Национални оквир квалификација Србије (НОКС): нивои

Интегрални национални оквир квалификација у Србији (НОКС) има осам (8) нивоа.

Овде је приказано разврставање актуелних и претходних квалификација према нивоима Националног оквира квалификација у Србији (НОКС).

Колоне у табели представљају:
  • ИД (id): идентификациони број
  • НИВО (nivo): ниво
  • ПОДНИВО (podnivo): подниво (ако нема поднивоа има вредност 0)
  • НОВО (novo): 1 - по актуелним законима, 0 - по старим законима
  • РЕДНИ БРОЈ (rbr): редни број КВАЛИФИКАЦИЈЕ унутар поднивоа
  • ОПИС (opis):
Термин КВАЛИФИКАЦИЈА замењује до сада употребљаване термине: ЗВАЊЕ, СТРУЧНИ НАЗИВ, НАЗИВ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА, НАЗИВ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ.

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

ИДНИВОПОДНИВОНОВОРЕДНИ БРОЈОПИС
1 1 0 1 1 Основно образовање и васпитање
2 1 0 1 2 Основно образовање одраслих
3 1 0 0 1 Неквалификовани (НК) радник
4 1 0 0 2 Први степен стручне спреме (1. ССС)
9 2 0 0 2 Други степен стручне спреме (2. ССС)
8 2 0 0 1 Полуквалификовани (ПК) радник
7 2 0 1 3 Обучавање (120 – 360 сати обуке)
6 2 0 1 2 Образовање за рад (2 године)
5 2 0 1 1 Стручно оспособљавање (1 година)
13 3 0 0 2 Трећи степен стручне спреме (3. ССС)
12 3 0 0 1 Квалификовани (КВ) радник
11 3 0 1 2 Неформално образовање одраслих (мин 960 сати обуке)
10 3 0 1 1 Средње стручно образовање (3 године)
14 4 0 1 1 Средње образовање - стручно, уметничко, гимназијско (4 године)
15 4 0 0 1 Четврти степен стручне спреме (4. ССС)
18 5 0 0 2 Пети степен стручне спреме (5. ССС)
17 5 0 0 1 Висококвалификовани (ВКВ) радник
16 5 0 1 1 Мајсторско и специјалистичко образовање
25 6 2 0 1 Више образовање са специјализацијом у трајању до 1 године (до 2005.године, 6.2 ССС)
24 6 2 1 2 Специјалистичке струковне студије (ССС, 180+60 ЕСПБ)
23 6 2 1 1 Основне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)
22 6 1 0 2 Први степен факултета (до 2005. године, 6.1 ССС)
21 6 1 0 1 Више образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
20 6 1 1 2 Основне академске студије (ОАС, 180 ЕСПБ)
19 6 1 1 1 Основне струковне студије (ОСС, 180 ЕСПБ)
33 7 2 0 3 Суб-специјализација у здравству у трајању од једне године
32 7 2 0 2 Специјализација у здравству у трајању од две до шест година
31 7 2 0 1 Специјалистичке студије у трајању од једне до две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
30 7 2 1 1 Специјалистичке академске студије (САС, 60 ЕСПБ)
29 7 1 0 1 Основне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
28 7 1 1 3 Мастер струковне студије (МСС, 180 ЕСПБ)
27 7 1 1 2 Мастер академске студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ)
26 7 1 1 1 Интегрисане мастер академске студије (ИМАС, макс. 360 ЕСПБ)
34 8 1 0 1 Магистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
35 8 2 1 1 Докторске студије (ДС, 180 ЕСПБ)
36 8 2 0 1 Докторат наука (до 2005. године, 8. ССС)