Национални оквир квалификација Србије (НОКС): дескриптори нивоа

Интегрални национални оквир квалификација у Србији (НОКС) има осам (8) нивоа. У НОКС-у су, за сваки ниво квалификација, утврђени описи знања, вештина, способности и ставова неопходни за обављање посла или даље учење.

Дескриптори знања су искази о комплексности општих и стручних знања која су неопходна за обављање посла или даље учење. Знање у овом контексту представља скуп стечених и повезаних чињеница, принципа, теорија и пракси (искустава) који су у вези са одређеним пољем рада или учења.

Дескриптори вештина односе се на когнитивне (логичко, интуитивно и креативно мишљење), психомоторичке (физичка спретност, употреба метода, инструмената, алата и материјала) и/или социјалне вештине (комуникацијске и презентацијске вештине, рад у тиму), а чију диференцираност по нивоима одређују: (1) сложеност и разноврсност послова; (2) предвидивост ситуација/услова; (3) детерминисаност или стандардизованост послова; (4) примена метода и техника; (5) сложеност проблема и креирање нових решења; (6) сложеност и тип комуникације; (7) коришћење информација (вештине прикупљања, избора, обраде, примене и креирања информација); (8) руковање прибором, алатима, машинама, опремом, постројењима; (9) коришћење материјала.

Дескриптори способности и ставова односе се углавном на самосталност и одговорност, а од шестог нивоа су кумулативни су при дефинисању: (1) нивоа самосталности у раду; (2) преузимања одговорности за сопствени рад и/или рад других уз спецификовање у односу на средства, поступке, процедуре и одлуке; (3) предузимљивости у решавању проблема; (4) анализе, планирања, организовања и вредновања сопственог рада и/или рада других.

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

НИВОЗНАЊАВЕШТИНЕСПОСОБНОСТИ И СТАВОВИ
1 Поседује основна општа знања која омогућују даље учење. Примењује вештине потребне за обављање једноставних предвидивих задатака. Обавља задатке или учи према једноставним усменим и писаним упутствима, уз непосредни надзор.
2 Поседује општа и стручна знања о чињеницама и основним принципима потребним за рад и/или учење. Примењује вештине потребне за обављање мање сложених, унапред утврђених оперативних послова. Рукује алатима и машинама уз детаљна техничка упутства користећи прописане материјале за рад. Обавља послове у складу са утврђеним техничко-технолошким поступцима, уз повремени надзор. Одговорно је за примену утврђених поступака, средстава и организацију сопственог рада.
3 Поседује општа и стручна знања о чињеницама, основним принципима и процесима потребним за рад и/или учење. Примењује вештине потребне за обављање средње сложених, разноврсних, повремено нестандардних оперативних послова. Прикупља и врши избор релевантних информација. Рукује специјализованом опремом, машинама и постројењима користећи различите материјале. Обавља послове самостално у складу са техничко-технолошким процедурама. Организује сопствени рад и/или рад других. Одговорно је за примену процедура и средстава сопственог рада. Предузимљив је у раду.
4 Поседује систематизована теоријска или целовита стручна знања потребна за рад и/или учење. Примењује вештине потребне за обављање сложених, разноврсних, учестало нестандардних послова користећи различите методе и технике. Врши критички одабир релевантних информација прикупљених из различитих извора ради примене у раду или учењу. Рукује различитом опремом, машинама и постројењима користећи различите материјале. Обавља послове самостално уз повремене консултације. Организује и контролише сопствени рад и/или рад мање групе. Уочава проблеме и учествује у њиховом решавању. Одговоран је за избор поступака и средстава за сопствени рад и/или рад других.
5 Поседује специјализована стручна знања потребна за рад. Примењује вештине потребне за обављање сложених, специфичних и углавном нестандардних послова који захтевају учествовање у креирању нових решења. Рукује специјализованом опремом, машинама и постројењима користећи различите материјале. Обавља послове са великом самосталношћу у одлучивању. Врши организовање, контролисање и вредновање сопственог рада и/или рада других, као и обучавање других за рад. Преузима одговорност за одређивање сопственог начина и метода рада, као и за оперативни рад других. Испољава предузимљивост за унапређивање процеса рада и решавање проблема у непредвидивим ситуацијама.
6 Поседује академска или стручна знања која се односе на теорије, принципе и процесе укључујући вредновање, критичко разумевање и примену у области учења и/или рада. Решава сложене проблеме у области учења и/или рада у непредвидим ситуацијама. Примењује вештине успешне комуникације у интеракцији и сарадњи са другима из различитих друштвених група. Користи опрему, инструменте и уређаје релевантне за област учења и/или рада. Предузимљив је у решавању проблема у непредвидивим ситуацијама. Води средње сложене пројекте самостално и са пуном одговорношћу. Примењује етичке стандарде своје професије. Организује, контролише и обучава друге за рад. Анализира и вреднује једноставне концепте, моделе и принципе теорије и праксе унапређујући постојећу праксу. Испољава позитиван однос према значају целоживотног учења у личном и професионалном развоју.
7 Поседује напредна академска или специјализована стручна знања која се односе на научне теорије и принципе, процесе укључујући вредновање, критичко разумевање и примену у области учења и/или рада. Решава сложене проблеме на иновативан начин који доприноси развоју у области учења и/или рада. Управља и води сложену комуникацију, интеракцију и сарадњу са другима из различитих друштвених група. Примењује сложене методе, инструменте и уређаје релевантне за област учења и/или рада. Делује предузетнички и преузима руководеће послове. Самостално и са пуном одговорношћу води најсложеније пројекте. Планира и реализује научна и/или примењена истраживања. Контролише рад и вреднује резултате других ради унапређивања постојеће праксе.
8 Поседује врхунска теоријска и практична знања потребна за критичку анализу и истраживања у фундаменталним и примењеним областима науке са сврхом проширивања и редефинисања постојећих знања, науке или области рада. Примењује напредне и специјализоване вештине и технике потребне за решавање кључних проблема у истраживању и за проширивање и редефинисање постојећег знања или области рада. Примењује вештинe комуникацијe за објашњавање и критику теорија, методологија и закључака, као и представљање резултата истраживања у односу на међународне стандарде и научну заједницу. Развија нове алате, инструменте и уређаје релевантне за област науке и рада. Самостално вреднује савремене резултате и достигнућа у циљу унапређења постојећих, и стварања нових модела, концепата, идеја и теорија. Испољава иновативност, научни и професионални интегритет и преданост развоју нових идеја и/или процеса који су у средишту контекста рада или науке, кроз принцип самовредовања свога рада и достигнућа. Дизајнира, анализира и имплементира истраживања која чине значајан и оригинални допринос општем знању и/или професионалној пракси. Управља интердисциплинарним и мултидисциплинарним пројектима. Способан је да самостално покрене националну и интернационалну сарадњу у науци и развоју.