Акциони план

Акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања 2012. до 2020.

Линкови на ову табелу у другим форматима: json, csv, xls

Повратак на портал отворених података: opendata.mpn.gov.rs

АКЦИЈА ИДОБЛАСТ ИДОБЛАСТОБЛАСТ АКРОНИМШИФРААКЦИЈААКРОНИМИНСТРУМЕНТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕИСХОДИНДИКАТОРИ НАПРЕТКАПОЧЕТАККРАЈНОСИОЦИ
1 0 Предшколско васпитање и образовање Предшколско ПУ-ПШ01 Усаглашавање законске регулативе друштвене бриге и предшколског васпитања са СРОС Регулатива #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Сарадња са свим релеватним актерима; #Ревидирани и хармонизовани законски и подзаконски прописи о друштвеној бризи о деци и о предшколаком васпитању који ће омогућити примену стратешких мера из СРОС; #Број и листа нових законских и подзаконских аката који су усаглашени са СРОС; Фебруар 2015. Јун 2016. МПНТР
2 0 Предшколско васпитање и образовање Предшколско ПУ-ПШ02 Увођење бар полудневног предшколског програма y трајању од једне школске године за сву децу између три и пет и по година Проширење #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Студија изводљивости;#Утврђивање потребних капацитета; #Повећање обухвата деце предшколским квалитетним васпитањем;#Већа праведност обухвата;#Рана подршка развоју све деце, посебно деце из осетљивих друштвених група; #Број нових васпитних група и број новообухваћене деце по локалним самоуправама у свакој години; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР
3 0 Предшколско васпитање и образовање Предшколско ПУ-ПШ03 Дефинисање и усвајање стандарда квалитета Квалитет #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Развијање и усвајање стандарда квалитета;#Дефинисање скупа индикатора квалитета; #Дефинисани, усвојени и примењени стандарди квалитета;#Дефинисан скуп индикатора и коришћење за контролу квалитета у предшколском васпитању; #Листа дефинисаних и усвојених стандарда;#Листа индикатора; Фебруар 2015. Децембар 2016. МПНТР, НПС, МЗ, ЗУОВ, ЗВКОВ
4 0 Предшколско васпитање и образовање Предшколско ПУ-ПШ04 Израда и усвајање основа програма предшколског васпитања Програм #Израда програмског документа; #Урађене и усвојене Основе програма за предшколско васпитање; #Израда пројекта за основе програма;#Завршетак програмског документа Основе програма; Фебруар 2015. Септембар 2015. МПНТР, ЗУОВ, НПС
5 0 Предшколско васпитање и образовање Предшколско ПУ-ПШ05 Формирање тела за акредитацију предшколских установа и програма Акредитационо тело #Анализа различитих модела организовања тела (агенције, комисије);#Анализа различитих модела акредитације;#Оснивање одговоарајућег тела (агенције, комисије); #Формирано тело (агенција,комисија) за акредитацију предшколских установа и програма;#Дефинисана процедура акредитације;#Започет процес акредитације на основу националних стандарда (акција ПУ-ПШ03); #Праћење процеса формирања агенције/комисије за акредитацију;#Извештаји о могућим моделима акредитације; Фебруар 2015. Јун 2015. МПНТР, НПС
6 0 Предшколско васпитање и образовање Предшколско ПУ-ПШ06 Aкредитација предшколских установа и програма Акредитација #Праћење примене стандарда за акредитацију;#Развијање поступка акредитације; #Установљен процес акредитације јавних и приватних прешколских установа и програма; #Почетак процеса акредитације;#Број захтева за акредитацију;#Број издатих акредитација; Новембар 2015. Децембар 2020. НПС, КАПУП
7 0 Предшколско васпитање и образовање Предшколско ПУ-ПШ07 Повећање обухвата деце од три до пет и по година и већа правичност у обухвату Обухват #Прикупљање и анализа података о обухвату;#Израда студија о обухвату;#Проширивање капацитета за обухват деце; #Повећање обухвата деце предшколским васпитањем;#Већа правичност тог обухвата исказана је бројем деце по општинама и по броју обухваћене деце из осетљивих друштвених група; #Број изграђених објеката и број адаптираних објеката;#Повећање броја деце обухваћене предшколским васпитањем у свакој локалној самоуправи, посебно број деце из осетљивих група; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, ЛС
8 0 Предшколско васпитање и образовање Предшколско ПУ-ПШ08 Стварање локалног система друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања (у даљем тексту: ДБПВО) Брига #Усаглашавање законске регулативе и њена примена;#Доношења одлука локалних самоуправа;#Развијање програма обуке локалних самоуправа за узпостваљање система ДБПВО;#Израда анализе различитих модела интегрисане бриге о деци; #Успостављен систем ДБПВО усклађен са потребама локалног становништва, уз уважавање стандарда квалитета; #Број локалних самоуправа у којима је успостављен систем ДБПВО; Март 2015. Мај 2016. МПНТР, MРЗСП, МДУЛС
9 1 Основно образовање и васпитање Основно ПУ-ОШ01 Усаглашавање законских и подзаконских аката у области основног образовања са СРОС Регулатива #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката; #Усклађени законски и подзаконски прописи са основним поставкама СРОС; #Број законских и подзаконских аката који су усклађени са Стратегијом;#Степен усклађености; Март 2015. Јун 2016. МПНТР
10 1 Основно образовање и васпитање Основно ПУ-ОШ02 Примена стандарда образовања и њихово усавршавање Квалитет #Анализа и унапређивање стандарда;#Унапређивање примене стандарда у школи;#Развијање обука/програма за примену стандарда;#Развијање обука/програма за оцењивање ученика на основу стандарда; #Усавршени сви наведени стандарди;#Масовна примена стандарда у школи; #Број ревидираних стандарда;#Број школа у којима се стандарди примењују;#Број наставника обухваћен обуком; Фебруар 2015. Јун 2016. МПНТР, НПС, ЗУОВ, ЗВКОВ
11 1 Основно образовање и васпитање Основно ПУ-ОШ03 Оптимизација мреже основних школа Мрежа #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Израда анализе о потребама локалних самоуправа;#Утврђивање критеријума за израду мреже основних школа; #Мрежа школа у Републици Србији усклађена са реалном ситуацијом и која задовољава образовне потребе становништва локалних самоуправа; #Број локалних самоуправа које су усвојиле акт о оптимализацији мреже на својој територији; Фебруар 2015. Децембар 2015. МПНТР, локалне самоуправе
12 1 Основно образовање и васпитање Основно ПУ-ОШ04 Смањење стопе осипања ученика у току основног образовања Осипање #Израда методологије праћења и мерења раног напуштања система образовања;#Праћење и мерење стопе раног напуштања основне школе;#Израда програма подршке за осетљиве групе;#Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката; #Јавно доступни извештаји о напуштању основне школе;#Утврђени фактори осипања ученика по категоријама ученика за сваку општину;#Смањен број деце која не завршавају основну школу;#Већа правичност у обухвату деце основним образовањем; #Број урађених анализа и извештаја;#Број општина за које су утврђени фактори осипања;#Проценат ученика који не завршавају основну школу; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, НПС
13 1 Основно образовање и васпитање Основно ПУ-ОШ05 Вредновање образовних постигнућа ученика Постигнућа #Организовање и спровођење квалитених система вредновања (националних и интернационалних);#Развијање нових инструмената за вредновање;#Развијање програма обуке наставника за процену постигнућа ученика; #Сваке године ажурирана сазнања о образовним постигнућима ученика као основе за унапређивања образовања;#Доношење одлука на основу резултата; #Број и врста вредновања образовних постигнућа ученика;#Резултати о образовним постигнућима ученика;#Број програма за унапређење компетенција наставника; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, ЗВКОВ
14 1 Основно образовање и васпитање Основно ПУ-ОШ06 Јачање васпитне функције основне школе Васпитање #Дефинисање модела ваннаставних и ваншколских активности;#Успостављање и поршка развоју сарадње школе и локалне заједнице, културних институција, спортских организација, удружења и др.#Развијање и подршка примени свих облика образовних активности које јачају васпитну улогу (школа у природи и рекреативна настава, летње школе и истраживачки кампови...);#Дефинисање више различитих модела рада школе; #Дефинисан велики број значајних мера за јачање васпитне и других функција школе;#Већи квалитет образовања;#Повећана васпитна функција школе; #Примери добре праксе;#Припремљени модели рада;#Развијен систем подршке, праћења и вредновања свих облика образовних активности који јачају васпитну улогу школе; Март 2015. Март 2019. МПНТР, ЗВКОВ, ЗУОВ
15 1 Основно образовање и васпитање Основно ПУ-ОШ07 Анализа искуства и усавршавање завршног испита у основној школи Мала матура #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Редовни извештаји о анализи резултата завршног испита са препорукама за унапређивање рада основних школа;#Унапређивање Стручног упутства за спровођење завршног испита; #Дорађен јединствени систем полагања завршног испита, редовне анализе резултата завршног испита као система за евалуацију квалитета рада основне школе и коришћење тих резултата у образовној политици; #Годишњи извештај ЗВКОВ о резултатима завршног испита и укупним постигнућима ученика;#Број и квалитет конструисаних инструмената;#Број и квалитет обављених тестирања, квалитет анализа, промена образовне праксе;#Степен коришћења резултата у образовној политици; Фебруар 2015. Октобар 2016. МПНТР, НПС, ЗВКОВ
16 1 Основно образовање и васпитање Основно ПУ-ОШ08 Успостављање јединственог система награда и награђивања ученика због добрих образовних постигнућа на нивоу Републике Србије Награђивање #Стручне анализе;#Доношење законских мере и подзаконских мере;#Израда инструмената за оцењивање знања ученика; #Усавршени системи за оцењивање знања ученика који фаворизују квалитет знања;#Развој изврсности у образовању;#Редовно ажурирана сазнања о образовним постигнућима ученика кроз организовање такмчења и награђивање најбољих као основе за унапређивања образовања; #Број и врста вредновања образовних постигнућа ученика, зависно од природе предмета;#Број квалитених инструмената за оцењивање знања ученика;#Степен успостављања целовитог система на нивоу Републике Србије;#Број ученика укључених у такмичења и смотре; Фебруар 2015. Октобар 2017. МПНТР, СД
17 2 Средње опште и уметничко образовање и васпитање Средње опште ПУ-СО01 Усаглашавање законских и подзаконских аката са Стратегијом у области средњег општег и уметничког образовања Регулатива #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката; #Квалитетнија настава и учење;#Остваривање васпитне и социјализацијске функције школе#Побољшање постигнућа ученика #Усвојеност закона/измена закона и подзаконских аката Фебруар 2015. Јун 2016. МПНТР
18 2 Средње опште и уметничко образовање и васпитање Средње опште ПУ-СО02 Дорада постојећих образовних стандарда и примена Квалитет #Израда базе задатака за национална тестирања образовних стандарда;#Измена наставних планова и програма како би били исходно оријентисани и усмерени на остваривање стандарда;#Организација националних тестирања и анализа резултата;#Дорада образовних стандарда на основу анализа;#Обука саветника за подршку имплементација образовних стандарда#Формирање листе саветника-спољних сарадника у складу са регионалним потребама, обука и успостављање система саветодавног рада; #Квалитетније и ефиксаније образовање (стандарди су инструменти за те намене); #Број наставних предмета и задатака по стандарду у бази;#% образовних стандарда проверених на националним тестирањима;#% образовних стандарда који су дорађени на основу анализа тестирања образовних стандарда;#Број измењених наставних планова и програма;#План и програм обуке саветника и % саветника који је обучен за подршку;#Број саветника-спољних сарадника;#Побољшње успеха на завршним испитима; Фебруар 2015. Октобар 2017. МПНТР, НПС, ЗУОВ, ЗВКОВ
19 2 Средње опште и уметничко образовање и васпитање Средње опште ПУ-СО03 Оптимизација мреже средњих школа Мрежа #Утврђивање критеријума за израду мреже средњих школа;#Израда критеријума за мрежу уметничких школа уз складу са начелом доступности, демографским стањем, потребама друштва,итд;#Одлука о постепеној промени мреже средњих школа у складу са СРОС;#Израда програма трансформације појединих средњих стручних школа у гимназије; #Урађенa новa мрежa средњих школа у Републици Србији усглашена са демографским стањем, са потребама друштва за појединим профилима и са решењима из Стратегије (повећање обухвата општим образовањем итд); #Донети критеријуми за мрежу средњих школа;#Усвојена нова мрежа средњих школа;#% реализованог плана; Фебруар 2015. Септембар 2018. МПНТР
20 2 Средње опште и уметничко образовање и васпитање Средње опште ПУ-СО04 Вредновање образовних постигнућа ученика Постигнућа #Конструисање инструмената за тестирање и рецензије постојећих;#Анализа резултата;#Анализа коришћења резултата у променама образовне политике;#Успостављање процедуре за осигурање квалитета инструмената за тестирање и квалитет анализа; #Процена квалитета образовања заснована на резултатима вредновања;#Успостављен систем доношење одлука на основу доказа (резултата анализа и истраживања); #Број и квалитет конструисаних инструмената;#Број и квалитет обављених тестирања;#Број и квалитет анализа;#Број одлука донетих на основу резултата вредновања постигнућа ученика; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, ЗВКОВ
21 2 Средње опште и уметничко образовање и васпитање Средње опште ПУ-СО05 Развој система завршног испита у средњем образовању: опште, уметничке и стручне матуре Матура #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Развијање модела завршног испита;#Успостављање везе са високом образовањем у процесу припреме и реализације матуре;#Развијање система праћења квалитета матуре;#Израда мапе увођења матуре и примене резултата; #Успостављен јединствен систем полагања свих врста завршног испита и почетак примене тог система #Број и квалитет конструисаних инструмената;#Број и квалитет обављених тестирања, квалитет анализа, промена образовне праксе;#Број рецензија; Фебруар 2015. Јун 2019. МПНТР, ЗВКОВ
22 2 Средње опште и уметничко образовање и васпитање Средње опште ПУ-СО06 Увођење специфичних система вредновања у уметничком образовању Вредновање #Дефинисање специфичних система вредновања у различитим доменима уметничког образовања и васпитања;#Успостављање система праћења и вредновања предложених мера; #Дефинисани целовити специфични системи вредновања у појединим областима уметничког образовања и васпитања и то како за опште уметничко образовање тако и за специфично образовање уметника (од основног до високог образовања); #Број и квалитет специфичних мера;#Број и квалитет обављених анализа;#Промена образовне праксе; Фебруар 2015. Септембар 2017. МПНТР, НПС
23 2 Средње опште и уметничко образовање и васпитање Средње опште ПУ-СО07 Јачање васпитне функције срењих школа Васпитање #Развијање програма ваннаставних, ваншколских и слободних активности;#Развијање обука школа за нове програме са васпитном функцијом;#Развијање обука школа за видове сарадње са локалном заједницом и другима;#Праћење примера добре праксе школа у којима је изражена васпитна функција; #Појачавање васпитне и социјализацијске функције школе;#Превенција социјалних девијација (наркоманија, насиље итд); #Усвојене законодавне мере о јачању васпитне функције школе и дефинисани финасијски механизми за њихову примену;#% ученика обухваћених ваннаставним и слободним активностима;#% смањења раног напуштања школе;#% смањења изречених васпитно-дисциплинских мера;#Број припремљених и реализованих обука; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, НПС, ЗУОВ
24 2 Средње опште и уметничко образовање и васпитање Средње опште ПУ-СО08 Успостављање јединственог система награда и награђивања ученика средњих школа због добрих образовних постигнућа на нивоу Републике Србије (у организацији МПНТР) Награђивање #Анализа постојећег система такмичења и смотри;#Развијање инструмената за процену ученика који су ђаци генерације;#Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Унапређивање система такмичења; #Усавршени системи такмичења који фаворизују квалитет знања као инструмент за обезбеђивање изврсности у образовању, подстицање изврсности у образовању;#Редовно ажурирана сазнања о образовним постигнућима ученика кроз организовање такмичења, и награђивања најбољих као основе за унапређивање образовања; #Ниво квалитета инструмента за оцењивање знања на такмичењима;#Број и врсте вредновања образовних постигнућа ученика;#Број ученика укључених у такмичења и смотре; Април 2015. Октобар 2017. МПНТР, МОС
25 2 Средње опште и уметничко образовање и васпитање Средње опште ПУ-СО09 Успостављање јединственог јавног система фондова и фондација за подстицање обдарених и талентованих Таленти #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Успостављање система рада са талентованим и обдареним ученицима;#Развој система подстицања обдарених и талентованих; #Изграђен јединствени систем јавних фондова и фондација за подстицање обдарених и талентованих ученика и студената са јасним функцијама у развоју изврсности у образовању; #Усвојени законски и подзаконски акти;#Износ финансија одређен за подстицање обдарених и талентованих;#Број ученика који су корисници средстава фондова и фондација; Април 2015. Јун 2017. МПНТР, САНУ, МОС
26 3 Средње стручно образовање и васпирање Средње стручно ПУ-СТ01 Стандардизација испита за стицање квалификације Испити #Израда стандарда квалификација;#(Успостављање каталога националних квалификација);#Израда програма завршних испита за стицање квалификација на нивоима 1-5 НОКС (укључујући и израду одговарајућих инструмената за оцењивање);#Израда програма обука за све учеснике испитног процеса (школе, наставници и екстерни оцењивачи);#Акредитација екстерних испитивача;#Израда методологије праћења резултата завршних испита и одговарајућих инструмената;#Успостављање информационог система завршних испита (ЈИСП) #Подизање квалитета ССО;#Успостављен систем за праћење и вредновање завршних испита у ССО; #150 програма завршних испита заснованих на стандадима квалификација регистрованих у Националном каталогу квалификација за нивое 1-5;#Број акредитованих екстерних оцењивача;#База података о резултатима завршних испита у ССО (нивои 1-5); Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, ЗУОВ, ПКС, УПС
27 3 Средње стручно образовање и васпирање Средње стручно ПУ-СТ02 Увођење мајсторског образовања Мајстори #Утврђивање система мајсторског образовања (учесници, институције, законски основ, финансирање);#Израда појединачних програма мајсторског образовања и мајсторског испита;#Сертификација и акредитација мајстора - инструктора; #Успостављен систем занатског / мајсторског образовања усаглашени са потребама тржишта;#Успостављен систем акредитације мајстора; #Број лица са положеним мајсторским испитом;#Број мајстора акредитованих за инструкторе у занатском образовању; Фебруар 2015. Мај 2020. МПНТР, ЗОУВ, МПР, ПКС, МРЗСПБ
28 3 Средње стручно образовање и васпирање Средње стручно ПУ-СТ03 Развој програма образовања на основу стандарда квалификација Програми #Израда стандарда квалификација и њихово усвајање од стране секторских већа;#Израда програма стручног образовања заснованих на исходима, организованих модуларно или предметно на основу одобреног стандарда квалификације;#Развој обавезног и изборног дела у сваком програму стручног образовања;#Развој програма предузетништва;#Oбука школа (директора, наставника и стручних сарадника) за имплеметацију наставних програма; #Побољшање квалитета ССО;#Повећање релевантности ССО; #Број програма заснованих на стандардима квалификација;#Број програма заснованих на стандардима квалификација који се реализује по школским годинама;#% ученика који се запослио у струци у року од једне године;#% ученика који је наставио школовање у струци; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, МПР, ЗУОВ, ССООО, НПС
29 3 Средње стручно образовање и васпирање Средње стручно ПУ-СТ04 Флексибилна организација наставе Настава #Израда модела организације наставе у складу са врстом школе, подручјем рада, образовним профилима, бројем ученика и наставника а у складу са планом радом школе;#Израда правилника за регулисање норми за рад наставника, помоћних наставника и стручних сарадника; #Успоствљени нови нормативи за рад наставника, помоћних наставника и стручних сарадника;#Школе примењују флексибилну организацију наставе;#Побољшање квалитета ССО; #Модели организације наставе који се примењују у школама; Фебруар 2015. Јануар 2020. МПНТР, ЗУОВ
30 3 Средње стручно образовање и васпирање Средње стручно ПУ-СТ05 Усклађивање мреже стручних школа и понуду образовних програма (профила) са потребама привреде Мрежа #Утврђивање критеријума за израду мреже средњих школа;#Анализа мреже средњих стручних школа;#Успостављање институционалне сарадње МПНТР, ЗУОВ, НСЗ и ПКС на пословима идентификације и планирања квалификација за потребе тржишта рада;#Израда методологије за дефинисање уписне политике (школе, профили, одељења);#Одлука о постепеној промени мреже средњих школа у складу са СРОС;#Израда програма трансформације појединих средњих стручних школа у гимназије; #Повећање квалитета и релевантности средњег стручног образовања;#Рационализација трошкова рада средњих школа; #Донети критеријуми за мрежу средњих школа;#Нова мрежа средњих школа;#Оптимизиран број средњих стручних школа и гимназија;#Уписна политика у складу са бројем ученика и потребама друштва (триште рада и високо образовање); Март 2015. Децембар 2020. МПНТР, ЗОУВ, НСЗ, ПКС, ЛС, МРЗБСП
31 3 Средње стручно образовање и васпирање Средње стручно ПУ-СТ06 Смањење стопе раног напуштања образовања Осипање #Израда методологије праћења и мерења раног напуштања система образовања;#Праћење и мерење стопе раног напуштања ССО (ЈИСП);#Доношење подзаконски аката о каријерном вођењу и саветовању;#Обука саветника за каријерно вођење и саветовање у ЈПОА;#Израда програма подршке за осетљиве групе;#Израда посебних програма стручног образовања и обуке за тражене квалификације у појединим секторима;#Успостављен систем каријерног вођења и саветовања #Смањена стопа раног напуштања образовања;#Утврђени фактори осипања по категоријама за сваку општину; #Број урађених анализа и извештаја;#% ученика који не завршавају средњу школу;#% ученика у генерацији обухваћен активностима каријерног вођења обухваћен активностима каријерног вођења и саветовања Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР
32 3 Средње стручно образовање и васпирање Средње стручно ПУ-СТ07 Укључивање послодаваца у процес програмирања, развоја и реализације ССО Послодавци #Развијање система акредитације и сертификације послодаваца код којих се реализује практични део наставе;#Развијање модела финансијске стимулације послодаваца код којих се реализује практична настава;#Укључивање послодаваца у рад секторских већа, испитних комисија (екстерни испитивачи) и у реализацији практчне наставе;#Доношење законског оквира за социјално партнерство; #Унапређена релевантност стручног образовања; #Бар 10% послодаваца укључено у испитне комисије и у реализацију практичне наставе;#Број успостављених секторских већа; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, ЗУОВ, ССООО, ПКС, УПС
33 3 Средње стручно образовање и васпирање Средње стручно ПУ-СТ08 Успостављање система праћења и вредновања стручног образовања Вредновање #Усвајање додатних стандарда квалитета рада образовних установа ССО;#Израда методологије праћења и вредновања квалитета ССО са инструментима, процедурама, надлежним телима/установама, законским оквиром (ЈИСП);#Спровођење праћења и вредновања ССО у складу са методологијом;#Успостављање система периодичног извештавања #Успостављен систем праћења и вредновања ССО; #Усвојени стандарди квалитета образовних установа у ССО;#Мере за унапређивање квалитета ССО у складу са периодичним извештајима; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, ЗУОВ, ЗВКОВ, ССООО, НПС
34 3 Средње стручно образовање и васпирање Средње стручно ПУ-СТ09 Дефинисање јасне поделе одговорности, улога и задатака свих носилаца управљања у ССО Одговорност #Анализа надлежности и одговорности тела / установа у систему управљања ССО;#Утврђивање процедура за ефикасно функционисање свих елемената система ССО;#Јачање капацитета свих актера укључених у управљање системом ССО; #Ефикасније управљање системом ССО; #Сви акти донети по утврђеним процедурама и датим роковима; Март 2015. Децембар 2020. МПНТР, ССООО, НПС, ЗУОВ, ЗВКОВ, ПКС, Секторска већа
35 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД01 Развој система уписа на основне студије на основу положене матуре Матура #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Израда модела матуре; #Успостављен јединствен систем улаза у високо образовање;#Осигурана координација високог и средњег образовања; #% студената уписан на основу положене матуре у односу на укупан број уписаних студената;#Број студијских програма усклађен са новим системом уписа; Фебруар 2015. Јун 2018. МПНТР, НПС, НСВО, ССООО, КОНУС, КАСС, ЗВКОВ
36 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД02 Увођење алтернативних путева уласка у високо образовање Приступ 1 #Анализа потребе за увођење алтернативног уласка у ВО;#Израда различитих модела улазака у ВО;#Развијање поступка признавања претходног учења; #Дефинисани алтернативни путеви уласка у ВО;#Већа доступност ВО; #Број ВШУ са дефинисаним алтернитивним уласком;#Број ВШУ који имају развијен поступак признавања претходног учења; Јун 2015. Јун 2017. МПНТР, КОНУС, КАСС, ЗУОВ
37 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД03 Приступ другом степену високог образовања Приступ 2 #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Анализа и дорада стандарда за акредитацију студијских програма другог нивоа студија; #Успостављен систем уписа на други степен;#Дефинисан систем уписа на основу предходних постигнућа; #Број студијских програма које примењују различите моделе уписа;#Број примљених/број пријављених;#Број примљених /број расположивих места;#Број примљених/ број студената који су завршили први степен; Фебруар 2015. Јун 2017. МПНТР, КОНУС, КАСС, НСВО
38 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД04 Увођење студија уз рад („part time” студије) Парт тајм #Анализа могућности увођења студија уз рад;#Израда модела финасирања студија уз рад;#Уврђивање поступка сертификовања модула и предмета;#Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката; #Уведене студије уз рад;#Поновни улазак у високо образовање;#Сертификовани модули и предмети;#Дефинисани алтернативни путеви завршетка ВО; #Број студената на студијама уз рад/укупан број студената;#Број сертификованих модула и предмета; Јануар 2016. Јануар 2017. МПНТР, КОНУС, КАСС, НСВО
39 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД05 Осигурање доступности на сва три нивоа студија студентима из осетљивих група Доступност #Успостављање система за праћење доступности;#Успостављање механизма подршке студентима из осетљивих група; #Успостављен систем праћења и подршке студентима из осетљивих група;#Повећање обухвата студената из осетљивих група на свим нивоима; #Број и % студената из осетљивих група на свим нивоима ВО; Фебруар 2015. Јануар 2017. МПНТР, КОНУС, КАСС, СКОНУС, КСВШ
40 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД06 Развој програма за повећање обухвата у приоритетним областима Обухват #Доношење програма са утврђеним механизмом праћења потреба тржишта;#Анализа годишњих или вишегодишњих потреба тржишта рада и броја дипломираних студената;#Успостављање тела које оцењује развојне и тржишне потребе и приоритете;#Израда програма подршке за осетљиве групе;#Развој и подршка центрима за каријерно вођење; #Уписне квоте буџетски финансираних студената усклађене са друштвеним потребама;#Дефинисани студијски програми који одговарају потребама тржишта рада;#Дефинисане приоритетне области и развијен програм подршке студентима;#Уведене аналитичке методе праћења броја и структуре дипломираних студената и брзине њиховог запошљавања;#Успостављена веза тржишта рада и високог образовања; #% студената који студира у дефинисаним приоритетним областима;#% студената који су завршили студије у приоритетним областима који су се запослили најдуже за три године након завршетка студија;#Јавно доступни извештаји и анализа потребе тржишта; Фебруар 2015. Јануар 2020. МПНТР, ДРМ, НСВО, КОНУС, КАСС, НСЗ
41 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД07 Смањење стопе напуштања високог образовања Осипање #Израда методологије праћења и мерења напуштања система ВО;#Праћење и мерење напуштања ВО;#Развој и пордшка центрима за каријерно вођење;#Доношење мера за смањење одустајања; #Јавно доступни извештаји о напуштању ВО;#Смањена стопа напуштања ВО;#Утврђени фактори који утичу на осипање; #Удео студента који одустају након прве године;#Удео студената који су одустали од студија у односу на укупан број уписаних студената;#Удео студената који годишње остварују 60 ЕСПБ; Фебруар 2015. Јануар 2017. МПНТР, НСВО, ЗУОВ
42 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД08 Јачање јавне одговорности ВШУ за квалитет високог образовања Одговорност #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Анализа и дорада Стандарда за самовредновање;#Извештај о самовредновању;#Развијање образовне статистика;#Успостављање јединственог информационог система; #Развијени управљачки инструменти који осигуравају баланс између институционалне аутономије и јавне одговорности;#Значајно повећање транспарентности рада и одговорности за ефекте рада;#Примена образовне статистике у доношењу одлука на ВШО; #Екстерна периодична евалуација високог образовања у Србији;#Годишњи извештај НСВО о стању у високом обазовању;#Отвореност према окружењу; Фебруар 2015. Јануар 2019. MПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ, КОНУС, КАСС, СКОНУС, СКАСС
43 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД09 Увођење индикатора квалитета у ВО Индикатори #Дефинисање скупа индикатора за праћење стања у ВО;#Доношење допуна стандарда за акредитацију;#Развој модела примене индикатора (информациони систем); #Дефинисана и усвојена листа обавезујућих индикатора у ВО;#Усвојена стратегија развоја статистике у образовању;#Развијено планирање рада ВО на основу коришћења индикатора; #Број ВШО установа које примењују планирање на основу података;#Број и квалитет индикатора који се користе у процесу акредитације и спољашње провере квалитета и самовредновања ВШУ; Фебруар 2015. Јануар 2016. МПНТР, НСВО, РЗС, КОНУС, КАСС, КАПК, СКОНУС, СКАСС
44 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД10 Унапређење система акредитације Акредитација #Усаглашавање система акредитације са примерима добре праксе са европског образовног простора;#Доношење измењених и допуњених ESG стандарда;#Доношење измењених и допуњених стандарда за акредитацију ВШУ и студијских програма;#Развијање модела финансирања акредитације и спољашње провере квалитета; #Учешће студената, послодаваца и иностраних експерата у поступку акредитације;#Примена измењених и допуњених стандарда;#Развијени стандарди за нове нивое студија и нове области;#Чланство у ENQA и EQAR;#Дефинисан модел финансирања акредитација;#Развијена информатичка подршка поступку акредитације; #Број измењених или допуњених стандарда;#Публиковани годишњи извештај о раду КАПК;#Евалуациони извештаји сваке две године о оцени ефеката акредитације;#Број активних иностраних експерата/ укупан број активних рецензената; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, НСВО, КАПК, КОНУС, КАСС, СКОНУС, СКАСС
45 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД11 Унапређење система осигурања квалитета-формирање националне акредитационе агенције Квалитет #Анализа могућих модела успостављања акредитационе агенције;#Израда модела агенције одабраног на основу студија изводљивости;#Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Успостављање акредитационе агенције; #Изабран модел акредитационе агенције;#Формирана Национална акредитациона агенција; #Број модела који су разматрани;#Број лица обучених за рад у акредитационој агенцији; Фебруар 2015. Јануар 2017. МПНТР, НСВО, КАПК, КОНУС, КАСС, СКОНУС, СКАСС
46 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД12 Увођење анализе образовне успешности Успех #Обуке за рад на припреми стратегија развоја самосталних ВШУ и пратећих акционих планова;#Дефинисање индикатора за мерење образовне успешности;#Развијање образовне статистике; #Утврђене мере за повећање образовнњ успешност (квалитет, време студирања, релевантност образовања);#Развијен систем праћења дипломираних студената;#Имплементирана Стратегија развоја статистике у образовању; #Брзина завршетка студија /брзина запошљавања:#% студената који се запослио (једна, две или три године) након дипломирања у односу на број дипломираних;#Просечно време од дипломирања до првог посла;#% студената који се запослио али не у својој струци;#% установа која прати своје дипломиране студенте; Април 2015. Децембар 2020. МПНТР, НСВО, РСЗ, КОНУС, КАСС, ВШУ
47 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД13 Програм унапређења ефикасности Ефикасност #Развијање индикатора за мерење ефикасности;#Израда плана повећања ефикасности; #Дефинисане конкретне и примењиве мере повећања ефикасности;#Развијени индикатори за оцену ефикасности ВШУ и система као целине; #% студената који су студије завршили у предвиђеном року;#Број дипломираних студената по наставнику;#% дипломираних студената; Април 2015. Јануар 2017. НСВО, ВШУ
48 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД14 Дефинисање језгра струке (корпус обавезних знања и компетенција) Језгро струке #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Израда упутство за израду језгра струке;#Формирање експертских тимова за израду језгра струке за сваку образовну област (веза са акцијама НОК);#Измена стандарда за акредитацију студијских програма; #Успостављен законски оквир (Закон о регулисаним професијама);#Израђено упутсво за израду језгра струке;#Формирани експертски тимови за израду језгра струке за сваку образовну област;#Дефинисана језгра струке у образовним областима; #Број образовних области у којима је дефинисано језгро струке;#Број студијских програма у којима је примењено језгро струке; Април 2015. Јануар 2019. МПНТР, НСВО, КОНУС, КАСС, СУ, ПКС, УПС,
49 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД15 Унапређење учешћа студената у подизању квалитета наставног процеса Студенти #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Израда инструмената за оцењивање наставаног процеса;#Обука студената за укључивање у оцењивање наставног процеса;#Развијање модела укључивања оцењивања од стране студента у процес планирања;#Анализа укључивања студената у поступке одлучивања; #Припремљени инструменти за оцену наставног процеса;#Развијен модел укључивања мишљења студена у планирање; #Број инструмената за поступак оцењивања наставног процеса;#Број ВШУ које су уградиле резултате оцењивања у поступак доношења одлука;#Број ВШУ у којима студенти активно учествују у доношењу одлука; Април 2015. Јануар 2017. МПНТР, НСВО, СКОНУС, СКАСС
50 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД16 Успостављање система стручне праксе Пракса #Развијање модела стручне праксе;#Измене стандарда за акредитацију;#Развијање модела сарадње привреде, јавног и других сектора са ВШУ; #Дефинисан број ЕСПБ бодова, исхода и начина оцењивања стручне праксе;#Унапређене вештина и компетенција студената;#Успостављена сарадња ВШУ са привредом и другом секторима; #Бро ј студијских програма који имају стручну праксу/ укупан број студијских програма;#Број ВШУ које имају уговоре о сарадњи за извођење стручне праксе; Април 2015. Јануар 2018. ВШУ, НСВО, КАПК, КОНУС, КАСС, СКОНУС, СКАСС
51 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД17 Унапређење критеријума и процедура за избор и напредовање наставног особља Избори #Анализа компетенција наставног особља у ВО;#Доношење подзаконских аката;#Успостављање регистра наставника; #Утврђена јединствена процедура избора наставног особља;#Утврђени јединствени критеријуми за изборе наставника;#Дефинисани услови избора у различитим научно образовним и уметничким пољима;#Установљена процедура укључивања наставника из дијаспоре и наставника из иностранства; #Број избора и квалитет пријављених кандидата;#Брзина обнављања наставног кадра; Април 2015. Јун 2015. МПНТР, КОНУС, КАСС, НСВО
52 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД18 Развој подршке наставном особљу за наставни стручни и научни рад Подршка особљу #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Доношење модела финансирања истраживања;#Анализа мобилности наставног особља и предлог подршке јачању мобилности; #Унапређен квалитет образовања и изврсности универзитета;#Примењен нови модел финансирања истраживача;#Развијена подршка мобилности наставника на ВШУ; #Удео наставника који су активни истраживачи у односу на укупан број наставника;#Финансијска средства за истраживање по наставнику;#Просечна вредност финансираног пројекта по наставнику;#Учешће наставника у мобилности;#Број стручних пројеката у односу на укупан број пројеката у ВШУ; Фебруар 2015. Јануар 2018. МПНТР, НСВО, КОНУС, КАСС, ВШУ, КАПК
53 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД19 Усклађивање броја наставника по областима Број наставника #Анализа потребе броја наставника по областима;#Успостављање праксе доношења стратегија и акционих планова самосталних ВШУ на основу реалног стања и потреба;#Развијање модела укључивања наставника са непуним радним временом на ВШУ;#Доношење допуна стандарда за акредитацију; #Подизање квалитета наставе кроз рад у мањим групама;#Достизање европског просека односа броја студената и броја наставника у појединим областима;#Усклађен акт о финансирању и стандарди акредитације; #Број наставника према броју студената (дефинисан за свако образовно поље);#Однос броја наставника и броја студената на ВШУ;#Однос броја наставника са непуним радним временом и укупног броја наставник;. Фебруар 2015. Јануар 2018. ВШУ, НСВО, КОНУС, КАСС, КАПК
54 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД20 Увођење интерсекторског ангажовања наставника Интерсекторско #Израда модела за интерсекторско ангажовање наставника;#Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Развијање модела уговори о сарадњи ВШУ и НИО, привредом или другим организацијама и установама; #Повећан квалитет наставе на ВШУ;#Истакнути стручњаци из института, привреде, јавног и других сектора укључени су у наставни процес на ВШУ; #Број студијских програма на којима су ангажовани стручњаци изван ВШУ;#Динамика кретања размене наставника; Април 2015. Јун 2017. МПНТР, НСВО, КОНУС, КАСС, ВШУ
55 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД21 Унапређење имплементације концепта „студент у центру учења” Студент у центру #Укључивање у семинаре у земљи и иностранству за студенте и наставнике;#Доношење допуна стандарда за акредитацију и самовредновање;#Анализа педагошке компоненте наставног особља;#Развијање програма за стицање дидактичко-методичко-педагошких (ДМП) комптетнција наставног особља; #Прихваћен принципи концепта: флексибилних путева базираних на исходима учења, интерактивног начина учења, активног учешћа студената итд.;#Успостављене обуке за стицање ДМП компетенција;#Уведене нове методе у наставном процесу; #Број студената обухваћених семинарима;#Број наставника обухваћених семинарима;#Број програма за стицање ДМП;#Проценат студената обухваћених каријерним вођењем и саветовањем; Април 2015. Јануар 2020. КОНУС, ХЕРЕ тим,, КАСС, СКОНУС, СКАСС, ВШУ
56 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД22 Усаглашавање исхода учења и оптерећења студената (ЕСПБ) Исходи и оптерећење #Развијање инструмената за праћење оптерећења студента;#Развијање програма обуке - Веза исхода учења и оптерећења студената;#Укључивање стандарда квалификација (веза са НОК) у развој студијских програма; #Редефинисани студијски програми;#Усклађени исходи учења са оптерећењем студената и методама оцењивања;#Развијени примењени инструменти за праћење оптерећења студената; #Број студијских програма који имају усклађене исходе учења са оптерећењем и стеченим компетенцијама студената; Април 2015. Децембар 2020. НСВО, ВШУ, КАПК, КОНУС, КАСС, СКОНУС, СКАСС, ХЕРЕ-тим
57 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД23 Унапређења у примени нових метода учења, информационих технологија и е-учења Нове методе учења #Развијање модела примене нових модела учења;#Успостављање система за примену информационих технологија у ВО;#Утврђивање стандарда за праћење е-учења;#Анализа стања и потреба примене софтвера у настави; #Подржана набавка хардвера и софтвера;#Развијене методе електронског учења;#Донети стандарди за е-учење који обухватају и полагања испита; #Заступљеност софтверских алата у реализацији студијских програма;#Број студената који се образује на даљину у односу на укупан број студената у истој области; Април 2015. Децембар 2020. МПНТР, НСВО, КАПК, КОНУС, КАСС, ВШУ
58 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД24 Унапређење сарадње са послодавцима и привредом Привреда #Дефинисање и развијање модела за укључивање послодаваца у успостављање и развој студијских програма;#Успостављање стекторских већа; #Развијен модел за укључивање послодаваца (Савет послодаваца);#Реформисани студијски програми;#Дефинисана правила, облици, механизми и процедуре развоја сарадње; #Број ВШУ који је формирао савет послодаваца;#Број развијених или реформисаних студијских програма;#Удео студената који су се запослили (једна, две или три године) након завршетка студија у струци;#Део прихода од остварене сарадње; Април 2015. Јануар 2018. МПНТР, НСВО, КОНУС, КАСС, ВШУ, ПКС, УНПО, ВШУ, МПР
59 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД25 Унапређење истраживачке компонете високог образовања Наука #Усклађивање Стратегија научно-технолошког развоја и Стратегије развоја образовања;#Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Дефинисање индикатора за праћење научне делатности ВШУ;#Доношење допуна стандарда за акредитацију;#Усклађивање финансирања наставне и научне делатности ВШУ; #Дефинисани индикатори за мерење научне изврсности ВШУ;#Пораст броја истраживача;#Проширен и унапређен систем вредновања истраживачког рада;#Унапређено истраживање у оквиру завршних радова или пројеката студената; #Број студијских програма који имају истраживачку компоненту;#Удео наставника укључених у истраживања;#Финансијска средства за истраживање по наставнику#% БДП-а уложен у истраживање и развој;#Број публикација по наставнику;#Број цитата по наставнику; Јун 2015. Децембар 2020. МПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ, НИО
60 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД26 Јачање иновативног потенцијала и повећање иновативних исхода Иновације #Израда нацрта закона из области високог образовања, научно-истраживачке делатности и иновационе делатности и доношење одговарајућих подзаконских аката#Израда мапе пута истраживачке инфраструктуре;#Развијање подршке ВШУ за укључивање у HORIZON 2020.#Успостављене манифестације којим се промовише наука и иновативност; #Формирани иновациони центри, пословни инкубатори, центри за развој и трансфер технологија;#Донета Стратегија истраживање за иновације 2020;#Усвојена дугорочна политика за истраживање и иновације; у акцији: HORIZON 2020;#Остварена мобилност истраживача између истраживачког и иновативног система;#Унапређене иновативне вештине;#Одржавање манифестиција у циљу промоције науке и иновативности; #Имплементирана Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије;#Број иновативних компанија које су формирали сарадници или студенти ВШУ;#Број и значај успешних сарадњи са привредом на развоју иновација;#Број пријављених/прихваћених/ примењених патената;#Број нових технолошких и решења, нових производа; Април 2015. Децембар 2020. МПНТР, ДРМ, МФ, НСНТР, НСВО
61 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД27 Јачање предузетничке компоненте високог образовања Предузетништво #Доношење допуњених и измењених стандарда за акредитацију;#Оснивање Фонда за подстицање високо технолошког предузетништва;#Развој модела укључивања предузетничке компоненте у ВО; #Уведени предузетнички модули или садржаји у студијске програме, измењени стандарди за акредитацију студијских програма;#Основан Фонд за подстицање високо технолошког предузетништва;#Формирани пословни инкубатори мале компаније итд;#Повећано (само) запошљавање;#Повећан интерес за студије које воде бржем запослењу; #Удео студијских програма који имају модул или садржаје везане за предузетништво;#Број компанија које су формирали сарадници или студенти ВШУ;#Удео студената који је остварио самозапошљавање у односу на број студената који су се запослили (једну, две или три године) након заврштка студија. Април 2015. Децембар 2020. МПНТР, МПР, НСВО, КОНУС, КАСС, ВШУ
62 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД28 Унапређење међународне отворености система високог образовања Отвореност #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Анализа Комунике и конференције министара задужених за високо образовање и друга документа ЕУ;#Доношење Стратегије мобилности; #Високо образовање усклађено са реформама и трендовима европског образовног (ЕHEA) и истраживачког простора (ЕRА);#Унапређена компатибилност националног система са системима у ЕУ;#Чланство у радним и координационим телима ЕУ институција;#Усвојена Стретегија мобилности; #Степен учешћа у међународним организацијама и комитетима;#Оцена на основу Националног извештаја за министарску конференцију;#Извештаји са међународне конференције; Април 2015. Децембар 2020. МПНТР, НСВО, НСНТР
63 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД29 Успостављање интернационалне мобилности наставника, студената и истраживча Мобилност #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Доношење Стратегије мобилности;#Анализа и примена законске и подзаконске регулативе о боравку странаца;#Припрема за приступање акцији „Erasmus for all” и другим акцијама;#Развијање модела за примену регулатива везаних за здравствену заштиту;#Успостављање модела за коришћење објеката студентског стандарда, јавног превоза и бенифициране исхране од стране страних студената;#Развијање подршке за припрему Стратегије развоја ВШУ-програм мобилности;#Формирање консултативних тела за подршку мобилности; #Усвојена Стратегија мобилности;#Укинуте административне и друге препреке за мобилност;#Успостављен еквивалентан систем индикатора за мобилност као у ЕУ;#Развијени механизми финансијске подршке мобилности;#Развијене мере за балансирану мобилност (brain gain: brain drain);#Успоставњене канцеларије за подршку и праћење мобилности студената;#Повећање мобилности студената; #% наставника који су остварили мобилност;#% студената по нивоима студија који су остварили мобилност;#Број иностраних наставника;#Број иностраних студената;#Број стипендија, одобрених кредита, финансираних студијских боравака остварених у оквиру мобилности;#% студента који су током студија остварили мобилност од минимално 15 ЕСПБ;#удео студената из окружења/укупан број студената;#удео студената који су студије завршили у оквиру организованих програма мобилности; Фебруар 2015. Јануар 2020. МПНТР НСВО, НСНТР, КОНУС, КАСС, ВШУ
64 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД30 Интернационализација студијских програма Интернационализација #Успостављање образовна статистике - развијена методологија и индикатори за праћење мобилности и нивоа интернационализације;#Анализа могућности развоја студијских програма на енглеском језику;#Утврђивање стандарда за акредитацију студијских програма на енглеском или неком другом језику;#Дефинисање различитих модела за доношење и реализацију заједничких студијских програма; #Пораст броја иностраних студената;#Пораст броја страних наставника;#Диверсификација извора финансирања ВО;#Развијени студијски програми који се изводе на неком светском језику; #Удео студијских програма који се изводе на неком светском језику у односу на укупан број студијских програма;#Удео иностраних студената у односу на укупан број студената;#Удео иностраних наставника у односу на укупан број наставника;#Број међународних уговора на основу којих се реализују заједнички студијски програми; Децембар 2014. Децембар 2020. МПНТР НСВО, НСНТР, КОНУС, КАСС, ВШУ
65 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД31 Јачање стратешког партнерства са иностраним ВШУ Партнерство #Усклађивање стандарда за акредитацију - учешће иностраних наставника;#Развијање модела за израду завршних радова и дисертација са укључивањем страних наставника;#Укључивање у ЕУ акције: „Erasmus for all“,Erazmus+; Marie Curie Actions;#Развијање подршке ВШУ за склапање уговора о стратешком партнерству и сарадњи;#Успостављање билатерних споразума где је један од циљева стратешко партнерство у ВО; #Реализација програма са заједничким и дуплим дипломама;#Реализација заједничких мастер и докторских студије;#Реализација заједничких истраживачких пројекти;#Потписани билатерални споразуми и успостављено стратешко партнерство на регионалном и интернационалном нивоу;#Развијен подршке промоцији образовног система у региону и иностранству; #Број заједничких студијских прогама;#Број дуплих диплома у односу на број диплома у одговарајућем нивоу студија;#Број гостујућих професора;#Број стипендија, одобрених кредита, финансираних студијских боравака остварених у оквиру мобилности;#Број међународних пројеката у односу на укупан број финансираних пројеката;#Број публикација остварених кроз мобилност у односу на укупан број публикација. Децембар 2014. Децембар 2020. МПНТР НСВО, НСНТР, КОНУС, КАСС, ВШУ
66 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД32 Анализа и реформисање мреже ВШУ по областима и нивоима студија и функционално повезивање истраживачког система Анализа мреже #Израда анализа садашње мреже ВШУ;#Доношење плана оптимизације мреже ВШУ;#Развијање модела повезивање ВШУ и истраживачког система;#Доношење измена стандарда за акредитацију;#Доношење законских и подзаконских аката; #Јавно публикована анализа основаности, развијености и укупне ефективности мреже ВШУ;#Одлука владе или скупштине о редефинисању мреже ВШУ и НИО;#Редефинисани услови за акредитацију и оснивање универзитета, академија струковних школа, високих школа;#Пораст броја акредитованих центара изврсности;#Смањен степен фрагментације ВШУ; #Израђена анализа мреже високошколских установа;#Ниво прихваћености налаза анализе за унапређење;#Број института укључених у универзитете;#Број акредитованих центара изврсности;#Број формираних академија струковних студија; Децембар 2014. Јануар 2018. МПНТР, Влада, КОНУС, КАСС, НСВО, НСНТР, ЗИ, ПК
67 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД33 Унапређење структурне, функционалне и управљачке интеграције ВШУ Интеграција #Доношење законских и подзаконских аката;#Развијањемодела за успостваљање (а) структурне, (б) функционалне (в) управљачке интеграције универзитета;#Утврђивање корисности од успостављања интегрисаних функција на универзитетима; #Развијен модел (а) структурне, (б) функционалне и (в) управљачке интеграције универзитета;#Формиране академије струковних студија;#Унапређени механизми и методе одлучивања за: планирање, учешће студената у управљању, међународној сарадњи, расподели средстава, обнављањеу наставног кадра, развоју студијских програма, унапређењу квалитета итд; #Евалуациони извештаји сваке две године;#Темпо примене интеграције на универзитетима;#Извештаји о ефектима увођења интегративних функција; Децембар 2014. Јануар 2019. МПНТР, НСВО, ВШУ
68 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД34 Развој интер и интра универзитетских мрежа Развој мреже #Измењени и допуњени стандарди за акредитацију-развој студијских програма у интер и интра универзитетским мрежама;#Дефинисање правила за хоризонталну и вертикалну мобилност студената, и мобилност наставника;#Развијање и успостављење модела за заједничке студијске програме факултета унутар једног универзитета или различитих универзитета; #Развијени и примењени модели за заједничке студијске програме између факултета са истог или различитих универзитета;#Реализовани заједнички студијски програми факултета и истраживачких института;#Развијени механизми и процедуре развоја интердисциплинарних студијских програма; #Број и удео заједничких студијских програма у односу на укупан број студијских програма;#% мобилних студената унутар система високог образовања;#% ВШУ који су се у оквиру једне области удружили у мрежу; Јануар 2016. Децембар 2020. МНТР, НСВО, ВШУ, НИО
69 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД35 Модернизација управљања и пословне администрације Управљање #Припремање и реализација пројеката усавршавања процеса рада и одлучивања;#Развијање подршке процесу планирања;#Припрема и реализација програма обуке за особље са ВШУ;#Анализа различитих модела управљања и одабир најбољег; #Развијени управљачки инструменти који осигуравају баланс између институционалне аутономије и јавне одговорности;#Професионализација одређених управљачких функција;#Редефинисан систем избора пословодних органа у ВШУ;#Оспособљеност за администрирање међународним пројекатима; #Оцене квалитета и ефикасности обављања административних услуга;#Број и пропорције наставника, студената, административног и техничког особља;#Број програма обуке;#Број особља који је прошао кроз обуку; Децембар 2014. Јануар 2019. ВШУ
70 4 Високо образовање – заједничке акције Високо – заједничке ВО-ЗД36 Усавршавање информационих система ВШУ Информациони системи #Успостављање праћења индикатора у ВО;#Развијање јединственог информационог система;#Доношење Стратегије развоја статистике у образовању и науци;#Доношење плана прикупљања и публиковања података из ВО;#Успостављање потребних регистара; #Праћење свих индикатора Стратегије и других релевантних индикатора;#Регистар акредитованих ВШУ;#Регистар акредитованих студијских програма;#Регистар наставника;#Регистар истраживача;#Регистар одбрањених докторских дисертација;#Усвојена стратегија развоја статистике у образовању; #Број ВШУ које су увеле целовит систем праћења предвиђених индикатора;#Број успостављених регистара; Јун 2015. Јун 2016. МПНТР, ВШУ, НЗС
71 5 Високо образовање – струковне студије Високо – струковне ВО-СС01 Реформа организационе структуре установа струковног образовања Организација #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Доношење допуна и измена стандарда за акредитацију;#Развијање модела за интеграцију високих школа;#Успостављање (а) структурне (б) функционалне и (в) управљачке интеграције #Дефинисани и примењени модели интеграције високих школа струковних студија у академије струковних студија, на принципима дисциплинарног или регионалног повезивања;#Остварена а) структурна, (б) функционална (в) управљачка интеграција; #Број формираних академија струковних студија; Март 2015. Децембар 2019. МПНТР, НСВО, КАСС
72 5 Високо образовање – струковне студије Високо – струковне ВО-СС02 Јачање улоге конференције академија струковних студија КАСС #Доношње подзаконских аката;#Утврђивање надлежности и развијање начина рада КАСС-а; #Редефинисане надлежности конференције академија струковних студија;#У оквир деловања конференција академија струковних студија укључена правила, критеријуми за избор и педагошку обуку наставника, политику уписа студената, итд; #Нови статут КАСС Фебруар 2015. Јун 2016. КАСС, СКАСС
73 5 Високо образовање – струковне студије Високо – струковне ВО-СС03 Увођење истраживања у струковне студије Наука #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Развијање модела за укључивање истраживања у струковне студије;#Дефинисање и доношење стандарда за акредитацију мастер струковних студија; #Успостављена примењена и развојна истраживања на академијама струковних студија;#Уведене мастер струковне студије;#Унапређене иновативне вештине; #Број акредитованих академија струковних студија које реализују примењена истраживања;#Број акредитованих студијских програма професионалних мастер студија; Фебруар 2015. Децембар 2017. МПНТР, АСС, НСВО, НСНТР, КАСС
74 5 Високо образовање – струковне студије Високо – струковне ВО-СС04 Прилагођавање уписне политике у области струковних студија Уписна политика #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Анализа потреба тржишта рада;#Предлог мера за успостављање политике уписа у складу са потребама; #Најмање 30% студената који су започели студије уписали су струковне студије;#Остварена координација у планирању броја ученика у средњем образовању са бројем студената у високом струковном образовању; #% студената који су завршили студије у предвиђеном року;#% студената који су се запослили у струци три године након завршетка студија;#Просечна дужина студирања. Фебруар 2015. Јун 2018. МПНТР, НСВО, КАСС, ПК, НСЗ
75 5 Високо образовање – струковне студије Високо – струковне ВО-СС05 Унапређење очекиваних исхода струковних студија Исходи #Доношење измена и допуна правилника за акредитацију студијских програма струковних студија;#Развијање стандарда квалификација;#Дефинисање еквиваленција са претходним квалификацијама;#Успостављање модела стручне праксе; #Дефинисани исходи учења, вештине и компетенције које се стичу на струковним студијама;#Реформисани студијски програми;#Уведена стручна пракса као обавезни део студијских програма струковних студија;#Примарна усмереност струковних студија према стицању практичних знања и вештина;#Развијање иновативних вештина; #% реформисаних студијских програма;#% студената који су се запослили у струци (једна, две или три године) након завршетка студија Фебруар 2015. Јануар 2018. КАСС, НСВО, ВШУ, Припадајуће коморе
76 5 Високо образовање – струковне студије Високо – струковне ВО-СС06 Унапређење компетенција наставног кадра на струковним судијама Квалитет наставника #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Утврђивање критеријумима и процедурама за изборе у звања наставног особља;#Развијање регистра наставника;#Дефинисање модела мобилности наставника; #Реформисан систем звања наставника у струковном образовању;#Дефинисана јединствена правила за избор и напредовање наставника на струковним судијама;#Интерсекторска мобилност наставника; #Степен ефикасне примене донете регулативе у области избора и напредовања наставника на струковним студијама;#Удео наставника који долазе из првиреде и пословног сектора у односу на укупан број наставника; Фебруар 2015. Децембар 2018. МПНТР, НСВО, КАСС, ВШУ
77 5 Високо образовање – струковне студије Високо – струковне ВО-СС07 Јачање сарадње ВШУ у области струковних студија са привредом Привреда #Израда нацрта законске основе за укључивање послодаваца и стручњака;#Оснивање и дефинисање рада Савета послодаваца; #Формирана тела на нивоу ВШУ (Савет послодаваца);#Реформисани студијски програми;#Ангажовање истакнутих стручњака из привреде у различитим облицима наставе;#Коришћење привредне инфраструктуре и технолошких и других ресурса у струковном образовању;#Дефинисана правила, облици, механизми и процедуре развоја сарадње; #Број ВШУ који је формирао савет послодаваца#Број развијених или реформисаних студијских програма;#Део прихода од остварене сарадње; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, НСВО, КАСС, ВШУ, ПКС, УПС
78 6 Виско образовање – академске студије (основне и мастер) Високо – академске ВО-АС01 Осавремењивање студијских програма у складу са потребама тржишта рада и са степеном достигнутог научног и технолошког развоја у свету Осавремењивање #Унапређивање стандарда за акредитацију;#Развијање курикулума студијских програма;#Унапређивање програма предмета; #Квалитетни програмски садржаји, усаглашени са потребама тржишта рада;#Ефикасније студирање;#Савремене методе образовања; #Брзина прилагођавања запослених студената потребама радног места;#Задовољство послодаваца;#Број студија о квалитету студијских програма; Фебруар 2015. Децембар 2020. ВШУ, НСВО, КАПК, ПУ
79 6 Виско образовање – академске студије (основне и мастер) Високо – академске ВО-АС02 Редефинисање кључних компетенција за основне академске студије (ОАС) Компетенције 1 #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Анализа потребних компетенција;#Дефинисање кључних компетенција; #Јасно разграничење основних академских (ОАС) од основних струковних студија (ОСС);#Оптимални однос теорије и практичних знања и спремности за рад;#Способност решавања проблема и самоучења; #Праћење прилагодљивост дипломираних студената потребама раних места;#% програма основних студија са дефинисаним кључним компетенцијама; Фебруар 2015. Јун 2015. МПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ
80 6 Виско образовање – академске студије (основне и мастер) Високо – академске ВО-АС03 Редефинисање кључних компетенција за мастер академске студије (МАС) Компетенције 2 #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Анализа потребних компетенција;#Дефинисање кључних компетенција; #Јасно разграничење мастер академских (МАС) од мастер струковних студија (МСС);#Боља припремљеност и за наставак студија – на докторским студијама; #Број реформисаних мастер студија;#% мастер студија са дефинисаним кључним компетенцијама; Фебруар 2015. Јун 2015. МПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ
81 6 Виско образовање – академске студије (основне и мастер) Високо – академске ВО-АС04 Подстицање развоја и понуде квалитетних студијских програма Квалитет #Дефинисање критеријума за препознавање квалитетних програма;#Анализа различитих модела за сертификацију програма;#Доношење Правилника о додели сертификата/награде „Одличан студијски програм”; #Понуда квалитетних и привлачнијих студијских програма;#Повећање квалитета студија;#Успостављен сертификат за квалитет; #Број индикатора развијених за процену квалитет студијског програма;#Број програма са сертификатом; Јануар 2016. Јануар 2017. НСВО
82 6 Виско образовање – академске студије (основне и мастер) Високо – академске ВО-АС05 Увођење рангирања студијских програма Рангирање #Дефинисање скупа индикатора за рангирање;#Анализа различитих модела за рангирање програма (на основу мишљења послодаваца и на осонову процене знања студената);#Системско укључивање послодаваца у поступак оцењивања и рангирања;#Доношење Правилника о рангирању студијских програма; #Дефинисана правила и успостављен систем рангирање студијских програма;#Уведено анкетирање послодаваца сваке друге године;#Развијена методологија припреме тестови знања;#Дефинисан начин припреме и спровођења тестирања студената са свих студијских програма; #Број области у којима се примењује поступак рангирања;#Број послодаваца укључених у рангирање студијских програма;#Број области у којима се реализује тестирање; Јануар 2017. Јануар 2020. МПНТР, НСВО, ПКС, ЗУОВ
83 6 Виско образовање – академске студије (основне и мастер) Високо – академске ВО-АС06 Унапређење методологије и технологије наставе Методологија #Успостављање националног тела за развој квалитета високог образовања;#Развијање препорука за примену технологија у образовању;#Израда програма обуке наставника; #Успостављено тело (институција) која припрема препоруке и документа намењеним ВШУ, а чијим применама се обезбеђује повећање квалитета високог образовања;#Уведено обавезно педагошко образовање за наставнике у ВО; #Број програма развијених за подизање наставничких комептенција;#Број наставника обухваћених обуком;#Истраживање о квалитету наставе; Фебруар 2015. Јануар 2019. МПНТР, ВШУ
84 6 Виско образовање – академске студије (основне и мастер) Високо – академске ВО-АС07 Припрема бруцоша за наставу у високом образовању Бруцоши #Анализа потребе за припремном наставом по областима;#Развијање програма припремне наставе;#Развијање курсева за е-учење у складу са програмом припреме;#Одржавање припремне наставе за бруцоше; #Свака ВШУ за сваки студијски програм има: (а) припремљен програм припреме бруцоша за наставу; (б) нуди бруцошима е-курсеве за припрему, а према донетим програмима или/и нуди и класичне курсеве припреме бруцоша;#Смањен drop-out у ВО;#Повећање ефикасности студирања; #Број студијских програма на којима је урађена анализа;#Број ВШУ и студијских програма на којима се реализује припремна настава;#Број развијених програма за припремну наставу бруцоша;#Проценат напуштања студија у току прве године студија; Фебруар 2015. Јануар 2019. ВШУ
85 6 Виско образовање – академске студије (основне и мастер) Високо – академске ВО-АС08 Развијање интереса потенцијалних студената за студирање на ОАС Подстицај #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Развијање модела финансирања (подршке) за студије у појединим областима;#Усаглашавање средњег и високог образовања; #Структура ученика средњих школа усаглашена са праксом уписа на високо образовање, тј. већи број ученика у гимназијама;#Повећана праведност и уклоњене су финансијске препреке потенцијалним студентима из сиромашнијих породица за упис на високо образовање;#Боље и одговарајуће образовани матуранти; #Проценат студената на ОАС у односу на укупан број;#Извештаји о усклађености средњег и високог образовања; Фебруар 2015. Јануар 2018. МПНТР
86 6 Виско образовање – академске студије (основне и мастер) Високо – академске ВО-АС09 Увођењеи могућности примене модула на мастер студијама Модули #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Развијање модела за модуле на мастер студијама; #Мастер студије прилагођене потребама студената и послодаваца;#Повећана релевантност и ефикасност студија;#Развијени модели модула на мастер студијама; #Број модула по дужини трајања и областима;#Извештаји о недостајућим компетенцијама студената на мастер студијама; Фебруар 2015. Јануар 2018. МПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ
87 6 Виско образовање – академске студије (основне и мастер) Високо – академске ВО-АС10 Увођење кратких програма (кратки циклус) Кратки циклус #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Развијање модела програма кратких цикулса;#Анализа потребе за кратким циклусима; #Дефинисани стандарди акредитације кратких програма;#Дефинисан акт који студент добија по завршетку усаглашен са НОК-ом;#Уобличавање знања, вештина и компетенција студената који не могу да заврше ОАС;#Повећана могућност за додатно образовање запослених; #Број развијених програма кратких циклуса;#Заинтересованост запоселних за кратке циклусе;#Заинтересованост послодаваца за кратке циклусе; Октобар 2015. Децембар 2020. МПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ
88 6 Виско образовање – академске студије (основне и мастер) Високо – академске ВО-АС11 Организација студија на пољу уметности Уметност #Израда нацрта закона, усаглашавање и доношење подзаконских аката;#Унапређивање стандарда за акредитацију; #Нови стандарди акредитације студијских програма из уметности;#Листа звања и квалификација прилагођена реалним потребама друштва;#Бољи услови студирања студената уметности;#Боља усклађеност средњег нивоа уметничког образовања и високог образовања;#Већа запошљивост академских уметника у предшколском и основном образовању; #% дипломираних студената уметности који се запошљавају;#Услови рада ВШУ у пољу уметности;#Мобилности студената уметности; Јануар 2016. Јануар 2019. МПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ
89 7 Високо образовање – докторске студије Високо – докторске ВО-ДС01 Укључивање студената докторских студија у научноистраживачке пројекте Наука #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Унапређивање стандарда за акредитацију докторских студија;#Развијање програма обуке наставног особља и истраживача за учешће на међународним пројектима;#Евалуација и редефинисање приоритетних области; #Дефинисане и примењене конкретрне мере учешћа студената у истраживачким пројектима;#Мере усвојене као обавезне за примену;#Политика уписа усаглашена са приоритетима;#Унапређена међународна сарадња кроз докторске студије;#До 2020. минимално 10% студената са завршеним мастер студијама укључено у докторске студије; #Број донетих законских и подзаконских аката;#Број домаћих и међународних пројеката у ВШУ;#% студената који настављају студије на докторским студијама;#Просечан удео доктораната у односу на укупан број истраживача на пројектима;#Број финансираних студената докторских студија;#% нових доктора наука који су запослени три године након окончања студија; Јун 2015. Јануар 2019. МПНТР, КОНУС, НСВО, НСНТР, ЗИ
90 7 Високо образовање – докторске студије Високо – докторске ВО-ДС02 Јачање истраживачких капацитета и изврсности Изврсност #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Унапређивање правилника за акредитацију НИО;#Унапређивање стандарда за акредитацију докторских студија;#Израда мапе пута истраживачке инфраструктуре;#Примена Стратегије истраживање за иновације 2015-2020;#Доношење Регионалне стратегија земаља западног Балкана за истраживање и иновације;#Примена Дунавске стратегија друштва знања; #Дефинисана правила, облици механизми и процедуре интеграције истраживачких капацитета;#Остварена критична маса истраживача у приоритетним областима;#Повећан броја акредитованих центара изврсности у приоритетним областима;#Дефинисане конкретне и применљиве мере побољшања научне изврсности;#Пораст броја истраживача;#Побољшан положај домаћих универзитета на ранг листама; #% БДП-а уложен у истраживање и развој;#Удео истраживача у укупном броју запослених;#Број доктора наука на милион становника;#Број заједничких студијских програма докторских студија;#Број и квалитет објављених публикација;#Број пријављених/прихваћених/ примењених патената;#Број нових технолошких и решења, нових производа;#Број мултидисциплинарних и интердисциплинарних студијских програма;#Међународни ранг универзитета; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, КОНУС, НСВО, НСНТР, ЗИ
91 7 Високо образовање – докторске студије Високо – докторске ВО-ДС03 Успостављање сарадње с привредним, пословним и јавним сектором Привреда #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Примена Стратегије научног и технолошког развоја РС;#Примена Стратегије истраживање за иновације 2015-2020;#Успостављање истраживачко развојних кластера;#Развијање модела сарадње са привредом у складу са оперативним активностима Националне технолошке платформе Републике Србије; #Дефинисана правила, механизми и процедуре развоја сарадње;#Студенти докторских студија укључени у истраживања везана за развој нових технологија, производа и услуга;#Успоставњени истраживачки капацитети у привреди;#Повећан број доктора у привреди и пословном сектору;#Интерсекторска мобилност наставника и истраживача; #Удео истраживача у броју запослених у предузећима и пословном сектору;#Удео публикација остварених кроз сарадњу у односу на укупни број публикација;#Број пријављених/прихваћених/ примењених патената;#Број нових технолошких и иновативних решења, нових производа;#Удео предузећа која су увела технолошку иновацију;#% нових доктора наука који су запослени у неуниверзитетском сектору; Март 2015. Јануар 2018. МПНТР, ДРМ, ПК, КОНУС
92 7 Високо образовање – докторске студије Високо – докторске ВО-ДС04 Унапређење система провере квалитета докторских студија Квалитет #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Успостављање и унапређивање Правила процедура и механизми оцене докторске дисертације;#Успостављање репозиторијума докторских дисертација (јавно доступне докторске дисертације, листе ментора, и други релевантни подаци);#Успостављање базе наших научника који раде у иностранству;#Развој индикатора квалитета у високом образовању;#Успостављење Етичког кодекса; #Реформисан изборни систем и уведена јединствена правила за изборе наставника и ментора;#Успостављен јединствен систем процедура и механизма оцене докторске дисертације од стране независних експерата у области;#Реформисани истраживачки усмерени студијски програми;#Дефинисане конкретне и применљиве мере повећања ефикасности, достићи да до 2020. минимално 60% студената завршава студије у предвиђеном времену њиховог трајања;#Свака одбрањена дисертација има јавно публикован истраживачки исход;#Унапређен систем вредновања истраживачког рада;#Успостављен репозиторијум докторских дисертација; #Број докторских дисертација и ВШУ доступни у репозиторијуму;#Број публикација по наставнику;#Број патената по наставнику;#Индекс цитираности;#Број и квалитет домаћих и међународних истраживачких пројеката;#Број међународних публикација на милион становника;#Број патената на милион становника;#Класификовани или рангирани студијски програми докторских студија (факултети и универзитети); Фебруар 2015. Јануар 2016. МПНТР, НСВО, НСНТР, КОНУС, КАПК
93 7 Високо образовање – докторске студије Високо – докторске ВО-ДС05 Развој и организација „докторских школа” Докторске школе #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Анализа уговора о стратешком партнерству између: (а) домаћих универзитета, (б) домаћих и страних универзитета;#Развијање модела оснивања и рада докторских школа;#Успостављање базе наших научника који раде у иностранству;#Примена Стратегије истраживање за иновације 2015-2020;#Примена Регионалне стратегије земаља западног Балкана за истраживање и иновације;#Примена Дунавске стратегије друштва знања; #Формиране докторске школе које имају надкритичну масу истраживача у свакој области;#Формиране докторске школе у областима које су од интереса за очување националног и културног идентитета; #Успостављене „докторске школе”;#Број иностраних институција и експерата укључених у докторске школе;#Број постојећих и реформисаних студијских програма укључених у „докторске школе”;#Удео страних студената у „докторским школама”;#% наставника и ментора из дијаспоре укључених у „докторске школе”; Фебруар 2015. Јануар 2020. МПНТР, КОНУС, УН, НСВО, НСНТР, КАПК
94 7 Високо образовање – докторске студије Високо – докторске ВО-ДС06 Унапређење докторских студија у пољу уметности Уметност #Унапређивање стандарда за акредитацију докторских студија;#Анализа и примена индикатора квалитета у пољу уметности; #Дефинисана истраживачка и уметничка компонента докторских студија;#Постављени стандарди квалитета уметничких доктората;#Докторске студије у пољу уметности усклађене са потребама културног и уметничког развоја; #% студената докторских студија који су се запослили у струци три године након окончања студија;#% доктораната у односу на број мастер студената;#% доктора у односу на број запослених у институцијама културе; Фебруар 2015. Јун 2017. МПНТР, МКИ, КОНУС, ВШУ, НСВО, НСНТР, КАПК
95 7 Високо образовање – докторске студије Високо – докторске ВО-ДС07 Увођење постдокторског усавршавања Постдокторске #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Анализа могућности постдокторских усавршавања у појединим областима; #Унапређене компетенције истраживача који се усмеравају према наставничким звањима у ВО;#Реформисан систем научних звања;#Олакшано учешће младих истраживача у настави;#Постдокторско усавршавање директно повезано са успехом на докторским студијама; #% нових доктора који су остварили постдокторско усавршавање; Јануар 2016. Јун 2019. МПНТР, КОНУС, УН, НСВО, НСНТР, КАПК
96 8 Образовање наставника Образовање наставника ПД-ОН01 Развој студијских програма за иницијално образовања наставника Студијски програми #Анализа иницијалног образовања наставника;#Дефинисање стандарда за акредитацију програма за стицање наставничких компетенција;#Дефинисање модела иницијалног образовања наставника;#Усклађивање законских и подзаконских аката; #Нови модели програма иницијалног образовања наставника;#Увeден систем специфичног подручја студирања за професију наставника као интегрисаних студија од 300 ЕСПБ;#Регулисање основних поставки универзитетског окружења за образовање наставника; #Усвојеност закона/измена закона и подзаконских аката;#Број акредитованих студијских програма за образовање наставника; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, НПС, НСВО
97 8 Образовање наставника Образовање наставника ПД-ОН02 Развој дела информационог система неопходног за квалитетније образовање наставника Информациони систем #Успостављање регистра наставника на свим нивоима образовања; #Рационализација система образовања наставника и побољшано доношење одлука;#Усклађена понуда и потреба за наставницима; #Извештаји о броју и квалитету образовања наставника; Фебруар 2015. Јун 2016. МПНТР, ВШУ, НПС, КАПК
98 8 Образовање наставника Образовање наставника ПД-ОН03 Анализа и реорганизација система стручне потпоре наставницима Сртучна подршка #Израда анализе о потребама и понудама стручне потпоре наставницима#Усклађивање подзаконских аката; #Успостављање система подршке уз помоћ саветника - стручног сарадника; #Степен реорганизације инспекцијске службе у МПНТР;#Листа саветника - стручних сарадника#Анализе система програма за стручно усавршавање наставника;#Број нових програма за стручно усавршавање наставника; Фебруар 2015. Децембар 2016. МПНТР, ЗУОВ, ЗВКОВ, НПС, НСВО
99 8 Образовање наставника Образовање наставника ПД-ОН04 Унапређивање система усавршавања наставника Усавршавање #Успостављање система усавршавања наставника;#Успостављање одрживих модела финансирања сталног стручног усавршавања наставника;#Увођење обука наставника за примену наставних метода којима се код ученика развијају кључне компетенције;#Израда анализа ефеката стручног усавршавања;#Унапређивање критеријума за акредитацију програма стручног усавршавања на основу ефеката у настави; #Унапређене компетенције наставника;#Унапређен квалитет наставе;#Унапређен систем стручног усавршавања наставника; #Број (%) наставника који објављују радове-примере добре праксе;#Обухват наставника који годишње имају више од 20 сати стручног усавршавања;#Број наставника који учествује у међународним програмима размене и е-платформама;#Број и квалитет програма за стручно усавршавање; Фебруар 2015. Мај 2020. МПНТР, ЗУОВ, ЗВКОВ
100 8 Образовање наставника Образовање наставника ПД-ОН05 Разрада свих компоненти трајног професионалног развоја и професионалног напредовања наставника Професионални развој #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Успостављање праведности система напредовања наставника заснованог на резултатима рада наставника;#Успостављање одрживих модела финансирања напредовања наставника;#Израда анализа ефеката напредовања наставника;#Ревидирани критеријуми за стицање звања наставника који треба да обезбеде континуитет квалитета рада наставника у звању (могућност губљења звања); #Повећање квалитета наставника јачањем мотивације наставника за професионални развој;#Успостављен ефикаснији систем напредовања наставника који обезбеђује бољи квалитет наставе; #Усклађеност компоненте професионалног развоја наставника и напредовања наставника;#Број дефинисаних показатеља квалитета наставника;#База наставника са звањима;#% наставника који су напредовали у поједина звања; Фебруар 2015. Децембар 2017. МПНТР, ЗУОВ, НПС
101 8 Образовање наставника Образовање наставника ПД-ОН06 Обављање истраживања у методикама струка у свим наставним дисциплинама за које се школују наставници Истраживања методика #Развијање модела центра за развој образовања у струкама које образују наставнике на факултетима (универзитетима);#Дефинисање националних приоритета у истраживањима у области методика струке; #Идентификација фактора који одређују квалитет процеса наставе/учења као основа за унапређивање тог процеса; #Број успостављених тела (центара) на универзитетима и извештаји о раду;#Број пројеката који се реализују кроз основане центре; Октобар 2015. Јун 2017. НСВО, ВШУ, НИО
102 8 Образовање наставника Образовање наставника ПД-ОН07 Стицање иницијалних дидактичко-методичко-педагошких компетенција (ДМП) нaставника у високом образовању ДМП у високом #Доношење подзаконских прописа;#Стварање универзитетских центара за унапређивање процеса наставе/учења и усавршавање наставника;#Развијање програма (обука) за стицање ДМП кометенција наставника у ВО и активну примену концепта „студент у центру учења”;#Унапређивање стандарда за акредитацију ВШУ;#Укључивање наставника и студената у семинаре у земљи и иностранству у циљу подизања квалитета наставног процеса; #Дефинисане ДМП компетенције наставника у ВО;#Побољшање педагошких компетенција наставника у високом образовању у свим видовима наставе;#Квалитетнија настава на ВШУ;#Дефинисана јединствена правила за избор и напредовање наставника на струковним студијама; #Број универзитета (државних и приватних) који су формирали центре за унапређивање наставе/учења, самостално или удружени.#% наставника који је стекао ДМП компетенције;#Оцене успешности наставника добијених од стране студената и органа ВШУ;#Број наставника обухваћених семинарима или програмима;#Доследност у примени стандарда за самовредновање у оцени ове концепције; Фебруар 2015. Јануар 2019. МПНТР, КОНУС, ХЕРЕ, КАСС, СКОНУС, СКАСС, НСВО, ВШУ, КАПК
103 8 Образовање наставника Образовање наставника ПД-ОН08 Оспособљавање наставника за примену нових метода учења, информационих технологија и е-учења у настави Нове методе учења #Доношење подзаконских прописа;#EU Digital Agenda;#Израда Препоруке за примену савремених метода и технологија у образовању;#Развијени курсеви обуке наставника и сертификати; #Подржана набавка хардвера и софтвера;#Редефинисање удела е-студената и начина полагања испита;#Примена савремених метода и технологија у настави;#Квалитетнија настава на ВШУ;#Повећање ефикасности студирања; #Број студената који се образује на даљину у односу на укупан број студената у истој области;#Заступљеност софтверских алата у реализацији студијских програма;#Дефинисани нови индикатори квалитета наставе; Фебруар 2015. Јануар 2020. МПНТР, НСВО, КАПК, КОНУС, КАСС, МПНТР, НСВО
104 8 Образовање наставника Образовање наставника ПД-ОН09 Унапређење критеријума и процедура за избор и напредовање наставног особља у високом академском и струковном образовању Избори #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Доношење и примена Правилника о критеријумима и процедурама за изборе у звања наставног особља; #Јединствени основни критеријуми за изборе наставника на националном нивоу;#Дефинисани услови избора у различитим научно образовним и уметничким пољима;#Обавезна операционално дефинисана оцена педагошког рада при избору и унапређењу наставника;#До 2020. сви наставници треба да имају сертификат о педагошком тренингу;#Уведена континуирана обука наставника;#Унапређен систем студентског вредновања наставног процеса и наставника; #Ниво усвојености критеријума у статутима ВШУ;#Ниво доследности примене критеријума;#Брзина обнављања наставног кадра; Фебруар 2015. Октобар 2016. МПНТР, КОНУС, КАСС, НСВО, СКОНУС, СКАСС
105 8 Образовање наставника Образовање наставника ПД-ОН10 Формирање базе свих докторских дисертација и свих реферата за изборе и реизборе наставника у ВШУ Репозиторијуми #Доношење подзаконских аката;#Успостављен информациони систем у ВО;#Успостављен репозиторијум докторских дисератција; #Унутар јединственог информационог система образовања успостављен део доступан јавности;#Створени услови за оцену квалитета менторског рада до нивоа појединаца и одговорнији однос наставника на универзитетима према обавезама из менторског односа;#Обезбеђена пуна видљивост, доступност и потенцијална употребљивост дисертација;#Обезбеђена доступност реферата за изборе наставника; #Број ВШУ установа које достављају податке;#Извештаји о доступности података;#Пораст броја записа по појединим универзитетима; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, КОНУС, ВШУ
106 8 Образовање наставника Образовање наставника ПД-ОН11 Развој програма образовања наставника, укључујући и помоћне наставнике, инструкторе, водитеље, тренере, за образовање одраслих Програми #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката; #Унапређење квалитета образовања и учења одраслих; #Број програма за образовање наставника за одрасле;#Број наставника који су завршили акредитоване програме; Фебруар 2015. Јануар 2020. МПНТР, ЗУОВ
107 9 Образовање одраслих Образовање одраслих ПД-ОО01 Успостављање мреже јавно признатих организатора активности (ЈПОА) образовања одраслих. Мрежа организатора #Доношење Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и кадрова за јавно признате организаторе образовања одраслих код којих се стичу квалификације и компетенције или се обавља признавање претходног учења, укључујући и услова за учење особа са инвалидитетом;#Успостављање Регистра јавно признатих организатора активности образовња одраслих;#Доношење подзаконски акт о каријерном вођењу и саветовању;#Обука саветника за каријерно вођење и саветовање у ЈПОА; #Унапређење квалитета рада институција за ОО;#Мрежа ЈПОА усклађена са потребама тржишта рада и демографском структуром становништва; #Број ЈПОА образовања одраслих у формалном образовању уписаних у регистар;#Број ЈПОА образовања одраслих у неформалном образовању уписаних у регистар; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, НСЗ, ЗУОВ, СССОО
108 9 Образовање одраслих Образовање одраслих ПД-ОО02 Унапређење функционализације основног образовања одраслих Функционализација #Правилник о организацији стручних обука у оквиру основног образовања одраслих укључујући и испит за обуку; #Успостављен систем стицања стручних обука код јавно признатих организатора средњег стручног образовања усаглашен са потребама тржишта рада; #Број одраслих са завршеним основним образовањем;#Број одраслих са завршеним стручним обукама у оквиру основног образовања одраслих; Фебруар 2015. Мај 2020. МПНТР, ЗОУВ, ПКС, МРЗСП
109 9 Образовање одраслих Образовање одраслих ПД-ОО03 Развијање програма образовања и стручне обуке одраслих на радном месту (workplace learning); Обука на послу #Концепт о стицању кључних и стручних компетенција на радном мести;#Правилник о стицању кључних и стручних компетенција на радном месту укључујући и критеријуме и услове сертификовања наставника и инструктора за учење и обуку на радном месту; #Унапређење повезаности рада и образовања;#Унапређен запошљавања, флексибилности и компетитивности радне снаге; #Број запослених са завршеном обуком за стицање кључних и стручних компетенција на радном месту;#Број компанија по подручјима рада укључених у програме стицања кључних и стручних компетенција на радном месту; Октобар 2016. Мај 2020. МПНТР, ЗУОВ, ССООО, ПКС, УПС, МРЗСП
110 9 Образовање одраслих Образовање одраслих ПД-ОО04 Увођење кратких курсева обуке стицања потребних знања и вештина, са ЕСПБ Кратки курсеви #Доношење стандарда за акредитацију кратких циклуса;#Развијање целоживотних програма на ВШУ; #Већа понуда тражених курсева обуке за одрасле на ВШУ;#Повећање броја организација (ВШУ) које нуде програме обуке;#Могућност признавања неформалног у формално образовање (ЕСПБ);#Понуда програма који више одговарају потребама запослених и послодаваца;#Понуда програма за преквалификацију незапослених ради лакшег запошљавања;#Побољшана квалификациона структура запослених и незапослених;#Повећана самозапошљивост незапослених;#Већа прилагођеност и побољшана квалификација запослених;#Повећан броја пензионера који се баве неком допунском делатношћу; #Број програма за стицање потребних знања и вештина са ЕСПБ;#Увођење могућности уписа у ВО одраслих на бази признатих ЕСПБ;#Број полазника који пролазе неке од курсева; Фебруар 2015. Јун 2016. МПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ
111 9 Образовање одраслих Образовање одраслих ПД-ОО05 Увођење система вредновања квалитета институција за формално и неформално образовање одраслих на свим нивоима; Квалитет #Доношење законских и подзаконских аката;#Израда стандарда за акредитацију институција неформалног образовања одраслих на свим нивоима; #Унапређење квалитета институција за формално и неформално образовање одраслих;#Усвојени стандарди за акредитацију институција које нуде курсеве обуке одраслих на свим нивоима; #Број програма заснованих на стандардима аквалификација;#Број акредитованих институција за формално и неформално образовање одраслих; Октобар 2016. Децембар 2020. МПНТР, ЗУКОВ, ССООО
112 9 Образовање одраслих Образовање одраслих ПД-ОО06 Увођење електронског учења у образовање одраслих Нове методе учења #Броја полазника е-курсева обуке и студирања на даљину; #Доношење законских и подзаконских аката;#Израда стандарда за примену електронског учења у реализацији кратких курсева обуке; #Прилагођен систем формалног и неформалног образовања и обучавања одраслих могућностима и потребама учења и образовања одраслих уз осигурање квалитета (on -line учење, прилагођено време наставе и обуке могућностима одраслих);#Повећана понуда курсева е-учења на основу усвојених стандарда; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ
113 9 Образовање одраслих Образовање одраслих ПД-ОО07 Оснивање „универзитета” за треће доба Универзитет #Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;#Развијање програма за особе у трећем животном добу; #Подизање квалитета живота особа у трећем животном добу; #Број пензионера укључених у програме;#Број установа и програма за образовање у трећем животном добу; Јануар 2016. Децембар 2018. МПНТР
114 10 Финансирање образовања – предуниверзитетско образовање Финансирање – предуниверзитетско ФО-ПУ01 Усвајање буџета са предвиђеним финансијским оквирима на макро, мезо и микро нивоу Буџет #Израда нацрта закона о буџету Републике Србије за наредну годину;#Израда нацрта меморандум о буџету Републике Србије (на сваке три године); #Проценат издвајања за предуниверзитетско образовање у складу са Стратегијом;#Макро ниво: Постепено повећање учешћа издвајања за образовање у бруто домаћем производу, као и повећање апсолутног износа средстава;#Мезо ниво: Постављање односа улагања у поједине нивое образовања и финансијског оквира у коме се делује;#Микро ниво: Утврђивање нивоа буџетских средстава за предшколско образовање; #Правовремено доношење буџета;#Сагласност финансијског износа са предвиђеним планом издвајања; Фебруар 2015. Децембар 2020. МФ
115 10 Финансирање образовања – предуниверзитетско образовање Финансирање – предуниверзитетско ФО-ПУ02 Успостављање целовитог информационог система Информациони систем #Одлука и подзаконски акт МПНТР; #Успостављен информациони систем о стању на нивоу васпитно-образовне установе, образавоно-васпитне установе, локалне самоуправе, школске управе и националном нивоу; #Обухват и поузданост информација; Фебруар 2015. Октобар 2015. МПНТР
116 10 Финансирање образовања – предуниверзитетско образовање Финансирање – предуниверзитетско ФО-ПУ03 Унапређење стручног и финансијског надзора Надзор #Одлука и подзаконски акт МПНТР; #Тачан увид у постојеће стање и податке;#Исправка неправилности које постоје и које се очекују и у новом моделу финансирања; #Повећање регуларности рада система;#Број извршених надзора;#Публиковање налаза; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР
117 10 Финансирање образовања – предуниверзитетско образовање Финансирање – предуниверзитетско ФО-ПУ04 Развијање модела финансирања per capita Модел финансирања #Одлука о формирању експертске групе за развој новог модела финансирања и његову примену;#Подзаконски акт МПНТР; #Развијен, тестиран и примењен модел финансирања; #Степен завршености посла;#Квалитет новог модела; Фебруар 2015. Јун 2016. МПНТР
118 10 Финансирање образовања – предуниверзитетско образовање Финансирање – предуниверзитетско ФО-ПУ05 Утврђивање нивоа средстава за текуће расходе (уз поштовање четири критеријума из Стратегије), капиталне издатке и развој образовања по свакој образовној институцији Текући расходи #Одлука МПНТР; #Добијање података за примену у будућем моделу финансирања;#Утврђивање нивоа средстава за текуће расходе, капиталне издатке и развој образовања по свакој образовној институцији; #Степен завршености посла;#Утврђен ниво средстава; Фебруар 2015. Октобар 2020. МПНТР
119 10 Финансирање образовања – предуниверзитетско образовање Финансирање – предуниверзитетско ФО-ПУ06 Развој и утврђивање формула модела, и то: на нивоу Републике Србије, за расподелу између републичког и локалног нивоа, и на локалном нивоу Формуле модела #Одлука МПНТР; #Утврђене формуле: на нивоу Републике Србије, за расподелу између републичког и локалног нивоа и на локалном нивоу;#Искоришћени подаци о развијености појединих локалних средина уз вођење рачуна о нивоима плата и њиховом међусобном распону;#Поштовање шест критеријума који утичу на цену по категорији ученика; #Степен завршености посла;#Утврђене формуле; Фебруар 2015. Октобар 2016. МПНТР
120 10 Финансирање образовања – предуниверзитетско образовање Финансирање – предуниверзитетско ФО-ПУ07 Дефинисање изузетака од новог модела финансирања по броју ученика - сагледавање који програми би се нашли на удару приликом примене новог модела финансирања Изузетак #Одлука МПНТР; #Списак програма (и/или институција) које би биле изузете од финансирања по новом моделу, већ би се применило директно финансирање;#Унапређење доступности – повећање обухвата; #Степен завршености посла;#Утврђен списак;#Повећан обухват; Фебруар 2015. Октобар 2016. МПНТР
121 10 Финансирање образовања – предуниверзитетско образовање Финансирање – предуниверзитетско ФО-ПУ08 Финансијска подршка усавршавању система професионалног напредовања наставника Професионално наредовање #Промена подзаконскиг акта; #Формиран подстицајан финансијски систем професионалног напредовања; #Број наставника који су напредовали у звању;#Ниво издвојених средстава; Фебруар 2015. Октобар 2015. МПНТР
122 10 Финансирање образовања – предуниверзитетско образовање Финансирање – предуниверзитетско ФО-ПУ09 Финансијска подршка оптимизацијама мрежа предшколских установа, основних и средњих школа према броју уписаних ученика Мрежа установа #Одлука МПНТР;#Подзаконски акти локалних самоуправа; #Утврђен ниво финансијске подршке оптимизацијама уз очување квалитета и права на образовање - економичнија расподела финансирања; #Постојање адекватне подршке;#Праћење ефеката финансијске подршке; Фебруар 2015. Октобар 2020. МПНТР
123 10 Финансирање образовања – предуниверзитетско образовање Финансирање – предуниверзитетско ФО-ПУ10 Дефинисање финансијске помоћи Републике неравијеним општинама у циљу остваривања функција предшколског васпитања од значаја за Републику Србију Помоћ неразвијеним #Одлука МПНТР;#Подзаконски акти локалних самоуправа; #Повећан обухват деце предшколским васпитањем;#Повећана равноправност у обухвату деце предшколским васпитањем; #Број општина обухваћених програмом финансијске помоћи;#Повећан број деце која су обухваћена предшколским васпитањем;#Повећање равноправнсти у доступу предшколском васпитању; Фебруар 2015. Октобар 2016. МПНТР
124 10 Финансирање образовања – предуниверзитетско образовање Финансирање – предуниверзитетско ФО-ПУ11 Усвајање закона о финансирању предуниверзитетског образовања на основу новог модела финансирања и подзаконског акта Регулатива #Израда нацрта закона о финансирању предуниверзитетског образовања; #Ступање на снагу новог модела финансирања, као и других предложених мера;#Дефинисање детаља важних за примену који не подлежу законској материји; #Доношење Закона;#Доношење подзаконских аката; Октобар 2015. Децембар 2016. МПНТР
125 10 Финансирање образовања – предуниверзитетско образовање Финансирање – предуниверзитетско ФО-ПУ12 Стварање финансијске подршке за медијску акцију за олакшање имплементације Медијска подршка #Одлука МПНТР #Финансијска подршка за објашњење разлога и начина примене нових мера. #Степен финансијског праћења акције. Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР
126 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО01 Усвајање буџета са предвиђеним финансијским оквирима на макро, мезо и микро нивоу Буџет #Израда нацрта закона о буџету Републике Србије за наредну годину;#Израда нацрта меморандум о буџету Републике Србије (на сваке три године); #Проценат издвајања за високо образовање: (2012:0.80%, 2014:0.90%, 2016:1.05%, 2018:1.15%, 2020:1.25%);#Макро ниво: Постепено повећање учешћа издвајања за образовање у бруто домаћем производу, као и повећање апсолутног износа средстава;#Мезо ниво: Постављање односа улагања у поједине нивое образовања и финансијског оквира у коме се делује;#Микро ниво: Утврђивање нивоа буџетских средстава за сваки вид универзитетског образовања: основне, мастер, докторске, академске, струковне; #Правовремено доношење буџета;#Сагласност финансијског износа са предвиђеним планом издвајања; Фебруар 2015. Децембар 2020. МФ
127 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО02 Успостављање целовитог информационог система Информациони систем #Одлука и подзаконски акт МПНТР; #Успостављен информациони систем о стању на нивоу ВШУ и нивоу МПНТР; #Обухват и поузданост информација; Фебруар 2015. Децембар 2015. МПНТР
128 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО03 Унапређење стручног и финансијског надзора Надзор #Одлука и подзаконски акт МПНТР; #Тачан увид у постојеће стање и податке;#Исправка неправилности које постоје и које се очекују и у новом моделу финансирања; #Повећање регуларности рада система;#Публиковање налаза; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР
129 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО04 Утврђивање потреба за појединим струкама Анализа потреба #Одлука МПНТР;#Одлука Владе; #Израда годишњих извештаја о поуздано препознатим краткорочним и дугорочним предвиђањима потреба Републике Србије за кадровским профилима и квалификацијама од стране релевантне институције; #Дефинисана институција која се тиме бави;#Постојање извештаја; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, МРЗБСП
130 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО05 Доношење измена и допуна постојеће уредбе о финансирању високог образовања - усаглашавање са „болоњским” системом студија Модел финансирања #Одлука МПНТР;#Одлука Владе; #Усвајање подзаконског акта и довођење старог система финансирања у законске оквире – привремено решење до доношења новог Закона о високом образовању са начином финансирања; #Усвојене измене и степен усаглашености; Фебруар 2015. Децембар 2015. МПНТР
131 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО06 Утврђивање износа трошкова студирања по појединим областима и високошколским установама Трошкови студирања #Одлука МПНТР о формирању тима за креирање новог модела финансирања, симулације и конкретну примену нових мера, као и праћење ефеката примене новог система финансирања; #Јавно објављивање утврђених износа, анализа међу областима и високошколским установама, дефинисање износа на који би се примењивала линеарна скала суфинансирања; #Степен завршености посла; Фебруар 2015. Децембар 2015. МПНТР
132 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО07 Утврђивање критеријума за рангирање студената, прецизирање начина утврђивања социјалног статуса студента и припрема увођења новог модела финансирања Рангирање студената #Одлука МПНТР о формирању експертског тима; #Утврђени критеријуми рангирања и начин примене у складу са Стратегијом; #Степен завршености посла;#Усвајање документа; Фебруар 2015. Децембар 2015. МПНТР
133 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО08 Пробна симулација новог модела финансирања, разматрање финансијског ефекта увођења три категорије студената, плаћање удела у школарини по линеарној скали Симулација #Одлука МПНТР о формирању експертског тима; #Резултати симулација увођења три категорије студената, као и варирање бројева квота по областима и категоријама, у складу са дефинисаним критеријумима;#Утврђени подстицаји за студирање приоритетних области; #Број урађених симулација;#Утврђеност квота;#Дефинисани подстицаји и финансијски услови; Фебруар 2015. Децембар 2015. МПНТР
134 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО09 Анализа могућности и ефеката увођења субвенционисаних кредита за студирање Анализа кредита #Одлука МПНТР;#Одлука МФ;#Одлука Владе; #Финансијски преглед ситуација без и са омогућавањам наменских субвенционисаних кредита;#Увођење субвенционисаних кредита; #Урађен преглед ситуације и дефинисани услови кредитирања;#Начин уговарања кредита;#Расписан конкурс за кредите; Децембар 2015. Јун 2016. МПНТР, МФ
135 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО10 Развој модела финансирања докторских студија у складу са принципима из Стратегије – припремна акција Финансирање докторских #Одлука и подзаконски акт МПНТР;#Одлука МПНТР о формирању експертског тима; #Утврђивање модела финансирања докторских студија, као и потребног укупног буџета;#Предлог решавања односа финансирања за наставу и за истраживање; #Развијен и проверен модел финансирања;#Утврђен однос финансирања наставе и истраживања; Фебруар 2015. Јун 2015. МПНТР
136 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО11 Оптимизација мреже високошколских институција Мрежа установа #Одлука и подзаконски акт МПНТР;#Одлука МПНТР о формирању експертског тима; #Утврђивање финансијских ефеката оптимизације уз очување квалитета и права на образовање; #Финансијски показатељ и политичка одлука; Фебруар 2015. Децембар 2018. МПНТР
137 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО12 Усклађивање услова акредитације и стандарда квалитета са методологијом обрачуна цене образовања у складу са тачком 12. Стратегије – припремна акција Усклађивање стандарда #Одлука и подзаконски акт МПНТ;#Одлука МПНТР о формирању експертског тима; #Уједначавање финансијске анализе дате у Уредби, са акредитационим условима датим у Стандарима; #Степен завршености посла;#Усклађени услови и јединствена методологија;#Кориговани стандарди за акредитацију; Фебруар 2015. Јун 2015. МПНТР, КАПК, НСВ
138 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО13 Унапређење модела финансирања високог образовања са елементима научноистраживачке делатности и осталих потреба у складу са тачком 13. Стратегије – припремна акција Увођење модела #Одлука и подзаконски акт МПНТР;#Одлука МПНТР о формирању експертског тима; #Побољшани модел финансирања; #Степен завршености посла; Фебруар 2015. Јун 2015. МПНТР
139 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО14 Развити и у модел финансирања уградити индикаторе којимa се мери квалитет образовног процеса Индикатори квалитета #Одлука и подзаконски акт МПНТР;#Одлука МПНТР о формирању експертског тима; #Финансијски подстицај према индикаторима квалитета;#Дефинисан модел, симулација примене и корекције; #Степен завршености посла;#Дефинисан скуп индикатора;#Укључивање индикатора у модел; Фебруар 2015. Децембар 2015. МПНТР
140 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО15 Утврђивање критеријума и одређивање студијских програма од општег значаја који се не финансирају применом општег модела Општи модел #Одлука и подзаконски акт МПНТР;#Одлука Владе;#Одлука МПНТР о формирању експертског тима; #Листа студијских програма које се финансирају програмски са одговарајућим квотама; #Степен завршености посла;#Утврђена листа; Фебруар 2015. Децембар 2015. МПНТР
141 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО16 Усвајање новог закона о високом образовању са предвиђеним оквирним начином финансирања Нови закон #Израда Нацрта закона о високом образовању; #Стварање основног правног услова за примену новог система финансирања; #Фазе припреме закона и потребне сагласности;#Усвојен закон; Фебруар 2015. Децембар 2015. МПНТР, МФ
142 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО17 Доношење подзаконских аката о детаљима начина финансирања према тачкама 1-13. Стратегије уз усклађивање са постојећим могућностима алокације средстава у буџету Републике Србије Ниви подзаконски акти #Одлука и подзаконски акт МПНТР;#Одлука Владе;#Одлука МПНТР о формирању експертског тима; #Усвајање подзаконских аката;#Омогућивање услова за примену новог система финансирања; #Усвојени подзаконски акти; Децембар 2015. Септембар 2016. МПНТР
143 11 Финансирање образовања – високо образовање Финансирање – високо ФО-ВО18 Стварање финансијске подршке за медијску акцију за олакшање имплементације Медијска подршка #Одлука МПНТР; #Финансијска подршка за објашњење разлога и начина примене нових мера; #Степен финансијског праћења акције; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР
144 12 Финансирање образовања – ученички и студентски стандард Финансирање – стандард ФО-УСС01 Алокација средстава - одређивање одговарајућих износа уз примену принципа расподеле Буџет #Одлука МПНТР; #Дефинисање финансијког оквира за деловање; #Утврђен финансијски оквир; Фебруар 2015. Децембар 2020. МФ
145 12 Финансирање образовања – ученички и студентски стандард Финансирање – стандард ФО-УСС02 Аналогно финансирању високог образовања, у складу са могућностима буџета Републике Србије, применити нови модел финансирања високог образовања са процентуалном партиципацијом Модел финансирања #Одлука МПНТР; #Примењен нови модел финансирања;#Расподела средстава уз примену новог система финансирања, праведнији систем, шири обухват; #Број корисника ученичких и студентских бенефиција;#Број корисника који на нови начин добијају праведнију расподелу; Јануар 2016. Јун 2016. МПНТР
146 12 Финансирање образовања – ученички и студентски стандард Финансирање – стандард ФО-УСС03 Истраживање могућности и путева успостављања јавног и приватног партнерства (од предшколског до високог образовања) за намене подизања ученичког и студентског стандарда Партнерство #Одлука МПНТР; #Извештај са могућностима и начинима реализације уз финансијску анализу; #Степен готовости извештаја;#Број успостављених партнерстава; Фебруар 2015. Децембар 2016. МПНТР
147 12 Финансирање образовања – ученички и студентски стандард Финансирање – стандард ФО-УСС04 Стварање финансијске подршке за медијску акцију за олакшање имплементације. Медијска подршка #Одлука МПНТР; #Финансијска подршка за објашњење разлога и начина примене нових мера; #Степен финансијског праћења акције; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР
148 13 Финансирање образовања – образовање одраслих Финансирање – одрасли ФО-ОО01 Алокација финансијских средстава у складу са могућностима републичког буџета, буџета региона и локалних самоуправа Буџет #Одлука МПНТР; #Дефинисање финансијског оквира за развој и функционисање система целоживотног учења; #Утврђен финансијски оквир; Фебруар 2015. Децембар 2020. МФ
149 13 Финансирање образовања – образовање одраслих Финансирање – одрасли ФО-ОО02 Аналогно моделу финансирању високог образовања, у складу са могућностима републичког буџета, применити нови модел финансирања високог образовања уз право на субвенционисане кредите за студирање Модел финансирања #Одлука МПНТР; #Омогућивање услова за примену новог система финансирања;#Примењен нови модел финансирања; #Број полазника и завршених у систему ОО;#Број корисника кредита; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР
150 13 Финансирање образовања – образовање одраслих Финансирање – одрасли ФО-ОО03 Предлог нових мера пореских подстицаја како за правна, тако и за физичка лица Пореске олакшице #Одлука МПНТР;#Одлука МФ; #Омогућавање услова за примену новог система финансирања;#Нове мере подстицаја; #Степен готовости предлога;#Број корисника пореских подстицаја; Фебруар 2015. Јун 2016. МПНТР, МФ
151 13 Финансирање образовања – образовање одраслих Финансирање – одрасли ФО-ОО04 Усмеравање средстава из приватних извора и међународних пројеката у овај вид образовања, као и формирање јавног и приватног партнерства Пројекти #Одлука МПНТР; #Увећање средстава у фонду за целоживотно учење;#Проширење обухвата; #Висина средстава и број улагача; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР
152 13 Финансирање образовања – образовање одраслих Финансирање – одрасли ФО-ОО05 Стварање финансијске подршке за медијску акцију за олакшање имплементације. Медијска подршка #Одлука МПНТР; #Финансијска подршка за објашњење разлога и начина примене нових мера; #Степен финансијског праћења акције; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР
153 14 Подсистеми у образовању Подсистеми ВA-НМ Развој образовања националних мањина кроз наставу на језицима националних мањина и учење мањинских језика Мањине #Анализе испуњавања законских аката;#Препоруке за испуњавање законских аката;#План активности за развој образовања националних мањина; #Обезбеђени услови да све националне мањине имају квалитетно образовање у складу са законским прописима и европским стандардима; #Број васпитно-образовних и образовно-васпитних установа, одељења и ученика припадника нац. мањина који наставу похађају на језицима националних мањина;#Број објављених уџбеника;#Заступљеност компетентног наставног кадра за рад на језицима националних мањина;#Број судијских програма који су у вези са језицима националних мањина или се делом реализују на језику националне мањине; Фебруар 2015. Октобар 2018. МПНТР
154 14 Подсистеми у образовању Подсистеми ВA-СО Методологије прикупљања и обраде података у образовању Информациони систем #План развоја статистике образовања;#Усаглашавање методологије са EUROSTAT-ом и другим међународним произвођачима статистике;#Јединствени информациони систем за све нивое образовања; #Утврђена методологија прикупљања и обраде података за праћење квалитета образовања на свим нивоима, односно усвојена Стретегија развоја статистике у образовању и науци;#Развијен скуп динамичких индикатора за планирање и праћење развоја образовања; #Број података који се прикупљају;#Степен развијености јединственог информационог система;#Усклађеност података са међународним захтевима; Фебруар 2015. Септембар 2020. РЗС
155 14 Подсистеми у образовању Подсистеми ВA-ИО Развој инклузивног образовања Инклузија #Успостављање јединице за инклузију;#План развоја и праћење инклузивног образовања за све категорије деце, ученика и студената; #Донети и примењени подзаконски акти у функцији подизања квалитета инклузивног образовања;#Квалитетно образовање за сву децу, ученике и студенте; #Обухват деце и младих формалним образовањем (ма годишњем нивоу за сваку генерацију);#Успех и напредовање деце и младих из осетљивих група; Април 2015. Децембар 2020. МПНТР
156 14 Подсистеми у образовању Подсистеми ВA-НОК Развој националног оквира квалификација Квалификације #Израда нацрта законског оквира;#План развоја националног оквира квалификација;#Европски оквир квалификација; #Усвојен јединствен национални оквир квалификација;#Донет и примењен Закон о националном оквиру квалификација;#Донет и примењен Закон о регулисаним професијама; #Број основаних секторских већа;#Усаглашеност образовног система са НОК-ом;#Механизми за препознавање претходнох учења; Фебруар 2015. Децембар 2018. МПНТР, НСЗ
157 14 Подсистеми у образовању Подсистеми ВA-E+ Учешће у програму Еразмус+ за сарадњу у области образовања, младих и спорта Еразмус+ #Потписивање споразума за парцијално учешће у програму;#Отпочињање припремних мера за пуноправно учешће у програму;#Акредитација правног лица које ће вршити децентрализовано управљање фондовима у складу са правилима Еразмус+ програма и даље пуноправно учешће у програму; #Учешће у мрежама, платформама и Отвореном методу координације у складу са споразумом;#Номинација организације која ће вршити улогу националне агенције за програм и завршетак припрема за пуноправно учешће;#Потврда Европске комисије о акредитацији правног лица које ће вршити децентрализовано управљање фондовима у складу са правилима Еразмус+ програма; #Број мрежа и платформи у којима Република Србија учествује;#Број поднетих и одобрених пројеката; спровођење конкурса за пројекте и других активности у складу са правилима Европске комисије;#Редовно учешће на састанцима организованим у оквиру Отвореног метода координације;#Спровођење пробних конкурса за пројекте и тестирање процедура у складу са правилима Еразмус+ програма; Фебруар 2015. Децембар 2020. МПНТР, МОС, Национални координатор за програм Еразмус+