школа је у пројекту Школа без насиља. Наставни кадар је потпуно стручан, мотивисан и посвећен што бољим постигнућима ученика. 1902-05-18 Почела званично са радом Прва женска занатска раденичка школа у Пожеги.2017. год. обележићемо 115 година постојања школе.Као централну манифестацију, планирамо крајем јануара 2017. одржавање Конференције под називом \"Нове технологије у инжењерском образовању\"! Имала би и међународни карактер и акредитацију Завода. Надамо се пуној подршци и МПНТР. Пожега Златиборски Ужице Средња школа
1604 81 31330 Прибој Немањина 37 514102 Gimnazija Priboj Гимназија Прибој 7111347 Редовна школа Драган Поповић 0332445180 0332445180 2 16 684,685 Гимназија Прибој основана је у септембру месецу школске 1964/65. године. Отпочела је са радом са једним одељењем природно-математичког смера као истурено одељење Гимназије "Проф. Бранко Радичевић" Пријепоље. Гимназија Прибој као самостална школа почела је са радом септембра месеца школске 1970/71. године. Прво решење о верификацији као самосталне четворогодишње школе добила је 11.маја 1971. године. У време усмереног образовања радила је као четворогодишња школа у саставу Образовног центра "Вељко Влаховић" Прибој, а од 1986. године као средња школа "Младост" Прибој. Последње решење о испуњености прописаних услова Гимназија Прибој добила је 14.02.1994. године као Гимназија која образује ученике друштвено-језичког и природно-математичког смера. 1996-05-11 Прво решење о верификацији школе као самосталне установе добијено је 11. маја 1971. године. Од 1996. године школа овај датум обележава као Дан школе. Прибој Златиборски Ужице Средња школа
1605 81 31330 Прибој Вука Караџића 5 514225 Mašinsko-elektrotehnička škola Машинско-електротехничка школа 7351909 Редовна школа Миленко Томановић http://metpb.edu.rs/ 0332452170 0332452170 2 4,5,10,11,15 154,155,165,171,175,177,178,179,180,182,190,267,278,281,282,285,287,572,574,587,675,730,1602,1654,1660,2016 Почетак рада Машинско-електротехничке школе везује се за 12. децембар 1947.год. када је формирана Стручна продужна школа за ученике у привреди. У овом периоду ово је прва средња стручна школа и представља значајан догађај у историји града и у његовом развоју – економском и духовном. Године 1950. школовање је завршила прва генерација квалификованих мајстора различитих струка и занатских опредељења. У периоду од 1953. (када је и основана Фабрика аутомобила ФАП-Прибој) до 1960. год. у оквиру Фабрике радила је Мајсторска школа за образовање и доквалификацију радника као и Школа за стране језике, разни курсеви, семинари, специјализације... При Фабрици аутомобила 1960. године отворена је Техничка школа за образовање техничара машинског и моторног смера и ово је била прва средња стручна школа у Рашкој области. Прва генерација са стеченом дипломом четвртог степена стручне спреме завршила је школовање 1964. године. Од 1960.год. школа се развијала али је и мењала своје име. Носили смо називе: Техничка школа, Машински школски центар, Машинска техничка школа, Образовни центар у Прибоју, Образовни центар,, Вељко Влаховић“, Средња школа ,,Вељко Влаховић“. Од 23.новембра 1992.год. школа носи данашњи назив Машинско - електротехничка школа. У Машинско-електротехничкој школи у периоду од 1947. године до 2015./2016. године школовање је завршило око 15500 ученика или 65 генерације матураната. Многи од њих су постали успешни радници, мајстори, занатлије или су наставили школовање на вишим и високим школама и постали инжењери машинства, електротехнике, пољопривреде, шумарства, професори, правници, економисти, али и сликари, новинари... Тренутно у школи образујемо 460 ученика у три подручја рада: машинство и обрада метала, електротехника и економија, право и администрација. 1947-12-12 Почетак рада Машинско-електротехничке школе везује се за 12. децембар 1947.год. када је формирана Стручна продужна школа за ученике у привреди. У овом периоду ово је прва средња стручна школа и представља значајан догађај у историји града и у његовом развоју – економском и духовном. Прибој Златиборски Ужице Средња школа
1606 82 31300 Пријепоље 4. Децембра бб 510119 Prijepoljska gimnazija Пријепољска гимназија 7341423 Редовна школа Војислав Чабаркапа http://www.prijepoljskagimnazija.edu.rs 033710026 033710026 2 16 684,685 Указом краља Петра 20.11.1913. године основана је Пријепољска гимназија. Раније је било много више одељења и ученика. Изнедрила је много вредних и значајних умова.1997. године преселили смо у нову лепу и веома опремљену зграду 2013. прославили стогодишњицу и добили Светосавску награду за изузетан рад и постигнућа у васпитању и образовању деце 1913-11-20 Указом краља Петра 20.11.1913. године основана је Пријепољска гимназија. Пријепоље Златиборски Ужице Средња школа
1607 82 31300 Пријепоље 4. децембра 3 510119 Ekonomsko-trgovinska škola Економско-трговинска школа 7575122 Редовна школа Ермедин Дуран http://www.etsprijepolje.rs 033710018 033710018 2 10,11 567,569,570,572,573,574,587,766 Пријепоље Златиборски Ужице Средња школа
1608 82 31300 Пријепоље 4. децембра 3 710119 Tehnička škola Техничка школа 7589514 Редовна школа Небојша Јевтовић http://tsprijepolje.edu.rs 033710039 033710039 2 4,5,7 154,165,171,175,177,179,180,182,267,278,281,282,285,287,393,399,1515,1519,1602,2068 Техничка школа у Пријепољу вуче своје корене из далеке 1918.године, када је на иницијативу женског добровољног и просветног друштва, у Пријепољу основана Женска занатска (радничка) школа. За ову школу држава је обезбедила учитељицу, а о свему осталом бринули су грађани Пријепоља. У њој су се варошке и сеоске девојке оспособљавале за самосталан рад у предењу, ткању, шивењу рубља, прављењу одела, ћилима… а сеоске девојке су припремане за послове земљорадње и сточарство. Уз ову женску занатско-радничку школу у Пријепољу је од 1918. године радила, са повременим прекидима, и Вечерња шегртска школа, у којој су трговачки подмладак и шегрти разних заната стицали опште и стручно знање за самосталан рад, као будући трговци и занатлије. Након рата 1945. године отпочело се са обновом Пријепоља. Године 1946/47. почела је са радом и Радничка школа која је добила име Школа ученика у привреди и занатству, а касније Школа за КВ раднике. Од свог оснивања школа је пролазила кроз различите фазе развоја и реформи у циљу заузимања адекватног места у друштву и привреди. У школи су се изучавала занатска занимања: опанчари, пекари, столари, конобари, кројачи, бербери, бравари, лимари др. Школа се развијала и прилагођавала потребама средине. Постепено су се поправљали и просторни, кадровски и материјални услови. Касније су у школи образују кадрови потребни привреди средине, тзв.индустријски радници: ткачи, конфекционери, прелци, трговци, угоститељи и сва занимања машинске струке. За 32 године рада Школа је оспособила 2.229 квалификованих радника који су били носиоци продуктивности и развоја производње у општини. Године 1977.школа за КВ раднике прикључује се Образовном центру за усмерено образовање. Образовни центар се гаси 1980.године и затим Школа за КВ раднике израста у Средњу школу ,,Сретен Вукосављевић’’ и траје до 1990.год. када се издваја угоститељска струка у засебну школу, а школа постаје Машинско-текстилна школа ,,Сретен Вукосављевић’’и под тим називом живи до 1998.године када прераста у данашњу Техничку школу, а исте године уведена је електротехничка струка. Основна делатност школе је школовање ученика у трогодишњим и четворогодишњим образовном профилима у подручјима рада машинство и обрада метала, електротехника и текстилство. Ученици школе постижу завидне резултате на окружним и републичким такмичењима. Пријепоље Златиборски Ужице Средња школа
1609 83 36310 Сјеница Саве Ковачевића15 574437 Gimnazija Jezdimir Lović Гимназија Јездимир Ловић 7192100 Редовна школа Исмо Гицић http://gimnazijasjenica.info 020741053 020741053 2 16 686 Gimnazija "Jezdimir Lović" u Sjenici važi za školu koja godinama školuje učenike koji po izlasku iz njenih učionica postaju veoma cenjeni stručnjaci u skoro svim naučnim oblastima.Učenici naše škole skoro po pravilu na svim prijemnim listama fakulteta u Srbiji,BiH...zauzimaju čelna mesta.Možemo da se pohvalimo sa veoma velikim postignućima na školskim takmičenjima iz Matematike,Biologije,Hemije,Istorije,...Naši djaci imali su zapažene uspehe i na sportskim terenima. Počela je sa radom 1961 kao istureno odeljenje gimnazije iz Novog Pazara. Godinu dana kasnije postaje samostalna i takva je i danas. 2016-04-16 рођење Јездимира Ловића, по коме школа носи назив Сјеница Златиборски Ужице Средња школа
1610 83 36310 Сјеница Саве Ковачевића 15 Tehničko-poljoprivredna škola Техничко-пољопривредна школа 7352107 Редовна школа Изудин Метовић http://tpssjenica.com 020741048 020741048 2 1,4,5,7,9,10 1,2,3,4,12,15,155,165,175,177,179,182,281,282,518,573,574,1577 Школа има дугу традицију.Основана је 1922.год.као занатска школа. Данашњи назив школа је добила 01.09.2013.год. Постојећа подручја рада:машинство и обрада метала,текстилство,пољопривреда,производња и прерада хране,саобраћај,електротехника,туризам и угоститељство. Данас се у Техничко-пољопривредној школи стиче опште,стручно,теоријско и практично образовање за непосредан рад и даље школовање. Школа је регистрована код Трговинског суда у Краљеву решењем Фи 101/2013 од 21.08.2013.године. 1922-10-16 Основан Месни Занатско-Школски Одбор Сјеница Златиборски Ужице Средња школа
1611 84 31000 Ужице Трг Светог Саве 6 500937 Užička gimnazija Ужичка гимназија 7279329 Редовна школа Вукадин Симовић http://www.uzickagimnazija.edu.rs 031513140 031513140 2 16 684,685 Ужице Златиборски Ужице Средња школа
1612 84 31000 Ужице Трг Светог Саве број 6 500937 Ekonomska škola Економска школа 7279345 Редовна школа Милица Прљевић http://www.eksue.edu.rs 031510506 031513462 2 10,11 567,572,573,574,575,587,588,731,766,1503,1535 Економска школа у Ужицу почела је са радом 25.09.1946. године као Државна трговачка академија, прва стручна школа те врсте на тромеђи Босне, Црне Горе и Србије. Иако је основана као четворогодишња школа, због потреба привреде за кадровима, за прве три генерације школовање је скраћено на трогодишње. У скромним материјалним условима, без довољно стручног кадра, прве генерације су биле боље по успеху од осталих средњих школа у граду. Са враћањем на четворогодишње школовање академија прераста у Економску школу. Са променама у систему образовања мењали су се и називи, а од 1993. носи данашњи назив Економска школа. Од оснивања, школа ради у истој згради са Гимназијом. Данас су услови за рад веома добри (кадровски и материјални). Школа одржава давно стечен ранг и углед. На такмичењима наши ученици бележе одличне резултате и достојно представљају школу. Од настанка до данас ученици наше школе су освајали највиша признања на свим такмичењима чији је организатор Министарство просвете. У школу су годинама стизале прве награде са републичких такмичења из стручних, општеобразовних предмета и спортских дисциплина. Нарочито истичемо резултате из пословне економије, основа економијe, пословне информатике, математике, српског језика и књижевности, историје, као и из свих спортских дисциплина, нарочито из атлетике. Економска школа је активна у реформи и модернизацији стручних школа и планова и програма. Велики број наставника школе је едукован за тренере, координаторе различитих пројеката, има аутора уџбеника, практикума... Школа је укључена у реализацију пројеката које организује Министарство просвете у сарадњи са Немачком организацијом ГИЗ и са аустријском организацијом Култур Контакт... Вршимо упис ученика у два подручја рада: економија, право и администрација; трговина, угоститељство и туризам.Због нових образовних профила, наша школа је призната и пожељна у региону. У будућности ћемо пратити потребе социјалних партнера, тржишта рада и преузећемо део одговорности за развој региона. 1946-09-25 Датум оснивања школе. Ужице Златиборски Ужице Средња школа
1613 84 31000 Ужице Немањина 148 500341 Medicinska škola Медицинска школа 7579403 Редовна школа Богданка Ђорђевић http://www.medicinskaskolauzice.edu.rs 0313513137 0313512694 2 14 633,634,635,636,637,639,640,641,642,643,644,759,764,2050,2051 Претеча данашње Медицинске школе су одељења здравственог смера уписана 1979. године у оквиру усмереног образовања. Коначно, у септембру 1990. године основана је самостална Медицинска школа, прва и једина такве врсте у Златиборском округу из подручја Здравство и социјална заштита. Школа је решењем министра просвете, науке и технолошког развоја верификована за образовање ученика у 11 четворогодишњих профила из подручја Здравства и социјалне заштите. У школској 2015/2016. години школу похађа 853 ученика, успешних и активних на такмичењима, ваннаставним активностима и пројектима. Квалификациона структура кадрова одговара захтевима норматива о стручној спреми наставника и стручних сарадника за извођење наставе у овој врсти школе. Запослен је 81 наставник са пуним или непуним радним временом у Школи, на одређено и неодређено време. Поред тога, сваке школске године по уговору о извођењу наставе ангажује се и одређен број наставника по уговору о извођењу наставе, стручњака из здравствених установа. Подршку раду наставника и ослонац за остваривање васпитно образовног рада и циљева чини педагошко-психолошка служба коју чине педагог и психолог школе, као и управа и административно- техничко особље (директор, помоћник директора, секретар, шеф рачуноводства, благајник, административни радник, два домара и 11 радника на одржавању чистоће). У тежњи за постизањем темељитости и смелости реформисања образовних програма, спремнo и одговорно узимамо учешћe у развоју школског система, прe свега захваљујући: кадровским капацитетима, континуитету у опремању школског простора, професионализацији улоге наставника и стручних сарадника, учешћу родитеља и Савета родитеља у профилисању свих аспеката школског живота, као и укључивању ученика у процесе планирања, организовања и евалуације пројеката. На путу свог развоја Школа је радила, у складу са својом визијом и мисијом , на постизању прописаних стандарда у свих седам области квалитета. То је резултирало највишом оценом, од стране Комисије МПН иТР, приликом екстерне евалуације рада Школе у мају 2014.године. Сматрамо да то у великој мери говори о квалитету рада у Медицинској школи у Ужицу. 1980-01-27 Школске 1979/1980. године уписана су прва одељења здравствене струке (у подручју рада здравство и социјална заштита), смер медицински техничар.Под именом Медицинска школа радимо од школске 1990/1991. године. Ужице Златиборски Ужице Средња школа
1614 84 31000 Ужице Николе Пашића 17 Tehnička škola Radoje Ljubičić Техничка школа Радоје Љубичић 7156634 Редовна школа Иван Марић http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/ 031514177 031513171 2 7,8,9,15 394,395,399,400,451,455,458,460,464,468,469,518,530,534,674,675,755,1515,1518,1541,1590,1651,2013,2036,2038,2039,2040,2041,2042,2043,2075,2099,2100,2103,2104 Пре више од сто година, на размеђу 19. и 20. века, када је Србија прерастала у модерну европску државу, у Ужицу је први пут основана и школа која је образовала кадрове за рад у текстилним фабрикама и радионицама које се убрзано развијају. Данас наша школа ради у четири подручја рада: текстилство, саобраћај, грађевинарство и личне услуге (фризери) и на известан начин наставља традицију Занатске школе која је основана непосредно након завршетка Првог светског рата. Последњих двадесетак година, након издвајања из Образовног центра ''Радоје Марић'', радимо у згради у Улици Николе Пашића 17. Под овим именом постојимо од 2. октобра 1991. године. Радоје Љубичић био је српски пилот, генерал ЈНА, рођен 1920. недалеко одавде, у селу Биоска. Иако се бавио војним позивом, био је посвећен раду у образовању и заслужан је за оснивање једне високошколске војне установе. Ми смо регионална школа и образујемо кадрове неопходне читавом Златиборском округу. Тренутно имамо око 700 ученика којима је на располагању двадесетак учионица и кабинета, осам опремљених радионица, информатички кабинети, фризерски салон, библиотека, две спортске сале, возни парк и 100 запослених, од чега 85 наставника. Укључени смо у програм реформе средњег стручног образовања КАРДС, пројекте превенције ученичког насиља, оснаживања ученичких парламената, вршњачке едукације 1992-01-27 Наставничко веће донело је одлука да уз школску славу буде обележен и дан Школе. Ужице Златиборски Ужице Средња школа
1615 84 31000 Ужице Трг Светог Саве 34 500937 Tehnička škola Техничка школа 7156758 Редовна школа Драган Туцаковић http://www.tehnickaue.edu.rs/ 031512596 031512596 2 2,3,4,5,6 154,155,157,165,170,171,175,177,179,180,182,189,190,197,267,272,278,281,282,283,287,317,323,324,730,748,1505,1530,1534,1578,1592,1602,1605,1607,1619,1622,1626,1629,1630,1631,1633,1654,1658,1660,2000,2001,2003,2004,1671,2010,2018,2034,2056,2072,2101,2143 Техничка школа је настала из потребе за школовањем кадрова за привреду и јавне службе и 2010. године прославила је свој педесетогодишњи јубилеј. Савет за просвету Народног одбора Среза Титово Ужице је на својој седници одржаној 27. фебруара 1960. године усвојио предлог решења о оснивању Техничке школе. Школа је почела са радом 1. септембра 1960. године, а настава је почела 26. септембра 1960. године у четири одељења, и то у машинском одсеку 74 ученика и електро одсеку 72 ученика. У исто време је почела са радом и вечерња школа са 40 ученика машинског одсека. Већ наредне, 1961. године, уведена су два нова одсека: металуршки и грађевински, и у први разред је уписано по једно одељење ова два одсека. Ученици су се уписивали на грађевински одсек до 1969. године, док је остала три одсека школа задржала до 1977. године, када је читаво школство тадашње СФРЈ претрпело велику реформу образовног система увођењем средњег усмереног образовања. Те године, школа је постала једна од основних организација удруженог рада Образовног центра „Радоје Марић“, односно, ООУР Стручно образовање, у коме су се школовали ученици друге фазе усмереног образовања, у трећем и четвртом разреду. Као што само име каже, ученици су се стручно оспособљавали за неко од многих занимања у машинској, електротехничкој, металуршкој, грађевинској, геодетској, математичко - техничкој, саобраћајној и текстилној струци. Јуна 1984. године расформиран је Образовни центар „Радоје Марић“ и ООУР Стручно образовање прерастао је у Средњу школу „Радоје Марић“. Ова школа је задржала три струке које је имала пре стварања Образовног центра: машинску, електротехничку и металуршку. Овим раздвајањем Образовног центра, име Радоја Марића задржано је у називу правног следбеника ООУР-а Стручно образовање, тако да школа негује традиције бивше Техничке школе, али и Школе за квалификоване раднике и ООУР-а из кога је настала. Школа је 17. јула 1990. године промeнила назив у Техничка школа “Радоје Марић” и под овим именом радила до 31. августа 2005. године. Период од 2002. године обележен је учешћем школе у различитим пројектима, интензивним сређивањем и опремањем школе, увођењем нових образовних профила, али и континуираним усавршавањем наставника за савремени начин рада у настави. Школа је 2003. године ушла у прву фазу Реформе средњег стручног образовања у оквиру које је, кроз CARDS I, Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију и развој финансирала реконструкцију школске зграде, савремена наставна средства и опрему за огледни образовни профил оператер машинске обраде, али и обуке за савремени начин рада у школи. Интерни и екстерни носиоци промена су, поред директора, прошли низ семинара који су помогли запосленима да почну са применом нових начина рада у образовно – васпитној пракси. Школске 2003/2004. године у школу је уведено ново подручје рада: хемија, неметали и графичарство, група графичарство, када је уписано једно одељење ученика образовног профила техничар за припрему графичке производње. У оквиру проширене делатности, школа је од Министарства добила одобрење за организовање курсева за рад на рачунару, па су поред запослених, курсеве које су реализовали наставници школе, похађали и други грађани. Запослени у школи су се изјаснили за промену имена школе, односно, да школа поново врати име под којим је и почела да ради, тако да се од 1. септембра 2005. године школа поново зове само: Техничка школа. Августа 2006. године Школа је ушла у другу фазу Програма реформе средњег стручног образовања као једна од четири школе у Србији у којој је Европска агенција за реконструкцију финансирала увођење новог образовног профила у сектору информационо – комуникационе технологије, електротехничар телекомуникација. Укупно 22 школе у Србији биле су обухваћене другом фазом Програма реформе средњег стручног образовања, а међу њима свега пет школа које су биле и у првој фази Реформе. Програм је успешно окончан маја 2008. године, а осим опреме, наставници су прошли низ обука које треба да им помогну да у настави примене савремене облике рада, а у циљу стицања функционалних знања ученика и њиховог лакшег укључивања у рад након средње школе; седмочлана делегација школе је октобра 2007. године била у студијској посети школи у Хановеру. Наша школа је одлуком Министарства просвете и спорта добитник Светосавске награде за 2006. годину, а награда је свечано уручена на централној Светосавској академији у Сава Центру 27. јануара 2007. годинe. Привредна комора Србије и Регионална привредна комора Ужица доделили су Техничкој школи плакету за допринос у привредном развоју региона и Коморског система 2007. године и плакету «Капетан Миша Анастасијевић» за остварене резултате у афирмацији предузетничке културе и стваралаштва 2009. године. Од 2009. до 2013. године школа је учествовала у пројекту «Регионални центри компетенције РЕЦЕКО – Србија», заједно са 12 средњих стручних школа под покровитељаством ГИЗ-а. Од марта 2010. године до марта 2013. године школа је била укључена у пројекат „Модернизација система средњег стручног образовања“ који спроводи Министарство просвете уз техничку и финансијску подршку Европске уније (ИПА 2007), као наставак Програма реформе средњег стручног образовања, чије су три фазе реализоване током претходних шест година. 1960-09-26 Датум почетка рада Техничке школе Ужице Златиборски Ужице Средња школа
1616 85 31310 Чајетина Сердара Мићића 5 508804 Ugostiteljsko-turistička škola Угоститељско-туристичка школа 7282923 Редовна школа Вишња Смиљанић http://srednjaskolacajetina.edu.rs 0313831184 0313831184 2 10,11 567,569,570,571,572,573,574,575,587,766,1537 \\r\\nУгоститељско - туристичка школа у Чајетини је једина средња школа на подручју ове општине. \\r\\nУ нашој школи ученици се школују за трогодишња и четворогодишња занимања. \\r\\nОдличан географски положај Чајетине, тј. близина Златибора, представља велику предност за ову средину и оправдава постојање наше школе. Златибор као један од највећих туристичких центара у земљи не може без стручних кадрова које обезбеђује наша школа.\\r\\n\\r\\nОпремљеност школе потребним наставним средствима за извођење наставе је на високом нивоу. \\r\\n2010. године школа је на Златибору отворила ресторан отвореног типа, за потребе практичне наставе, који нуди гостима најквалитетнију услугу по најповољнијим ценама. \\r\\nНаша школа је мала, али захваљујући висококвалитетним предавачима и пракси у најелитнијим туристичким објектима, врло је атрактивна за упис средњошколаца. Из наше школе излазе млади људи обучени да квалитетно раде неке од најпопуларнијих занимања данас. Многи наши ученици опредељују се за даље школовање, а списак факултета и виших школа на које могу да се упишу је дугачак.\\r\\n Чајетина Златиборски Ужице Средња школа
1617 86 14000 Ваљево Вука Караџића 3 Valjevska gimnazija Ваљевска гимназија 7098286 Редовна школа Војислав Андрић http://valjevskagimnazija.edu.rs 014221622 014221622 7 16 684,685,687,1648,2135 Ваљевска гимназија основана је 1870. године у Ваљеву, као дворазредна Гимназијска реалка, тако да ове године обележава 145 годинa свог постојања и рада. Школске 1874/75. године добија трећи, а 1875/76. и четврти разред.Тек 1893/94. школске године отворен је пети, а следеће и шести разред. Године 1898. виши разреди се укидају и ваљевска Гимназија је поново сведена на четвороразредну.Школске 1903/04. године поново је уведен пети, а следеће и шести разред. Године 1904. је започета, а 1906. завршена садашња зграда Ваљевске гимназије. Покушај са увођењем и седмог разреда 1907. године није имао подршку државних органа, те је после две године овај разред укинут. Седми разред отворен је поново 1912. године. Потпуна осморазредна Гимназија у Ваљеву постаје школске 1913/14. године. Јуна 1914. године обављен је први виши течајни испит у овој школи, а први матуранти Ваљевске гимназије су из ђачких клупа отишли на ратишта Првог светског рата. У току Првог светског рата Гимназија је радила само 1918. године и то без осмог разреда. Између два рата школа ради као државна потпуна мешовита реална Гимназија у Ваљеву, с тим што је почетком школске 1940/41. године подељена на две мешовите гимназије (Прву и Другу).nОбе школе су наставиле рад и под окупацијом. Прва гимназија претворена је априла 1942. године у Мушку, а Друга у Женску гимназију.\\r\\nПосле ослобођења обе гимназије су у марту 1945. године наставиле рад, с тим што су поново претворене у мешовите. Као Прва и Друга гимназија, школе су издвојено радиле до краја школске 1950/51. године. Издвајањем виших разреда обеју ваљевских гимназија, основана је почетком школске 1951/52. године тзв. Виша гимназија, која је смештена у зграду основне школе у улици Милована Глишића 45.Септембра 1966. године Гимназија поново добија зграду која је за њу изграђена 1906. године, проширену и адаптирану за потребе савремене наставе.Поводом прославе стогодишњице постојања и рада Ваљевске гимназије председник СФРЈ Јосип Броз Тито, Указом бр. 94 од 25. маја 1970. године, одликовао је школу Орденом заслуга за народ са златном звездом. Одлуком Савета школе од 26. маја 1970. године ваљевска Гимназија добија име "Владимир Иљич Лењин", а установљен је и Дан школе - 22. април (Лењинов рођендан). Услед промена у организовању, школа је два пута мењала назив: ООУР за усмерено образовање "Владимир Иљич Лењин" у саставу Радне организације за усмерено образовање "Ваљево" и Радна организација за усмерено образовање "Ваљевска гимназија Владимир Иљич Лењин, да би се 8. јуна 1987. године радни људи, тајним гласањем на референдуму, изјаснили да школа носи назив: Ваљевска гимназија "Владимир Иљич Лењин". На референдуму одржаном 26. септембра 1989. године радници школе су тајним гласањем одлучили да школа носи назив Ваљевска гимназија, а за Дан школе је одређен 23. новембар - дан оснивања Гимназије у Ваљеву.Поводом 125 година Ваљевске гимназије Културно-просветна заједница Србије је 21. децембра 1995. године доделила Вукову награду Ваљевској гимназији за изузетан допринос развоју културе у Републици Србији и свесрпском културном простору. На предлог Његовог Преосвештенства Епископа ваљевског Господина Милутина, Свети Архијерејски Синод Српске Православне цркве одликовао је Ваљевску гимназију 5. фебруара 2008. године Орденом Светог Саве II степена за њен дугогодишњи плодотворни васпитно-образовни рад. 1870-11-23 To je дан оснивања, тј. почетка рада Ваљевске гимназије Ваљево Колубарски Ваљево Основна и Средња школа
1618 86 14000 Ваљево Даничићева 1 250411 Ekonomska škola Valjevo Економска школа Ваљево 7096887 Редовна школа Драган Тимотић http://ekova.edu.rs 014221462 014221462 2 7,10,11 567,569,570,571,572,573,574,575,587,588,731,766,1529,1615,2030 Економска школа „Ваљево“ основана је 01. септембра 1939. године као Државна трговачка академија и током година је више пута мењала име. Економска школа „Ваљево“ постаје 1991. године. Економска школа «Ваљево» наставља традицију Државне трговачке академије основане 01.09.1939. године на иницијативу грађана, а због потреба тадашње привреде за одређеним кадровима из подручја економске струке. У то време школа није имала своју зграду, већ је радила у згради тадашње Основне школе. После ослобођења школа је наставила рад под истим именом – Државна трговачка академија. Године 1949. Академија добија назив Економски техникум, а затим и Економска школа. Године 1959. школа добија за рад први спрат данашње Техничке школе, а 1961. године формира се Школски центар за економско образовање, у чији састав улази и Економска школа. 15. септембра 1964. године Центар добија сопствену зграду у којој се и данас налази школа. Године 1976. школа добија назив Образовни центар «25. мај». Данас школа носи име Економска школа «Ваљево».Седиште школе се налази у Ваљеву у Даничићевој улици 1. Школа има издвојено одељење у Осечини. Школска зграда у Ваљеву има два спрата, салу за физичко васпитање, школски бифе са кухињом, амфитеатар, медиа центар, мултимедијалну учионицу за презентације, библиотеку, кабинете за информатику, кабинете за извођење наставе у огледним профилима, отворен терен за мали фудбал и кошарку и ограђено школско двориште. Настава се изводи по утврђеном распореду у учионицама и кабинетима. Kao учионице за групе ученика, допунску и додатну наставу користе се просторије клуба и слободне учионице на сваком спрату школе. Ученици образовног профила трговински техничар и трговац за вежбе могу да користе учионицу за практичну наставу у трговини . У школском ресторану ,,Златибор“ реализује се практична и блок настава, феријална и професионална пракса по распореду за ученике угоститељске струке. Ваљево Колубарски Ваљево Средња школа
1619 86 14000 Ваљево Карађорђева 118 Medicinska škola Dr Miša Pantić Медицинска школа Др Миша Пантић 7096771 Редовна школа Александар Маравић http://www.medicinskaskolavaljevo.edu.rs 014221265 014221265 2 14,15 633,634,635,636,637,639,641,642,643,644,674,675 Здравство у ваљевском крају има дугу традицију. Први здравствени радници у Ваљеву појављују се у трећој деценији XIX века. Прва болница у нашем граду основана је 1867. године. Током Првог светског рата, у јеку епидемије тифуса 1915. године, Ваљево је било град-болница, што је овековечено на платну сликарке Надежде Петровић. 17. јула 1958. године Народни одбор среза Ваљево донео је одлуку о отварању Средње медицинске школе у Ваљеву. Са радом је почела школске 1958/59 године у кругу ваљевске Болнице, у једној учионици са 38 ученика. Први директор био је прим. др Владимир Ђуровић, тадашњи управник болнице. Септембра 1965. године пресељава се у реновирани и дограђени простор бивших артиљеријских касарни, где и сада ради. 1958-05-12 датум оснивања Школе Ваљево Колубарски Ваљево Средња школа
1620 86 14000 Ваљево Косте Абрашевића 1 Tehnička škola Техничка школа 7097000 Редовна школа Бранко Голоскоковић http://tehnciskaskolava.rs 014222098 014221529 2 2,4,5,6,8,9 154,155,165,170,171,175,177,178,179,180,181,182,184,190,196,267,271,272,278,281,282,283,287,317,323,451,458,459,460,464,466,469,518,534,689,755,1520,1530,1533,1543,1602,1607,2018,2020,2046 Техничка школа је почела са радом 5.10.1939. год. под називом Државна средња техничка школа са машинским и електротехничким одсеком и 47 ученика. Данас је то највећа школа у граду и образује ученике у 5 подручја рада и тренутно 20 образовних профила. Својим изгледом и опремом слови за једну од најуређенијих школа у Србији. Негујемо ученичко задругарство. Школа смо отворених врата. Иницијатори и организатори смо међународног такмичења техничких школа „Балкан Јуниор“. Наши ученици после друге године могу да наставе школовање у Словенији у Школском центру у Велењу. Обележили смо 70. рођендан монографијом, филмом о школи и издавањем књиге сећања ученика „Техничар 1939-2009“. Светосавску награду школа је добила 2011. год. Од октобра исте године у школи ради затворени базен, резултат ентузијазма ученика и запослених. Образовањем одраслих бавимо се 3 године. Очекујемо добијање статуса Центра за континуирано образовање одраслих. Сваке године учествујемо у манифестацији „Ноћ музеја“. 1939-10-05 Датум оснивања и почетка рада школе Ваљево Колубарски Ваљево Средња школа
1623 87 14224 Лајковац Вука Караџића 19 Srednja škola 17.septembar Средња школа 17.септембар 7283911 Редовна школа Иван Крушкоња http://www.tehnika.edu.rs 0143431145 0143431145 2 4,5,11 165,175,178,182,278,587,1655 Лајковац Колубарски Ваљево Средња школа
1624 88 14240 Љиг Војводе Мишића 26 Srednja škola 1300 kaplara - Ljig Средња школа 1300 каплара - Љиг 7099355 Редовна школа Биљана Јовановић http://1300kaplaraljig.edu.rs 0143445173 0143445173 2 4,10,11,16 175,178,182,571,573,574,587,686 1963-05-07 датум оснивања школе Љиг Колубарски Ваљево Средња школа
1625 89 14210 Уб Вука Караџића 15 Gimnazija Branislav Petronijević Гимназија Бранислав Петронијевић 7593040 Редовна школа Мирослав Ђунисијевић http://www.gimnazijaub.rs 014414492 014411149 2 16 686 Гимназија «Бранислав Петронијевић» је школа општег типа. Као мала школа у неразвијеној општини, која припрема младе за даље школовање, од стратешког је интереса за развој града и општине у целини. Настава је стручно заступљена. Наставници се стручно усавршавају у оквиру школе, путем акредитованих семинара, али и у оквиру међународних пројеката. Једна трећина ученика школе користи јавни превоз за који локална самоуправа сноси трошкове. Ученици и родитељи школу доживљавају као сигурно место, јер су брига о ученицима и њихова безбедност један од приоритета школе. Школа остварује добру сарадњу са родитељима, локалном средином и локалним медијима. Сваке године ученици достојно представљају школу на бројним такмичењима. Од 1998. године школа у континуитету издаје школски лист «Огледало» који уређују ученици и наставници. Највећи понос наше школе су ученици који успешно студирају и враћају се у свој град као стручњаци, чиме је у високом степену остварена мисија наше школе. Уб Колубарски Ваљево Средња школа
1626 90 15300 Лозница Гимназијска 5 261179 Gimnazija Vuk Karadžić Гимназија Вук Караџић 7171447 Редовна школа Mилутин Тошић http://loznickagimnazija.edu.rs 015878635 015875923 2 16 684,685,1667 Школа је основана 1871. године. Од 1. јануара 1948. године носи назив Гимназија "Вук Караџић". Највећи успех у иначе пребогатој историји, забележен је 1997. године, када су наши ученици освојили 10 првих места на пријемном испиту за упис на факултете. Данас, школа има око 650 ученика и три смера: природно-математички, друштвено-језички и информатички. У предходној школској години освојено је 12 награда на републичким такмичењима и велики број на окружним, општинским и регионалним смотрама талената. Поред образовне функције, у школи се велика пажња посвећује културним активностима кроз деловање хора, драмског студија и рецитаторске секције. Спадамо у добро опремљене школе у којој се негује креативност и стваралачки дух. 1871-11-08 Школа је почела са радом 1871. године а 8. новембар као Дан школе, обележава се од 1948. године од када носи назив по Вуку Караџићу. Лозница Мачвански Ваљево Средња школа
1627 90 15300 Лозница трг Јована Цвијића 4 261187 Srednja ekonomska škola Средња економска школа 7168357 Редовна школа Миодраг Деспотовић http://www.esloznica.rs 015876054 015876054 2 10,11 567,570,571,572,573,574,575,587,588,590,591,731,1529,1537,1615,2011,2012,2023,2024,2025,2026,2027,2030 Наша школа је, по броју ученика и по броју занимања за које образујемо наше ученике, највећа школа у лозничкој општини. Преко наших образовних профила блиско смо повезани са широм друштвеном средином и локалном заједницом. Посебну сарадњу остварујемо са установама и предузећима у које упућујемо наше ученике на реализацију практичне наставе где продубљују знања стечена у школи. 2016-12-28 . Лозница Мачвански Ваљево Средња школа
1628 90 15300 Лозница Tрг Јована Цвијића 3 261187 Tehnička škola Техничка школа 7120443 Редовна школа Горан Горданић http://tehnickalo.edu.rs; https://tehnickaloznica.wordpress.com 015884824 015878570 2 4,5,8 154,165,171,175,177,178,179,180,182,189,190,267,277,278,281,282,283,285,287,451,458,459,460,464,466,768,1660 Техничка школа у Лозници ове године обележава 105. година од настанка. Почела је са радом 06.11.1911. године под називом Занатско-трговачка школа. Радила је само три године, да би рад био прекинут у време окупације у Првом светском рату. Рад школе је објављен 06.11.1921. године и овог дана школа није прекидала рад. У обновљену школу је уписано 100. ученика. Данас школа има 791 ученика распоређених у 29 одељења. Школа у образовној понуди има већи број образовних профила у оквиру три различита подручја рада (машинство, електротехника и грађевинарство) за трећи или четврти степен. Сваке године ученици наше школе постижу добре резултате на такмичењу. На конкурсу ЛАМАП 2014 пројекат школе је освојио главну награду, био је изложен у Француском институту, као и у оквиру Фестивала науке у Београду 2014. Ученици и наставници школе учествују у бројним хуманитарним активностима. Стручном усавршавању посвећена је нарочита пажња. Обављена је процедура за 2 наставника за напредовање у струци, а школа је учествовала у пројекту Најбољи едукатори Србије, где је професорка наше школе ушла међу 16 најбољих едукатора у Србији. 1911-11-06 Датум почетка рада. Лозница Мачвански Ваљево Средња школа
1629 100 37000 Крушевац Ћирила и Методија бб 670437 Hemijsko-tehnološka škola Хемијско-технолошка школа 7354525 Редовна школа Мирољуб Петовић http://htsks.rs 037439741 037439741 2 1,6,10 4,5,12,15,16,308,309,323,573,574,1501,1502,1637 Хемијско-технолошка школа у Крушевцу је основана 1962. године. До 1991. ггодине је била у саставу великог Техничког школског центра, када се осамостаљује и у наредним годинама почиње да образује ученике у три подручја рада: Хемија, немтали и графичарство, Пољопривреда, производња и прерада хране и Трговина, туризам и угоститељство.Сада има 38 одељења и 11 образовних профила и развија се у једну успешну и сигурну школу, чији ученици постижу запажене резултате на Републичким такмичењима. Директор школе је председник Струковног удружења за подручје рада Хемија, неметали и графичарство, што школу чини лидером у том подручју рада. 1962-09-03 ДАТУМ ОСНИВАЊА ШКОЛЕ Крушевац Расински Крушевац Средња школа
1630 100 37000 Крушевац Ћирила и Методија 26 670437 Prva tehnička škola Прва техничка школа 7352719 Редовна школа Бојан Миновић http://prva-tehnicka.edu.rs/ 037427508 037448810 2 4,5,9 154,155,165,171,175,177,178,179,180,182,184,189,190,196,197,267,269,277,278,281,282,283,285,287,518,534,705,752,1505,1602,1607,2005 Машинско-техничка школа основана је 1958.године а њен настанак везује се за послератну изградњу Крушевца као и за потребе фабрике вагона 14.октобар,за коју је требало школовати кадрове машинске и металске струке. Стварањем великих образовних центара 1968.године,у Крушевцу је формиран Образовни технички центар који је у једном тренутку,са хемијском и кројачком струком школовао око 2500 ученика. Да би ученици имали пристојне и радне услове за обављање практичне и теоријске наставе, први директор Центра, машински инжињер Настас Јакшић уз помоћ општине и Републике изградио је данашњу школу са салом за физичко васпитање.\r\nПочетком осамдесетих година у Школи је почела експанзија електро струке. Примљена су два стална радника електроинжињера и повећан је број одељења. Данас се број наставника и професора ове струке знатно повећао. Пратећи ситуацију у привреди, Школа је почела да образује и школује кадрове за саобраћајну струку. Пет дипломираних инжињера те струке ради са ученицима.\r\nШкола обавља делатност средњег образовања и васпитања за оспособљавање младих и њихово самообразовање и напредовање, спремајући их да се укључе у привредне и друштвене процесе, да се сналазе у условима привредне и друштвене транзиције , свесне својих права и одговорности уз узајамно поштовање и разумевање других чланова друштва чији су и они део.\r\nВизија: Желимо да постанемо школа у коју ће ученици долазити зато што желе и имају могућности за посао и напредовање у будућности, а не зато што не могу ништа друго да упишу због свог успеха, школа прилагођена потребама друштва и привреде, школа која ће да буде укорак и корак испред промена у привреди и друштву.\r\nСредња стручна школа. Школује ученике за образвоне профиле у три подручија рада: Машинстов и обрада метала, Електротехника и Саобраћај. 1958-09-01 Машинско-техничка школа основана је 1958.године а њен настанак везује се за послератну изградњу Крушевца као и за потребе фабрике вагона 14.октобар,за коју је требало школовати кадрове машинске и металске струке. Крушевац Расински Крушевац Средња школа
1632 101 37240 Трстеник Вука Караџића 11 665227 Gimnazija Vuk Karadžić Гимназија Вук Караџић 7352581 Редовна школа Мирослав Стојанчев http://vukts.edu.rs 037711844 037711844 2 16 684,685 Гимназија „Вук Караџић“ основана је 1990. године. Налази се у центру града, у пријатном амбијенту градске средине. Школски простор уређен је тако да показује добродошлицу, оплемељен је ученичким ликовним радовима, сликама, садржајима музичке редакције и цвећем. Школа је окружена школском двориштем са пуно зеленила, где се у непосредној близини налази спортски полигон за мале спортове. Школу похађа 411 ученика распоређених у 16 одељења природно – математичког и друштвено – језичког смера. У школи ради четрдесет наставника и три стручна сарадника. Захваљујући стручном и компетентном раду запослених школа има висок рејтинг у граду, а и шире. Око 50% наших ученика завршавају разред са одличним успехом. Велики број ученика чланови су многобројних секција које постоје у школи и у којима они испољавају посебне склоности и интересовања путем јавних манифестација, вечери поезије,сусрета песника, сликара, научника, спортских такмичења и др. Посебно је вредно истаћи активност историјске секције, рецитаторске, ликовне, хора и оркестра, као и многих других спортских секција. Сваке године ученици наше школе учествују на многобројним такмичењима и освајају значајна места на различитим нивоима. Школа има веома успешну сарадњу са родитељима ученика, као и са многим организацијама и институцијама друштвене средине, а учествује и у бројним хуманитарним акцијама. Многобројни, бивши ученици наше школе, данас постижу врхунске успехе у области науке, уметности и спорта. Стевановић Ивица, у области физике, Андреј Чикала у области ликовне уметности, Тодосијевић Раца у области математике, Вукичевић Јован у области спорта и тд., а многи од њих су цењени стручњаци не само код нас, него и у иностранству. Прошле школске године екстерни евалуатори су вредновали нашу школу и високо оценили квалитет рада и резултате које постижу ученици и наставници, као и општу атмосферу за рад у школи. 1990-08-27 У априлу месецу 1990. године отпочела је трансформација Образовног центра "Прва петолетка", те је на седници Радничког савета одржаној 07. 04. 1990. године донета одлука о издвајању ООУР-а Школе за економско-комерцијалну и трговинску, природно-математичку и хемијско-технолошку струку из Образовног центра. Дана 05. 06. 1990. године СО Трстеник, на заједничкој седници свих већа донела је одлуку о оснивању Гимназије у Трстенику, бр. 611-3/90-01 под називом Гимназија "Вук Караџић". После спроведене законске процедуре, 27. 08. 1990. године решењем Окружног привредног суда у Краљеву ФI 1373/90, у судски регистар уписана је установа Гимназија "Вук Караџић" са п. о. Трстеник. Трстеник Расински Крушевац Средња школа
1633 101 37240 Трстеник Вука Караџића 11 665227 Tehnička škola Техничка школа 7352590 Редовна школа Славиша Пуношевац http://www.tehnickats.edu.rs 037711842 037711843 2 4,5,11 155,165,166,181,182,189,278,587,705,730,731,1530,1671,2018 Техничка школа Трстеник у Трстенику је средња стручна школа. У овој школи стиче се опште, стручно, теоријско и практично образовање за непосредни рад и даље школовање. Основа делатности ове школе је образовање кадрова средње стручне спреме, у области машинства и обраде метала, електротехнике и економије, права и администрације. У подручју рада Машинство и обрада метала заступљени су сви степени школовања. Редовно школовање заступљено је у четворогодишњем (машински техничар за компјутерско конструисање, техничар за компјутерско управљање, техничар хидраулике и пнеуматике) и трогодишњем школовању (механичар хидраулике и пнеуматике, аутомеханичар, оператер машинске обраде и механичар гасо и пнеумоенергетских постројења), а остали облици кроз ванредно школовање. Ванредним школовањем обухваћени су и ученици завршних разреда кроз преквалификацију, доквалификацију и специјализацију. У подручју рада Електротехника заступљенно је само редовно школовање у четворогодишњем трајању (техничар мехатронике и електротехничар рачунара). У подручју рада Економија право и администрација, искључиво је редовно четворогодишње школовање за образовни профил Економски техничар и Пословни администратор. Школа своју делатност обавља у Трстенику и нема издвојених одељења, односно делатност ван седишта.. ИСТОРИЈАТ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ТРСТЕНИК Наша школа има дугу и богату традицију у трајању од 64 године. Настала је као Војно индустријска школа још давне 1950. године. Од 1959. године школа је у згради која се налази у најужем градском језгру. Та зграда је пре тога била Синдикални дом, а од тада је адаптирана за потребе образовања будућих радника Прве петолетке. У свом развојном путу школа је пролазила кроз разне промене прилагођавајући се и развоју нашег града. Најпре је прерасла у метало-прерађивачку школу са практичном обуком, а 1960. године основан је Школски центар који је објединио делатност две школе – Металопрерађивачке са практичном обуком и Машинске техничке школе хидрауличког смера, као и две школе за образовање квалификованих и висококвалификованих радника. Наредне, 1961. године прикључена је и школа за индустријске реглере. Образовање у овим школама вршено је у сагласности са потребама индустрије хидраулике и пнеуматике „Прва петолетка“ Трстеник. Образовни центар „Прва петолетка “ формиран је 1974. године у чији састав су ушли Школски центар и Гимназија. На ову одлуку дали су сагласност Прва Петолетка као оснивач и Скупштина општине као суоснивач Школског центра и оснивач Гимназије. Образовни центар је овако функционисао до 1990. годинекада долази до кадровске и просторне поделе на Машинску школу „Прва петолетка “, Гимназију и Дом ученика. Машинска школа са једним подручјем рада, а то је машинство и обрада метала, са овим називом постоји до 1992. године када мења назив у Техничка школа Трстеник. У 1994. години у ову школу се уводи ново подручје образовања – Електротехника, а затим и подручје образовања – Економија, право и администрација, које у почетку функционише као издвојено одељење Економско – трговинске школе из Крушевца, а од 2003. године и као треће подручје рада у оквиру Техничке школе Трстеник. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК ДАНАС Наша школа прати потребе ученика и локалне заједнице, као стање на тржишту рада. У сарадњи са општинском управом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја уводи нове образовне профиле којима се ученици образују или за наставак школовања или за свет рада. Школа је верификована за ра у следећим образовним профилима: РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА А) МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА Образовнипрофил Степенстручнеспреме Бројрешења и датум Машински техничар за компјутерско конструисање IV 022-05-00086/94-03. од 23.06.1998. године Машински техничар IV 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Техничар НУ машина IV 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Техничар за компјутерско управљање IV 022-05-00086/94-03. од16.06.2008.године Техничар хидраулике и пнеуматике IV 022-05-86-/94-03. од 28.06.1996. године Техничар машинске енергетике IV 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Металостругар III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Металоглодач III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Металобрусач III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Металостругар НУ машина III 022-05-86-/94-03. од 28.06.1996. године Металоглодач НУ машина III 022-05-86-/94-03. од 28.06.1996. године Бравар III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Машинбравар III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Механичар хидраулике и пнеуматике III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Аутомеханичар III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Заваривач III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Механичар привр. механизације III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Механичар радних машина III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Механичар прецизне и мернорегулационе технике III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Механичар грејне и расхладне технике. III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Оператер машинске обраде I II III 022-05-86/94-03. од 06.05.2005.год. 022-05-00086/94-03. од 21.06.2006.год. 022-05-00086/94-03. од 21.06.2006.год Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења Механичар хидроенергетских постројења Механичар термоенергетских постројења I II III 022-05-86/94-03 од 07.07.2014.год. Б) ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА Образовнипрофил Степенстручнеспреме Бројрешења и датум Техничар мехатронике I II III IV 022-05-86/94-03. од 16.06.2008. године 022-05-86/94-03. од 16.06.2008. године 022-05-86/94-03. од 14.06.2011. године 022-05-86/94-03. од 14.06.2011. године В) ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Образовнипрофил Степенстручнеспреме Бројрешења и датум Електротехничар аутоматике IV 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Елктротехничар рачунара IV 022-05-86/94-03. од 06.05.2005. године Електроинсталатер III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Електромеханичар за машине и опрему III 022-05-86/94-03. од 06.05.2005. године Аутоелектричар III 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Г) ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА Образовнипрофил Степенстручнеспреме Бројрешења и датум Економски техничар IV 022-05-86/94-03. од 20.11.2003. године Пословни администратор IV 022-05-0086/94-03 од 17.07.2013.године Д) МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Образовнипрофил Степенстручнеспреме Бројрешења и датум Металостругар специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Металоглодач специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Металобрусач специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Обрађивач метала на НУ машинама специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Подешивач алатних машина специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Бравар специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Аутолимар специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Алатничар специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Заваривач специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Инсталатер грејања и инсталације специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Механичар алатних машина специјалиста V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године Механичар хидраулике и пнеуматике специјалиста. V 022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године 1960-10-01 Датум оснивања и почетак рада обједињених делатности-металопрерађивачке и машинске за потребе Прве Петолетке Трстеник Расински Крушевац Средња школа
1634 102 37260 Варварин Светог Саве 6 668113 Srednja škola Средња школа 7175671 Редовна школа Драгољуб Станојевић http://ssv.edu.rs 037788369 037788369 2 4,6,11,16 154,165,171,175,182,190,309,587,684,1637,1640 1965-09-01 Датум почетка рада школе Варварин Расински Крушевац Средња школа
1635 103 32300 Горњи Милановац Милоша Великог 11 Gimnazija Takovski ustanak Гимназија Таковски устанак 7177941 Редовна школа Биљана Нишавић http://www.gimnazijagm.edu.rs 032711180 032711180 2 16 685,686 Гимназија "Таковски устанак" основана је 1879. године. Најстарија је средња школа у граду и уз зграду Окружног начелства и цркву Свете Тројице представља архитектонско и културно благо Горњег Милановца. Налази се у самом центру, у близини важних институција и установа са којима сарађујемо (Дом културе, Културни центар, Модерна галерија, Музеј рудничко-таковског краја, Библиотека...). Ми смо школа са традицијом дугом 130 година, у којој је настава добро организована и стручно заступљена. Циљ нам је да васпитно-образовним радом мотивишемо ученике да усвоје примењива знања, вештине и навике, да подстакнемо лични развој ученика, да им помогнемо да постану одговорни, креативни и успешни људи, као и да негујемо међусобно разумевање, уважавање, поштовање и толеранцију, идући у корак са Европом и проширујући нове видике. Желимо да постанемо модерна, отворена и водећа школа у региону у коју ће и ученици и наставници радо долазити, школа која афирмише образовне и васпитне вредности применом савремених наставних средстава, као и иновативних и интерактивних метода рада. Надамо се да ћемо поштовањем таквих смерница постати школа мотивисаних ученика и наставника. 1879-04-23 Други српски устанак је подигнут на Цвети, 23. априла 1815. године у Такову. С обзиром на име наше Гимназије ("Таковски устанак"), овог датума се прославља Дан школе. Горњи Милановац Моравички Чачак Средња школа
1636 103 32300 Горњи Милановац Вука Караџића 1 526117 Ekonomsko-trgovačka škola Knjaz Miloš Економско-трговачка школа Књаз Милош 7578130 Редовна школа Наташа Глишовић http://etsgm.edu.rs 032713322 032720810 2 10,11 567,571,572,587,588,591,766,1529,1535,2023,2029,2030 Економско-трговачка школа „Књаз Милош“ основана је 1. јун 1990. године. Образује, као средња стручна школа, ученике за рад и даље образовање у оквиру два подручја рада: Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам. Од самог почетка прилагођава се образовним потребама ученика и њиховим интересовањима. Наставни кадар школе се перманентно усавршава, а као илустрација те чињенице је да су сви наставници прошли различите врсте обука и стекли различите врсте компетенција. Од самог почетка школа је укључена у процес развоја инклузивне културе, а истовремено се посвећује и даровитим ученицима. Ученици наше школе постижу одличне резултате на републичким такмичењима из области економије, пословне информатике и математике. Велика пажња се поклања и ваннаставним активностима и афирмисању различитих ученичких талената. Веома је развијена сарадња са иностраним партнерским школама, као и са школама у Србији. Однедавно, наша школа је укључена у пројекат ТАРИ који је намењен образовној подршци деце ромске националности. План даљег развоја школе подразумева унапређење васпитно-образовног процеса у складу са стандардима квалитета рада установе. 1990-06-01 датум оснивања Горњи Милановац Моравички Чачак Средња школа
1637 103 32300 Горњи Милановац Вука Караџића 3 526117 Tehnička škola Jovan Žujović Техничка школа Јован Жујовић 7177135 Редовна школа Драган Петровић http://www.tsgm.edu.rs 032713320 032710597 2 1,4,5,6,7 4,5,16,154,165,171,175,177,179,180,182,184,190,267,269,278,281,283,287,399,768,1501,1502,1530,1654,1660,1671 Школа је основана је 15. маја 1961. године, одлуком Народног одбора општине Г. Милановац као Школски центар Металске и машинске струке. Циљеви су били да се одшколује кадар потребан привреди Општине Горњи Милановац која је 60-их година била у наглом успону, а већ 70-их година Милановац је важио за „привредно чудо” на просторима старе Југославије. Од тада, до данас одшколовала је преко 10.000 ученика. Данас школује ученике у 4 подручја рада и истиче се добрим условима рада - кабинетска настава, одлична опремљеност и рад у једној смени, чиме је безбедност ученика подигнута на највиши ниво. Такође, настава је у потпуности стручно заступљена, а ученици постижу добре резултате на такмичењима у оквиру машинске и електро струке. 1961-05-15 Оснивање Школе Горњи Милановац Моравички Чачак Средња школа
1638 104 32000 Чачак Жупана Страцимира 1 521001 Gimnazija Гимназија 7182074 Редовна школа Иван Ружичић http://www.gimnazija-cacak.edu.rs/ 032222397 032222397 7 16 684,685 Гимназија у Чачку је основана и почела са радом 1837. године. Школска зграда у којој Гимназија ради пројектована је 1912. године, а по том пројекту изграђена је од 1924. до 1927. године. Усељена је 1927. године и до данас ради у истим просторијама. Школска зграда Гимназије, иако је изграђена 1927. године, и данас одговара нормативу за овај тип школа. До 1980. године у школској згради Гимназије радила је Основна школа \"Филип Филиповић\". Од те године Гимназија располаже целокупним простором зграде па су се услови за рад знатно побољшали, посебно од 1981. године када је зграда реконструисана. После промена у средњем образовању и Закона о средњој школи из 1992. у школама општег типа поново су враћени програми гимназија, тако да организационо и суштински Гимназија у Чачку продужава традицију чачанске Гимназије, једне од три најстаријих гимназија у Србији, која је основана 1837. године и исте године отпочела са радом са само два уписана ученика, да би убрзо постала једна од најразвијенијих школа те врсте у Србији. На основу оног чиме располаже, ова школа је оспособљена и испуњава услове за школовање ученика у природно-математичком и друштвено-језичком смеру. 1837-10-01 Датум оснивања школе Чачак Моравички Чачак Основна и Средња школа
1639 104 32000 Чачак Господар Јованова 1 521501 Ekonomska škola Економска школа 7182848 Редовна школа Владан Ницовић http://www.ekonomska-cacak.edu.rs/ 032344793 032222345 2 10,11 587,766,1503,1529,1535,2030,2033 Економска школа у Чачку је средња стручна школа која захваљујући доброј организацији рада, складним међуљудским односима и развијању компетенција наставника обезбеђује услове за потпуни лични, социјални и професионални развој ученика.Укључивањем родитеља и социјалних партнера у рад школе доприносимо како развоју школе тако и локалне заједнице.Поносни смо на процене банкара, осигуравајућих кућа, трговина, привредника који нам шаљу повратне информације о обучености и знању ученика наше школе.Остварили смо успешну сарадњу са социјалним партнерима у региону кроз учешће наших ученика и наставника на међународним сајмовима виртуелне привреде, регионалним такмичењима, међународним пројектима као што су AIESEC Покрени своју будућност,Јачање младих- повезивање Европе.Након завршетка наше школе 85% матураната упише факултет или високу школу, од тога се 59% определи за економску струку. Економска школа је спој традиције и модерног европског образовања.Пут којим иде траје више од 60 година.Мењали смо се да би трајали,али и чували своју суштину. Чачак Моравички Чачак Средња школа
1640 104 32100 Чачак Никифора Максимовића 8 Medicinska škola Медицинска школа 7182783 Редовна школа Милорад Благојевић http://www.medicinska-cacak.edu.rs 032222755 032347775 2 14 633,635,637,641,642,644 Медицинска школа у Чачку, као васпитно–образовна установа основана је Одлуком НОС–а Чачак, 1.октобра 1959. године са једним одељењем и почела је рад у болници као Средња медицинска школа.\r\nПримљена је и стављена на употребу нова, адаптирана зграда у Улици Епископа Никифора Максимовића бр. 8 у којој су тада постојале три учионице и потребне просторије за интернатски смештај 90 ученика, 1.10. 1959. године.\r\nСа друштвено–економским променама у друштву школа се развијала пратећи токове изградње и процеса у образовном систему. У складу са потребама друштва започела је и трансформација школе у установу усмереног образовања у периоду од 1978. године до 1987. године. Радници ове школе су прихватили ставове да се средње школе у Чачку организују у Центар усмереног образовања и да се Медицинска школа трансформише у ООУР Здравствене струке.\r\nГодине 1987. поново је дошло до реформе у школству и од тада школа постоји као Средња медицинска школа.\r\nТоком развоја школа је образовала и оспособљавала здравствене раднике за смерове: медицинска сестра техничар, гинеколошко – акушерска сестра, фармацеутски техничар, медицинска сестра - васпитач, лабораторијски техничар. \r\nЗанимања за која се школују ученици врло су атрактивна, а делатност школе је од посебног друштвеног интереса.\r\nШкола се истиче одличним условима за рад, стручним кадром и опремљеним кабинетима за наставне предмете.\r\nЗахваљујући квалитетном образовању и васпитању ученика, квалификованом кадру и дoброј опремљености, школа је увек имала довољан број ученика из наше, али и других општина.\r\nУченици Медицинске школе Чачак постижу одличне резултате у учењу, на такмичењима и при уписима на високе школе и факултете.\r\nОсновна мисија школе је професионално оспособљавање будућих медицинских радника различитих профила.\r\n Чачак Моравички Чачак Средња школа
1641 104 32000 Чачак Цара Душана 20 521004 Tehnička škola Техничка школа 7182694 Редовна школа Бранко Максимовић http://www.tehnickacacak.edu.rs 032341664 032222229 2 5,8 267,272,277,278,281,282,285,287,451,464,466,689,749,768,1505,1541,1592,2049 Прича о Техничкој школи почиње 1946. године када у нашем граду почиње са радом Средња техничка школа, школујући у прво време архитектонске и грађевинске техничаре. После осам година,1954. године школа је остала без ученика, затворена и заборављена... Заборављена, али не заувек. Ускоро се у њу усељава интернат, а 1960. године поново је заживела као Tехничка школа са три одсека-грађевинским, машинским и хемијско-технолошким, a имала је осам одељења. Како је растао град, тако се повећавао и број ученика, а наредни период школе обележен је увођењем заједничких основа образовања познатијих као усмерено образовање, а смо школа која има и електротехнички одсек. Данас у препознатљивом окружењу у близини градског парка, бедема и Мораве образујемо ученике за занимања из два подручја радa–геодезије и грађевинарства и електротехнике. Чачак Моравички Чачак Средња школа
1642 104 32100 Чачак Др Драгише Мишовића 146 524107 Mašinsko-saobraćajna škola Машинско-саобраћајна школа 7182139 Редовна школа Срећко Албић http://www.mssca.edu.rs 38132372560 38132370640 2 4,5,9,13 155,165,175,177,178,182,518,534,617,624,625,705,730,755,1530,1550 Машинско-саобраћајна школа представља савремену и модерну средњу школу у којој се образују ученици у областима машинства, мехатронике, саобраћаја и уметности. Захваљујући доброј опреми и квалитетном наставном особљу у школи се ученици оспособљавају за рад и даље школовање са нагласком на практичној примени стечених знања. Пратећи савремене трендове образовања, школа се активно укључила у образовање огледних образовних профила у којима се настава реализује по савременим реформисаним наставним плановима. Опремањем кабинета и лабораторија и стручним усавршавањем наставника обезбеђују се максималне услове за образовање ученика. У прилог тврдњи да школа прати савремене трендове у образовању сведоче и признања са међународног Сајма учила у Београду. У периоду од 2008. до 2014. године школа је освојила 5 златних и 3 сребрне табле. Истовремено, ученици својим радом, понашањем и залагањем доприносе да се побољша слика и углед школе у целини. Наша школа је постала једна модерна установа у којој се запослени труде да унапреде своја знања и да применом савремених средстава у настави допринесу бољим знањима и оспособљавању ученика за рад и даље школовање. Чачак Моравички Чачак Средња школа
1643 105 32250 Ивањица 13. Септембар 58 Gimnazija Гимназија 7249195 Редовна школа Душко Парезановић http://www.gimnazija-ivanjica.edu.rs 032664646 032661116 7 16 684,685,686,1667 Виша основна школа у Ивањици са гимназијским програмом отворена је одлуком Министра просвете Светозара Прибићевића број 20740 од 2. јула 1920 године а 25.10.1923. постаје Нижа приватне Гимназије у Ивањици. Школа са поносом истиче регистрацију UNESCO клуба Ивањица, са седиштем у Паризу. Са поносом истичемо Међународна такмичења (Русија, Белорусија, Вијетнам, Сингапур, Шпанија, Грчка, Румунија, Бугарска,...). \r\n\r\nДва ученика Гимназије у Ивањици су добитници Светосавске награде. Гимназија у Ивањици је 16. јуна 2015. године добила јунску повељу Општине Ивањица запостигнуте изузетне резултате и достигнућа у развоју општине Ивањица. У школи ради три наставника са звањем педагошки саветник, два магистра и један доктор наука. Професори Гимназије у Ивањици објавили су више од 150 научних радова (Америка, Индија, Иран, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Мађарска, Русија, Белорусија, Хрватска, Македонија, Словенија, Швајцарска, …). 1964-10-19 Републички секретаријат за просвету решењем 09 бр. 873 од 19. 10. 1964. год. у Београду на основу члана 3. став 1. закона о условима за почстак рада и укидању одређених школа („Службени гласник СРС, бр. 31/64), утврђује да су испуњени услови за почетак рада Гимназије. Ивањица Моравички Чачак Основна и Средња школа
1644 105 32250 Ивањица Миће Матовића 2 530107 Tehnička škola Техничка школа 7339518 Редовна школа Бошко Мојсиловић http://tehnickaskola.rs 032661000 032661000 2 2,4,7,10,11 62,165,175,179,182,393,394,399,571,572,573,574,587,705,1504,1512,1518,1533,1542,1602,1645,1646,1654,2048,2054 Почеци Техничке школе у Ивањици, датирају још од 1920. године, када је почела са радом Занатско трговачка школа, вршећи наставу у касним вечерњим сатима. Након десетак година, ова школа је прерасла у Стручну продужну школу. Тридесетих година, основана је и Занатска школа за женску радничку омладину у којој се обучавало за израду везених и чипканих рукотворина. Након завршетка рата, 1946. године, основана је Мешовита школа ученика у привреди ,,Браћа Симић“, којој је присаједињена и Женска радничка школа. У годинама које следе, формирана је стручна настава за трговце 1955, године, а затим и настава за текстилну, столарску и дрвопрерађивачку струку. До 1985, године, ова школа је радила у заједници са Гимназијом, под називом, средња школа ,,Венијамин Маринковић“, након чега се, решењем, одваја од ове установе и постаје самостална институција. Школа од тада носи назив средња школа ,,Моравичко-партизанске чете“. Те, 1985. уписано је шест одељења првог разред, а исти је завршило завршило 169 ђака. Данас, школа броји 484 ученика, распоређених у 22 одељења. Тренутно су заступљена следећа подручја рада: Текстилство и кожарство, Машинство и обрада метала, Трговина, туризам и угоститељство, Економија, право и администрација, Шумарство и обрада дрвета. Укупно је било 558 ђака. Од 1993. године, па све до данас, школа носи назив ,,Техничка школа“. Ивањица Моравички Чачак Средња школа
1645 106 32230 Гуча Републике бб Srednja škola Dragačevo Средња школа Драгачево 7261322 Редовна школа Драган Тановић http://skoladragacevo.edu.rs 032855554 032855554 2 4,6,10,11,16 154,165,171,177,180,182,308,309,567,572,587,588,686,766,1501,1640,2019 Средња школа ''Драгачево'' је прва и једина средња школа на територији Драгачева, основана 28. октобра 1958. године, као школа ученика у привреди. У школи је те школске 1958/1959. године било једно одељење са 43 ученика. Током пола века постојања школа је непрестано радила и развијала се, а број ученика и професора се из године у годину повећавао. Године 1977. отворено је и издвојено одељење ове школе у Лучанима. Од школске 2004/2005. године добија статус мешовите школе, као и садашњи назив. Школа има традицију дугу 56 година и ужива заслужени углед, на шта су поносни ученици, родитељи и професори. У школи је приметна добра организација и квалитет наставе, уз неговање свих традиционалних вредности. Савремени токови у настави се прате, примењују се активне методе, учествује се на конкурсима за добијање нових образовних профила. У школи је добра, радна атмосфера. Ученици уживају сва законом гарантована права, у чему им се пружа несебична подршка. Професори имају добар приступ раду са ученицима. Односи међу колегама су коректни уз међусобно уважавање и поштовање. Негује се солидарност, толеранција међу ученицима, правичност и такмичарски дух уз поштовање личности и уважавање свих различитости. Ваннаставне активности у школи су на завидном нивоу. Остварена је сарадња са привредним и ванпривредним организацијама у функцији наставе. Ученици учествују у раду великог броја секција где задовољавају своје спортске, образовне и културне потребе и навике. Ученици заједно са својим професорима уређују школски лист „Двооглед“. У школи тренутно послују две Ученичке компаније, ''Lucy'' и ''Мементо''. Ученици школе показују значајан успех на бројним такмичењима општинског, међуопштинског и републичког нивоа. Једнако добар успех ученици остварују и приликом уписа на више школе и факултете. Школа је на задовољавајући начин опремљена модерним наставним средствима која су на располагању професорима и ученицима, како у учионицама, тако и у кабинетима, фискултурној сали итд. Сваке године улажу се напори да се школа одржава, опрема и реновира. Безбедност ученика је на високом нивоу. Школа има видео надзор. Рад се одвија увек у првој смени. Предузеће ''Милан Благојевић'' Лучани стипендира најбоље ученике који се школују за занимање хемијско-технолошки техничар. 1958-10-28 Датум оснивања Лучани Моравички Чачак Средња школа
1646 107 36000 Краљево Доситејева 44 561014 Gimnazija Гимназија 7102453 Редовна школа Мирослав Видић http://www.gimnazijakraljevo.com 036319760 036319760 7 16 684,685,686,687,1648,2135 Гимназија Краљево има дугогодишњу традицију, основана је 1909. године. Од 1. септембра 1990. ради као класична гимназија. Ученици се школују на три смера класичне гимназије и два специјализована одељења (математичко и филолошко). Од 2014/15. у Гимназију Краљево уписују се и ученици 7. и 8. разреда основне школе, надарени за математику. Наша школа има стручан наставни кадар, 4 наставника су педагошки саветници. Имамо 8 наставника са звањем магистра и једног доктора наука. Ученици постижу одличне резултате у учењу, а и на такмичењима. Само у прошлој школској години 80 ученика је изборило пласман на републичка такмичења а њих 20 је остварило пласман од 1-3. места, што знатно превазилази 1 % ученика као стандард највишег нивоа постигнућа на такмичењима. 2007-05-24 Гимназија Краљево није имала Дан школе до 2007.године када је одређен 24. мај - "Свети Ћирило и Методије" да буде званично Дан школе. Краљево Рашки 1 Краљево Основна и Средња школа
1647 107 36100 Краљево Доситејева 46. 561040 Ekonomsko-trgovinska škola Економско-трговинска школа 7353928 Редовна школа Мирко Миладиновић http://www.ets-kraljevo.edu.rs 036382047 036382047 2 10,11 567,572,587,731,766,1529,1535,2030,2033 Средња Еконмска школа у Краљеву је почела свој рад далеке 1955. године.ДанасЕконоско-трговинска школа представља савремену и веома успешну школу са 22 одељењаи близу 800 ђака.Наставни кадар је последњих неколико година веома подмлађени, врло стручан и спреман за даља стручна усавршавања. Школа поседује савремено опремљене кабинете (за информатику, пословно административну и финансијску обуку, рачуноводство, трговинско пословање...) Који омогућавају, како ученицима , тако и професорима да примењују савремене наставне методе.Такође школа је опремљена сопственом библиотеком. Поред редовне наставе , у школи се реаализује и велики број ван настаавних активности као што је ученички парламент, фото секција, глумачка секција, као и школа обојке у оквиру школског одбојкашког куба "Економац". Од 2003. године наша је са још 17 економских школа у Србији укључена у пројекат развоја нових образовних профила од стране Немачке организације ГТЗ. Захваљујући томе, у школи и постоје виртуелн предузећа у овиру предмета Пословно административна обука. На Републичком такмичењу из Пословне економије одржаном у Шапцу 29.03.2014.год, ученица наше школе Јелица Павловић је освојила прво место са максималних 100 поена.Из тог разлога ове године смо били домаћини Републичког ткмичења. На регионалном такмичењу ученичких компанија , одржаном 26.03.2014 у Новом Пазару, ученичка компанија наше школе "Канак" освојили су треће место. Иста копанија је на Националном сајму у Београдуосвојила треће место. Треба поменути и успехе наших спортиста : I место на Окружном и Националном такмичењу у одбојци - девојке, I место на Окружном такмичењу у кошарци - девојке, II место на Окружном такмичењу у фудбалу - дечаци. 1956-03-01 Народни одбор Среза Краљево-Среско веће донело je решење број 13173 о оснивању Економске школе у Краљеву Краљево Рашки 1 Краљево Средња школа
1648 107 36000 Краљево Доситејева 46 561040 Medicinska škola Медицинска школа 7588488 Редовна школа Биљана Бојанић http://www.medinkv.edu.rs 036382548 036313554 2 14 633,634,637,639,640,641,642,643,644,734 Медицинска школа у Краљеву ( у даљем тексту Школа) је установа која обавља образовно- васпитну делатност средње стручне школе за подручје рада здравство и социјална заштита. Школа је основана 195859. године и школовала је медицинске сестре општег смера. У оквиру велике реформе средњег образовања као њен део наставу је реализовала од школске 1977/78. године у две фазе: у првој, која траје две године, остварују се заједничке основе средњег усмереног образовања, и у другој, у којој се дају потребна знања за рад, занимања и даље образовање и усавршавање уз рад. У том периоду, до 1990. године школа је конституисана дао јединствена радна организација под називом Образовни центар „Даница Јаснић- Мирко Луковић“ У Краљеву. Септембра 1990. године, Медицинска школа поново почиње да функционише као самостална школа, уписана је у судски регистар Окружног привредног суда у Краљеву 22.11.1990. године под бројем 7588488. Европска инвестициона банка и Министарство просвете- Јединица за имплементацију, су у мају 2005.године потписале споразум о реализацији пројекта „Побољшање стања школа“. Споразумом је предвиђена између осталих и изградња новог објекта Медицинске школе у Краљеву. Школа се налази у улици Доситејевој бр. 46Г, на КП 3351/1 КО Краљево. Површина школе је 3.273,57 м2. и фискултурне сале је 670 м2 Објекат је састоји од приземља и два спрата. Објекат испуњава хигијенско- техничке услове, прописане Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл.гласник РС“ бр 125/04) и Одлуком о условима које морају да испуњавају правна лица и предузетници за вршење ДДД („Сл.гласник РС“ бр.27/97). Медицинска школа је склопила Уговор о редовном- периодичном прегледу просторија са Заводом за јавно здравље у Краљеву, а контролу испуњености услова врши Министарство здравља, Сектор уза инспекцијске послове, Одељење за санитарну инспекцију, Одсек група за санитарни надзор. Школа школску 2015/16.годину започела са укупно 20 одељења. Назив школе: Медицинска школа, Краљево Установа средњег стручног образовања, шифра делатности 85.32 Подручје рада: Здравство и социјална заштита Контакт: 036/382-548; Email: infomskv@tron.rs Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.022-05-00106/94-03 од 29.05.2012.године, након усељења у нови објекат, верификовани су следећи образовни профили у четворогодишњем трајању: 1. Медицинска сестра - техничар 2. Педијатријска сестра - техничар 3. Зубни техничар 4. Физиотерапеутски техничар 5. Фармацеутски техничар 6. Лабораторијски техничар 7. Козметички техничар 8. Медицинска сестра- васпитач 9. Стоматолошка сестра- техничар 1991-05-12 Дан медицинских сестара Краљево Рашки 1 Краљево Средња школа
1649 107 36000 Краљево Индустријска 21 561901 Mašinska tehnička škola 14. oktobar Машинска техничка школа 14. октобар 7237685 Редовна школа Зоран Андријанић http://www.mtskv.edu.rs 036312433 036392921 2 4 155,165,170,171,175,177,178,179,180,181,182,190,196,197,201,730,1602,1607,1612,1660,1661,1663,2005,2019 Развојни пут Машинске техничке школе ,,14. октобар,, је врло сложен и динамичан. Године 1946.на основу Решења Министарства за тешку индустрију ФНРЈ при Генералној дирекцији Савезне металне индустрије почела је са радом Индустријска школа у Краљеву, данас наша школа. У првој генерацији било је уписано 217 ученика разврстаних у шест одељења, различитих занимања, бравари, ковачи, лимари, електромеханичари. \r\nОд 1952. године школа се развија увођењем нових струка и занимања, а поред машинства и електротехнике развијене су хемијска, металуршка и саобраћајна струка.\r\nОд 1970. године мења се назив школе у Технички школски центар ,,14. октобар,, и у том тренутку то је била једна од највећих школа у Србији која је радила са 66 одељења и 2140 ученика. Након тога уследиле су различите реформе где су поједина подручја рада пресељавана у остале краљевачке школе тако да од 1990. године школа ради под данашњим називом Машинска техничка школа ,,14. октобар,, и школује ученике у подручју рада машинство и обрада метала. Преко 30000 ученика је оспособљено за врло разноврсне делатности у области занатства и индустрије, али су из школе изашли и, данас, бројни стручњаци, истакнути јавни радници и спортисти. У школи су се школовале и организоване групе ученика из Пољске, Албаније и Либије. Ученици наше школе су у претходним годинама освајали једо од прва три места на такмичењима свих образовних профила, а значајни резултати постигнути су и у ваннаставним активностима. Наставници школе се стручно усавршавају, школа има једног наставника у звању педагошког саветника, а један од наставника школе освојио је награду за једног од десет најбољих едукатора у Србији. Краљево Рашки 1 Краљево Средња школа
1650 107 36000 Краљево Доситејева 44б 561014 Elektro-saobraćajna škola Nikola Tesla Електро-саобраћајна школа Никола Тесла 7607202 Редовна школа Бранислав Мићовић http://www.estsnikolatesla.edu.rs 036312601 0365110540 2 5,9 267,269,271,272,277,278,281,282,283,285,287,518,530,534,1592,1651 Електро-саобраћајна техничка школа "Никола Тесла" формирана је као самостална школа 01.01.1991. године издвајањем из Техничког школског центра "14. октобар". У оквиру поменуте школе 1970. године почела је са радом електро-техничка струка са два своја одељења. Новембра 1971. године постављен је камен темељац за нову школску зграду у Кидричевој (данас Доситејевој) улици. Са отварањем електро-одсека, одлучено је да се Центар учлани у заједницу електротехничких школа Србије. У циљу ширег информисања радника, ученика и родитеља о раду и резултатима као и проблемима у школи, ТШЦ је почео са издавањем школског листа "Млади радник". Нову 1973. школску годину радници и ученици школе дочекали су у новоизграђеној згради на месту где се школа и данас налази. Године 1977. основан је школски хор који је постигао инзванредне резултате на свим ранговима такмичења- од школских до савезних. Са почетком школске 1988/89. године уведена су и два одељења саобраћајне струке. Издвајањем овог, саобраћајног и електротехничког подручја 1991. године настала је данашња школа. Данас школа има 26 одељења у трогодишњем и четворогодишњем школовању са 9 образовних профила и два подручја рада: електротехника (15 одељења) и саобраћај (11 одељења). Школа организује и специјалистичко образовање (V степен) и школу за обуку возача. Оно што је понос сваке Школе, а то су њени ученици, на свим значајним такмичењима освајају вредне награде и медаље. Ти успеси су највеће мерило квалитета школе данас. Краљево Рашки 1 Краљево Средња школа
1651 107 36100 Краљево Ђуре Ђаковића 2/22 Poljoprivredno-hemijska škola Dr Đorđe Radić Пољопривредно-хемијска школа Др Ђорђе Радић 7101007 Редовна школа Светлана Младеновић http://ratarica.edu.rs 036359979 036359888 2 1,6 1,2,3,4,9,11,12,13,15,309,715,1501,1502 Пољопривредно- хемијска школа ''Др Ђорђе Радић'' у Краљеву је најстарија школа у Рашком округу, и истовремено најстарија пољопривредна школа у Србији која ради у континуитету од 1882. године. Носећи име доктора Ђорђа Радића, првог доктора агрономије и пионира српске пољопривредне науке, ова школа улаже велике напоре да одржава стандарде које је наш оснивач поставио. На прелепом узвишењу Ратарског имања налази се школа,школска економија са 80 хектара обрадиве површине, објектима за смештај животиња(стајама)у којим ученици обављају практичну наставу, ветеринарска амбуланта, мини пекара и месара,.. Сама школа је пространа, са великим бројем учионица, кабинета и лабораторија и самим тим има одличне капацитете за савремену наставу. Од недавно, имамо и нову фискултурну салу, модерно опремљену. Уводећи нове технологије и методе рада у настави, наставни кадар се стално стручно усавршава и развија.Добитник је Светосавске награде 2007 године,као и повеље“ Капетан Миша Анастасијевић „ због доприноса развоју образовања.Бројни радови наших наставника у бази знања ''Креативне школе'' крунисани су наградом и признањем за школу која има највише радова у 2013/2014. години. Унапређивање рада, стручности и стално усавршавање усмеравамо ка бољим резултатима и стварању нове, савремене школе.Три наставника стекли су звање самостални педагошки саветник . За сада смо једина средња школа у Краљеву која је на екстерном вредновању добила највишу оцену. Као значајно обележје наше школе истичемо добру подршку ученицима, заједничко доношење одлука и унапређивање живота и рада школе и из перспективе ученика. О томе говори наш Ученички парламенат, који је један од најактивнијих у Србији, и бројни ученички пројекти које ученици креирају и реализују. 1882-06-29 датум оснивања школе Краљево Рашки 1 Краљево Средња школа
1652 107 36100 Краљево Карађорђева 262 Šumarska škola sa domom učenika Шумарска школа са домом ученика 7100957 Редовна школа Милан Мирковић http://www.sumarska.edu.rs 036352235 036352800 2 2,8 59,60,62,63,67,450,451,1511,1559 Традиција образовања дуга преко 110 година обавезује нас да, поред теоретског, омогућимо ефикасно практично усавршавања ђака у профилима која лако налазе посао. Захваљујући успешној сарадњи са школама у региону, ученици Шумарске школе одлазе на такмичења и обављају делове професионалне праксе у Словенији, Бугарској, Румунији, Македонији, Аустрији и Италији. У наредном периоду очекујемо успостављање сарадње са школама из Словачке, Чешке и Пољске. Шумарска школа представља пример успешне сарадње образовно-васпитне институције и привреде било да је реч о шумарским или грађевинским смеровима. Поред тога, резултати показују да наши ђаци успешно настављају школовање на вишим школама и факултетима. 1960-07-09 Odluka o nastavku rada Краљево Рашки 1 Краљево Средња школа
1654 108 36210 Врњачка Бања Хероја Чајке 18 567265 Gimnazija Гимназија 6876170 Редовна школа Дојна Стодић http://www.gvb.edu.rs 036611379 036616510 2 16 684,685,686,1667 ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ Између Врњачке и Липовачке реке, у централном делу Врњачке Бање, уздиже се Чајкино брдо, на коме се у некадашњој вили \"Терапија\", налази једина гимназија у овој општини, која успешно постоји и ради већ деценијама. Основана је на иницијативу грађана Врњачке Бање 1941. године, а са радом је почела 17. новембра те исте године, по наставном плану и скраћеном програму прописаном од тадашњег Министарства просвете. Некадашња самоуправна гимназија, током вишедеценијског рада, уз краткотрајне прекиде, изнедрила је много успешних генерација и појединаца. У свом развојном путу, Гимназија је претрпела многе реформе школства да би садашње утемењење и верификацију коначно профилисала 1993. године. Чланови колектива су упознати са током реформе гимназијског образовања и активно учествују у њима. Упоредо са стручним усавршавањем кадрова, врши се и осавремењивање наставе и набавке нових наставних средстава, колико то финансијске могућности дозвољавају. На тај начин постиже се очигледнија, савременија и занимљивија наставе са више експерименталног и практичног рада. Све је то у циљу подршке изградњи демократског, економски просперитетног и отвореног друштва, заснованог на владавини права, разумевања и толеранције и изградњи савременог система образовања, компетибилног са правним системом Европске уније. У простору који делимо са Угоститељско-туристичком школом данас се образује преко 400 ученика, распоређених у 15 одељења сва четири разреда. Недостатак простора за реализацију наставног и ваннаставног програма не утиче много на ученичке резултате. Захтеви ученика који се уписују и школују у Гимназији су велики, тако да се наставнички колектив максимално ангажује да им омогући савремену и очигледну наставу. Наши ученици сваке године учествују на разним такмичењима из различитих области, показујући, при том, завидно знање и креативност. Потврда заједничког ангажовања и ученика и наставника у наставном и ваннаставном процесу рада, види се не само по успеху који ученици Врњачке гимназије постижу у учењу, нити искључиво по резултатима са такмичења највишег ранга (транспаретно, скоро сваке школске године, око 10% ученика су учесници Републичких и Међународних такмичења из различитих области), већ и приликом уписа на факултете и академије у току даљег школоваља. У последњих пар година, наши ученици су углавном успешно полагали пријемне изпите и уписивали се на жељене факултете. У врху ранг листе су: Правни факултет, ФОН, Медицински факултет, Економски факултет, Учитељски факултет, Фармацеутски факултет, Архитектонски факултет, Филолошки факултет, ФПН, Филозофски факултет и тако даље. Деценијама уназад гледано, међу ученицима који су матурирали у нашој школи, има значајан број оних који су постали познати у својим професијама и добили низ признања, како на националном, тако и на међународном пољу деловања. Као домаћини, често смо у прилици да угостимо учеснике такмичења свих нивоа. Колектив броји преко 35 професора, за који са поносом истичемо да је један од најмлађих овога типа у Рашком округу. Толерантношћу, креативним радом и прегорним залагањем, покушавамо да побољшамо и успехе и услове сопственог рада. Чланица смо UNESCO школа, што је још један показатељ успешног рада и додатни стумуланс за будућност. Захваљујући донацији USAID и ACDI/VOCA локалној заједници, проширили смо простор у коме се сада налазе кабинет рачунарства и информатике, као и школска библиотека. Специфичност наше школе се огледа, пре свега, у томе што се трудимо да развијемо нове програме користећи богате природне, а и стручне ресурсе, као нпр: минералне воде у служби хемије, биологије, здравља; радионице израде лутака и луткарско позориште на бањској променади; млади истраживачи на тлу археолошког налазишта Лађариште. . . Бринемо за очување парковских површина и засаду ретких биљака; неговање културе говора, толеранције и лепог изражавања. Подстичемо логичко и креативно мишљење, како тимски рад, тако и такмичарски дух. Језичке и компјутерске радионице користимо као мостове који нас воде брже и лакше у /свет/ будућност. Гимназија у Врњачкој Бањи има традицију дугу 74 године и све то време она представља расадник знања, идеја, културних садржаја и извориште будућих младих интелектуалаца. Школа види себе као интегрални део локалне заједнице и свесна је својих обавеза према тој заједници. Циљ школе је да подстиче ученике у усвајању знања и вештина и оспособљавaњу да та стечена знања и вештине употребе на одговарајући начин и у одговарајућем тренутку, и да их усмерава у развијању самопоштовања као и поштовања других. Од школске 2015/2016.године, у првом разреду, сем два одељења општег типа гимназије, постоје и друштвено-језичко и природно-математичко одељење, што ће, надамо се, прерасти у традицију и бити показатељ још већег напретка ученика и наставника у њиховом раду и учинку. 1941-11-17 Гимназија Врњачка Бања је почела са радом 17.11.1941.године. Врњачка Бања Рашки 1 Краљево Средња школа
1656 109 36300 Нови Пазар Вука Караџића број 7 Gimnazija Гимназија 7195168 Редовна школа Нермин Дражанин http://gimnazijanp.edu.rs/ 020331470 020331470 2 16 684,685,686,1667 Gimnazijski kolektiv i njeni učenici su uvek prednjačili u svim oblastima kulturno-prosvetnog,društvenog,radno-tehničkog,sportskog,umetničkog i zabavnog života i rada u novopazarskom kraju.Broj priznanja,nagrada,pohvala,diploma i zahvalnica koje su u raznim oblastima dobili učenici i kolektiv Gimnazije je veoma obiman.Iz godine u godinu,učenici novopazarske Gimnazije su osvajali prestižna takmičenja na svim nivoima.Uspešnost Gimnazije u Novom Pazaru,može se videti i kroz spisak đaka Gimnazije koji su dali ogroman doprinos u nauci,medicini,književnosti,tehnici,kulturi,sportu,politici itd.Jako je dug spisak doktora nauka u svim oblastima. Нови Пазар Рашки 2 Краљево Средња школа
1657 109 36300 Нови Пазар 28. Новембра 163 570313 Ekonomsko-trgovinska škola Економско-трговинска школа 7192002 Редовна школа Сеад Љајић http://ekonomskanovipazar.edu.rs 020323770 020323770 2 10,11,15 587,590,592,674,675,676,731,766,1529,1535,2030 Економско-трговинска школа је стручна и образовно-васпитна установа, која припрема ученике за посао одмах после средње школе, али и за даље школовање. Економско-трговинска школа конституисана је из бивше економске средње школе, која је формирана 29.августа 1955. године. Школа је почела са једним одељењем а данас има 41 одељење. Већ 5 година смо део пројекта "Парнерство на делу" и одржавамо партнерске односе са Економском школом из Олденбурга, СР Немачка. Сваке године група од 24 наша ученика реализује стручну посету партнерима и исте године буди домаћини партнерима из Олденбурга. Мисија наше школе је да подстичемо развој сваког детета стварајући стручног, образованог, васпитаног, задовољног и насмејаног ученика спремног да се одмах запосли или упише жељени факултет. Нови Пазар Рашки 2 Краљево Средња школа
1658 109 36300 Нови Пазар Вука Караџића бб Škola za dizajn tekstila i kože Школа за дизајн текстила и коже 7356404 Редовна школа Мехо Цамовић http://www.skolazadizajn.edu.rs 020312799 020312799 2 7,8 394,395,397,402,450,451,1518,1522,1577,2042,2043,2049,2052,2054,2068 Пуштањем у рада ТК ,, Рашка" 1956. године указала се потреба за квалификованом радном снагом и дошло је до отварања женске занатске школе. Од првобитног назива ,,Школа ученика у привреди", школа је променила неколико имена до 2006.године када је одобрењем Министарства просвете добила нови назив ,,Школа за дизајн текстила и коже". Школска зграда је подељена вертикално, тако да лева страна припада Техничкој школи, а десна страна Школи за дизајн текстила и коже. Школа има довољан број радионица за обављање практичне наставе. Опремљеност наставним средствима у радионицама је на врло високом нивоу, па су и услови за реализацију практичне наставе веома добри. Међутим, организација образовно-васпитног рада у теоријској настави је отежана, због недостатка учионица. Школа поседује своју фискултурну салу. Школа може бити поносна на резултате својих ученика из свих области, а посебно из текстилства. Школа је била домаћин 20. Републичког такмичења школске 2013/2014 године. Наставници школе се редовно стручно усавршавају. У школи се већ 3 године користи електронски дневник и тиме у великој мери унапређује управљање и располагање подацима, као и информисаност родитеља. Од ове године, увођењем система Office365 за образовне установе (интернет сервис за размену и складиштење података), школа је прешла на електронско архивирање педагошке документације (планови рада, планови усавршавања,извештаји, записници,...). Наша визија је да постанемо регионални центар за стицање стручних компетенција у подручјима рада Текстилства и кожарства и Геодезије и грађевинарства. Нови Пазар Рашки 2 Краљево Средња школа
1659 109 36300 Нови Пазар Вука Караџића бб Tehnička škola Техничка школа 7356374 Редовна школа Хидо Љајић http://tehnickanp.edu.rs 020311945 020338266 2 4,5,9 155,165,182,267,269,518,534,705,1520,1543,1592,2046 Техничка школа у Новом Пазару је основана 1990. године након реформе Образовног центра “Зенун Хасковић”. Под садашњим називом школа ради од 1993.године. Школа је опремљена савременим рачунарима, што је подигло квалитет наставе. Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из 3 подручја рада: машинство и обрада метала, електротехника и саобраћај. Дан школе је: 16.04. Адреса: Вука Караџића бб, Нови Пазар Телефон: 020/311-945 Website: www.tehnickanp.edu.rs Email: tehnickanp1@open.telekom.rs 1919-04-16 Те године је почела са радом Општа занатско-трговачка школа у којој су се образовале занатлије и трговци. Нови Пазар Рашки 2 Краљево Средња школа
1660 110 36350 Рашка Омладински центар бб Gimnazija Гимназија 7637063 Редовна школа Миланко Биорац http://gimnazijaraska.edu.rs 036736043 036736043 2 16 684,685 Гимназија је основана 1963. године 1963-09-01 Датум почетка рада Рашка Рашки 1 Краљево Средња школа
1661 110 36350 Рашка Омладинска бр.2 569217 Mašinska škola Машинска школа 7276966 Редовна школа Горан Вујанац http://www.masinskaraska.edu.rs 036738210 036738210 2 4,10,11 157,165,171,175,179,180,182,190,571,573,574,587,1602,1660,2003,2023,2061 1.Машинска школа је правни наследник бивших школа: • Стручне школе за ученике у индустрији и занатсву основане 1948 године (ГОДИНА ОСНИВАЊА) • од 1966 Школе ученика у привреди • од 1973 Школе ученика за квалификоване раднике у привреди • од од 1979 Мешовитог образовног центра за средње усмерено образовање • од 08.04.1991. регистрована под називом МАШИНСКА ШКОЛА, под којим именом и данас егзистира . 2. број РЕДОВНИХ ученика 371 , 4 ученика лако ометена у развоју и 45 у својствуванредних 3. број зпослених је 48 ( од тога 38 у настави) Упоредо са обављањем образовно васпитне делатности школа заједно са средином у којој се налази укључује ученике на послове који су битни за средину, као што су уређење града, пошумљавање голети, одржавање споменика културе. Школа се кроз програме културне и јавне делатности активно укључује у обележавању значајних датума. Школа је отворена за све културне и спортске манифестације ове средине. У остваривању програма школа успешно сарађује са Локалном самоуправом, локалним медијима, Војском Србије, Центром за културу „Градац“, Еко-клубом „Зелени путокази“, Црвеним крстом Рашка, Дечијим савезом Рашка, Канцеларијом за младе и другим установама које су неопходне да обогаћују садржај живота школе. Својим трудом и залагањем наставници и ученици на окружним, обласним и републичким такмичењима својим запаженим резултатима на најбољи могући начин представљају нашу школу као и општину Рашка Школа има сарадњу са Црвеним крстом Рашка, где се организују предавања из разних области која су везана за развој деце, како у породици тако и у школи. Ученици наше школе су редовни даваоци Института за трансфузију крви Србије-Београд. Колектив Машинске школе заједно са ученицима реализује програме који представљају једну нову креативну школу, која вреднује и награђује успешне, пружа знање и учествује у формирању личности ученика на путу самосталности и избору правог пута на раскрсници живота. Рашка Рашки 1 Краљево Средња школа
1662 111 36320 Тутин 7. Јула 18 Gimnazija Гимназија 7175841 Редовна школа Rifat Gegić http://gimnazijatutin.rs 020811148 020811148 2 16 686 Гимназија Тутин уписана је у регистар код Трговинског суда у Краљеву под бројем Fi-5970/93 и од тада функционише као самостална васпитна образована установа.Тачан назив делатности Гиманзије гласи:оствариванје образовно васпитне делатности остваривањем наставног плана и програма за гимназије општег типа. 1993-03-11 Датум оснивања Тутин Рашки 2 Краљево Средња школа
1663 111 36320 Тутин 7.јули 18 576178 Tehnička škola Техничка школа 7350767 Редовна школа Ислам Селмановић http://www.tehtutin.edu.rs 020811160 0205100252 2 2,4,5,7,9,11 157,165,182,281,282,287,395,518,587,705,2048 Техничка школа Тутин је средња стручна школа која школује ученике у шест подручија рада и десет образовних профила.У школи је заступљен стручан кадар за све образовне профиле.Школа располаже са радионицама за обављање практичне наставе, које су опремљене опремом од 70- 90% према техничким нормативима.У школи постоје и четири кабинета опремљена са компјутерима у којим се изводи настава информатике и других предмета за чије је извођење потребно коришћење компјутера.Зграда школе је релативно стара има више од 30 година, па су често потребне интервенције на санацији како столарије тако и опреме за грејање.Школа и радионице се греју помоћу централног грејања, на чврста горива (дрво и угаљ).Школа има салу и спортске терене за физичку културу. Тутин Рашки 2 Краљево Средња школа
1664 112 19210 Бор Зелени булевар 26 601651 Gimnazija Bora Stanković Гимназија Бора Станковић 7414269 Редовна школа Миљана Голубовић http://gimnazija-bor.edu.rs/ 030432271 030432271 2 16 684,685,686,1648 Гимназија у Бору почела је са радом 1944. године, као прва средња школа у историји Бора –као Државна непотпуна мешовита гимназија. У свом развоју имала је два периода – први, од оснивања до прерастања у „вишу“ средњу школу 1954. године тј. до издвајања њених виших разреда у самосталну школу и припајања нижих разреда основним школама у Бору; други период, од њеног претварања, исте године, у „вишу„ гимназију до данас. Виша мешовита гимназија у Бору која је 26.фебруара 1957. године добила име „Бора Станковић“, од школске 1959/60. године постаје општеобразовна јединствена четворогодишња школа са два смера: друштвено-језичким и природно-математичким. Међутим, доношењем Закона о средњем усмереном образовању од стране Скупштине СР Србије 1976.године и формирањем Политехничког образовног центра „Иво Лола Рибар“ школске 1979/80. године у систему средњег образовања гимназија прeстаје да ради. Након једне деценије, Скупштина општине Бор на седници одржаној 5.6.1990. године доноси Одлуку о оснивању гимназије. На тој основи, школске 1990/91. године поново је почела да ради Гимназија „Бора Станковић“, која је задржала свој стари назив из 1976. године. Своје устројство гимназија добија Законом о средњем образовању, који је донела Скупштина Републике Србије 22. јула 1992. године. На основу поменутог закона гимназија је верификована код Министарстава просвете Републике Србије, решењем број 022-05-299/94-03, од 8.4.1994.године. До школске 1993/94. године настава се у гимназији изводила по јединственом наставном плану, а од те године уводе се два смера: друштвено-језички и природно-математички. Верификација општег типа извршена је од стране Министарства просвете Републике Србије решењем број 022-05-299/94-03 од 8.4.1994.године. Гимназија „Бора Станковић“ у Бору бави се образовно-васпитном делатношћу и стручним образовањем кадрова за подручје рада: 1. ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 2. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР Oд ове школске године школа ће почети са процедуром уписа Филолошког одељења за које је добила дозволу решењем Министарства просвете науке и технолошког развоја од 27. 3. 2015 године број: 022-05-00299/94-03 Школа је ове школске године извршила упис ученика по условима које је расписало Министарство просвете Републике Србије у јунском року. Образовно-васпитни рад изводи наставни кадар састављен искључиво од професора. Задатак школе је да својом организацијом образовно-васпитног рада обезбеди: - стицање и усвајање општих и стручних знања заснованих на савременим достигнућима науке, технологије, културе и уметности; - подстицање и развијање трајног интересовања за нова сазнања и оспособљавање за стално самообразовање; - подстицање професионалног развоја у складу са индивидуалним могућностима и друштвеним потребама за кадровима; - усвајање научног погледа на свет, развоја критичког мишљења и свести о демократији и слободама човека и гарђанина; - стицање радних навика, развијања одговорности и стваралачког односа према раду, радним способностима и осећајима за солидарност, културу рада и коришћења радног времена; - развијање свести о личној и друштвеној одговорности, заштити материјалних и духовних вредности у друштву; - развијање и неговање родољубља и патриотизма и неговање слободарских традиција; -